Palram 704743 Brugervejledning

Mærke
Palram
Model
704743
Type
Brugervejledning
Sikkerhedsvejledning
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi kraftigt, at monteringen af produktet udføres af to
personer.
Sikr dig, at der ikke er nogen skjulte rør eller kabler i væggen, før du borer.
Nogle dele har metalkanter. Udvis venligst forsigtighed, når disse komponenter
håndteres. Bær altid handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
Forsøg ikke at samle dørudhænget under blæsende eller våde forhold.
Forsøg ikke at samle dørudhænget, hvis du er træt, har indtaget narkotika,
medicin eller alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed.
Bortskaf alle plastikposer på sikker vis - hold dem ude af små børns rækkevidde.
Kravl eller stå ikke på taget.
Tunge genstande bør ikke lænes op ad pælene.
Hold børn væk fra monteringsstedet.
Når du anvender en trappestige eller el-værktøj, skal du følge producentens
sikkerhedsvejledning.
Hold tag og rendesten rent fra sne, jord og blade.
Tungt snebelastning af taget kan skade produktet, hvilket vil gøre det farligt at stå
nedenunder eller tæt på.
Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.
Rengøringsvejledning
Når dit dørudhæng har brug for rengøring, skal du bruge en opløsning
med mildt rengøringsmiddel og skylle med koldt, rent vand.
Brug ikke acetone, rengøringsmidler med slibeeekt eller andre særlige
rengøringsmidler til at rengøre panelet.
Rengør produktet, når monteringen er udført.
Før montering
Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
Før monteringen bedes du overveje, hvad vej døren åbner (ind eller ud)
Sorter delene og kontroller dem i forhold til indholdslisten.
De forskellige dele bør lægges ud, så de er lettilgængelige. Put alle de små dele (skruer
osv.) I en skål, så de ikke bliver væk.
Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden
produktet konstrueres
Advarsel:
Påfør silikone-fugemasse, hvis det er nødvendigt
Det er dit ansvar at afgøre, om håndtering, opbevaring, installation eller brug af dette produkt
er sikker og passende på et givent sted eller ved en given anvendelse. Fabrikantens kan
ikke holdes ansvarlig for skader eller legemsbeskadigelse af dig, enhver anden person eller
enhver form for ejendom, som stammer fra upassende håndtering, opbevaring, installation,
montering eller brug af dette produkt, eller manglende efterlevelse af Fabrikantens skriftlige
vejledning til håndtering, opbevaring, installation, montering og brug af dette produkt. Dette
produkt er kun beregnet til normal, privat brug. Brug ikke dette produkt til enhver form for
anvendelse, der ikke anbefales i denne vejledning eller i gældende bygningsreglementer
for det sted, hvor produktet vil blive anvendt. Udvis altid forsigtighed og anvend passende
beskyttelsesudstyr (herunder øjeværn) under montering eller installation af dette produkt.
* Spænd alle møtrikkerne efter samlingen.
DA
OBS!
Læs venligst denne vejledning grundigt, før du påbegynder monteringen af dette produkt.
Udfør venligst trinnene i den rækkefølge, der er angivet i vejledningen.
Opbevar denne vejledning på et sikkert sted for fremtidig konsultation.
Bemærk:
Sættet til fastforankring på muren, som blev leveret med dette produkt, passer kun
til betonmure. For andre typer mure, vil et ksations-sæt som er specikt til den
pågældende mur være nødvendigt.
DA
Palrams 3 års Begrænset Garanti
Produktdetaljer: Dør dække
Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel (”Palram”), garanterer at Produktet ikke lider af materielfejl eller fabrikationsfejl i en periode på 3 år fra købsdatoen, underlagt denitionerne
og vilkårene indeholdt i denne garanti.
1. Vilkår
1.1 Denne garanti er kun gældende, hvis Produktet er installeret, rengjort, håndteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger.
1.2 Uden at afvige fra det ovennævnte, er skade opstået grundet brug af fysisk magt, ukorrekt håndtering, upassende brug, forsømmeligt brug,
samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoer, ændringer, maling, tilslutning, limning,
forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengøring med ikke-kompatible rengøringsmidler
og mindre afvigelser ved Produktet ikke dækket af denne garanti.
1.3 Denne garanti dækker ikke skade som resultat af ”naturens handling”, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til hagl, storm, tornadoer, orkaner,
snestorme, oversvømmelse, følger af brand.
1.4 Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og løse dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger.
1.5 Denne garanti er kun gældende for Produktets oprindelige køber. Den omfatter ikke andre købere eller brugere af Produktet
(inklusiv, men ikke begrænset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige køber).
2. Krav og Bekendtgørelser
2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgøres skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedlægges den originale
kvittering og denne garanti.
2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersøge Produktet, der er tale om, og selve installationen, mens Produktet stadig bender sig i sin oprindelige
position og ikke er blevet ernet eller yttet eller ændret på nogen måde, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprøvning.
2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstændigt at undersøge årsagen til dette funktionssvigt.
3. Erstatning
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgøres korrekt og godkendes af Palram, kan køberen, efter Palrams valg, (a) købe et
erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es købspris, alt i henhold til den følgende oversigt:
3.2 For at undgå tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret på den
defekte dels dækning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet,
eller nogen del af dette, er utilgængeligt eller forældet.
3.3 Denne garanti dækker ikke omkostninger eller udgifter ved ernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller forsendelsesomkostninger,
eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opstå grundet Produktfejl,
4. Almindelige Betingelser og Begrænsninger
4.1 UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFØRT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET,
OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL UNDTAGET
FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER
4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFØRT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TAB ELLER SKADER,
SOM KØBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FØLGE AF BRUG, ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORBINDELSE TIL PRODUKTET.
4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLD TIL ENHVER GÆLDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDS ELLER
EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMÅL I FORHOLD TIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
UDTRYKKELIG BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS LÆNGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRÆVET AF GÆLDENDE
LOVGIVNING.
4.4 KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HÅNDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF
PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PÅ ETHVERT OMRÅDE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER
IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KVÆSTELSER KØBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MÅTTE LIDE, SOM RESULTAT AF
UKORREKT HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE SKREVNE
ANBEFALINGER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET.
4.5 MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET AF PALRAM, PRÆPARATET ER BEREGNET TIL ALMINDELIG BRUG I HJEMMET OG KOMMERCIEL BRUG.
PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET TIL NOGET, DER IKKE
ER ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL NOGEN GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GÆLDENDE
REGLER PÅ DET STED, HVOR KØBER VIL BRUGE PRODUKTET.
Periode Efter Køb Erstatningsprodukt eller Del/e Refundering
Fra købsdato til udgangen af 1. år Uden beregning 100%
Udgangen af 1. år til udgangen af 2. år køber vil betale 33 % af den oprindelige købspris 66%
Udgangen af 2. år til udgangen af 3. år køber vil betale 66 % af den oprindelige købspris 33%
CS
3 letá omezená záruka Palram
Detaily produktu: Dvířka krytu dveří
Palram Applications (1995) Ltd (Společnost číslo: 512106824), jejíž registrační kancelář je na adrese Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000,
Izrael („Palram“), zaručuje, že Produkt nebude mít žádné vady materiálu nebo řemeslného zpracování po dobu 3 let od data původního nákupu.
Toto podléhá denicím, podmínkám a ujednáním obsaženým v této záruce.
1. Podmínky
1.1 Tato záruka bude platit, pouze pokud se Produkt instaluje, čistí, ovládá a udržuje v souladu s písemnými doporučeními společnosti Palram.
1.2 Bez ohledu na výše uvedené tato záruka nekryje poškození způsobená silou, nesprávnou manipulací, nepříslušným používáním,
nedbalým používáním, montáží nebo údržbou, nehodami, vlivem cizích objektů, vandalismem, znečišťujícími látkami, pozměněními,
malováním, spojením, slepením, utěsněním, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou, poškození následkem čištění
nekompatibilními čisticími prostředky, ani menší odchylky Produktu.
1.3 Tato záruka nekryje poškození způsobená „vyšší mocí“’, která mimo jiné zahrnují krupobití, bouři, tornádo, hurikán, sněhovou bouři,
záplavy a účinky ohně.
1.4 Tato záruka je neplatná, pokud nejsou konstrukční části a komponenty používány v souladu s písemnými doporučeními společnosti
Palram.
1.5 Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího Produktu. Neprodlužuje se na žádného jiného kupujícího nebo uživatele Produktu
(včetně, ale ne pouze na jakoukoliv osobu, která získá Produkt od původního kupujícího).
2. Požadavky a oznámení
2.1 Každý záruční požadavek musí být společnosti Palram oznámen písemně do 30 dní od zjištění vadného Produktu a musí mít přiložený
doklad o nákupu a tuto záruku.
2.2 Žadatel musí umožnit společnosti Palram kontrolu souvisejícího Produktu a vlastního místa instalace, dokud je Produkt stále ve své
původní poloze a nebyl odstraněn ani žádným způsobem změněn, a/nebo vrácení Produktu společnosti Palram na testování.
2.3 Společnost Palram si vyhrazuje právo nezávisle prošetřit příčinu jakéhokoliv selhání.
3. Kompenzace
3.1 Pokud je požadavek podle této Záruky správně oznámen a schválen společností Palram, pak může kupující podle výběru společnosti
Palram buď (a) koupit náhradní Produkt nebo část/části; nebo (b) obdržet vrácení peněz původní ceny Produktu nebo části/částí, vše v
souladu s následujícím rozvrhem:
3.2 Výpočet pro rozhodnutí ohledně kompenzace za vadnou část / vadné části bude kvůli zamezení jakýmkoliv pochybnostem v souladu s
výše uvedeným rozvrhem založen na přispění vadné části k původní ceně Produktu. Společnost Palram si vyhrazuje právo na poskytnutí
náhrad, pokud Produkt nebo jakákoliv část nejsou dostupné, nebo jsou zastaralé.
3.3 Tato záruka nekryje žádné náklady ani výdaje s odstraněním a instalací Produktu ani daně nebo náklady na dopravu nebo jinou přímou
nebo nepřímou ztrátu / jiné přímé nebo nepřímé ztráty, které můžou nastat následkem selhání Produktu.
4. Všeobecné podmínky a omezení
4.1 KROMĚ TOHO, CO JE SPECIFICKY UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE, JSOU VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ
VČETNĚ VŠECH NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM
ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
4.2 KROMĚ PŘÍPADŮ, KTERÉ JSME SPECIFICKY UVEDLI V TO ZÁRUCE, NEMŮŽE BÝT SPOLEČNOST PALRAM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ
ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ, KTERÉ KUPUJÍCÍ UTRPÍ PŘÍMO, NEPŘÍMO NEBO NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
SOUVISEJÍCÍM S PRODUKTEM.
4.3 POKUD MÁ SPOLEČNOST PALRAM PODLE JAKÉHOKOLIV PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA ZAKÁZÁNO VYLOUČIT NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, PAK JE DOBA TRVÁNÍ VŠECH TĚCHTO NEPŘÍMO
VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK VÝSLOVNĚ OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO MAXIMÁLNÍ DOBU VYŽADOVANOU PŘÍSLUŠNÝM
ZÁKONEM, POKUD JE TATO DOBA DELŠÍ.
4.4 KUPUJÍCÍ JE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ROZHODNUTÍ, ZDA JE MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, MONTÁŽ, INSTALACE NEBO POUŽÍVÁNÍ
PRODUKTU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V JAKÉMKOLIV UMÍSTĚNÍ PRO JAKÉKOLIV DANÉ POUŽITÍ NEBO DANÉ OKOLNOSTI. SPOLEČNOST
PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ZRANĚNÍ KUPUJÍCÍHO NEBO JINÉ OSOBY ČI MAJETKU NÁSLEDKEM NESPRÁVNÉ
MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, NEBO NEDODRŽENÍM PÍSEMNÝCH POKYNŮ OHLEDNĚ
MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU.
4.5 POKUD SPOLEČNOST PALRAM VÝSLOVNĚ NEUVEDE JINAK, JE VÝROBEK URČEN POUZE PRO BĚŽNÉ DOMÁCÍ A KOMERČNÍ ÚČELY
SPOLEČNOST PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ANI NÁKLADY NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PRO
JAKÝKOLIV ÚČEL, KTERÝ NENÍ DOPORUČENÝ PÍSEMNÝMI POKYNY, NEBO KTERÝ NENÍ POVOLNÝ ŽÁDNOU PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU ANI
JINOU SBÍRKOU ZÁKONŮ PLATNÝMI V UMÍSTĚNÍ, KDE BUDE KUPUJÍCÍ PRODUKT POUŽÍVAT. .
Období po nákupu Výměna produktu nebo části/částí Vrácení peněz
Od data nákupu do konce 1. roku Zdarma 100%
Od konce 1. roku do konce 2. roku kupující zaplatí 33 % procent původní ceny 66%
Od konce 2. roku do konce 3. roku kupující zaplatí 66 % původní ceny 33%
/