Castelgarden XK4 160 HD Brugermanual

Mærke
Castelgarden
Kategori
Traktor
Model
XK4 160 HD
Type
Brugermanual
22
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL. Der
er risiko for alvorlig personskade og/el-
ler materielle skader, hvis ikke instruk-
tionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning samt de ved-
lagte "SIKKERHEDSFORSKRIF-
TER" omhyggeligt igennem, før
maskinen startes.
1.1 SYMBOLER
Maskinen er forsynet med følgende symboler for
at understrege, at der skal udvises forsigtighed og
opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt
udførelse af vedligeholdelsesarbejde.
Symbolerne betyder:
Advarsel!
Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanu-
al, før maskinen tages i brug.
Advarsel!
Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle
tilskuere borte.
Advarsel!
Brug altid høreværn.
Advarsel!
Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
Advarsel!
Med monteret originaltilbehør må maski-
nen kun køres på skråninger med en mak-
simal hældning på 10°, uanset retning.
Advarsel!
Risiko for klemning. Hold hænder og fød-
der væk fra midterstyringen.
Advarsel!
Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lyd-
potten/katalysatoren.
1.2 HENVISNINGER
1.2.1 Figurer
Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret
1, 2, 3, osv.
Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv.
Henvisning til detalje C i figur 2 skrives “2:C”.
1.2.2 Overskrifter
Overskrifterne i denne brugsanvisning er numme-
reret som beskrevet i nedenstående eksempel:
“1.3.1 Generel sikkerhedskontrol” er en under-
overskrift til “1.3 Sikkerhedskontrol” og udgør en
del af denne.
Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun
overskriftens nummer, f.eks. “Se 1.3.1”.
2 BESKRIVELSE
2.1 FREMDRIFT
2.1.1 HST
Maskinen har baghjulstræk.
Bagakslen er udstyret med en hydrostatisk gear-
kasse med trinløs transmission fremad og bagud.
For at lette sving er bagakslen også udstyret med
differentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.1.2 4WD
Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til
drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver
en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldre-
vene for og bag.
Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket
betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere
med det samme omdrejningstal.
For at lette sving er begge aksler udstyret med dif-
ferentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.2 STYRING
Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen
er opdelt i front og bagende, som kan drejes i for-
hold til hinanden.
Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dre-
je med en ekstremt lille radius rundt om træer og
andre forhindringer.
2.3 SIKKERHEDSSYSTEM
Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerheds-
system. Sikkerhedssystemet afbryder visse aktivi-
teter, som kan medføre fare i forbindelse med
fejlmanøvrer.
Motoren kan f.eks. kun startes, hvis koblingsbrem-
sepedalen er trykket ned.
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen.
2.4 BETJENINGSUDSTYR
2.4.1 Redskabsløfter, mekanisk (1:A)
Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transport-
stilling:
1. Træd pedalen helt ned.
2. Slip pedalen langsomt.
23
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
2.4.2 Kobling-parkeringsbremse (1:B)
Tryk aldrig på pedalen under kørsel.
Risiko for overophedning i kraftoverfø-
ringen.
Pedalen har følgende tre stillin-
ger:
Sluppet. Koblingen er ikke ak-
tiveret. Parkeringsbremsen er
ikke aktiveret.
Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Par-
keringsbremsen er ikke aktiveret.
Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parke-
ringsbremsen fuldt aktiveret, men ikke låst.
Denne position bruges også som nødbremse.
2.4.3 s, parkeringsbremse (1:C)
Låsen låser pedalen “kobling-bremse” i
nede-position. Funktionen bruges til at lå-
se maskinen på skråninger, ved transport,
etc., når motoren ikke er i gang.
Låsning:
1. Træd pedalen (1:B) helt ned.
2. Skub låsen (1:C) mod højre.
3. Slip pedalen (1:B).
4. Slip låsen (1:C).
Oplåsning:
Tryk pedalen ned, og slip den (1:B).
2.4.4 Træk-driftsbremse (1:F)
Pedalen bestemmer udvekslingsforholdet mellem
motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når peda-
len slippes, aktiveres driftsbremsen.
1. Træd pedalen fremad -
maskinen bevæger sig fremad.
2. Pedalen er ikke påvirket -
maskinen står stille.
3. Træd pedalen bagud -
maskinen bakker.
4. Trykket mindskes på pedalen -
maskinen bremser op.
2.4.5 Gas- og chokerhåndtag (1:D)
Håndtag til indstilling af motorens omdrejningstal
samt til at give motoren choker ved koldstart.
Hvis motoren går urent, er der risiko
for, at håndtaget er skubbet for langt
frem, så chokeren er aktiveret. Dette
skader motoren, øger brændstofforbru-
get og er skadeligt for miljøet.
1. Choker - ved start af kold motor. Cho-
kerpositionen er længst fremme i rillen.
Maskinen må ikke køres i denne positi-
on, når motoren er varm.
2. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør
der altid gives fuld gas.
Positionen for fuld gas sidder ca. 2 cm bag
chokerpositionen.
3. Tomgang.
2.4.6 Tændingslås (1:E)
Maskinen må ikke efterlades med
nøglen i position 2 eller 3. Risiko for
brand, da der kan løbe brændstof ind i
motoren gennem karburatoren, samt
risiko for at batteriet aflades og
ødelægges.
Tændingslås som benyttes til at starte og stoppe
motoren. Fire stillinger:
1. Stopstilling - motoren er kortsluttet.
Nøglen kan tages ud.
2/3. Kørestilling.
4. Startstilling - den elektriske startmotor
aktiveres, når nøglen drejes til den fjeder-
belastede startstilling. Lad nøglen gå tilba-
ge til kørestilling 2/3, når motoren er
startet.
2.4.7 Kraftudtag (2:G)
Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens
det frontmonterede tilbehør er i trans-
portstilling. Dette ødelægger remtrans-
missionen.
Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift
af frontmonteret tilbehør. To stillinger:
1. Forreste stilling - kraftudtaget er
koblet fra.
2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet
til.
2.4.8 Udkoblingshåndtag
Håndtag til udkobling af den trinløse transmission.
HST er forsynet med et håndtag koblet til bagaks-
len. Se (5:N).
4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagaks-
len (6:O) og forakslen (6:P).
Udkoblingshåndtaget må aldrig befin-
de sig mellem den yderste og inderste
position. Dette overopheder og beskadi-
ger transmissionen.
Håndtagene giver mulighed for at skubbe maski-
nen uden
hjælp fra motoren. To stillinger:
24
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
1. Håndtag i inderste position:
Transmissionen er indkoblet til
normal brug.
2. Håndtag i yderste position:
Transmissionen er udkoblet.
Maskinen kan skubbes manuelt.
Maskinen må ikke bugseres over længere stræk el-
ler med høj fart. Dette kan forårsage skade på
transmissionen.
Maskinen må ikke køres med forreste
håndtag i yderste position. Risiko for
skader og olielækage i forakslen.
2.4.9 Sæde (3:I)
Sædet kan vippes op og justeres i langsgå-
ende retning. Sædet låses i opslået positi-
on med spærren (3:K) og i langsgående
retning med håndhjulene (3:J).
Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er
koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det med-
fører, at visse aktiviteter, som kan medføre fare,
ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sæ-
det.
2.4.10 Motorhjelm (4:L)
Maskinen har en motorhjelm, der kan åb-
nes for adgang til brændstofhane, batteri
og motor. Motorhjelmen er låst med en
gummistrop.
Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor:
1. Løsn gummistroppen (4:M) på motorhjelmens
forkant.
2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud.
Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i
omvendt rækkefølge.
Maskinen må ikke bruges, uden at mo-
torhjelmen er lukket og låst. Der er risi-
ko for forbrænding og
klemningsskader.
2.4.11Snapbeslag (19:H)
Snapbeslagene er delelige, hvilket gør det
meget let at skifte mellem forskellige ar-
bejdsredskaber
Snapbeslagene muliggør, at aggregatet
nemt kan skifte mellem to indstillinger:
Normalindstilling med fuldt opspændt rem.
4 cm bag ved normalposition med slap rem, så
aggregatet kommer tættere på basismaskinen.
Samtidig med at spændrullen løsnes fra remmen,
forenkler snapbeslagene remskift, aggregatskift,
håndtering i vaskeposition og serviceposition.
Slæk på remspændingen:
1. Demontér låsestifterne (19:G) på begge sider.
2. Åbn snapbeslagene ved at trykke bageste del
ned. Se (19:F).
Når snapbeslagene er åbne, hviler ag-
gregatarmene kun løst i akseldelene.
Aggregatet må aldrig stilles i servicepo-
sition eller vaskeposition, uden at snap-
beslagene er låst igen, når
aggregatremmen er taget af.
3. Udfør ønskede handlinger, f.eks.:
Tage remmen af.
Skift aggregat ved at tage aggregatarmene af.
Se fig. 21.
Spænd remmen:
Spænd først på den ene side og derefter på den an-
den side som beskrevet i instruktionerne nedenfor.
Drej ikke løftearmen med hænderne.
Klemrisiko.
1. Sæt foden på løftearmen (20:J) og drej forsig-
tigt en halv omgang frem.
2. Montér låsestiften (19:G).
3. Gentag samme procedure på den anden side.
3 ANVENDELSESOMRÅDER
Maskinen må kun bruges til følgende formål med
det angivne GGP originaltilbehør:
Trækanordningen må højst belastes med en lodret
kraft på 100 N.
Belastningen på trækanordningen fra påhængstil-
behør må højst være 500 N.
OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før
enhver brug af påhængsvogn.
OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
Arbejde Tilbehør, GGP original
Græsslåning Med klippeaggregater:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C, 105 C.
Snerydning Med sneblad. Snekæder og ram-
mevægte anbefales.
Opsamling af
græs og blade
Med påhængsopsamler 38" eller
42".
Transport af græs
og blade
Med transportvogn.
Fejning Med fejeudstyr. Brug af støv-
skærm anbefales.
Ukrudtsbekæm-
pelse på grusstier
Med frontmonteret skuffejern.
25
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
4 START OG KØRSEL
Maskinen må ikke bruges, uden at mo-
torhjelmen er lukket og låst. Der er risi-
ko for forbrænding og
klemningsskader.
4.1 PÅFYLDNING AF BENZIN (7:Q)
Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-takts-
benzin må ikke anvendes.
Tanken kan rumme 6 liter. Benzinniveauet aflæses
nemt gennem den transparente tank.
OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og
bør ikke opbevares i mere end 30 dage.
Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan
med fordel anvendes. Denne type benzin har en
sammensætning, der er mindre skadelig for både
mennesker og miljø.
Benzin er meget brandfarlig. Opbevar
benzinen i beholdere, der er specielt
fremstillet til dette formål.
Påfyld kun benzin ude i det fri, og und-
lad tobaksrygning under påfyldningen.
Fyld benzin på, inden motoren startes.
Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig
benzin på, mens motoren er i gang eller
stadig er varm.
Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tom-
rum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1 - 2 cm
øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig
uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig. 7.
4.2 AFLÆSNING AF MOTOROLIE-
STAND
Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE
10W-30.
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
korrekt. Maskinen skal stå plant.
Aftør området omkring oliepinden. Løsn
oliepinden og træk den op. Tør den af. Før
den helt ned og skru den fast.
Skru den løs og tag den op igen. Aflæs oliestanden.
Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er
lavere end dette mærke. Se fig. 18.
Oliestanden må aldrig være højere end “FULL”-
mærket. Dette vil forårsage overophedning af mo-
toren. Hvis oliestanden overstiger “FULL”-mær-
ket, skal der aftappes olie, til den korrekte
oliestand opnås.
4.3 NIVEAUKONTROL, TRANSMIS-
SIONSOLIE
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
rigtig. Maskinen skal stå plant.
Aflæs oliestanden på beholderen (9:R). Oliestan-
den skal være mellem »MAX« og »MIN«. Ved be-
hov påfyldes mere olie.
Olietype:
4.4 SIKKERHEDSKONTROL
Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikker-
hedskontroller opfyldes i forbindelse med test af
den aktuelle maskine.
Sikkerhedskontrollen skal altid udføres
inden brug.
Hvis nogle af nedenstående resultater
ikke opfyldes, må maskinen ikke bru-
ges! Indlever maskinen til reparation
på et serviceværksted.
4.4.1 Generel sikkerhedskontrol
4.4.2 Elektrisk sikkerhedskontrol
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen
Olietype
4WD Syntetisk olie 5W-50
HST SAE 10W-30 (20W-50)
Objekt Resultat
Brændstoflednin-
ger og tilslutninger.
Ingen lækage.
Elkabler. Al isolering intakt.
Ingen mekaniske skader.
Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger.
Samtlige skruer spændt.
Olieledninger Ingen lækage. Ingen skader.
Kør maskinen
fremad/tilbage, og
slip pedalen træk-
driftsbremse.
Maskinen skal stoppe.
Prøvekørsel Ingen unormale vibrationer.
Ingen unormale lyde.
Tilstand Handling Resultat
Pedalen kobling-
bremse er ikke
trykket ned.
Kraftudtaget ikke
aktiveret.
Prøv at starte. Motoren skal
ikke starte.
Pedalen kobling-
bremse er trykket
ned.
Kraftudtaget
aktiveret.
Prøv at starte. Motoren skal
ikke starte.
Motoren i gang.
Kraftudtaget
aktiveret.
Føreren rejser
sig fra sædet.
Motoren skal
stoppe.
Motoren i gang. Tag sikringen
ud. Se 9:S.
Motoren skal
stoppe.
26
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
4.5 START
1. Åbn benzinhanen. Se 10:U.
2. Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er mon-
teret på tændstiften/tændstifterne.
3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra.
4. Hold ikke foden på drivpedalen.
5. Koldstart - før gashåndtaget længst frem i cho-
kerstilling.
Varmstart – sæt gashåndtaget på fuld gas (ca. 2
cm bag chokerstillingen).
6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned.
7. Drej tændingsnøglen og start motoren.
8 Når motoren er startet, skubbes gashåndtaget
lidt efter lidt til fuld gas (ca. 2 cm bagved cho-
kerstillingen), hvis chokeren har været brugt.
9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umid-
delbart efter start. lad motoren gå i nogle minut-
ter først, så olien når at blive varmet op.
Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas.
4.6 KØRETIPS
Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i
motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se 4.2.
Vær forsigtig på skråninger. Undgå at
starte eller stoppe pludseligt ved kørsel
opad eller nedad på en skråning. Kør
aldrig på tværs af en skråning. Kør op-
pefra og ned eller nedefra og op.
Maskinen må kun køres med højest 10°
hældning, uanset retning.
Sæt hastigheden ned på skråninger og i
skarpe sving for at bevare kontrollen og
reducere risikoen for at vælte.
Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med
fuld gas i højeste gear. Maskinen kan
vælte.
Hold hænder og fødder borte fra knæk-
led og sædekonsol. Man kan risikere at
få dem i klemme. Kør aldrig med åben
motorhjelm.
4.7 STOP
Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen.
Lad motoren gå i tomgang 1 - 2 minutter. Stands
motoren ved at dreje tændingsnøglen.
Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maski-
nen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn.
Hvis maskinen efterlades uden opsyn,
skal tændkablet/tændkablerne og start-
nøglen fjernes.
Motoren kan være meget varm lige ef-
ter standsning. Undgå at røre ved lyd-
potte, cylinder eller køleribber. Dette
kan give forbrændingsskader.
4.8 RENGØRING
For at reducere brandfaren skal motor,
lyddæmper, batteri og brændstoftank
holdes fri for græs, blade og olie.
For at mindske brandfaren skal det re-
gelmæssigt kontrolleres, at der ikke si-
ver olie og/eller brændstof ud.
Brug aldrig vand med højt tryk. Dette
kan ødelægge akseltætninger, elektri-
ske komponenter og hydraulikventiler.
Benyt aldrig luft under højt tryk på kø-
lerens lameller. Det ødelægger lamel-
strukturen.
Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstå-
ende anvisninger gælder for rengøringen:
Spul ikke vand på motoren.
Rengør motoren med børste og/eller trykluft.
Rengør motorens køleluftindtag (9:T).
Efter rengøring med vand skal maskinen og et
eventuelt klippeaggregat startes for at fjerne
vand, som ellers trænger ind i lejer og kan for-
årsage skade.
5 VEDLIGEHOLDELSE
5.1 SERVICEPROGRAM
For at holde maskinen i god stand med hensyn til
pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et mil-
jøsynspunkt skal GGPs serviceprogram følges.
Service udført på et autoriseret værksted giver ga-
ranti for fagligt korrekt arbejde med originale re-
servedele.
5.2 FORBEREDELSE
Al service og vedligeholdelse skal udføres på stil-
lestående maskine med standset motor.
Undgå at maskinen triller ved altid at
trække parkeringsbremsen.
Stands motoren.
Undgå utilstigtet motorstart ved at løs-
ne tændkablet/tændkablerne fra tænd-
stiften/tændstifterne og fjerne
startnøglen.
5.3 DÆKTRYK
Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde:
Forhjul: 0,6 bar (9 psi).
Bagdæk: 0,4 bar (6 psi).
5.4 SKIFT AF MOTOROLIE
Skift motorolie første gang efter 5 timers drift, der-
efter for hver 50 timers drift eller en gang hver sæ-
son.
27
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
Skift olie oftere, for hver 25 timers drift eller
mindst en gang hver sæson, hvis motoren skal ar-
bejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen
er høj.
Brug olie ifølge tabellen nedenfor.
Brug ingen tilsætningsmidler i olien.
Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at
motoren overophedes.
Skift olien, medens motoren er varm.
Motorolien kan være meget varm, hvis
den tappes af straks efter standsning.
Lad derfor motoren køle af nogle mi-
nutter, inden olien tappes af.
1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sam-
men.. Brug en universaltang. Se fig. 10:V.
2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslan-
gen, og træk proppen ud.
3. Olien skal opsamles i et kar.
OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene.
4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale be-
stemmelser.
5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klem-
men tilbage, så den klemmer over proppen.
6. Fjern oliepinden og påfyld frisk olie.
Oliemængde: 1,4 liter
7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå
i tomgang i 30 sekunder.
8. Undersøg, om der forekommer udsivning af
olie.
9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder
skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i
4.2.
5.5 TRANSMISSION, OLIE (4WD)
Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kon-
trolleres/justeres og udskiftes med de intervaller,
der er angivet i nedenstående tabel.
Olietype: Syntetisk olie 5W-50.
Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter.
5.5.1 Kontrol - justering
Se “4.3”.
5.5.2 Aftapning
1. Kør maskinen med varierende hastigheder i 10-
20 minutter, så transmissionsolien varmes op.
2. Stil maskinen helt vandret.
3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i
fig. 6.
4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét un-
der forakslen.
5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Se
9:R.
Man må kun bruge en 3/8” firkantnøgle
til olieaftapningsproppen. Andre værk-
tøjer ødelægger proppen.
6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen.
Rengør hullet og brug en 3/8” firkantnøgle. Se
figur 11.
7. Demontér to aftapningspropper fra forakslen.
Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel
og ledninger løbe ud. Se fig. 12.
8. Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftap-
ningspropper er intakte. Se fig. 12. Montér
propperne igen. Tilspændingsmoment: 15-17
Nm.
Hvis olieaftapningsproppen spændes
hårdere end 5 Nm, bliver den beskadi-
get.
9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaf-
tapningspropp er intakt. Se fig. 11:Y. Genmon-
tér i bagakslen. Stram olieaftapningspropen
med 5 Nm.
10.Opsug olien i beholderens dybere del med en
oliesuger. Se fig. 13.
11.Bortskaf olien i henhold til relevante lokale be-
stemmelser.
5.5.3 Fyldning
Motoren må aldrig køres, når den bage-
ste spærreventil er skubbet ind og den
forreste spærreventil er trukket ud.
Det vil ødelægge forakslens tætninger.
1. Fyld oliebeholderen med den nye olie.
Hvis motoren skal køre indendørs, skal
der kobles en udsugningsanordning til
motorens udstødningsrør.
2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er truk-
ket ud.
3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes
forakslens spærreventil ind automatisk.
4. Træk forakslens spærreventil ud.
Obs! Olien suges ind i systemet meget hur-
tigt. Beholderen skal altid holdes fyldt. Der
må under ingen omstændigheder indsuges
luft.
5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blo-
kere den med en trækile eller lignende. Se fig.
14. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny
olie.
6. Kør i fremadposition i et minut.
Olie SAE 10W-30
Serviceklasse SJ eller højere
Handling
1. gang
Derefter
med
interval
Driftstimer
Kontrol - justering af niveau. - 50
Olieskift. 5 200
28
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudpo-
sition. Fortsæt med at påfylde olie.
8. Kør i bagudposition i et minut.
9. Skift køreretning en gang i minuttet som oven-
for beskrevet og fortsæt med at påfylde olie,
indtil det holder op med at boble i beholderen.
10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel
og luk hjelmen.
11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden
i beholderen.
5.6 REMTRANSMISSIONER
Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er in-
takte og uden skader.
5.7 STYRING
Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers
drift og derefter for hver 100 timers drift.
5.7.1 Kontrol
Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke
forkomme mekanisk slør i styrekæderne.
5.7.2 Justering
Justér styrekæderne efter behov efter følgende vej-
ledning:
1. Stil maskinen i stillingen "ligeud".
2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrik-
ker, der sidder under knækleddet. Se fig. 16.
3. Justér begge møtrikker lige meget, indtil der
ikke forekommer slør.
4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kon-
trollér, at rattet ikke står på skrå.
5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik
løsnes og den anden strammes.
Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen
kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på
kæderne øges.
5.8 BATTERI
Syre som kommer i kontakt med øjne
eller hud, forårsager alvorlige person-
skader. Hvis en kropsdel kommer i kon-
takt med syre, skal der straks skylles
med rigeligt vand. Søg straks læge.
Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V no-
minel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan
eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste
vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter
f.eks. lang tids opbevaring.
Før batteriet tages i brug første gang,
skal det ladet helt op. Batteriet skal al-
tid opbevares helt opladet. Hvis batteri-
et opbevares afladet, opstår der
alvorlige skader.
5.8.1 Opladning med motoren
I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af
motorens generator på følgende måde:
1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.
2. Placér maskinen udendørs eller montér en ud-
sugningsanordning til udstødningsgassen.
3. Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen.
4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 mi-
nutter.
5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.
5.8.2 Opladning med batterilader
Ved opladning med batterilader skal der anvendes
en batterilader med konstant spænding.
Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med
konstant spænding.
Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en
batterilader af standardtype.
5.8.3 Demontering/montering
Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved de-
montering/montering gælder følgende angående
kablernes tilslutning.
Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra
batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde
kabel fra batteriets pluspol (+).
Ved montering. Tilslut først det røde kabel til
batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte
kabel til batteriets minuspol (-).
Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i om-
vendt rækkefølge, er der risiko for
kortslutning og skader på batteriet.
Hvis kablerne byttes om, ødelægges ge-
nerator og batteri.
Spænd kablerne godt fast. Løse kabler
kan forårsage brand.
Motoren må aldrig køre, når batteriet
er koblet fra. Der er risiko for alvorlige
skader på generator og el-system.
5.8.4 Rengøring
Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres.
Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør
dem ind i polfedt.
5.9 LUFTFILTER, MOTOR
Forfilteret (papirfilter) skal rengøres/udskiftes for
hver 100 timers drift.
OBS! Rengør/udskift filtrene oftere, hvis
maskinen arbejder i støvede omgivelser.
Demontér/montér luftfiltrene som beskrevet
nedenfor.
1. Rengør området omkring luftfilterdækslet
grundigt.
29
DANSK
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning
2. Demontér luftfilterdækslet (12:R) ved at løsne
de to klemmer.
3. Demontér filterpakken (12:S). Forfilteret er pla-
ceret over luftfilteret. Der skal udvises forsig-
tighed, så der ikke kommer snavs i
karburatoren. Luftfilterhuset gøres rent.
4. Gør papirfilteret rent ved at banke det let mod
en plan flade. Hvis det er meget snavset, skal
det udskiftes.
5. Rengør forfilteret. Hvis det er meget snavset,
skal det udskiftes.
6. Samling foretages i omvendt rækkefølge.
Der må ikke bruges trykluft eller oliebaserede op-
løsningsmidler som f.eks. petroleum til rengøring
af papirfilteret. Dette ødelægger filteret.
5.10 TÆNDRØR
Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver
200 timers drift (=ved hver anden grundservice).
Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres om-
kring dets fæste.
Tændstift
: Champion RC12YC eller tilsvarende.
Elektrodeafstand
: 0,75 mm.
5.11 LUFTINDTAG
Se 9:T. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesy-
stem vil skade motoren. Rengør motoren luftind-
tag for hver 50 timers drift. En mere grundig
rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse
med hver grundservice.
5.12 SMØRING
Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal
smøres for hver 50 timers drift samt efter hver
vask.
5.13 SIKRING
Ved elektriske fejl kontrolleres/skiftes sikringen,
20 A. Se 9:S.
6 PATENT - MODELBESKYT-
TELSE
Nærværende maskine eller dele heraf er omfattet
af følgende patent- og modelbeskyttelse:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.
Objekt Handling Figur
Knæk 4 smørenipler.
Brug en fedtsprøjte fyldt med
universalfedt. Pump, indtil
der trænger fedt ud.
17
Syrekæder Børst kæderne rene med en
stålbørste.
Smörj med en universalkæ-
despray.
-
Spændarme Smør lejringspunkterne med
en oliekande, samtidig med at
den relevante anordning akti-
veres.
Bør udføres af to personer.
18
Håndtage-
nes wirer
Smør wirernes ender med en
oliekande, samtidig med at
den relevante anordning akti-
veres.
Bør udføres af to personer.
18
/