Braun CafHouse Pure KF 550 Brugermanual

Mærke
Braun
Kategori
biler
Model
CafHouse Pure KF 550
Type
Brugermanual
14
ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het regelmatig
vervangt, dan hoeft u normaal gesproken niet te
ontkalken. Echter als de zettijd langer wordt dan
normaal, dient het apparaat toch ontkalkt te worden.
Belan
grijk: vervang het waterfilter door het ruimte-
opvulstuk voordat u het apparaat gaat ontkalken.
U kunt een in de winkel verkrijgbaar ontkalkings-
middel gebruiken mits het middel het aluminium niet
aantast.
Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel op.
Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, totdat de
normale zettijd per kopje is bereikt.
Laat de maximale hoeveelheid koud water minimaal
twee keer door het apparaat lopen zodat alle
ontkalkingsresten uit het apparaat zijn verdwenen.
Tips voor de beste resultaten
Deze koffiezetter is ontworpen om koffie met een
maximaal aroma te zetten. Daarom adviseert Braun:
Gebruik alleen verse gemalen koffie.
Bewaar koffie op een koele, droge en donkere plaats
(bijv. koelkast) in een luchtdichte bewaardoos.
Gebruik alleen Braun waterfilters en vervang deze
iedere twee maanden bij regelmatig gebruik.
Reinig en ontkalk uw koffiezetter regelmatig zoals
aangegeven in delen IV and V.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de
EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij
door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen
van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of
waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie
vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet
og design. Vi håber, du vil blive glad for dit nye Braun
produkt.
Vigtigt
Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn
eller svagelige personer uden overvågning af en
person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt
anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for
børn.
For du sætter ledningen i stikkontakten, bedes du
checke, at spændingen svarer overens med den
spænding, der er trykt i bunden af maskinen.
Undgå berøring med varme overflader, specielt
varmepladen. Ledningen må aldrig komme i kontakt
med varmepladen.
Sæt aldrig kanden på andre varme overflader (f.eks.
komfur, varmeplader etc.).
Glaskanden tåler ikke mikrobølgeovn.
Før du begynder at lave en ny kande kaffe, skal
kaffemaskinen køle af i ca. 5 min. (sluk for apparatet),
ellers kan der udvikles damp ved påfyldning af koldt
vand.
Brauns elektriske apparater opfylder relevante
sikkerhedsstandarder. Reparationer (incl. udskiftning
af ledning) må kun foretages af autoriserede fagfolk.
Ved forkert udførte/mangelfulde reparationer kan
brugeren risikere at komme til skade.
Dette apparat er konstrueret til brug i en normal
husholdning.
Brug altid koldt vand.
Max. antal kopper
10 kopper (à 125 ml)
Beskrivelse
· Ledning/ledningsgemme
Rumdeler
# Vandstandsmåler
$ Vandbeholder
% Vandfilter (leveres ikke med model KF 500/KF 510;
kan købes separat)
& Indikator for udskiftning af vandfilter
Á Trykknap til svingbart filterholder
Ë Filterholder med drypstop
È Varmeplade
Í Tænd/sluk knap
On = tænd
Off = sluk
{ Kande
I Klargøring af maskinen
Isætning af vandfilter
(leveres ikke med model KF 500/KF 510; kan købes
separat)
1. Pak vandfilteret ud
%.
2. Fjern rumdeleren
fra vandbeholderen.
3. Isæt vandfilteret. (Husk at gemme rumdeleren, da det
skal installeres i vandbeholderen hver gang
vandfilteret fjernes).
3104391_KF500_4-34 Seite 14 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
15
4. Vandfilteret bør udskiftes hver anden måned. Indstil
evt. indikatoren
& på den måned, hvor vandfilteret
bør udskiftes.
N.B.
Før maskinen ta
ges i brug, hvis den ikke har været brugt
gennem længere tid eller når et nyt vandfilter er isat køres
maskinen igennem med koldt, frisk vand uden brug af
kaffebønner.
II Brygning af kaffe
Fyld vandbeholderen med koldt, frisk vand, tryk på
knappen
Á for at åbne filterholderen, isæt kaffefilter
nr. 4, fyld kaffebønner i, placer kanden på varmepladen og
tænd for kaffemaskinen. Filterholderen kan let fjernes,
så det er nemt at fylde og tømme den for kaffebønner.
Et drypstop forhindrer dryp når kanden fjernes for at
hælde en kop op inden brygningen er færdig. Kanden
skal omgående sættes tilbage på varmepladen for at
forhindre at filterholderen løber over.
Bryggetid pr. kop: ca. 1 min. Mængden af færdigbrygget
kaffe vil være mindre end ved påfyldning, da kaffebøn-
nerne optager vand.
Model KF 550
er udstyret med automatisk sluk (auto-off).
Efter at have været tændt i to timer max. slukker kaffe-
maskinen automatisk.
III Vandfilter
Vandfilteret giver en bedre kaffesmag, fordi det fjerner
klorin, dårlig lugt og småflager. Hvis vandfilteret
udskiftes regelmæssigt (hver 2. måned), vil kaffen ikke
alene smage bedre; det kan også forlænge kaffema-
skinens levetid ved at forhindre tilkalkning. Braun
vandfiltre fås hos din lokale forhandler.
IV Rengøring
Tag altid stikket ud før rengøring. Læg aldrig maskinen
i vand og vask den aldrig under rindende vand. Rengør
kun med en fugtig klud. Alle løse dele tåler maskinop-
vask.
V Afkalkning (uden illustrationer)
Hvis du bor i et område med hårdt vand eller bruger
kaffemaskinen uden vandfilter, skal den afkalkes
regelmæssigt. Hvis du bruger vandfilter og udskifter
det regelmæssigt, vil det normalt ikke være nødvendigt
af afkalke. Hvis brygningen varer meget længere end
normalt, bør maskinen imidlertid afkalkes.
Vi
gtigt: Udskift vandfilteret med rumdeleren under
afkalkning.
Du kan bruge et almindeligt afkalkningsmiddel, som
ikke angriber aluminium.
Følg instruktionerne på afkalkningsmidlet.
Gentag proceduren så mange gange, at brygningen
igen er nede på normal tid.
Lad en kande koldt vand løbe igennem maskinen
mindst to gange for at sikre, at den er helt ren.
Sådan opnås det bedste resultat
Denne kaffemaskine er designet til at give den bedste
kaffesmag. Derfor anbefaler Braun:
Brug kun friskmalede kaffebønner.
Opbevar kaffebønnerne på et køligt, tørt og mørkt
sted (f.eks. i køleskabet) i en lufttæt beholder.
Brug kun Braun vandfiltre og udskift hver 2. måned
ved regelmæssig brug.
Rengør og afkalk kaffemaskinen regelmæssigt som
beskrevet i afsnit IV og V.
Kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EMC Direktiv 2004/108/EC
og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse
kan ske på et Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen
regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort
skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt
på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end
de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller
indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til
et autoriseret Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
3104391_KF500_4-34 Seite 15 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
/

Denne vejledning er også velegnet til