Atag KA2411L Brugermanual

Mærke
Atag
Kategori
frysere
Model
KA2411L
Type
Brugermanual
Brugs-
anvisning
Vinkøler
Käyttöohje
Viinikaappi-pa-
kastin
Bruks-
anvisning
Vinskap/-fry-
ser
Manual de
instrucciones
Bodega-Con-
gelador
KA2411L/A01
INDHOLD
Sikkerhedsanvisninger 2
Betjeningspanel 4
Daglig brug 6
Nyttige oplysninger og råd 8
Vedligeholdelse og rengøring 9
Hvis noget går galt 9
Installation 11
Tekniske data 11
Skån miljøet 11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vig-
tigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerheds-
funktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvis-
ning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke an-
svarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte
personer
Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fy-
sisk, sensorisk eller psykisk funktionsev-
ne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern dø-
ren, så børn ikke kan få elektrisk stød el-
ler smække sig inde i apparatet under
leg.
Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en døds-
fælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almin-
delig husholdning og lignende apparater,
som f.eks.:
kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
stuehuse og af kunder på hoteller, mo-
teller og andre miljøer af indkvarterings-
typen
miljøer af Bed and Breakfast-typen
catering og andre anvendelser uden for
detail.
Brug ikke mekaniske redskaber eller an-
dre kunstige hjælpemidler til at fremskyn-
de optøningen.
Brug ikke andre el-apparater (f.eks. isma-
skiner) inde i køleapparater, med mindre
de er godkendt til formålet af producen-
ten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Apparatets kølekredsløbet indeholder kø-
lemidlet isobutan (R600a), en naturgas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadi-
get:
Undgå åben ild og antændelseskilder
Luft grundigt ud i det lokale, hvor ap-
paratet står
2
Det er farligt at ændre apparatets specifi-
kationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elek-
trisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal ud-
skiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør for at undgå
fare.
1.
Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt el-
ler beskadiget af apparatets bagpa-
nel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3.
Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4.
Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elek-
trisk stød eller brand.
6.
Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet er
udstyret med et sådan) ikke sidder
korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsap-
parater. De er ikke egnet til oplysning i al-
mindelige rum.
Daglig brug
Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
Sæt ikke maden direkte op mod udluft-
ningen i apparatets bagvæg. (Hvis appa-
ratet er af Frost Free-typen)
Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i behol-
deren, så den kan eksplodere og beska-
dige apparatet.
Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
Inden rengøring slukkes der for appara-
tet, og stikket tages ud af kontakten.
Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for af-
rimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der
vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
Pak apparatet ud, og efterse det for ska-
der. Tilslut ikke apparatet, hvis det er be-
skadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det over-
ophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Så vidt det overhovedet er muligt skal ap-
paratets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hæn-
ge fast i varme dele (kompressor, kon-
densator), med risiko for at brænde sig.
Apparatet må ikke stilles tæt på radiato-
rer eller komfurer.
Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
3
Service
Alt el-arbejde, der kræves til vedligehol-
delse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kø-
lekreds eller isoleringsmaterialer. Appa-
ratet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isole-
ringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommu-
nens tekniske forvaltning. Undgå at be-
skadige køleenheden, især på bagsi-
den ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er mærket
med symbolet
, kan genvanvendes.
BETJENINGSPANEL
1 2
345678
1
Apparatets ON/OFF-knap
2
Display
3
Knap til øgning af temperatur i fryser
4
Knap til sænkning af temperatur i fryser
5
OK-knap
6
Functions-knap
7
Knap til øgning af temperatur i vinkøler
8
Knap til sænkning af temperatur i vin-
køler
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til
en høj tone ved at trykke på knappen Func-
tions og knappen til sænkning af tempera-
tur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
Display
Off
min
1 2 3 5
6
4
789
1
Vinkølerens afdelingsindikator
2
Vinkølerens temperaturindikator og ti-
merindikator
3
Vinkølerens tændt/slukket-indikator
4
Fast Freeze-funktion
5
Fryserens temperaturindikator
6
Indikator, fryseafdeling
7
Alarmindikator
8
Børnesikring
9
Drinks Chill-funktion
Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1.
Sæt stikket i stikkontakten.
2.
Tryk på knappen ON/OFF, hvis display-
et er slukket.
3.
Alarmsignalet kan gå i gang efter få se-
kunder.
4
Se "Alarm for åben låge" for at nulstille
alarmen.
Hvis displayet viser “DEMO”, er appara-
tet i demo-tilstand: se under afsnittet
"Fejlfinding".
4. Temperaturindikatorerne viser den ind-
stillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse
trin:
1.
Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2.
Displayet slukkes.
3.
Tag stikket ud af kontakten for at afbry-
de apparatet fra elnettet.
Slukning af vinkøleren
Sådan slukkes vinkøleren:
1.
Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
Vinkølerens tændt/slukket-indikator og
afdelingsindikator blinker.
Vinkølerens temperaturindikator viser
streger.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Vinkølerens tændt/slukket-indikator vi-
ses.
Aktivering af vinkøleren
Sådan tændes vinkøleren:
1.
Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
Vinkølerens tændt/slukket-indikator
blinker.
2.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Vinkølerens tændt/slukket-indikator
slukkes.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Indstilling af temperatur
Vinkølerens og fryserens temperatur kan
indstilles ved at trykke på temperaturvæl-
gerne
Indstil standardtemperaturen:
+ 10°C for vinkøleren
-18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den indstille-
de temperatur.
Den indstillede temperatur vil blive nået in-
den for 24 timer.
Vigtigt Den indstillede temperatur huskes
efter et strømsvigt.
Drinks Chill-funktion
Drinks Chill-funktionen bruges til at indstille
en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket
f.eks. er praktisk, når du ønsker at afkøle en
flaske vin i et bestemt stykke tid.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
Drinks Chill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2.
Tryk på temperaturvælgeren for afkø-
ling eller opvarmning for at ændre time-
rens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Drinks Chill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Drinks
Chill-lampen, og der høres en lydalarm:
1.
Tryk på OK-knappen for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tids-
punkt under nedtællingen:
1.
Tryk på knappen Functions, indtil
Drinks Chill-lampen blinker.
2.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Drinks Chill-lampen slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen ved
at trykke på temperaturvælgeren for afkø-
ling og opvarmning.
Børnesikring
Slå børnesikringen til for at låse knapperne
og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1.
Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
2.
Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1.
Tryk på Functions-knappen, indtil indi-
katoren for børnesikringen blinker.
2.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3.
Indikatoren for børnesikringen slukkes.
Fast Freeze-funktion
Sådan slås funktionen til:
5
1. Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
Fast Freeze-lampen blinker.
2.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Fast Freeze-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52 ti-
mer.
Sådan slås funktionen fra, inden den sluk-
kes automatisk:
1. Tryk på knappen Functions indtil Fast
Freeze-indikatoren blinker.
2.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Fast Freeze-indikatoren slukkes.
Vigtigt Funktionen slås fra, når der vælges
en anden temperatur på fryseren.
Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt) vises ved at:
Alarm- og frysertemperaturindikatorerne
blinker
Alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Lydalarmen afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder. Derefter vises den indstillede
temperatur igen.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er gen-
oprettet.
Når alarmen er ophørt, slukkes alarmindika-
toren.
Dør åben-alarm for vinkøleren
og fryserafdelingerne
En alarm lyder, hvis lågen står åben i få mi-
nutter. Alarmen for åben låge bliver vist ved:
Blinkende alarmindikator
Akustisk alarm
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at
trykke på en vilkårlig knap.
DAGLIG BRUG
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremid-
del. Det vil skade overfladen.
Hvis "dEMo" vises i displayet, er apparatet i
demonstrationstilstand. Se afsnittet "HVIS
NOGET GÅR GALT".
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af
friske madvarer og til opbevaring af frosne
og dybfrosne madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
FROSTMATIC -funktionen mindst 24 før
madvarerne lægges i fryseren.
Læg de madvarer, der skal nedfryses i "X"-
rummet, som vist på tegningen.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen
indvendig i skabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I det-
te tidsrum må der ikke lægges andre mad-
varer i, som skal indfryses.
6
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere ind-
stillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvor-
når de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden op-
tøning, direkte fra fryseren: I så fald forlæn-
ges tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til ister-
ninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt
dem i frostafdelingen.
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at tage
bakkerne ud af frostrummet.
Fryseelementer
Fryseren leveres med et eller flere fryseele-
menter; de forlænger det tidsrum, som ma-
den kan holde sig i tilfælde af strømafbry-
delse eller svigt.
Placering af vin
Temperaturen kan indstilles mellem + 6 og
+ 16 °C.
Dette rum er ideelt til langtidsopbevaring og
modning af rød- eller hvidvine.
Læg flaskerne sådan, at propperne ikke
tørrer ud.
Opbevar vinen mørkt. Døren består af
mørktonet to-lagsglas med UV-filter, der
beskytter vinen mod lyset, hvis apparatet
står på en meget lys placering.
Undgå at tænde for apparatets lampe for
ofte eller i for lang tid. Vin opbevares bedre i
mørket.
Behandl flaskerne forsigtigt, så vinen ikke
bliver rystet.
Vedr. vinens kvalitet, holdbarhed og opti-
male opbevaringstemperatur: Følg de anbe-
falinger og råd, du fik ved købet eller som
fremgår på etikken.
Varmluft (konvektion)
Undgå at dække hylderne med eventuelt
beskyttende materiale, f.eks. papir, karton
eller plastik. Dette kan blokere for luftcirku-
lationen imellem dem.
Undgå at lægge flaskerne direkte mod rum-
mets bagvæg, da dette kan blokere for luft-
cirkulationen.
Råd om opbevaring
Vins holdbarhed afhænger af vinens alder,
druesort, alkoholprocent, samt indhold af
frugtsyre og garvesyre. Kontroller ved kø-
bet, om vinen er drikkeklar eller vinder ved
lagring.
7
Vinkølerens hylder
Fjern hylderne for rengøring.
Hylderne kan anbringes skråt mellem de to
styr. Kontroller, at de mindste tappe er kor-
rekt indsat i øverste position, og at den for-
reste del af hylden hviler mod forreste styr.
Indstil træhylderne på følgende måde:
Den korte hylde kan anbringes på de to
korte styr øverst.
Den lange hylde kan anbringes på de tre
lange styr i midten og stilles skråt mellem
det sidste korte styr nederst og hyldeholde-
ren.
Anbring hyldeholderen i bunden af rummet.
Indsæt kun de lange hylder i hyldeholderen.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Energisparetips
Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødven-
digt.
Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompres-
soren køre konstant, så der dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis det sker,
sættes knappen på en lavere indstilling,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
Når du vil nedfryse den maksimale
mængde på typeskiltet, skal du trykke på
FROSTMATIC -knappen 24 timer før frys-
ning, og ved mindre mængder 4 til 6 ti-
mer før. Lampen tændes.
Du behøver ikke at trykke på FROSTMA-
TIC -knappen, når du skal nedfryse små
mængder
Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du og-
så hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen sti-
ger i dem;
Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
Hvis sodavandsis spises direkte fra frost-
rummet, kan de give forfrysninger;
Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette ap-
parat skal du:
•sikre dig, at købte dybfrostvarer har væ-
ret korrekt opbevaret i forretningen.
sørge for at bringe frostvarer hjem hur-
tigst muligt og lægge dem i fryseren.
åbne lågen så lidt som muligt og ikke la-
de den stå åben længere end højst nød-
vendigt.
optøede madvarer nedbrydes meget hur-
tigt og kan ikke nedfryses igen.
overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
8
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klor-
brinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægnin-
ger.
Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller vokspro-
dukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en bør-
ste eller støvsuger. Det øger apparatets
ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige
kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener inde-
holder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i ap-
paratet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand til-
sat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengørin-
gen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk hver gang kom-
pressoren standser. Afrimningsvandet le-
des ud gennem en rende og ned i en sær-
lig beholder bag på apparatet, over kom-
pressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i ren-
den i køleafdelingen. Det skal jævnlig ren-
ses, så vandet ikke løber over og drypper
ned på maden i skabet.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dan-
nes rim, når den kører, hverken på de ind-
vendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
Tag stikket ud af stikkontakten
Tag al maden ud
Afrim (hvis nødvendigt) og rengør appara-
tet og alt tilbehør
Lad døren/dørene stå på klem for at fore-
bygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Før fejlfinding skal du afbryde
strømmen fra stikkontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller
andre kompetente personer, der må
9
gennemføre den fejlfinding, der ikke er i
denne håndbog.
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Problem Mulig årsag Løsning
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet. Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kon-
takten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontak-
ten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stik-
kontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk og åbn lågen.
Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af pæren".
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit. Lad ikke lågen stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stue-
temperatur, før de sættes i ska-
bet.
Der er for høj stuetemperatur. Sænk stuetemperaturen.
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køleafde-
lingen er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft i ap-
paratet.
Kontroller, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hi-
nanden.
Læg madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere.
Den øverste og nederste
firkant vises i tempera-
turdisplayet.
Der er sket en fejl under tempe-
raturmålingen.
Kontakt serviceværkstedet (køle-
systemet fortsætter med at holde
madvarerne kolde, men det er ik-
ke muligt at regulere temperatu-
ren).
DEMO bliver vist på dis-
playet.
Apparatet er i demonstrationstil-
stand (DEMO).
Hold lys-knappen nede i 10 se-
kunder, eftersom der lyder en
lang advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik: apparatet begyn-
der at fungere regelmæssigt.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt ser-
vicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kon-
takt servicecentret.
10
INSTALLATION
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt.
Placering
Advarsel Hvis du kasserer et ældre
apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren: Sørg for at
ødelægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Vigtigt Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
Apparatet skal installeres et sted, hvor rum-
temperaturen passer til den opgivne klima-
klasse på apparatets typeskilt:
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
SN +10°C til + 32°C
N +16°C til + 32°C
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
ST +16°C til + 38°C
T +16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrol-
leres, at spændingen og frekvensen på ty-
peskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på net-
ledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, til-
sluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke over-
holdes.
Apparatet er i overensstemmelse med føl-
gende. EU-direktiver.
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde 1855 mm
Bredde 545 mm
Dybde 575 mm
Temperaturstigningstid 25 t
Spænding 230-240 V
Frekvens 50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af type-
skiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
11
/

på andre sprog