Asco Modulair 105 107 112 Air Brugervejledning

Mærke
Asco
Model
Modulair 105 107 112 Air
Type
Brugervejledning
11
GENERELT
Dette datablad med anvisninger for installation og ved-
ligeholdelse af luftbehandlingsapparaterne MODULAIR
105-107-112 er et generelt supplement til det særlige
datablad for ibrugtagning og vedligeholdelse af luftbe-
handlingsapparaterne MODULAIR 105-107-112. Læs
altid begge datablade for installation og vedligeholdelse,
når luftbehandlingsapparaterne skal installeres og
vedligeholdes.
BESKRIVELSE
Væsentlige krav med hensyn til sikkerhed og
sundhed: Luftbehandlingsapparaterne MODULAIR
105-107-112 er fremstillet i henhold til kravene i Tillæg
II i EU-direktivet 94/9/EF og standarderne EN 13463-1
samt EN 13463-5.
Klassifi kation (zoner 1 og 21):
II 2GD c IIB T85 °C (T6)
eller II 2GD c IIC T85 °C (T6)
INSTALLATION
Særlige betingelser for sikker brug:
ASCO NUMATICS-komponenterne er kun beregnet til
at blive brugt i henhold til deres tekniske specifi kationer,
som anført på apparaterne eller i betjeningsvejlednin-
gen.
Jordforbindelse:
Fordi overfl aden på de fl este metaldele i vores lufts-
ervice udstyr er behandlet med en coating der virker
isolerende, er det nødvendigt at fjerner denne coating
enkelte steder for at sikre jordforbindelsen, og at under-
ge om alle de metaldele, der kommer i kontakt med
hinanden, har jordforbindelse.
Alle metaldele eller ledende dele skal være indbyrdes
forbundet eller tilsluttet jordnettet.
Husk: Betingelserne for indløbstrykket er begrænset i
henhold til omgivelsestemperaturen. (Se betjeningsvej-
ledningen for det enkelte luftbehandlingsapparat).
Installationen skal udføres i overensstemmelse med
de krav, der er beskrevet i installations- og betjenings-
vejledningen.
Luftbehandlingsapparaterne er beregnet til at blive in-
stalleret i potentielt eksplosionsfarlige omgivelser, som
indeholder gas og støv af gruppe II, kategori 2GD.
I tilfælde af luftbehandlings apparater udstyret med
plastik beholder og en metal beskytter, kontroller for at
sikre at metal beskytteren altid er på plads.
Klassifi ceringen af overfl adetemperaturen på 85°C
afhænger af den omgivelsestemperatur, der er angivet
på apparatet eller i installations- og vedligeholdelses-
anvisningerne.
Der skal kontrolleres om den kemiske forligelighed af
materialerne på MODULAIR 105-107-112 typen luftbe-
handlingsapparater er egnede til det tilsigtede brug.
DK
INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
Luftbehandlingsapparaterne Modulair 105-107-112
til eksplosionsfarlige atmosfærer i form af gas, dampe, tåge og støv ATEX 94/9/EF
Hvis der anvendes en smøreanordning, anbefales det
at sikre, at de anvendte olier er kompatible med de at-
mosfærer og temperaturer, der er anført på apparaterne
eller i vejledningerne.
For de af luftbehandlingsapparaterne MODULAIR 105-
107-112, der er udstyret med en udluftning af luft eller
kondensater, anbefales det om nødvendigt at lede disse
affaldsstoffer ud i den pågældende atmosfære.
Monteringen af et MODULAIR 105-107-112 type
luftbehandlingskomponent på en anden komponent af
den samme familie udgør ikke nogen øget eksplosiv
risiko.
FORSIGTIG
Apparatet skal anvendes inden for de grænser, der
er defi neret i installations- og betjeningsvejledningen.
Manglende overholdelse af de anførte grænser kan
medføre skader eller beskadigelse af apparaterne. Det
vil også ugyldiggøre dens godkendelse til brug i
atmosfærer med gasser og støv.
VEDLIGEHOLDELSE
r og under arbejde på plastik beholderen (rensning,
udskiftning, fyldning etc.), sørg for at ingen eksplosiv
luftform er til stede.
Anvisninger for løbende vedligeholdelse er indeholdt i
installations- og betjeningsvejledningen for luftbehand-
lingsapparaterne MODULAIR 105-107-112.
AF- OG PÅMONTERING samt PÅFYLDNING AF
OLIE PÅ LUFTBEHANDLINGSAPPARATERNE:
Denne arbejdsgang bør udføres af autoriseret perso-
nale.
I tilfælde af luftbehandlings apparater udstyret med
plastik beholder og en metal beskytter, sørg for at metal
beskytteren er pladseret rigtigt og sørg for at adækvat
jordforbindelse vedligeholdes mellem beholderen and
stellet.
FORSIGTIG: Afl ast trykket og afbryd eventuelt strøm-
forsyningen, før der udføres arbejde på apparaterne.
En forkert samling gør overensstemmelseserklæ-
ringen ugyldig.
Hvis brugeren udskifter dele på produktet, garante-
res det endelige produkts sporbarhed ikke af ASCO
NUMATICS.
Se vores dokumentation på internetadressen www.
asconumatics.eu
/