Saeco HD8966/01 Brugermanual

Mærke
Saeco
Kategori
kaffemaskiner
Model
HD8966/01
Type
Brugermanual
Dansk
BRUGSANVISNING
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen.
Registrer dit produkt, og få support på
www.saeco.com/welcome
Type HD8966
DA
11
11
2
DANSK
Tillykke med købet af den superautomatiske ka emaskine Saeco GranBaristo!
For at få maksimal fordel af Saecos kundeservice, bedes du venligst registrere dit
produkt på www.saeco.com/welcome.
Denne brugsanvisning gælder for modellen HD8966.
Maskinen er beregnet til brygning af espressoka e med hele ka ebønner og er ud-
styret med en mælkekande for en let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino
eller latte macchiato. I denne brugsanvisning  nder du alle de nødvendige oplysnin-
ger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.
INDHOLD
VIGTIGT .......................................................................................................... 4
Sikkerhedsanvisninger.........................................................................................................................4
Advarsler .............................................................................................................................................4
Forholdsregler .....................................................................................................................................6
Elektromagnetiske felter .....................................................................................................................7
Bortska else .......................................................................................................................................7
INSTALLATION ................................................................................................. 8
Produktoversigt ...................................................................................................................................8
Generel beskrivelse ..............................................................................................................................9
KLARGØRING ..................................................................................................10
Maskinens emballage ........................................................................................................................10
Installation af maskinen ....................................................................................................................10
Demo-funktion ..................................................................................................................................12
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG ...........................................................13
Valg af sprog ......................................................................................................................................13
Automatisk skylle-/rengøringscyklus ................................................................................................14
Manuel skyllecyklus ...........................................................................................................................15
Måling og programmering af vandets hårdhed .................................................................................18
Installation af ”INTENZA+”-vand lteret ............................................................................................20
Udskiftning af ”INTENZA+”-vand lteret ...........................................................................................24
SKIFT AF KAFFEBØNNER ..................................................................................25
Udtagning af ka ebønnebeholder ....................................................................................................25
Indsættelse af ka ebønnebeholder ...................................................................................................26
Ka etømningscyklus .........................................................................................................................27
Valg af pro l ......................................................................................................................................30
INDSTILLINGER ..............................................................................................31
Ka epro l..........................................................................................................................................31
Aktivering af en ny pro l ...................................................................................................................31
Deaktivering af en brugerpro l..........................................................................................................32
Saeco Adapting System .....................................................................................................................34
Justering af den keramiske ka ekværn .............................................................................................34
Regulering af aroma (ka ens intensitet) ...........................................................................................35
Indstilling af udløbet .........................................................................................................................36
Indstilling af ka emængde ...............................................................................................................38
BRYGNING AF KAFFE .......................................................................................39
Brygning af ka e med ka ebønner ..................................................................................................39
Brygning af ka e med formalet ka e ................................................................................................40
3
DANSK
MÆLKEKANDE ................................................................................................42
Påfyldning af mælkekanden ..............................................................................................................42
Indsættelse af mælkekanden.............................................................................................................43
Fjernelse af mælkekanden .................................................................................................................43
Tømning af mælkekanden .................................................................................................................44
BRYGNING AF MÆLKEBASEREDE PRODUKTER ...................................................45
Hurtig SELVRENGØRINGSCYKLUS for kande........................................................................................48
Regulering af mængde for mælkebaserede produkter.......................................................................49
SPECIALPRODUKTER .......................................................................................51
Varmt vand ........................................................................................................................................51
Regulering af varmtvandsudløb ........................................................................................................53
Brygning af andre produkter fra menuen Specialprodukter ...............................................................54
Regulering af udløbsmængden i koppen for andre produkter fra menuen "Specialprodukter" .........55
PROGRAMMERING AF PRODUKTER ..................................................................56
Aroma ................................................................................................................................................57
Ka emængde ....................................................................................................................................57
Temperatur ........................................................................................................................................57
Smag .................................................................................................................................................58
Mælkemængde .................................................................................................................................58
PROGRAMMERING FOR VARMT VAND ...............................................................58
Vandmængde ....................................................................................................................................58
Temperatur ........................................................................................................................................59
NULSTILLING AF PRODUKTPARAMETRE............................................................59
PROGRAMMERING AF MASKINEN ....................................................................60
Vandindstillinger ...............................................................................................................................60
Sprogindstillinger ..............................................................................................................................61
Standbyindstillinger ..........................................................................................................................61
Knaplyd .............................................................................................................................................62
Fabriksindstillinger ............................................................................................................................62
STATISTIKKER .................................................................................................62
VEDLIGEHOLDELSE .........................................................................................63
Afkalkning .........................................................................................................................................63
Rengøringscyklus for ka eenhed ......................................................................................................63
Rengøring af kande ...........................................................................................................................64
Rengøring af ka ekredsløb ................................................................................................................64
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................65
Daglig rengøring af maskinen ...........................................................................................................65
Daglig rengøring af vandbeholderen .................................................................................................67
Daglig rengøring af mælkekanden ....................................................................................................67
Ugentlig rengøring af mælkekanden .................................................................................................70
Ugentlig rengøring af ka eenheden ..................................................................................................74
Ugentlig rengøring af ka ebønnebeholder, bakke og rum til ka ebeholder .....................................78
Månedlig rengøring af mælkekanden................................................................................................80
Månedlig smøring af ka eenheden ...................................................................................................84
Månedlig rengøring af ka eenheden med a edtningstabletter........................................................85
AFKALKNING ..................................................................................................88
UTILSIGTET AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN .....................................93
MEDDELELSER PÅ DISPLAY ..............................................................................94
FEJLFINDING ..................................................................................................96
ENERGIBESPARELSE........................................................................................99
Standby .............................................................................................................................................99
TEKNISKE SPECIFIKATIONER ..........................................................................100
GARANTI OG SERVICE ....................................................................................100
Garanti ............................................................................................................................................100
Ser vice .............................................................................................................................................100
BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE ........................................101
TILBEHØR TIL MASKINEN ..............................................................................102
4
DANSK
VIGTIGT
Sikkerhedsanvisninger
Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du
bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne
omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne
vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller
genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar
denne brugsanvisning til fremtidig brug.
Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren
om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader,
livsfare og/eller skader på maskinen.
Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om
risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/
eller skader på maskinen.
Dette symbol anmoder dig om at læse brugsanvisningen
omhyggeligt, før maskinen tages i brug eller vedligeholdes.
Advarsler
Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der
svarer til maskinens tekniske speci kationer.
Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og
undgå, at det kommer i kontakt med varme over ader.
Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i
vand: Fare for elektrisk stød!
Hæld ikke væsker på strømkablet.
Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for for-
brænding!
5
DANSK
5
Undgå at røre ved varme over ader. Brug håndtag og
greb.
Tag stikket ud af stikkontakten, efter du har slukket ma-
skinen ved at trykke på afbryderknappen bag på denne:
- i tilfælde af fejlfunktion;
- hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid;
- inden rengøring af maskinen.
Træk i stikket og ikke i strømkablet.
Rør ikke ved stikket med våde hænder.
Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet
eller selve maskinen er beskadiget.
Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen
måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret
Philips-servicecenter for at undgå fare.
Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de
instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på
farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af
en voksen.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for
børn under 8 år.
Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske,
mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstræk-
kelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i
korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på
farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn
af en voksen.
6
DANSK
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
Stik aldrig  ngrene eller andre genstande ind i ka ekvær-
nen.
Forholdsregler
Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet.
Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner,
personalekøkkener i butikker, på kontorer, på fabrikker
eller på andre arbejdspladser.
Stil altid maskinen på en plan og stabil over ade.
Maskinen må ikke anbringes på varme over ader eller
direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller
lignende varmekilder.
Hæld kun ristede ka ebønner i ka ebønnebeholderen.
Malet ka e, pulverka e, rå ka e eller andre substanser
kan beskadige maskinen, hvis de hældes i ka ebønnebe-
holderen.
Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller  erner dele.
Varme aderne kan indeholde restvarme efter brugen.
Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbe-
holderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus.
Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke
bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med
vand er tilstrækkelig.
Afkalk maskinen jævnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes,
holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er
reparationen ikke dækket af garantien!
Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0°C.
7
DANSK
7
Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadi-
ge maskinen.
Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke
skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forure-
net. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen.
Elektromagnetiske felter
Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle
gældende standarder og bestemmelser vedrørende ekspone-
ring for elektromagnetiske felter.
Bortska else
Dette symbol på et produkt angiver, at produktet er dækket af
EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det
lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektro-
niske produkter. Følg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke
produktet som husholdningsa ald. En korrekt bortska else af
udtjente produkter hjælper med at beskytte miljø og personer
mod eventuelle negative påvirkninger.
8
INSTALLATION
Produktoversigt
22
44
23
24 25 26
43424136 37 4038 393534
33323130292827
45
46
47
2
3
18
6
4
7
8
15
16
14
5
10 119
19
17
12
2120
13
1c
1b
1a
9
DANSK
9
Generel beskrivelse
1a. Ka ebønnebeholder
1b. Bakke til ka ebønnebeholder
1c. Låg til ka ebønnebeholder
2. Kopvarmer
3. Vandbeholder + låg
4. Vælgerkontakt til blokering/udtagning af ka ebønnebeholder
5. Beholder til formalet ka e
6. Knap til inspektionslåge
7. Betjeningspanel
8. Aftageligt ka eudløb
9. Inspektionslåge
10. Håndtag til blokering/udtagning af ka eenhed
11. Drypbakke (indvendig)
12. Sku e til ka erester
13. Ka eenhed
14. Indikator for fuld drypbakke
15. Kopbakke
16. Drypbakke (udvendig)
17. Beskyttelsesdæksel
18. Vandudløb (udtageligt)
19. Mælkekande
20. Stik til strømkabel
21. Afbryderkontakt
22. Mål til formalet ka e/nøgle til indstilling af kværnen
23. Strømkabel
24. Pensel til rengøring (ekstraudstyr)
25. Smørefedt til ka eenhed (ekstraudstyr)
26. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed
27. Knap til espresso macchiato
28. Knap til cappuccino
29. Knappen "ESC"
30. LCD-display
31. Knappen "OP"
32. Knap til espresso
33. Knap til lang espresso
34. Knap til latte macchiato
35. Knap til varm mælk
36. "MENU"-knap
37. Knappen "OK"
38. Vælgerknap til specialprodukter
39. "Aroma”-knap - Formalet ka e
40. Knappen "NED"
41. Standbyknap
42. Bryggeknap
43. Knap til amerikansk ka e
44. Beskyttelsesdæksel (ekstraudstyr)
45. A edtningstabletter (ekstraudstyr)
46. Afkalkningsmiddel (ekstraudstyr)
47. ”INTENZA+”-vand lter (ekstraudstyr)
10
DANSK
KLARGØRING
Maskinens emballage
Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen
under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel
fremtidig transport.
Installation af maskinen
1
Tag drypbakken med rist og kanden ud af emballagen.
2
Fjern maskinen fra emballagen.
3
For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd:
Maskinen skal placeres på en sikker og plan over ade, hvor ingen
kan vælte den eller komme til skade.
Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have
en stikkontakt i nærheden.
Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som
vist i  guren.
4
Indsæt drypbakken (udvendig) med rist hele vejen ind i maskinen.
Kontrollér at den er placeret korrekt - der høres et "KLIK", når den er låst
på plads.
Bemærk:
Drypbakken opsamler vandet, som løber ud af udløbet under skylle-/selv-
rensningscyklusser, og eventuel ka e, som kan løbe over under brygning
af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for
fuld drypbakke er hævet.
Vigtigt:
Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent
et par minutter, indtil skylle-/selvrensningscyklussen er udført på
maskinen.
11
DANSK
11
5
Løft det udvendige venstre låg.
7
Skyl vandbeholderen med frisk vand.
8
Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt
den tilbage i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat.
Vigtigt:
Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mine-
ralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade vandbeholde-
ren og maskinen.
9
Tag låget til ka ebønnebeholderen af. Hæld langsomt ka ebønnerne i.
Bemærk:
Ka ebønnebeholderen indeholder en bakke, der vibrerer under kværnin-
gen og leder bønnerne ned i ka ekværnen.
Vigtigt:
Hæld altid og kun hele ka ebønner i ka ebønnebeholderen. Malet
ka e, pulverka e, karamelka e samt andre genstande kan beskadige
maskinen.
10
Sæt låget tilbage på ka ebønnebeholderen.
6
Tag vandbeholderen af ved hjælp af håndtaget i det indvendige låg.
12
DANSK
DEMO MODE ON
11
Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.
12
Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt
med passende spænding.
13
Flyt afbryderkontakten på bagsiden til position “I” for at tænde maski-
nen.
14
Tryk på knappen for at tænde maskinen.
Demo-funktion
Maskinen er udstyret med en driftssimuleringsfunktion.
Ved at holde knappen ”
inde mere end 8 sekunder, går maskinen i
demotilstand. Træk strømkablet ud for at afslutte demotilstanden, og tænd
for maskinen igen.
13
DANSK
13
LINGUA
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
LINGUA
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG
Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til
stede:
1) Du skal vælge sprog.
2) Maskinen vil udføre en automatisk skylle-/rengøringscyklus.
3) Du skal udføre en manuel skyllecyklus.
Valg af sprog
Man skal vælge sprog ved første opstart.
1
Det følgende display vises. Vælg det ønskede sprog ved at vælge
rulleknappen “
eller ” .
2
Tryk på knappen for at bekræfte.
HEATING UP
WATER CIRCUIT
PRIMING
3
Maskinen er i opvarmningsfasen.
4
Så snart opvarmningsfasen er fuldført, udfører maskinen automatisk
en påfyldning af vandkredsløbet.
14
DANSK
Automatisk skylle-/rengøringscyklus
Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrens-
ningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager
mindre end ét minut.
1
Placer en beholder under ka eudløbet, som kan opsamle den lille
vandmængde, som løber ud.
RINSING
PROFILE SAECO
2
Det følgende display vises. Vent, til cyklussen afslutter automatisk.
Bemærk:
For at stoppe udløbet skal du trykke på knappen
”.
3
Når de ovenfor beskrevne indgreb er udført, viser maskinen det følgen-
de display. Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.
15
DANSK
15
Manuel skyllecyklus
Du skal udføre en skyllecyklus når maskinen bruges første gang. Under
denne proces aktiveres ka eudløbscyklussen, og frisk vand løber gennem
udløbet. Denne operation tager et par minutter.
1
Stil en beholder under ka eudløbet.
GROUND COFFEE
REGULAR
FFEE
3
Tryk på knappen " " for at åbne menuen for valg af aroma.
PROFILE SAECO
2
Kontrollér, at maskinen viser det følgende display.
4
Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet ka e, skal du
trykke på rulleknappen
eller indtil symbolet vises.
Bemærk:
Fyld ikke formalet ka e i beholderen.
5
Tryk på knappen ”.
16
DANSK
INSERT
PREGROUND COFFE
E
AND PRESS OK
6
Ved valg af produkt anmoder maskinen om bekræftelse af indsættelse
af malet ka e.
Tryk på knappen
.
Maskinen begynder at lade vand løbe ud af
ka eudløbet. Tøm beholderen, når udløbet er afsluttet.
9
Stil en tom beholder under varmtvandsudløbet.
10
Tryk på knappen ”.
PROFILE SAECO
7
Fjern beskyttelsesdækslet.
Bemærk:
Opbevar dækslet med omhu.
8
Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det helt i skinnerne på
maskinen. Tryk og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast i
maskinen som vist på  guren.
17
DANSK
17
15
Fyld til sidst vandbeholderen op igen til niveauet MAX. Nu er maskinen
klar til at brygge ka e.
Dette symbol vises.
Bemærk:
Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller  ere uger, udfører maskinen en
automatisk skylle-/selvrensningscyklus, når du tænder den. Herefter er det
nødvendigt at udføre en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor.
Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus startes også, når maskinen har
været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter.
Når cyklussen er afsluttet, kan du brygge ka e.
PROFILE SAECO
SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
RISTRETTO
ESPRESSO MILD
ESPRESSO INTENSE
HOT WATER
INSERT
WATER SPOUT
11
Tryk på knappen ”.
13
Efter vandet er løbet ud, skal beholderen  ernes og tømmes.
14
Gentag indgrebene fra trin 10 til 13, indtil vandbeholderen er tom, og
fortsæt derefter med trin 15.
12
Tryk på knappen . Når opvarmningsfasen er slut, begynder maski-
nen at lade vand løbe ud.
18
DANSK
Måling og programmering af vandets hårdhed
Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt
at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installation af
”INTENZA+”-vand lteret (se næste kapitel for  ere oplysninger om vand l-
teret).
Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed:
1
Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen)
ned i vandet i 1 sekund.
Bemærk:
Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling.
2
Vent et minut.
3
Kontrollér antallet af  rkanter, der bliver røde, og referer til denne
tabel.
Bemærk:
Tallene på prøvestrimlen til test af vandets hårdhed svarer til indstillinger-
ne for reguleringen i forhold til vandets hårdhed.
Mere præcist:
1 = 1 (meget blødt vand)
2 = 2 (blødt vand)
3 = 3 (hårdt vand)
4 = 4 (meget hårdt vand)
Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der  ndes nederst på vand lte-
ret "INTENZA+" (se næste kapitel).
23 4
A
B
C
Intenza Aroma System
Indstilling af vandets hårdhed i maskinen
1
4
Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu.
PROFILE SAECO
19
DANSK
19
5
Tryk på knappen for at vælge SETTINGS”.
6
Tryk på for at bekræfte.
7
Tryk på for at bekræfte valget “WATER.
MENU
EDIT PROFILES
MAINTENANCE
SETTINGS
STATISTICS
MENU
EDIT PROFILES
MAINTENANCE
SETTINGS
STATISTICS
SETTINGS
WATER
LANGUAGE
STAND-BY TIME
BUTTON SOUND
WATER
HARDNESS
ENABLE FILTER
ACTIVATE FILTER
HARDNESS
1
2
3
4
8
Tryk på for at bekræfte valget “HARDNESS”.
Bemærk:
Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er
kompatibel med de  este typer vand.
9
Tryk på knappen for at øge værdien eller knappen for at
reducere værdien.
10
Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.
PROFILE SAECO
11
Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Nu er
maskinen klar til brygning.
20
DANSK
Installation af ”INTENZA+”-vand lteret
Vi anbefaler at du installerer ”INTENZA+”-vand lteret, da det begrænser
kalkdannelsen i maskinen og giver din ka e en mere intens aroma.
Vand er et fundamentalt element i ka etilberedning, og derfor er det sær-
lig vigtigt, at det altid  ltreres på professionel måde. ”INTENZA+”-vand lte-
ret er i stand til at forebygge dannelsen af minerala ejringer og forbedrer
dermed vandkvaliteten.
1
Tag "INTENZA+"-vand lteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret
position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge
sider for at  erne luftbobler.
2
Sæt ”INTENZA+”-vand lteret på basis af den udførte måling (se forrige
kapitel) og angivelserne nederst på  lteret:
A = blødt vand – svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen
B = hårdt vand (standard) – svarer til 3 på prøvestrimlen
C = meget hårdt vand – svarer til 4 på prøvestrimlen
3
Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu.
PROFILE SAECO
4
Tryk på knappen for at vælge SETTINGS”.
MENU
EDIT PROFILES
MAINTENANCE
SETTINGS
STATISTICS
/