Kompernass PFBS 6 V Operating and Safety Instructions

Mærke
Kompernass
Kategori
legetøjskøretøjer
Model
PFBS 6 V
Type
Operating and Safety Instructions
MULTI PURPOSE
PRECISION ROTARY TOOL
PFBS 9,6 V
Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Opplysningenes gyldighet
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
10 / 2007 · Ident.-No.: PFBS 9,6 V-102007 - 3
GB / IE / CY Operating and safety instructions Page 5
FI Käyttö- ja turvaohjeet Sivu 13
SE Bruks- och säkerhetsanvisningar Sidan 21
DK Betjenings- og sikkerhedsvejledning Side 29
NO Bruks- og sikkerhetshenvisninger Side 37
GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 45
DE / AT Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 53
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
Before you begin reading this information, please unfold the page with the illustrations
and familiarize yourself with all functions of the tool.
Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin ja tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.
Slå upp sidan med illustrationer innan du börjar läsa och bekanta dig sedan med apparatens alla
funktioner.
Klap siden med billederne ud, før du læser teksten, og lær derefter alle maskinens funktioner at kende.
Fold ut siden med bildene før du begynner å lese, og bli så kjent med alle funksjonene til apparatet.
Ανοίξτε πριν από την ανάγνωση τη σελίδα με τις εικόνες και εν συνεχεία εξοικειωθείτε με όλες τις
λειτουργίες της συσκευής.
MULTI PURPOSE PRECISION
ROTARY TOOL
Operating and safety instructions
MONIKÄYTTÖINEN
PIENOISHIOMAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
MULTISLIPMASKIN
Bruks- och säkerhetsanvisningar
MULTI SLIBEMASKINE
Betjenings- og sikkerhedsvejledning
MULTISLIPER
Bruks- og sikkerhetshenvisninger
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
MULTISCHLEIFMASCHINE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
29 DK
Indholdsfortegnelse
Indledning
Af hensyn til Deres sikkerhed .......................................................................................Side 30
Formålsbestemt anvendelse .........................................................................................Side 30
Udstyr ............................................................................................................................Side 30
Indhold ..........................................................................................................................Side 31
Tekniske specifikationer ................................................................................................Side 31
Sikkerhed
Specifikke bemærkninger om sikkerheden .................................................................Side 31
Betjening
Batteripakken lades op ................................................................................................Side 32
Indsætning i / udtagning af batteripakken .................................................................Side 33
Udskiftning af spændetang .........................................................................................Side 33
Isætning / udskiftning af værktøj .................................................................................Side 33
Til- og frakobling / indstilling af omdrejningstal .........................................................Side 33
Noget om materialbearbejdning / værktøj / omdrejningstal ....................................Side 33
Tips og tricks .................................................................................................................Side 34
Pasning og rengøring
Pasning ..........................................................................................................................Side 34
Rengøring ......................................................................................................................Side 35
Bortskaffelse ..........................................................................................................Side 35
Informationer
Service ...........................................................................................................................Side 35
Konformitetserklæring / Fremstiller ..............................................................................Side 35
30 DK
Multi-slibemaskine PFBS 9.6
Q
Indledning
Q
Af hensyn til Deres sikkerhed
Før De tager apparatet i brug, bør De
gøre Dem fortrolig med dets funktioner
og sætte Dem ind i den rigtige omgang
med elektriske redskaber. Herom kan De læse i den
følgende betjeningsvejledning. Ydermere skal også
de generelle sikkerheds-henvisninger i det vedlagte
hefte nøje iagttages. Denne vejledning skal opbe-
vares, og ved overdragelse af apparatet til andre
skal den også afleveres.
Q
Formålsbestemt anvendelse
Multislibemaskinen er beregnet til at bore, fræse,
gravere, polere, rense, slibe, skille og save i træ,
metal, syntetisk materiale, keramik eller stentøj og
skal anvendes i tørre lokaler. Enhver anden anven-
delse eller ændringer af apparatet gælder som
værende i strid med formålet og frembyder fare for
alvorlige uheld. I tilfælde af skader som følge af
dan anvendelse eller ændring påtager fremstilleren
sig intet ansvar. Ikke beregnet til erhvervsmæssig
anvendelse.
Q
Udstyr
Multi-slibemaskine:
1
Afbryderkontrakt og hastighedsregulering
2
Batteriløsningstaste
3
Batteripakke
4
Metalbøjle
5
Spændemøtrik
Indledning
I denne betjeningsvejledning anvendes følgende piktogrammer / symboler:
Læs betjeningsvejledningen!
W
Watt (Effektivt)
Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne!
Anvend sikkerhedshandsker og beskyttelsesbriller
Fare for elektrisk stød!
Farlig elektrisk spænding livsfare!
Beskyttelsesklasse II
Ah
Amperetime (Batterikapacitet)
Sådan gør du det rigtigt.
n
0
Måling-tomgangshastighed
Hold børn og andre personer på afstand under
brugen af el-værktøjet.
Jævnstrøm
(Strøm- og spændingsart)
Hvis slibemaskinen, netledningen eller netstikket er
beskadigede, kan det betyde livsfare på grund af
elektrisk stød. Kontrollér regelmæssigt maskinens,
el-ledningens og el-stikkets tilstand.
V
~
Volt (Vekselspænding)
Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt
efter forskrifterne!
31 DK
6
Medløbermøtrik
7
Spindellåsemekanisme
Batteriopladningsanordning
(se illustration A):
8
Opladningsskål med bøsning
9
Netdel
10
Diode
Tilbehør (se illustration B):
11
6 HSS-bor
12
2 Spændedorne til værktøjsoptag
13
3 Poleringsskiver
14
4 Slibeskiver
15
1 Metalbørste
16
1 Savklinge
17
10 Flexskiver
18
4 Spændetænger
19
2 Plastikbørster
20
3 Fræsebits
21
2 Graveringsbits
22
5 Slibebits
23
Universalnøgle
Q
Indhold
1 Universalslibemaskine med batteripakke
1 Batteriopladningsanordning
1 Plastikkuffert
1 Sæt tilbehør (44 dele)
1 Betjeningsvejledning
1 Hæfte ”Garanti og service”
1 Hæfte ”Generelt om sikkerheden”
Q
Tekniske specifikationer
Model PFBS 9.6:
Nominel spænding: 9,6 V DC
Omdrejningstal i
tomgang: n
0
5.000 - 25.000 min
-1
Maks. skivediameter: 25 mm
Batteripakke PFBS 9.6-2:
Nominel spænding: 9,6 V DC
Kapacitet: 1000 mAh NI - MH
Batteriopladningsapparat PFBS 9.6-1:
Primært:
Nominel spænding: 230 V
~
50 Hz
Nominel effekt: 8,5 W
Sekundært:
Nominel spænding: 12 V DC
Opladningsstrøm: 400 mA
Opladningstid: ca. 3 timer
Sikkerhedsklasse: II / &
Støj- og vibrationsoplysninger:
A-vægtet støjniveau.
Lydtryksniveau: 61 dB (A)
Lydeffektniveau: 75 dB (A)
Vægtet acceleration, typisk.
Hånd-arm-vibration: 2,63 m / s
2
Q
Sikkerhed
Specifikke bemærkninger
om sikkerheden
J Det skal sikres at udelukkende personer på
over 16 år kan tage apparatet i anvendelse
under overholdelse af anvisninger i nærværende
vejledning!
J
Børn skal holdes borte fra apparatet.
Apparatet skal opbevares i et tørt,
lukket rum og utilgængeligt for børn.
Indledning / Sikkerhed
32 DK
Elektriske stød skal undgås.
Livsfare:
J
Beskadigede apparater, strømkabler
eller stik er kilder til livsfare ved elek-
trisk stød. Apparatets, opladningsap-
paratets, strømkablets og batteripakkens tilstand
skal kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis
apparatet har beskadigede dele, må det ikke
tages i brug mere. I faretilfælde skal stikket
trækkes ud med det samme. Apparatet aldrig
åbnes. Repartions- og udskiftningsopgaver må
kun udføres af service-afdelingen eller af en
elektrofagmand.
J Opladningsapparatet skal sammen med batte-
ripakken og apparatet beskyttels mod fugtighed.
J Advarsel! Kun det medfølgende opladnings-
apparat / den tilhørende batteripakke må
anvendes.
J Advarsel! Batteripakken må ikke kortsluttes.
Noget sådant kan medføre overophedning,
brandfare eller at batteripakken eksploderer.
Derfor:
- slut aldrig ledninger til batteripakkens poler.
- vær opmærksom på at batteriforbindelserne
ikke bliver kortsluttet af metaldele (søm,
skruer osv.).
J mBemærk! Kast aldrig batteripakken i ild
eller vand. Der er fare for eksplosion! Batteri-
pakken skal behandles med omtanke og
beskyttes mod slag og stød!
Bemærk! Fare for tilskadekomst
og brand samt trusler mod liv og
helbred skal undgås:
J Advarsel! Hvis De kommer i berøring syre fra
batteripakken, skal syren straks vaskes grundigt
af med vand. Får De syre i øjnene, skal De skylle
øjnene med vand og omgåendege lægehlp.
J
Forsigtig! Værktøjet løber et stykke
tid efter at det er slået fra! Undgå at
berøre de hurtigtroterende
værktøjsdele.
J
Under anvendelsen bør De anvende
følgende sikkerhedsudstyr: øjenbe-
skyttelse og sikkerhedshandsker.
Sådan gør man det rigtigt:
J Når opladningsapparatet eller batteripakken
skal rengøres eller efterses, skal stikket trækkes
ud forinden.
J Batteripakken må aldrig lades op hvis tempra-
turen i omgivelsrne ligger under 10 °C eller
over 40 °C.
J Opladningsapparatets ventilationsåbninger
skal altid være frie.
m Bemærk! Undgå at beskadige apparatet.
J Under anvendelsen må apparatet ikke belastes
så stærkt at det går i stå!
Q
Betjening
Q
Batteripakken lades op
m Bemærk! En batteripakke der aldrig har været
anvendt eller ingere tid har ligget stille, skal lades
op før den første / den fornyede anvendelse.
Batteripakken når først sin fulde kapacitet efter 3-5
opladningsforløb.
mBemærk! Stikket skal trækkes ud (Netdel
9
)
før batteripakken tages ud af opladningsapparatet
eller anbrings i dette.
j Netdelen
9
forbindes med lysnettet.
j Batteripakken
3
anbringes i opladningsdelen
8
. Vær opmærksom på polariteten som den
er angivet i opladningsdelen
8
.
j Dioden
10
lyser grønt så længe batteripakken
3
befinder sig i opladningsdelen
8
, og
netdelen
9
er sluttet til en stikdåse.
J Umiddelbart efter en hurtigopladning må en
batteripakke ikke oplades på ny. Dette medfører
fare for at batteripakken bliver overopladet og
levetiden batteripakke og opladningsapparat
bliver forringet.
J Opladningsapparatet skal mellem opladnin-
gerne slås fra for mindst 15 minutter. Det gøres
ved at stikket trækkes ud (Netdel
9
).
Sikkerhed / Betjening
33 DK
Q
Indsætning i / udtagning
af batteripakken
Isætning af batteripakken:
j Afbryderen
1
skal sættes i position ”0”.
j Batteripakken
3
sættes ind i apparatet, så
den sidder fast.
Udtagning af batteripakken:
j Tasterne på siden af batterilåsen
2
trykkes
samtidigt, og batteripakken
3
tages ud.
Q
Udskiftning af spændetang
j Spindelholderen
7
aktiveres og holdes trykket.
j Spændemøtrikken
5
drejes indtil holderen
falder på plads.
j Spændemøtrikken
5
løsnes fra gevindet, og
spændetangen
18
tages ud.
j Den nødvendige spændetag
18
isættes og
skrues fast med spændemøtrikken
5
.
j Spindeholderen
7
slippes.
Q
Isætning / udskiftning af
værktøj
j Spindelarreteringen
7
trykkes ind og holdes.
j Spændemøtrikken
5
drejes indtil arreteringen
griber.
j Spændemøtrikken
5
løsnes med igaffelnøgle-
delen
af universalnøglen
23
.
j Et eventuelt isat værktøj kan nu tages ud.
j Det ønskede stykke værktøj føres først gennem
spændemøtrikken
5
før det det bliver stukket
ind i spændetangen
18
.
j Spindelarreteringen
7
trykkes ind og holdes.
j Spændetangen
18
stikkes ind i gevindindsatsen,
og spændemøtrikken
5
spændes fast på
gevindet med gaffelnøgledelen
af
universalnøglen
23
am Gewinde fest.
Bemærk: Skruetrækkerdelen
af univer-
salnøglen
23
bruges til at løsne og fastspænde
skruen til spændedornerne
12
.
Q
Til- og frakobling / indstilling
af omdrejningstal
Start / indstilling af omdrejningstal:
j Afbryderen
1
indstilles på en postion mellem
”2” og ”10”.
Frakobling:
j Afbryderen stilles i position ”0”.
Q
Noget om materialbearbejd-
ning / værktøj / omdrejningstal
j Sørg for at der ved bearbejdning af metal ikke
bliver hængende spåner på værktøjet. Petrole-
um, skæreolie eller lignende midler kan bruges
til stænkning af værktøjet.
j Fræsebits anvendes til bearbejdning af stål og
jern ved de højeste omdrejningstal.
j Omdrejningstallet til behandling af zink, zinkle-
geringer, aluminium, kobber og bly finder man
frem til på prøveemner.
j Syntetiske materialer og materialer med et lavt
smeltepunkt skal behandles i lave omdrejningstal.
j Træ bearbejdes med høje omdrejningstal.
j Rengørings-, polerings- og glatningsopgaver
udføres ved moderate omdrejningstal.
De følgende angivelser er uforpligtende anbefalin-
ger. Man forsøger selv med praktiske opgaver at
finde frem til det værktøj og den indstilling der er
bedst egnet til materialet der skal forarbejdes.
Betjening
34 DK
Q
Tips og tricks
Hvis der udøves for voldsomt tryk, kan det isatte
værktøj gå i stykker og / eller emnet selv blive
beskadiget. Der opnås optimale resultater af arbej-
det hvis De fører værktøjet ind imod emnet med
ensartet omdrejningstal og et ringe tryk.
Q
Pasning og rengøring
Q
Pasning
j Ved begyndelsen og afslutningen på længere
tids ikke-anvendelse bør der gennemføres en
komplet opladning af batteripakken
3
.
Betjening / Pasning og rengøring
Indstilling af det egnede omdrejningstal
Ciffer på
afbryderen
1
Materiale
0
(Apparatet slukket)
6
Blødt træ metal
2
Kunststof og materialer
med lavt smeltepunkt
8
Hårdt træ
4
Sten, keramik
10
Stål
Eksempler på anvendelsene / valg af egnet værktøj
Funktion Tilbehør Anvendelse
Boring
HSS-bor
11
Træbearbejdning (se ill. C)
Fresing
Fræsebits
20
Mange slags opgaver, f.eks. udhuling, formning,
etablering af not eller kærv
Gravering
Gravørbits
21
Foretage mærkning (se ill. D)
Polering,
rust-fjernelse
mBemærk!
Der skal kun udøves
et let tryk på emnet
ved hjælp af værktøjet.
Metalbørste
15
Rustfjernelse (se ill. E)
Poleringsskiver
13
Bearbejdning af forskellige metaller og kunststof-
fer, i særdeleshed ædelmetaller som guld eller
sølv (se ill. F)
Rensing
Kunststofbørster
19
F.ek. rengøring af vanskeligt tilgængelige kunst-
stofindfatninger eller overgangsområdet omkring
en dørlås
Metalbørste
15
F.eks. rensning af bestik, smykker, værktøj (se ill. E)
(Metalbørsten er blødere end stål)
Sliping
Slibeskiver
14
,
Slibebits
22
Slibearbejde i stenarter, finere arbejder på hårde
materialer som keramik eller legeret stål (se ill. G)
Skæring og
savning
Flexskiver
17
Bearbejdning af metal, kunststof og træ (se ill. H)
Savblad
16
Skæring af stål, metal, træ eller kunststof (se ill. I)
35 DK
Q
Rengøring
j Tilsmudsninger af apparatet fjernes. Dertil er et
tørt stykke stof bedst egnet.
Q
Bortskaffelse
Emballagen består af mljøvenlige
materialer og kan smides ud på de
lokale genbrugsstationer.
Elektriske redskaber hører ikke
til i husholdningsaffaldet!
I henhold til det europæiske direktiv 2002 / 96 / EF
om brugte elektrotekniske og elektroniske apparater
og dettes omsætning til national ret skal brugte
elektriske redskaber indsamles særskilt og bringes
til miljøskånende genindvinding.
Defekte eller opbrugte batterier skal efter direktiv
91 / 157 / EØF genindvindes. Apparatet returneres
med integreret batterier over de tilbudte indsam-
lingsstationer.
De kommunale myndigheder kan give Dem oplys-
ninger om mulighederne for bortskaffelse af udtjente
elektriske redskaber.
Q
Informationer
Q
Service
Serviceafdelingen for Deres land finder De i
garantidokumenterne.
Q
Konformitetserklæring /
Fremstiller
Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21,
D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed for
dette produkt dets overensstemmelse med følgende
EF-direktiver:
Maskindirektivet (89 / 392 / EF),
(91 / 368 / EF), (93 / 44 / EF)
EFs lavspændingsdirektiv
(2006 / 95 / EØF)
Elektromagnetisk fordragelighed
(89 / 336 / EØF), (92 / 31 / EØF)
Type / Betegnelse for apparatet:
Multi-slibemaskine PFBS 9.6
Bochum, 31.10.2007
Hans Kompernaß
- adm. Direktør -
Tekniske ændringer som følge af videreudviklingen forbeholdes.
Pasning og rengøring / Bortskaffelse / Informationer
/