Castelgarden XK4 160 HD Installationsvejledning

Mærke
Castelgarden
Kategori
Traktor
Model
XK4 160 HD
Type
Installationsvejledning
8
DANSK
DA
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL.
Personskade og/eller materielle skader
kan blive konsekvensen, hvis ikke in-
struktionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning samt de ved-
lagte "SIKKERHEDSFORSKRIF-
TER" omhyggeligt igennem, før
monteringen påbegyndes.
2 MONTERING
For at undgå skader på personer og
materiel må man ikke bruge maskinen,
før man har truffet alle de foranstalt-
ninger, der er beskrevet i denne brugs-
anvisning.
2.1 Tilbehørspose
Med maskinen følger en plasticpose med dele, der
skal monteres før brug. Posen indeholder (fig. 1):
Pos. Ant. Betegnelse Dimension
B Reservenøgle
C 1 Spændstift 6 x 36
D 1 Passkive 16 x 38 x 0,5
E 1 Passkive 16 x 38 x 1,0
F 2 Ansatsskive
G 2 Skrue 8 x 20
H 2 Skruegrebet
I 4 Underlagsskive 8,4 x 24 x 1,5
J 1 Trækplade
K 4 Skrue 8 x 20
L 2 Møtrik
M 2 Skrue til batteri
N 2 Møtrik til batteri
O 2 Skrue M10 x 35
P 2 Møtrik M10
Leveres monteret på forakslerne:
Pos. Ant. Betegnelse
Q 2 Låsesplit
R 2 Spændeskive
Fastgjort på redskabsløfteren:
Pos. Ant. Betegnelse
S 2 Aggregatbeslag
2.2 Motorhjelm
For at kunne foretage tankning, tilsyn og vedlige-
holdelse af motoren og batteriet skal man åbne mo-
torhjelmen.
Motoren må ikke være i gang, når hjel-
men åbnes.
2.2.1 Åbning
1. Før sædespærren op (fig. 2) og vip sædet frem.
2. Træk op i gummistroppen i hjelmens forkant
(fig. 3).
3. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen op
(fig. 4).
2.2.2 Lukning
1. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen ned
(fig. 4).
2. Fastgør hjelmen fortil med gummistroppen (fig.
3).
Maskinen må ikke bruges, uden at mo-
torhjelmen er lukket og låst. Der er risi-
ko for forbrænding og
klemningsskader.
2.3 Batteri
Kortslut ikke batteriets poler. Der vil
opstå gnister, som kan medføre brand.
Bær ikke smykker af metal, der kan
komme i kontakt med batteripolerne.
I tilfælde af skader på batterikappe,
dæksel, poler eller skader på listen, der
dækker ventilerne, skal batteriet ud-
skiftes.
Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V no-
minel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan
eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste
vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter
f.eks. lang tids opbevaring.
Efter opladning skal batteriet opbevares køligt.
Før batteriet tages i brug første gang,
skal det fuldlades. Batteriet skal altid
opbevares helt opladet. Hvis batteriet
opbevares afladet, opstår der alvorlige
skader.
2.3.1 Opladning med motoren
I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af
motorens generator på følgende måde:
1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.
2. Placér maskinen udendørs eller montér en ud-
sugningsanordning til udstødningsgassen.
3. Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen.
4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 mi-
nutter.
5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.
9
DANSK
DA
2.3.2 Opladning med batterilader
Ved opladning med batterilader skal der anvendes
en batterilader med konstant spænding.
Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med
konstant spænding.
Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en
batterilader af standardtype.
2.3.3 Montering af batteriet
1. Åbn motorhjelmen og placér batteriet på det
dertil beregnede sted . Se fig. 5.
2. Spænd batteriet fast.
3. Tilslut først det røde kabel til batteriets pluspol
(+).
4. Tilslut det sorte kabel til batteriets
minuspol (-).
Hvis kablerne byttes om, ødelægges ge-
nerator og batteri.
Motoren må aldrig køre, når batteriet
er koblet fra. Der er risiko for alvorlige
skader på generator og el-system.
2.4 Sæde, fig. 6.
Løsn låsen (S) og vip sædekonsollen op.
Montér fastgørelsen i de bageste (øverste) huller
på følgende måde:
1. Montér ansatsskiverne (F) på skruerne (K).
2. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen.
Placér en underlagsskive (I) mellem sædet og
konsollen.
3. Spænd skruerne i sædet. Tilspændingsmoment:
9 ±1,7 Nm.
Hvis skruerne spændes hårdere end 9
±1,7 Nm, vil sædet blive ødelagt.
4. Kontrollér, at sædet løber let i konsollens slid-
ser.
Montér fastgørelsen i de forreste (nederste) huller
på følgende måde:
1. Montér skruegrebene (F) på skruerne (G).
2. Montér en afstandsskive (I) på hver skrue.
3. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen
og spænd dem i slidsen med hånden.
4. Vip sædet ned og indstil det i den ønskede stil-
ling.
5. Spænd skruegrebet (H) med hånden.
Skruegrebene (H) og sædet ødelægges,
hvis der bruges værktøj.
Sædet kan vippes fremover. Hvis maskinen parke-
res udendørs i regnvejr, kan man vippe sædet frem-
over for at beskytte sædepuden mod regnen.
Sædet er låst. For at vippe sædet op eller ned skal
man først løfte spærren S.
2.5 Rat
Se fig. 7. For at mindske aksialspillet i ratakslen
skal passkiverne (D) og/eller (E) monteres på aks-
len mellem ratrør og konsol på følgende måde:
1. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at
slå splitten (C) ca. 1/3 ind.
2. Træk ratrør og aksel opad.
3. Kontrollér udefra, om ingen skive, en 0,5 mm-
skive, 1,0 mm-skive eller begge skiver kan
skubbes ind i mellemrummet. Skiven/skiverne
må ikke presses ind med magt; der skal være
lidt aksialt spillerum.
4. Træk splitten ud og demontér ratrøret.
5. Montér skive/skiver, som beskrevet i pkt. 3 her-
over.
6. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at
slå splitten helt ind. Brug modhold.
2.6 Trækanordning
Se fig. 8. Skru trækanordningen (J) i de to huller på
undersiden af bagakslen ved hjælp af skruerne
(L+K). Stram skruerne godt til.
Tilspændingsmoment: 22 Nm.
2.7 Aggregatbeslag
Her beskrives kun montering på højre aksel. Den
samme procedure skal udføres på venstre aksel.
1. Smør maskinens akselende og aggregatbesla-
gets lejeflade med olie før monteringen.
2. Montér aggregatbeslagene på maskinen som
vist i fig. 9.
3. Montér låsesplitten (9:Q) i hullet i akslen.
2.8 Dæktryk
Kontrollér lufttrykket i dækkene. Korrekt lufttryk:
For: 0,6 bar (9 psi).
Bag: 0,4 bar (6 psi)
2.9 Tilbehør
For montering af tilbehør, se separat monterings-
vejledning, der følger med det respektive tilbehør.
Bemærk! Klippeaggregater regnes her som tilbe-
hør.
13
DANSK
DA
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL. Der
er risiko for alvorlig personskade og/el-
ler materielle skader, hvis ikke instruk-
tionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning og sikker-
hedsforskrifterne omhyggeligt igen-
nem, før maskinen startes.
1.1 Symboler
Maskinen er forsynet med følgende symboler for
at understrege, at der skal udvises forsigtighed og
opmærksomhed ved anvendelse af maskinen.
Symbolerne betyder:
Advarsel!
Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanu-
al, før maskinen tages i brug.
Advarsel!
Indfør ikke en hånd eller fod under skjol-
det, når maskinen er i gang.
Advarsel!
Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle
tilskuere borte.
Advarsel!
Før reparationsarbejde påbegyndes, skal
tændrørskablet fjernes fra tændrøret.
1.2 Henvisninger
1.2.1 Figurer
Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret
1, 2, 3, osv.
Komponenter i figurerne er mærket A, B, C, osv.
Henvisning til komponent E i figur 5 skrives
“5:E”.
1.2.2 Overskrifter
Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummer-
eret som beskrevet i nedenstående eksempel:
“2.3.2” er en underoverskrift til “2.3” og udgør en
del af denne.
Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun
overskriftens nummer, f.eks. “Se 2.3.2”.
2 BESKRIVELSE
2.1 Generelt
Klippeaggregatet er beregnet til brug på GGPs
frontmowers i henhold til nedenstående tabel.
Klippeaggregatet leveres i følgende udførelser:
Med manuel indstilling af klippehøjden.
Med elektrisk indstilling af klippehøjden.
2.2 Regulering
2.2.1 Indstilling af klippehøjde
Klippehøjden kan indstilles mellem 25 og 90 mm.
Manuel justering af klippehøjden
Indstillingen sker iht. et fast antal indstillinger ved
hjælp af håndtaget. Se fig. 2.
2.2.2 Hældning fremad
Aggregatets bageste del kan løftes 12 mm, ved at
de to splitter flyttes et hul ned i forhold til grund-
indstillingen. Se fig. 2.
2.2.3 Bag-ophæng
Aggregatets bageste del er fikseret ved hjælp af
splitterne i fig. 2.
2.2.4 Ophængning i redskabsløfter
Aggregatet er ophængt i redskabsløfteren med
kæde og karbinhager.
Den ene karbinhage er beregnet til arbejdspositio-
nen og kan flyttes i kædeleddene for indstilling af
løftekraften. Se fig. 10.
Den anden karbinhage er beregnet til renskylning-
spositionen.
3 MONTERING
3.1 XK4-serie med faste aggregat-
beslag og XM-serie
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen.
Klippeaggregat XM-serie XK-serie
85 Combi X
95 Combi X X
105 Combi X X
14
DANSK
DA
2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på
maskinen som angivet nedenfor.
Underlagsskive (3:D). Kun maskiner op til
og med 2006.
Aggregatbeslag (3:C).
Underlagsskive (3:B).
Låsering (3:A).
3. Skru armene fast i hinanden. Se fig. 5.
4. Demontér remdækslet (6:H) ved at løsne
skruene (6:I).
5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle om-
gange.
6. Indstil til højeste klippehøjde.
7. Fjern remmen fra klippeaggregatets remskive.
8. Læg remmen omkring maskinens remskive og
derefter omkring klippeaggregatets remskive.
9. Stram remstyringens skruer (7, 8:K).
10.Stræk remmen som beskrevet nedenfor.
XK4-serie
:
Tag fat om remstrammerens håndtag med ven-
stre hånd. Træk i håndtaget, og læg strammeren
på remmens yderside med højre hånd. Se fig. 9.
XM
:
Tilspænd remmen med strammerullen. Stram-
merullen skal ligge på indersiden af remmen, og
træk udad til venstre (set fra førerens position).
Se fig. 11.
11.Montér remdækslet (6:H) med skruene (6:I).
12.Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig.
13.
13.Grundindstill aggregatet. Se “3.5”.
3.2 XK-serie med faste aggregat-
beslag
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen.
2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på
maskinen som angivet nedenfor.
Aggregatbeslag (4:G).
Underlagsskive (4:F).
Låsesplit (4:E)
3. Skru armene fast i hinanden. Se fig. 5.
4. Indstil til højeste klippehøjde.
5. Læg remmen omkring maskinens remskive.
6. Stræk remmen som beskrevet nedenfor.
Tilspænd remmen med strammerullen. Stram-
merullen skal ligge på venstre side af remmen
set fra førerens position. Se fig. 10.
7. Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig.
13.
8. Grundindstill aggregatet. Se “3.5”.
3.3 Dæktryk
Juster dækkenes lufttryk i henhold til tabellen
nedenfor.
3.4 Grundindstilling
For at aggregatet skal klippe optimalt, skal grund-
indstillingen være korrekt. Aggregatet står i grund-
indstilling, når dets bagkant befinder sig 5 mm
over dets forkant. Det betyder, at aggregatet
hælder fremad.
Sæt aggregatet i grundindstilling ved at løfte op og
montere i henhold til nedenstående.
Montér skiverne og splitterne i det midterste hul.
Se fig. 15.
4 ANVENDELSE
Kontrollér, at det græsareal der skal
klippes, er helt fri for løse genstande
som f.eks. sten og lign.
4.1 Klippehøjde
Man opnår det bedste klipperesultat, når græssets
øverste tredjedel klippes væk, så 2/3 af græs-
længden bliver tilbage. Se fig. 14.
Hvis græsset er højt og der skal klippes meget af,
så klip to gange med forskellige klippehøjder.
Brug ikke de laveste klippehøjder, hvis græsplæn-
ens underlag er ujævnt. Så vil der være risiko for,
at knivene bliver beskadiget mod underlaget og at
græsplænens øverste jordlag skrælles af.
4.2 Hældning
Aggregatets bageste del kan løftes, så aggregatet
hælder endnu mere fremad end det gør i grundind-
stillingen. Hældningen påvirker klipperesultatet
som beskrevet nedenfor.
4.2.1 Ingen hældning
Når aggregatet står i grundindstilling, opnår man
den bedste “mulching”-effekt og en god spredning
af det afklippede græs. Grundindstilling anbefales
ved normalt græs. Se 3.5.
4.2.2 Øget hældning
Når aggregatet hældes fremad, mindskes “Multi-
clip”-effekten, mens det afklippede græs spredes
bedre.
Hældning fremad anbefales ved kraftigere græs.
Maskine Tryk (bar/psi)
For Bag
XK-serie 0,6/9 0,4/6
XM-serie 0,4/6 1,2/17
15
DANSK
DA
4.3 Gode klipperåd
Følg nedenstående råd for at få det bedste klip-
peresultat:
Slå græsset ofte.
Kør motoren på fuld gas.
Græsset skal være tørt.
Anvend skarpe knive.
Hold klippeaggregatets underside ren.
4.4 Kompostering/bagudkast
Aggregatet kan slå græsset på følgende to måder:
Kompostere græsset i græsplænen.
Kaste græsset ud bag aggregatet.
Aggregatet er ved leveringen indstillet til kompos-
tering. For at kaste græsset ud bag aggregatet skal
proppen på fig. 18. demonteres.
Sæt aggregatet i renskylningsposition eller servi-
ceposition for at demontere/montere proppen.
5 VEDLIGEHOLDELSE
5.1 Forberedelse
Al service og vedligeholdelse skal udføres på still-
estående maskine med standset motor.
Undgå at maskinen triller ved altid at
trække parkeringsbremsen.
Stands motoren.
Undgå utilsigtet motorstart ved at løsne
tændkablet fra tændrøret og fjerne
startnøglen.
5.2 Renskylningsposition
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Sæt redskabsløfteren i transportstilling.
3. Indstil til højeste klippehøjde.
4. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre
side i henhold til nedenstående:
A. Løft aggregatets venstre bageste del en
smule, således at belastningen mindskes på
splitten.
B. Demontér split og skive. Se fig. 2.
C. Demontér højre split og skive på samme
måde.
5. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Fastgør
kæden, så aggregatet peger diagonalt opad. Se
fig. 16.
Det er strengt forbudt at starte mo-
toren, når aggregatet befinder sig i ren-
skylningsposition.
Genindstil aggregatet i henhold til 3.
5.3 Serviceposition
5.3.1 XK4-serie med faste aggregatbeslag
og XM-serie
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Indstil til højeste klippehøjde.
3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og
venstre side i henhold til nedenstående:
A. Løft aggregatets venstre bageste del en
smule, således at belastningen mindskes på
splitten.
B. Demontér split og skive.
C. Demontér højre split og skive på samme
måde.
4. Demontér remdækslet (6:H) :ved at fjerne
skruerne (6:I).
5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle om-
gange.
6. Slip remspændingen som beskrevet nedenfor.
XK4-serie:
Tag fat om remstrammerens håndtag med ven-
stre hånd. Træk i håndtaget og demontér med
højre hånd. Se fig. 9.
XM
:
Kobl spændrullen af remmen. Se fig. 11.
7. Fjern remmen fra aggregatets remskive.
8. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil
aggregatet står helt lodret og hviler med bag-
kanten mod underlaget. Se fig. 20.
Genindstil aggregatet i henhold til 3.1.1.
5.3.2 XK-serie med faste aggregatbeslag
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Indstil til højeste klippehøjde.
3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og
venstre side i henhold til nedenstående:
A. Løft aggregatets venstre bageste del en
smule, således at belastningen mindskes på
splitten.
B. Demontér split og skive.
C. Demontér højre split og skive på samme
måde.
4. Slip remspændingen ved at koble spændrullen
af remmen. Se fig. 10.
5. Fjern remmen fra maskinens remskive.
6. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil
aggregatet står helt lodret og hviler med bag-
kanten mod underlaget. Se fig. 20.
Genindstil aggregatet i henhold til .3.1.2.
16
DANSK
DA
5.4 Rengøring
Aggregatets underside skal rengøres hver gang
efter brug.
Sæt aggregatet i renskylningsposition.
Rengør aggregatets underside omhyggeligt. Brug
vand og en børste.
Når fladerne er helt tørre og rene, skal lakken ple-
trepareres. Brug en slidstærk gul lak, beregnet til
metal udendørs.
5.5 Knive
5.5.1 Sikkerhed
For at mindske skader ved kollision og beskytte
vigtige dele i klippeaggregatet findes der en indby-
gget kraftbegrænsning som beskrevet nedenfor.
Sikringsbolte mellem knive og knivskinne.
Momentbegrænsning mellem tandhjul og kni-
vaksel.
Mulighed for, at drivremmen kan glide på plas-
ttandhjulene.
5.5.2 Udskiftning af knive
Anvend beskyttelseshandsker ved ud-
skiftning af kniv/knivblad for at foreby-
gge tilskadekomst.
Kontrollér, at knivene altid er skarpe, da det giver
det bedste klipperesultat. Knivene bør udskiftes en
gang om året.
Kontrollér altid kniven/knivbladet efter en kolli-
sion. Hvis knivsystemet er blevet beskadiget, skal
defekte dele udskiftes.
Anvend altid originale reservedele.
Ikke-originale reservedele kan medføre
risiko for tilskadekomst, selvom delene
passer til maskinen.
Knivene kan udskiftes. Man skal udskifte begge
knive på samme knivbjælke samtidig for at undgå
ubalance.
Bemærk!
Vær opmærksom på følgende ved monteringen:
Knivene og knivskinnen skal monteres som vist
på fig. 21.
Knivene kan drejes 1/3 omgang, hvor de er
monteret. Vælg positionerne således, at knivene
bliver 90° forskudt i forhold til hinanden. Se
”5.5.3” nedenfor.
Spændingsmoment:
Skruer (21:P) - 45 Nm
Sikringsbolte (21:Q) - 9,8 Nm
Ved kollision kan sikringsboltene (21:Q) gå i
stykker, og så bliver knivene bøjet. Hvis det sker,
skal man montere originale sikringsbolte og
spænde dem som beskrevet ovenfor.
5.5.3 Synkronisering, knive
Aggregatet har synkroniserede knive.
Hvis en af knivene støder mod en fast genstand
(f.eks. en sten), kan synkroniseringen ændres. Det
medfører en risiko for, at knivene kolliderer med
hinanden.
Korrekt synkroniserede knive skal være forskudt
90° i forhold til hinanden. Se fig. 22.
Kontrollér altid synkroniseringen efter en kolli-
sion.
Hvis knivene ikke er synkroniseret, kan der være
opstået en af følgende fejl i klippeaggregatet:
Drivremmen er gledet på tandhjulene.
Momentbegrænsningen mellem tandhjul og
knivaksel er udløst. Pilene på fig. 23 skal vende
mod hinanden, når enheden er intakt. Når mo-
mentbegrænsningen er udløst, vender pilene
ikke mod hinanden.
Knivskinnen er monteret forkert på knivakslen.
Kan monteres i tre forskellige positioner. Se
21:R.
Ved forkert synkronisering i de to første alternativ-
er, skal et autoriseret GGPværksted kontaktes med
henblik på reparation.
6 RESERVEDELE
GGP originale reservedele og tilbehør er frem-
stillet specielt til GGP-maskiner. Bemærk, at ikke-
originale reservedele og tilbehør ikke er kontrol-
leret og godkendt af GGP.
Anvendelse af sådanne dele og tilbehør
kan påvirke maskinens funktion og
sikkerhed. GGP påtager sig intet ans-
var for skader, der er forårsaget af
sådanne produkter.
7 MØNSTERBESKYTTELSE
Dette produkt eller dele heraf er omfattet af føl-
gende mønsterbeskyttelse:
EG 000503107
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.
10
DANSK
DK
SIKKERHED
GENERELT
Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær,
hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan
maskinen anvendes korrekt.
Inden de anvender maskinen, skal alle førere
undervises i håndteringen af maskinen. Følgen-
de skal især understreges:
a. Anvendelse af ridere kræver forsigtighed og
koncentration.
b. Man kan på skråninger ikke få kontrol over
en glidende rider ved at bremse. Hovedårsagen
til, at man mister kontrollen, er manglende hjul-
greb, for høj hastighed, utilstrækkelig ned-
bremsning, uegnet opgave for maskinen,
manglende kendskab til underlaget eller forkert
anvendelse som trækkraft.
Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender
disse anvisninger, benytte maskinen. Lokale
forskrifter indeholder muligvis bestemmelser
vedrørende førerens alder.
Anvend aldrig maskinen, hvis der er andre i
nærheden, især børn eller dyr.
Husk, at føreren er ansvarlig for ulykker, der
forårsages på andre mennesker og deres ejen-
dom.
Lad aldrig børn eller andre køre med. De kan
falde af og komme alvorligt til skade, eller de
kan forhindre, at maskinen køres på en sikker
måde.
Anvend ikke maskinen, hvis du er under påvirk-
ning af alkohol, stoffer eller medicin. Anvend
heller ikke maskinen, hvis du er træt eller syg.
FORBEREDELSE
Bær kraftige sko og langbukser, når du bruger
maskinen. Kør aldrig maskinen med bare fød-
der eller i sandaler.
Vær rigtigt påklædt, når du bruger maskinen.
Bær ikke løsthængende tøj, smykker, tørklæder,
slips osv., som kan hænge fast i roterende dele.
Sæt langt hår op.
Kontroller omhyggeligt det område, der skal
klippes eller ryddes for sne. Fjern alle løse sten,
pinde, ståltråd og andre fremmede genstande,
som maskinen kan kaste ud.
Advarsel - Benzin er meget brandfarligt.
a. Opbevar brændstoffet i en beholder, der er
specielt fremstillet til dette formål.
b. Påfyld kun benzin udendørs, og ryg ikke un-
der påfyldningen.
c. Påfyld brændstoffet, inden motoren startes.
Tag aldrig benzindækslet af, og påfyld aldrig
benzin, mens motoren kører eller stadig er
varm.
d. Hvis du spilder benzin, må du ikke forsøge at
starte motoren. Flyt i stedet maskinen fra det
sted, hvor du har spildt benzin, og undgå enhver
form for gnistdannelse, indtil benzindampene er
forsvundet.
e. Husk at skrue dækslet på benzintanken og
benzindunken på igen efter påfyldning.
Udskift fejlbehæftede støjdæmpere.
Inden du bruger maskinen, skal du altid kontrol-
lere, at knive og fastgørelsesanordninger ikke er
slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller be-
skadigede dele i sæt, så balancen opretholdes.
Batteriet (på maskiner med el-starter) afgiver
eksplosive gasser. Hold gnister, flammer og ci-
garetter væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation
under opladning.
Batteriet indeholder giftigt materiale. Pas på, at
batterihuset ikke beskadiges. Hvis huset er be-
skadiget, skal du undgå at komme i kontakt med
batteriets indhold.
Læg ikke gamle, defekte batterier i affaldsspan-
den. Kontakt den lokale genbrugsstation.
Kortslut ikke batteriet. Der vil opstå gnister,
som kan medføre brand.
DRIFT
Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen. Hold fødderne borte fra kni-
vene.
Kør ikke motoren i mindre rum, hvor farlige
kuldoxidgasser kan opbygges.
Anvend kun maskinen i dagslys eller ved god
belysning.
Anvend altid høreværn.
Vær forsigtig, når du nærmer dig forhindringer,
11
DANSK
DK
der begrænser oversigtsmulighederne.
Hold altid børn væk fra maskinens arbejdsom-
råde. Lad en anden voksen holde øje med bør-
nene.
Vær forsigtig, når du bakker. Kig bagud efter
eventuelle forhindringer, før og mens du bak-
ker. Pas på børn.
Kobl kniven/knivene og koblingen ud, inden
motoren startes.
Hold aldrig hænder og fødder tæt på eller under
roterende dele. Pas på knivene. Stå aldrig ud for
udkaståbningen.
Undgå at bruge maskinen på vådt græs.
Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte el-
ler stoppe pludseligt, når du kører opad eller
nedad på en skråning.
Slip koblingen langsomt. Kør altid med gearet
koblet til, og kobl ikke ud ved kørsel nedad på
skråninger.
Klip aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra
og ned og nedefra og op.
Giv kun lidt gas ved tilkobling af kraftudtaget,
især i højt græs. Sænk hastigheden på skrånin-
ger og i skarpe sving for at undgå, at maskinen
vælter, eller at du mister kontrollen over den.
Pas på huller i underlaget og andre skjulte farer.
Kør ikke for tæt på grøfter eller høje kanter. Ma-
skinen kan vælte, hvis et hjul kommer uden for
kanten, eller hvis kanten falder sammen.
Vær forsigtig ved bugsering og ved anvendelse
af tungt udstyr.
a. Anvend kun en godkendt trækanordning.
b. Begræns lasten, så du har styr over den.
c. Foretag ingen skarpe sving. Vær forsigtig,
når du bakker.
d. Anvend hjulvægte eller frontvægte, hvis det
anbefales i brugsanvisningen.
Pas på trafik ved kryds eller ved kørsel i nærhe-
den af veje.
Stop kniven/knivene, hvis et andet underlag end
græs skal passeres under klipningen af græs.
Ved anvendelse af enhver form for tilbehør, må
udkastet aldrig rettes mod personer i nærheden,
og der må aldrig stå nogen personer i nærheden
af maskinen, når den er i gang.
Kør aldrig maskinen, hvis beskyttelsesanord-
ningerne er ødelagt eller ikke fastgjort.
De monterede beskyttelsesanordninger må ikke
afmonteres eller sættes ud af drift. Inden maski-
nen anvendes, skal du hver gang kontrollere, at
beskyttelsesanordningerne fungerer.
Du må ikke ændre motorens regulatorindstillin-
ger eller køre motoren ved for højt omdrej-
ningstal. Faren for personskader stiger, hvis
motoren køres ved for højt omdrejningstal.
Rør ikke ved motordele, som bliver varme un-
der drift. Risiko for forbrænding.
Forlad aldrig førerpladsen uden at:
a. Frakoble kraftudtaget og sænke tilbehøret.
b. Sætte gearet i frigear og trække parkerings-
bremsen.
c. Stoppe motoren og tage nøglen ud.
Anvend kun tilbehør, som er godkendt af pro-
ducenten af maskinen.
Maskinen må ikke anvendes, uden at tilbehør/
redskab er monteret i fastgørelsen dertil. Kørsel
uden tilbehør kan forringe maskinens stabilitet.
Vær forsigtig ved anvendelse af græsopsamler
og andet tilbehør, som kan ændre maskinens
stabilitet (især på skråninger).
Kobl udtaget til tilbehøret fra, stop motoren, og
løsn tændrørskablet, eller tag tændingsnøglen
ud:
a. Før aflæsning af pinde eller affald, eller når
udkaståbningen er tilstoppet.
b. Før kontrol, rengøring eller eftersyn af ma-
skinen.
c. Før kontrol for eventuelle skader og udførelse
af reparationer, og inden maskinen startes og
køres igen efter påkørsel af genstande.
d. Ved kontrol af maskinen, hvis den er begyndt
at vibrere unormalt meget. (Kontroller straks).
Kobl udtaget til tilbehør fra ved transport, eller
når maskinen ikke anvendes.
Stop motoren, og kobl udtaget til tilbehøret fra:
a. Før påfyldning af benzin.
b. Inden græsopsamleren afmonteres.
12
DANSK
DK
c. Inden højdeindstillingen justeres, så dette
ikke kan ske fra førersædet.
Reducer gasgivningen, når motoren skal stand-
ses. Hvis motoren er forsynet med brændstofha-
ne, skal denne lukkes, når arbejdet er afsluttet.
Vær forsigtig med klippeaggregater med flere
knive, idet en roterende kniv kan få andre knive
til at rotere.
Med monteret originaltilbehør må maskinen
kun køres på skråninger med en maksimal
hældning på 10°, uanset retning.
Klippeaggregatets originale kniv/knive må ikke
udskiftes med ikke-originale dele beregnet til
f.eks. mosafrivning. Hvis sådanne anordninger
anvendes, bortfalder garantien. Der er desuden
risiko for personkvæstelser og skader på ejen-
dom.
Vær forsigtig ved af- og pålæsning af maskinen
på trailer eller lastvogn.
VEDLIGEHOLDELSE OG
OPBEVARING
Fastspænd alle møtrikker og skruer, så maski-
nen er i sikker stand.
Kontroller med jævne mellemrum, at klippeag-
gregatets knivbolt/-bolte er korrekt tilspændt.
Kontroller regelmæssigt bremsernes funktion.
Det er vigtigt, at bremserne vedligeholdes og
repareres efter behov.
Lad aldrig maskinen stå med benzin i tanken i
bygninger, hvor dampene kan komme i kontakt
med åben ild eller gnister.
Sørg for, at motoren er afkølet, inden maskinen
stilles ind i en bygning.
For at mindske risikoen for brand skal motor,
støjdæmper, batteri og benzintank holdes rene
for græs, løv og overskydende olie.
Kontroller ofte, om der er opstået slid eller ska-
der på græsopsamleren.
Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn
til sikkerheden.
Anvend altid originale reservedele. Ikke-origi-
nale reservedele kan medføre risiko for tilska-
dekomst, selvom delene passer til maskinen.
Udskift beskadigede advarsels- og instruktions-
skilte.
Hvis transportpositionen ikke er forsynet med
mekanisk låsning, skal klippeaggregatet være
sænket ved parkering og opbevaring, og når
maskinen efterlades uden opsyn.
Hvis benzintanken skal tømmes, skal dette ske
udendørs.
Opbevar maskinen, så børn ikke kan få adgang
til den.
OPBEVARING
Tøm benzintanken. Start motoren, og lad den gå,
indtil den standser.
Skift olie, mens motoren er varm.
Skru tændrøret løs, og hæld en måleske olie i cy-
linderen. Lad motoren køre nogle omgange, så oli-
en fordeler sig i cylinderen. Sæt tændrøret fast
igen.
Rengør hele maskinen (især under skjoldet over
klippeaggregatet). Reparer lakskader for at undgå
rustangreb.
Opbevar maskinen indendørs et tørt sted.
Maskiner med el-starter:
Afmonter batteriet. Opbevar det godt opladet på et
koldt sted (mellem 0° C og +15° C).
Ved den korrekte opbevaringstemperatur skal bat-
teriet oplades hver 4. måned.
SERVICE
Autoriserede serviceværksteder udfører reparatio-
ner og garantiservice. De anvender originale reser-
vedele.
Originale reservedele sælges af serviceværksteder
og mange forhandlere.
Vi anbefaler, at maskinen indleveres til service,
vedligeholdelse og kontrol af sikkerhedsanordnin-
gerne på et autoriseret serviceværksted en gang om
året.
SALGSBETINGELSER
Der gives fuld reklamationsret mod fabrikations-
og materialefejl. Brugeren skal omhyggeligt følge
de anvisninger, der er givet i vedlagte dokumenta-
tion.
13
DANSK
DK
Reklamationsretsperiode
Privat brug: 2 år fra købsdato.
Undtagelser
Batterier: 6 måneder fra købsdato.
Reklamationsretten dækker ikke skader, der skyl-
des:
- at brugeren ikke har gjort sig bekendt med med-
følgende dokumentation
- uagtsomhed
- fejlagtig og forbudt brug eller montering
- anvendelse af uoriginale reservedele
- anvendelse af tilbehør, der ikke er leveret eller
godkendt af GGP
Reklamationsretten dækker heller ikke:
- sliddele, som f.eks. knive, remme, hjul og wirer
- normal slitage
- motor og transmission. Disse dækkes af den på-
gældende fabrikants garantier med separate be-
tingelser.
Køber er omfattet af det pågældende lands nationa-
le love. De rettigheder, som køber har i henhold til
disse love, begrænses ikke af denne reklamations-
ret.
PRODUKTIDENTITET
Produktets identitet bestemmes af to dele:
1. Maskinens artikel- og serienummer:
2. Motorens model-, type- og serienummer:
Findes på motorens ventilatorhus i henhold til teg-
ning:
Anvend disse identitetsbetegnelser ved alle hen-
vendelser til serviceværksteder og ved køb af re-
servedele.
Hurtigst muligt efter opbevaringen af maskinen
skal ovenstående nummer noteres på sidste side af
denne tryksag.
MILJØ
Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at følgende
overholdes:
Anvend altid Alkylat-benzin (såkaldt miljøben-
zin).
Anvend altid en tragt og/eller benzindunk med
særlig beskyttelse for at undgå spild ved påfyld-
ning af benzin.
Fyld ikke benzintanken helt op.
Påfyld ikke for meget motor- og/eller transmis-
sionsolie (se brugsanvisningen for oplysninger
om den rigtige mængde).
Opsaml alt olie ved olieskift. Spild ikke. Afle-
ver den gamle olie på en genbrugsstation.
Smid ikke det gamle oliefilter i affaldsspanden.
Aflever det på en genbrugsstation.
Smid ikke gamle blybatterier i affaldsspanden.
Aflever det på en genbrugsstation.
Udskift støjdæmperen, hvis den er slidt. An-
vend altid originale reservedele ved reparation.
Hvis maskinen som standard er udstyret med
katalysator, og denne er slidt, skal en ny kataly-
sator monteres ved udskiftning.
Lad altid en fagmand justere karburatoren, når
det er nødvendigt.
Rengør luftfiltret i henhold til instruktionerne
(se brugsanvisningen).
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i pro-
duktet uden forudgående varsel.
20
DANSK
DA
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL. Der
er risiko for alvorlig personskade og/el-
ler materielle skader, hvis ikke instruk-
tionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning samt de ved-
lagte "SIKKERHEDSFORSKRIF-
TER" omhyggeligt igennem, før
maskinen startes.
1.1 SYMBOLER
Maskinen er forsynet med følgende symboler for
at understrege, at der skal udvises forsigtighed og
opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt
udførelse af vedligeholdelsesarbejde.
Symbolerne betyder:
Advarsel!
Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanu-
al, før maskinen tages i brug.
Advarsel!
Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle
tilskuere borte.
Advarsel!
Brug altid høreværn.
Advarsel!
Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
Advarsel!
Med monteret originaltilbehør må maski-
nen kun køres på skråninger med en mak-
simal hældning på 10°, uanset retning.
Advarsel!
Risiko for klemning. Hold hænder og fød-
der væk fra midterstyringen.
Advarsel!
Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lyd-
potten/katalysatoren.
1.2 Betegnelser
Park Compact fås i tre udførelser og benævnes
ifølge nedenstående tabel:
1.3 Henvisninger
1.3.1 Figurer
Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret
1, 2, 3, osv.
Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv.
Henvisning til detalje C i figur 2 skrives “2:C”.
1.3.2 Overskrifter
Overskrifterne i denne brugsanvisning er numme-
reret som beskrevet i nedenstående eksempel:
“1.3.1 Generel sikkerhedskontrol” er en under-
overskrift til “1.3 Sikkerhedskontrol” og udgør en
del af denne.
Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun
overskriftens nummer, f.eks. “Se 1.3.1”.
2 BESKRIVELSE
2.1 Fremdrift
2.1.1 HST
Maskinen har baghjulstræk.
Bagakslen er udstyret med en hydrostatisk gear-
kasse med trinløs transmission fremad og bagud.
For at lette sving er bagakslen også udstyret med
differentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.1.2 4WD
Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til
drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver
en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldre-
vene for og bag.
Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket
betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere
med det samme omdrejningstal.
For at lette sving er begge aksler udstyret med dif-
ferentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.2 Styring
Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen
er opdelt i front og bagende, som kan drejes i for-
hold til hinanden.
Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dre-
je med en ekstremt lille radius rundt om træer og
andre forhindringer.
2.3 Sikkerhedssystem
Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerheds-
system. Sikkerhedssystemet afbryder visse aktivi-
teter, som kan medføre fare i forbindelse med
fejlmanøvrer. Eksempelvis kan motoren ikke star-
tes, hvis ikke pedalen kobling-parkeringsbremse er
trykket ned.
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen.
Maskine Betegnelse
XK 140 HD med hydrostatisk
transmission.
HST
XK 160 HD med hydrostatisk
transmission.
HST
XK4 160 HD med hydrostatisk
transmission og firhjulstræk.
4WD
21
DANSK
DA
2.4 Betjeningsudstyr
2.4.1 Redskabsløfter, mekanisk (1:A)
Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transport-
stilling:
1. Træd pedalen helt ned.
2. Slip pedalen langsomt.
2.4.2 Kobling-parkeringsbremse (1:B)
Tryk aldrig på pedalen under kørsel.
Risiko for overophedning i kraftoverfø-
ringen.
Pedalen har følgende tre stillin-
ger:
Sluppet. Koblingen er ikke aktiveret. Parke-
ringsbremsen er ikke aktiveret.
Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Par-
keringsbremsen er ikke aktiveret.
Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parke-
ringsbremsen fuldt aktiveret, men ikke låst.
Denne position bruges også som nødbremse.
2.4.3 Lås, parkeringsbremse (1:C)
Låsen låser pedalen “kobling-bremse” i
nede-position. Funktionen bruges til at
låse maskinen på skråninger, ved trans-
port, etc., når motoren ikke er i gang.
Låsning:
1. Træd pedalen (1:B) helt ned.
2. Skub låsen (1:C) mod højre.
3. Slip pedalen (1:B).
4. Slip låsen (1:C).
Oplåsning:
Tryk pedalen ned, og slip den (1:B).
2.4.4 Træk-driftsbremse (1:F)
Pedalen bestemmer udvekslingsforholdet mellem
motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når peda-
len slippes, aktiveres driftsbremsen.
1. Træd pedalen fremad
- maskinen bevæger sig fremad.
2. Pedalen er ikke påvirket - maski-
nen står stille.
3. Træd pedalen bagud
- maskinen bakker.
4. Trykket mindskes på pedalen
- maskinen bremser op.
2.4.5 Gas- og chokerhåndtag (1:D)
Håndtag til indstilling af motorens omdrejningstal
samt til at give motoren choker ved koldstart.
Hvis motoren går urent, er der risiko
for, at håndtaget er skubbet for langt
frem, så chokeren er aktiveret. Dette
skader motoren, øger brændstofforbru-
get og er skadeligt for miljøet.
1. Choker - ved start af kold motor. Cho-
kerpositionen er længst fremme i rillen.
Maskinen må ikke køres i denne positi-
on, når motoren er varm.
2. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør
der altid gives fuld gas.
Positionen for fuld gas sidder ca. 2 cm bag
chokerpositionen.
3. Tomgang.
2.4.6 Tændingslås (1:E)
Maskinen må ikke efterlades med
nøglen i position 2 eller 3. Risiko for
brand, da der kan løbe brændstof ind i
motoren gennem karburatoren, samt
risiko for at batteriet aflades og
ødelægges.
Tændingslås som benyttes til at starte og stoppe
motoren. Fire stillinger:
1. Stopstilling - motoren er kortsluttet.
Nøglen kan tages ud.
2/3. Kørestilling.
4. Startstilling - den elektriske startmotor
aktiveres, når nøglen drejes til den fjeder-
belastede startstilling. Lad nøglen gå tilba-
ge til kørestilling 2/3, når motoren er
startet.
2.4.7 Kraftudtag (2:G)
Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens
det frontmonterede tilbehør er i trans-
portstilling. Dette ødelægger remtrans-
missionen.
Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift
af frontmonteret tilbehør. To stillinger:
1. Forreste stilling - kraftudtaget er koblet
fra.
2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet
til.
22
DANSK
DA
2.4.8 Udkoblingshåndtag
Håndtag til udkobling af den trinløse transmission.
HST er forsynet med et håndtag koblet til bagaks-
len. Se (5:N).
4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagaks-
len (6:O) og forakslen (6:P).
Udkoblingshåndtaget må aldrig befin-
de sig mellem den yderste og inderste
position. Dette overopheder og beskadi-
ger transmissionen.
Håndtagene giver mulighed for at skubbe maski-
nen uden hjælp fra motoren. To stillinger:
1. Håndtag i inderste position:
Transmissionen er indkoblet til
normal brug.
2. Håndtag i yderste position:
Transmissionen er udkoblet.
Maskinen kan skubbes manuelt.
Maskinen må ikke bugseres over længere stræk el-
ler med høj fart. Dette kan forårsage skade på
transmissionen.
Maskinen må ikke køres med forreste
håndtag i yderste position. Risiko for
skader og olielækage i forakslen.
2.4.9 Sæde (3:I)
Sædet kan vippes op og justeres i langsgå-
ende retning. Sædet låses i opslået positi-
on med spærren (3:K) og i langsgående
retning med håndhjulene (3:J).
Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er
koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det med-
fører, at visse aktiviteter, som kan medføre fare,
ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sæ-
det.
2.4.10 Motorhjelm (4:L)
Maskinen har en motorhjelm, der kan åb-
nes for adgang til brændstofhane, batteri
og motor. Motorhjelmen er låst med en
gummistrop.
Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor:
1. Løsn gummistroppen (4:M) på motorhjelmens
forkant.
2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud.
Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i
omvendt rækkefølge.
Maskinen må ikke bruges, uden at mo-
torhjelmen er lukket og låst. Der er risi-
ko for forbrænding og
klemningsskader.
3 ANVENDELSESOMRÅDER
Maskinen må kun bruges til følgende formål med
det angivne GGP originaltilbehør:
Trækanordningen må højst belastes med en lodret
kraft på 100 N.
Belastningen på trækanordningen fra påhængstil-
behør må højst være 500 N.
OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før
enhver brug af påhængsvogn.
OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
4 START OG KØRSEL
Maskinen må ikke bruges, uden at mo-
torhjelmen er lukket og låst. Der er risi-
ko for forbrænding og
klemningsskader.
4.1 Påfyldning af benzin (7:Q)
Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-takts-
benzin må ikke anvendes.
Tanken kan rumme 6 liter. Benzinniveauet aflæses
nemt gennem den transparente tank.
OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og
bør ikke opbevares i mere end 30 dage.
Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan
med fordel anvendes. Denne type benzin har en
sammensætning, der er mindre skadelig for både
mennesker og miljø.
Benzin er meget brandfarlig. Opbevar
benzinen i beholdere, der er specielt
fremstillet til dette formål.
Påfyld kun benzin ude i det fri, og und-
lad tobaksrygning under påfyldningen.
Fyld benzin på, inden motoren startes.
Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig
benzin på, mens motoren er i gang eller
stadig er varm.
Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tom-
rum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1 - 2 cm
øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig
uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig. 7.
Arbejde Tilbehør, GGP original
Græsslåning Med klippeaggregat 95 C (alle).
Med klippeaggregat 105 C (kun
XK 160 HD, XK4 160 HD).
Snerydning Med sneblad. Snekæder og ram-
mevægte anbefales.
Opsamling af græs
og blade
Med påhængsopsamler 30" eller
42".
Transport af græs
og blade
Med transportvogn Pro eller
Combi.
23
DANSK
DA
4.2 Aflæsning af motoroliestand
Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE
10W-30.
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
korrekt. Maskinen skal stå plant.
Aftør området omkring oliepinden. Løsn
oliepinden og træk den op. Tør den af. Før
den helt ned og skru den fast.
Skru den løs og tag den op igen. Aflæs oliestanden.
Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er
lavere end dette mærke. Se fig. 18.
Oliestanden må aldrig være højere end “FULL”-
mærket. Dette vil forårsage overophedning af mo-
toren. Hvis oliestanden overstiger “FULL”-mær-
ket, skal der aftappes olie, til den korrekte
oliestand opnås.
4.3 Niveaukontrol,
transmissionsolie
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
rigtig. Maskinen skal stå plant.
Aflæs oliestanden på beholderen (9:R). Oliestan-
den skal være mellem »MAX« og »MIN«. Ved be-
hov påfyldes mere olie.
Olietype:
4.4 Sikkerhedskontrol
Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikker-
hedskontroller opfyldes i forbindelse med test af
den aktuelle maskine.
Sikkerhedskontrollen skal altid udføres
inden brug.
Hvis nogle af nedenstående resultater
ikke opfyldes, må maskinen ikke bru-
ges! Indlever maskinen til reparation
på et serviceværksted.
4.4.1 Generel sikkerhedskontrol
4.4.2 Elektrisk sikkerhedskontrol
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen.
4.5 Start
1. Åbn benzinhanen. Se 10:U.
2. Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er mon-
teret på tændstiften/tændstifterne.
3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra.
4. Hold ikke foden på drivpedalen.
5. Koldstart - før gashåndtaget længst frem i chok-
erstilling.
Varmstart – sæt gashåndtaget på fuld gas (ca. 2
cm bag chokerstillingen).
6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned.
7. Drej tændingsnøglen og start motoren.
8 Når motoren er startet, skubbes gashåndtaget
lidt efter lidt til fuld gas (ca. 2 cm bagved cho-
kerstillingen), hvis chokeren har været brugt.
9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umid-
delbart efter start. lad motoren gå i nogle minut-
ter først, så olien når at blive varmet op.
Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas.
Olietype
4WD Syntetisk olie 5W-50
HST SAE 10W-30 (20W-50)
Objekt Resultat
Brændstoflednin-
ger og tilslutninger.
Ingen lækage.
Elkabler. Al isolering intakt.
Ingen mekaniske skader.
Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger.
Samtlige skruer spændt.
Olieledninger Ingen lækage. Ingen skader.
Kør maskinen
fremad/tilbage, og
slip pedalen træk-
driftsbremse.
Maskinen skal stoppe.
Prøvekørsel Ingen unormale vibrationer.
Ingen unormale lyde.
Tilstand Handling Resultat
Pedalen kobling-
bremse er ikke
trykket ned.
Kraftudtaget ikke
aktiveret.
Prøv at starte. Motoren
skal ikke
starte.
Motoren i gang.
Kraftudtaget akti-
veret.
Føreren rejser sig
fra sædet.
Kraftudta-
get skal kob-
les fra.
Motoren i gang. Tag sikringen ud.
Se 9:S.
Motoren
skal stoppe.
24
DANSK
DA
4.6 Køretips
Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i
motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se 4.2.
Vær forsigtig på skråninger. Undgå at
starte eller stoppe pludseligt ved kørsel
opad eller nedad på en skråning. Kør
aldrig på tværs af en skråning. Kør op-
pefra og ned eller nedefra og op.
Maskinen må kun køres med højest 10°
hældning, uanset retning.
Sæt hastigheden ned på skråninger og i
skarpe sving for at bevare kontrollen og
reducere risikoen for at vælte.
Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med
fuld gas i højeste gear. Maskinen kan
vælte.
Hold hænder og fødder borte fra knæk-
led og sædekonsol. Man kan risikere at
få dem i klemme. Kør aldrig med åben
motorhjelm.
4.7 Stop
Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen.
Lad motoren gå i tomgang 1 - 2 minutter. Stands
motoren ved at dreje tændingsnøglen.
Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maski-
nen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn.
Hvis maskinen efterlades uden opsyn,
skal tændkablet/tændkablerne og start-
nøglen fjernes.
Motoren kan være meget varm lige ef-
ter standsning. Undgå at røre ved lyd-
potte, cylinder eller køleribber. Dette
kan give forbrændingsskader.
4.8 Rengøring
For at reducere brandfaren skal motor,
lyddæmper, batteri og brændstoftank
holdes fri for græs, blade og olie.
For at mindske brandfaren skal det re-
gelmæssigt kontrolleres, at der ikke si-
ver olie og/eller brændstof ud.
Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstå-
ende anvisninger gælder for rengøringen:
Hvis der bruges højtryksrenser, må strålen ikke
rettes direkte mod akseltætninger, elektriske
komponenter og hydraulikventiler.
Spul ikke vand på motoren.
Rengør motoren med børste og/eller trykluft.
Rengør motorens køleluftindtag (9:T).
5 VEDLIGEHOLDELSE
5.1 Serviceprogram
For at holde maskinen i god stand med hensyn til
pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et mil-
jøsynspunkt skal GGPs serviceprogram følges.
Service udført på et autoriseret værksted giver ga-
ranti for fagligt korrekt arbejde med originale re-
servedele.
5.2 Forberedelse
Al service og vedligeholdelse skal udføres på stil-
lestående maskine med standset motor.
Undgå at maskinen triller ved altid at
trække parkeringsbremsen.
Stands motoren.
Undgå utilstigtet motorstart ved at løs-
ne tændkablet/tændkablerne fra tænd-
stiften/tændstifterne og fjerne
startnøglen.
5.3 Dæktryk
Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde:
Forhjul: 0,6 bar (9 psi).
Bagdæk: 0,4 bar (6 psi).
5.4 Skift af motorolie
Skift motorolie første gang efter 5 timers drift, der-
efter for hver 50 timers drift eller en gang hver sæ-
son.
Skift olie oftere, for hver 25 timers drift eller
mindst en gang hver sæson, hvis motoren skal ar-
bejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen
er høj.
Brug olie ifølge tabellen nedenfor.
Brug ingen tilsætningsmidler i olien.
Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at
motoren overophedes.
Skift olien, medens motoren er varm.
Motorolien kan være meget varm, hvis
den tappes af straks efter standsning.
Lad derfor motoren køle af nogle
minutter, inden olien tappes af.
1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sam-
men.. Brug en universaltang. Se fig. 10:V.
2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslan-
gen, og træk proppen ud.
3. Olien skal opsamles i et kar.
OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene.
4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale be-
stemmelser.
Olie SAE 10W-30
Serviceklasse SJ eller højere
25
DANSK
DA
5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klem-
men tilbage, så den klemmer over proppen.
6. Fjern oliepinden og påfyld frisk olie.
Oliemængde: 1,4 liter
7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå
i tomgang i 30 sekunder.
8. Undersøg, om der forekommer udsivning af
olie.
9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder
skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i
4.2.
5.5 Transmission, olie (4WD)
Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kon-
trolleres/justeres og udskiftes med de intervaller,
der er angivet i nedenstående tabel.
Olietype: Syntetisk olie 5W-50.
Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter.
5.5.1 Kontrol - justering
Se “4.3”.
5.5.2 Aftapning
1. Kør maskinen med varierende hastigheder i 10-
20 minutter, så transmissionsolien varmes op.
2. Stil maskinen helt vandret.
3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i
fig. 6.
4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét un-
der forakslen.
5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Se
9:R.
Man må kun bruge en 3/8” firkantnøgle
til olieaftapningsproppen. Andre værk-
tøjer ødelægger proppen.
6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen.
Rengør hullet og brug en 3/8” firkantnøgle. Se
figur 11.
7. Demontér to aftapningspropper fra forakslen.
Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel
og ledninger løbe ud. Se fig. 12.
8. Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftap-
ningspropper er intakte. Se fig. 12. Montér
propperne igen. Tilspændingsmoment: 15-17
Nm.
Hvis olieaftapningsproppen spændes
hårdere end 5 Nm, bliver den beskadi-
get.
9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaf-
tapningspropp er intakt. Se fig. 11:Y. Genmon-
tér i bagakslen. Stram olieaftapningspropen
med 5 Nm.
10.Opsug olien i beholderens dybere del med en
oliesuger. Se fig. 13.
11.Bortskaf olien i henhold til relevante lokale be-
stemmelser.
5.5.3 Fyldning
Motoren må aldrig køres, når den bage-
ste spærreventil er skubbet ind og den
forreste spærreventil er trukket ud.
Det vil ødelægge forakslens tætninger.
1.Fyld oliebeholderen med den nye olie.
Hvis motoren skal køre indendørs, skal
der kobles en udsugningsanordning til
motorens udstødningsrør.
2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er truk-
ket ud.
3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes
forakslens spærreventil ind automatisk.
4. Træk forakslens spærreventil ud.
Obs! Olien suges ind i systemet meget hur-
tigt. Beholderen skal altid holdes fyldt. Der
må under ingen omstændigheder indsuges
luft.
5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blo-
kere den med en trækile eller lignende. Se fig.
14. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny ol-
ie.
6. Kør i fremadposition i et minut.
7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudpo-
sition. Fortsæt med at påfylde olie.
8. Kør i bagudposition i et minut.
9. Skift køreretning en gang i minuttet som oven-
for beskrevet og fortsæt med at påfylde olie,
indtil det holder op med at boble i beholderen.
10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel
og luk hjelmen.
11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden
i beholderen.
5.6 Remtransmissioner
Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er in-
takte og uden skader.
5.7 Styring
Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers
drift og derefter for hver 100 timers drift.
5.7.1 Kontrol
Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke
forkomme mekanisk slør i styrekæderne.
Handling
1. gang Derefter
med
interval
Driftstimer
Kontrol - justering af niveau. - 50
Olieskift. 50 200
26
DANSK
DA
5.7.2 Justering
Justér styrekæderne efter behov efter følgende vej-
ledning:
1. Stil maskinen i stillingen "ligeud".
2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrik-
ker, der sidder under knækleddet. Se fig. 16.
3. Justér begge møtrikker lige meget, indtil der
ikke forekommer slør.
4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kon-
trollér, at rattet ikke står på skrå.
5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik
løsnes og den anden strammes.
Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen
kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på
kæderne øges.
5.8 Batteri
Syre som kommer i kontakt med øjne
eller hud, forårsager alvorlige person-
skader. Hvis en kropsdel kommer i kon-
takt med syre, skal der straks skylles
med rigeligt vand. Søg straks læge.
Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V no-
minel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan
eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste
vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter
f.eks. lang tids opbevaring.
Før batteriet tages i brug første gang,
skal det ladet helt op. Batteriet skal al-
tid opbevares helt opladet. Hvis batteri-
et opbevares afladet, opstår der
alvorlige skader.
5.8.1 Opladning med motoren
I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af
motorens generator på følgende måde:
1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.
2. Placér maskinen udendørs eller montér en ud-
sugningsanordning til udstødningsgassen.
3. Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen.
4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 mi-
nutter.
5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.
5.8.2 Opladning med batterilader
Ved opladning med batterilader skal der anvendes
en batterilader med konstant spænding.
Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med
konstant spænding.
Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en
batterilader af standardtype.
5.8.3 Demontering/montering
Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved de-
montering/montering gælder følgende angående
kablernes tilslutning.
Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra
batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde
kabel fra batteriets pluspol (+).
Ved montering. Tilslut først det røde kabel til
batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte
kabel til batteriets minuspol (-).
Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i om-
vendt rækkefølge, er der risiko for
kortslutning og skader på batteriet.
Hvis kablerne byttes om, ødelægges ge-
nerator og batteri.
Spænd kablerne godt fast. Løse kabler
kan forårsage brand.
Motoren må aldrig køre, når batteriet
er koblet fra. Der er risiko for alvorlige
skader på generator og el-system.
5.8.4 Rengøring
Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres.
Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør
dem ind i polfedt.
5.9 Luftfilter, motor
Forfilteret (skumplastfilter) skal rengøres/udskif-
tes for hver 25 timers drift.
Forfilteret (papirfilter) skal rengøres/udskiftes for
hver 100 timers drift.
OBS! Rengør/udskift filtrene oftere, hvis maski-
nen arbejder i støvede omgivelser.
Demontér/montér luftfiltrene som beskrevet ne-
denfor.
1. Rengør området omkring luftfilterdækslet
grundigt.
2. Demontér luftfilterdækslet (15:A) ved at løsne
de to klemmer.
3. Demontér filterpakken (15:B). Forfilteret er
placeret over luftfilteret. Der skal udvises for-
sigtighed, så der ikke kommer snavs i karbura-
toren. Luftfilterhuset gøres rent.
4. Gør papirfilteret rent ved at banke det let mod
en plan flade. Hvis det er meget snavset, skal
det udskiftes.
5. Rengør forfilteret. Hvis det er meget snavset,
skal det udskiftes.
6. Samling foretages i omvendt rækkefølge.
Der må ikke bruges trykluft eller oliebaserede op-
løsningsmidler som f.eks. petroleum til rengøring
af papirfilteret. Dette ødelægger filteret.
27
DANSK
DA
5.10 Tændrør
Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver
200 timers drift (=ved hver anden grundservice).
Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres om-
kring dets fæste.
Tændstift
: Champion RC12YC eller tilsvarende.
Elektrodeafstand
: 0,75 mm.
5.11 Luftindtag
Se 9:T. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesy-
stem vil skade motoren. Rengør motoren luftind-
tag for hver 50 timers drift. En mere grundig
rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse
med hver grundservice.
5.12 Smøring
Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal
smøres for hver 50 timers drift samt efter hver
vask.
5.13 Sikring
Ved elektriske fejl kontrolleres/skiftes sikringen,
20 A. Se 9:S.
6 PATENT - MODELBESKYT-
TELSE
Nærværende maskine eller dele heraf er omfattet
af følgende patent- og modelbeskyttelse:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.
Objekt Handling Figur
Knæk 4 smørenipler.
Brug en fedtsprøjte fyldt med
universalfedt. Pump, indtil
der trænger fedt ud.
17
Syrekæder Børst kæderne rene med en
stålbørste.
Smörj med en universalkæ-
despray.
-
Spændarme Smør lejringspunkterne med
en oliekande, samtidig med at
den relevante anordning akti-
veres.
Bør udføres af to personer.
18
Håndtage-
nes wirer
Smør wirernes ender med en
oliekande, samtidig med at
den relevante anordning akti-
veres.
Bør udføres af to personer.
18
/