Mini Crosser 130 og Betjeningsvejledning

Mærke
Mini Crosser
Kategori
scootere
Model
130 og
Type
Betjeningsvejledning
Mini Crosser T
Servicemanual
Version 1.8.4 HS 23.02.10
Gælder for type: 125, 127, 130 og 140
2
Indholdsfortegnelse
1.0................Introduktion ............................................................................................................... 3
2.0................Sikker service ............................................................................................................ 4
3.0................Værktøjsliste .............................................................................................................. 5
4.0................Vedligeholdelse ......................................................................................................... 6
4.1................Dagligt ........................................................................................................................ 6
4.2................Kvartalsvis ................................................................................................................. 6
4.3................Sikkerhedsbetinget eftersyn .................................................................................... 6
5.0................
Service oversigt for MC i standard udgave ......................................................................................7
5.1................Overophedning ........................................................................................................ 13
6.0................Sikringer og elektriske pærer ................................................................................ 17
6.1................Oversigt over batteritilslutninger. ......................................................................... 17
6.2................Stik og sikringer i betjeningspanel ........................................................................ 18
7.0................Batterier / opladning ............................................................................................... 19
8.0................Opbevaring .............................................................................................................. 20
9.0................Rengøring ................................................................................................................ 20
10.0..............Fejlfi nding ................................................................................................................ 21
10.1..............Programmeringsenhed ........................................................................................... 23
11.0..............Internationale adresser........................................................................................... 23
12.0..............Flycertifi kat .............................................................................................................. 24
13.0..............Specialtilpasning ..................................................................................................... 26
14.0..............Overensstemmelseserklæring ............................................................................... 26
15.0..............Montagebeskrivelse ................................................................................................ 27
15.1..............Gasregulering .......................................................................................................... 27
15.2..............Speedometer ........................................................................................................... 29
15.3..............Kurvesænkning ....................................................................................................... 31
15.4..............Forældre potentiometer ......................................................................................... 32
15.5..............Time tæller ............................................................................................................... 33
15.6..............Forældre nøgle ........................................................................................................ 35
15.7..............Fod speeder 3W & 4W ............................................................................................. 36
15.8..............El-sædehejs ............................................................................................................. 39
15.9..............Drejegas regulering højre & venstre ...................................................................... 41
15.10............Montering af tilbehør i C-skinne ............................................................................ 44
15.11............Udskiftning af forlygte pære ..................................................................................45
15.12............Montering af sidespejl ............................................................................................ 46
16.................Tekniske data ........................................................................................................... 47
17.................Fastspænding med selesæt ................................................................................... 51
18.................Programmering ....................................................................................................... 53
18.1..............125T 3 & 4W ............................................................................................................. 53
18.2..............130T 3 & 4W ............................................................................................................. 54
18.3..............140T 3 & 4W ............................................................................................................. 55
19.................Forhjulsindstilling 4W .............................................................................................. 56
20.................El-teknisk diagram .................................................................................................. 58
21.................PG Drivers Technology ........................................................................................... 60
Bilag A ........Checkliste .............................................................................................................. 108
3
Servicemanualen er et supplement til vores reservedelskatalog og brugervejledning.
Anvend reservedelskataloget til, at fi nde varenumre på dele som ønskes udskiftet.
Tegningerne der i, viser i stor udstrækning hvordan de enkelte dele udskiftes.
Ændringer/montering af tilbehør af elektrisk karakter, er beskrevet med billedserier
her i service manualen.
En generel beskrivelse af hvordan scooteren anvendes fi ndes i brugervejledningen.
Information om vedligeholdelse, batterier/opladning og fejlfi nding fra brugervejled-
ningen, er også taget med her for overskuelighedens skyld.
Almindelig vedligeholdelse af scooteren fi ndes i brugervejledningen.
Scooteren må kun serviceres og repareres af autoriserede personer uddannet af
Mini Crosser A/S.
Mini Crosseren er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt
den gennemgår sikkerhedseftersyn hvert år svarende til 500 driftstimer. Servicen
skal enten foregå hos Medema Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted.
Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af
service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt,
kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge.
Ønskes der hjælp i forbindelse med fejlfi nding, står MiniCrosser altid rådighed med
telefonisk assistance. Er der tale om en tilsyneladende elektrisk fejl hvor scooteren
ikke vil køre, bedes De oplyse fejlkoden. Den vises i batteriindikatoren på
betjeningspanelet. Læs herom i afsnittet »Fejlfi nding«.
De bedes desuden have scooterens serienummer klar ved enhver henvendelse til
Mini Crosser A/S
Mini Crosser forbeholder sig ret til, at opdatere servicemanualen i takt med
eventuelle ændringer eller forbedringer på produktet.
1.0 Introduktion
Mini Crosser A/S
Telefon: 70 10 17 55
E-mail: [email protected].com
Internet: www.minicrosser.dk
4
For at undgå personskade på såvel tekniker som efterfølgende bruger af scooteren, er det vigtigt
at man lærer sig produktet at kende, inden der foretages service arbejde. Læs relevante afsnit af
brugervejledningen og servicemanualen.
Vær specielt opmærksom på følgende:
1. Scooteren SKAL slukkes på hovedafbryderen. Tag nøglen ud. Er der tale om service på
elektriske dele SKAL også plus-polen på batteriet afmonteres.
2. Skal der i forbindelse med fejlfi nding foretages målinger af spænding, vær da meget
opmærksom på ikke at lave kortslutninger.
3. Vær meget opmærksom på ikke at kortslutte batteri-poler.
4. Pas på ikke at få løftet forkert på eller tabe tunge dele som f.eks. sæde, batterier og motor/
gear.
5. Sørg for at løfte det ene baghjul fra jorden for at sikre, at scooteren ikke kører af sted ved
fejlbetjening.
6. Brug professionelt velholdt værktøj.
7. På steder hvor der er anvendt låsemøtrikker, SKAL der bruges NYE når scooteren samles
igen.
8. Vær opmærksom på at montere nye kabelstrips, på samme måde som de sad. Sørg for at
ingen kabler kan komme i klemme ved bevægelige dele, eller at de kan stritte ud så man
hænger fat i dem.
9. Afslut enhver service med at sikre sig at produktet er i køreklar stand.
Check at alle stik sidder korrekt monteret og at alle mekaniske dele sidder forsvarligt
fastspændt.
Tænd for scooteren og kontroller at magnetbremsen klikker når speederen
aktiveres. Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
2.0 Sikker service
5
Følgende værktøj behøves for at lave service på scooteren:
Seegerrings tang
Unbrako nøgler
Topnøgler 7-17 mm
Fastnøgler 7-17 mm
Skruetrækkere med kryds og torx 10/15/20/25 kærv
Spidstang
Skævbider
Plastik hammer
Dorn sæt
Hobbykniv
Stålbørste
Papegøjetang
Afi soleringstang
Kabelsko tang
Tang til Molex 5556/5558 crimps
Popnitte tang
Små kabelbindere
Multimeter
Batteritester
Dæktryksmåler
Dækpumpe med autoventil
Syrefri olie & fedt
Locktite 406 / 603
Kabel bindere
3.0 Værktøjsliste
6
Følgende foretages af brugeren eller en person der kan hjælpe hermed.
4.1 Dagligt
Test af køre- og blinklys
Test blinklysene. Test også kørelysene før scooteren benyttes i mørke, eller ved nedsat sigtbar-
hed.
4.2 Kvartalsvis
1. Test af bremser.
Når frikoblingshåndtaget er skubbet tilbage, må Mini Crosseren ikke kunne skubbes.
2. Test af bremse frikoblings funktion
Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet fremad, må scooteren ikke kunne køre når gas
reguleringen aktiveres. Batteriindikatoren skal blinke fejl 9.
Når frikoblingshåndtaget skubbes tilbage og scooteren har været slukket og tændt, skal
den kunne køre igen. Scooteren må da ikke kunne skubbes.
3. Test af gas regulering.
Når scooteren er slukket aktiveres gas reguleringen. Imens tændes scooteren. Scooteren
må nu ikke være i stand til at køre. Batteriindikatoren skal bølge op og ned.
Med scooteren tændt aktiveres gas reguleringen en smule fremad. Når den slippes skal
scooteren stands helt og der skal lyde et klik fra bremsen. Scooteren må ikke kunne skub-
bes. Lav samme test ved en lille aktivering bagud af gas reguleringen.
4. Smør vippearmen på forbremsenavet med syrefri olie.
5. Kontroller dæktryk og dækslidtage.
4.3 Sikkerhedsbetinget eftersyn
Mini Crosseren er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt den gennemgår
sikkerhedseftersyn hvert år svarende til 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema
Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted.
Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af service- og
sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger
med evt. varmeudvikling og brand til følge.
4.0 Vedligeholdelse
7
5.0
Service oversigt for MC i standard udgave
Område
Komponent Kontrol & afhjælpning
Affjedring bag. Kontroller om bagenden af scooteren
hænger. Baghjulet må ikke skrabe på
stænkskærmen ved belastet sæde.
Udskift de blå affjedringsklodser bag ved
batterierne. Se Reservedels-kataloget.
Kontroller at små gummidæmpere sidder
ordentligt. Efterspænd eller montér nye.
Kontroller at bagsvinger/transaksel sid-
der solidt fastmonteret. Efterspænd eller
monter bolte/møtrikker
Kontroller at ingen kabler kan
kommer i klemme ved bevæ-
gelige dele.
Monter kabelbindere
Kontroller hjul. Tjek fastspænding og at fælge er i en
ordentlig stand.
Kontroller dæktryk og dæk-
mønster
Anbefalet dæktryk: 3,5 bar (50 P.s.i.)
Min mønsterhøjde for godt vejgreb er ca.
1 mm.
Se reservedelskatalog for adskillelse.
OBS! Baghjul og forhjul på 4W SKAL al-
tid afmonteres ved hjælp af de 5 skruer.
Løsn ALDRIG selve fl angen ved hjælp af
skruen i midten. Se Reservedelskatalog.
OBS! Luk altid luft ud af slangen inden et
hjul skilles ad!
Kontroller at håndbremse
fungerer.
Smør vippearmen på forbremse navet
med syrefri olie. Juster kabellængden
ved hjælp af justernippelen. I tilfælde af
defekte dele: Se reservedelskatalog
3W: Forgaffel. Affjedring og
rethed.
Kontroller at forgafl en kan fjedre. Er den
slået skæv? Er der olie lækage?
Hvis der er tale om en fejl, som skal
udbedres, udskiftes hele forgafl en. Se
reservedelskataloget.
Affjedring og hjul
8
Område Komponent Kontrol & afhjælpning
Affjedring og hjul 3W: Forhjul. Kontroller kuglelejer for slør og slidtage.
4W: Affjedring forrest. Kontroller at forhjulene ikke støder på
undersiden af forskærmene.
Tjek at gummidæmperne pos. 15 i re-
servedelskataloget er fastmonteret. Skal
sidde så de lige berører forbroen. Se
reservedelskataloget.
4W: Kontroller at Rosta affjed-
ringsklods ikke har forskubbet
sig efter kraftig påkørsel, så
forbro skraber på bundram-
me.
Løsn de 4 skruer/møtrikker den er mon-
teret med og skub klodsen på plads. Se
reservedelskatalog.
4W: Forhjuls ophæng. Kontroller at styrestænger og styrekug-
ler er i en god stand og forsvarligt fast-
spændt.
Kontroller kuglelejer i forhjul og i styre-
spindler for slør/slidtage.
Sporing af forhjul. Se skitse herunder for
korrekt sporing, hvis et skævt dækslid
viser et behov her for.
Lys, blink, nødblink og horn. Kontroller funktion og at kontakterne er i
en god stand.
Hvis blink/lys i uorden: Skift pære i til-
fælde af defekt.
Hjælper det ikke, kontrolleres stikfor-
bindelser, sikring i betjeningspanel. Se
kapitel 6, side 13
Tæthed Kontroller at gummiafdækninger på kon-
takter er hele og i en god stand.
Kontroller at der er ikke er huller, som
mangler propper. Eftermontér om nød-
vendigt.
Kontroller at skilt på betjeningspanel sid-
der ordentligt.
Gasregulering og styrhåndtag Kontroller at gasregulerings-håndtaget
sidder ordentligt fastspændt på poten-
tiometer akslen. Funktionstest:
- Tænd scooteren samtidig med at gas-
regulering er aktiveret.
Styr/Betjeningspanel
9
Område Komponent Kontrol & afhjælpning
Styr/Betjeningspanel Gasregulering og styr-
håndtag, fortsat
Scooteren må ikke kunne køre. Batteriindikato-
ren skal bølge op og ned.
Med scooteren tændt aktiveres gasregulerin-
gen en smule fremad. Når den slippes skal
scooteren standse helt og der skal lyde et klik
fra bremsen. Scooteren må ikke kunne skub-
bes. Lav samme test ved en lille aktivering
bagud af gas reguleringen
Max. hastigheds poten-
tiometer.
Kontroller at potentiometer sidder fast på ak-
sel.
Test at scooter kører hurtigt/langsom ved hen-
holdsvis skildpadde og hare position.
Batteriindikator Kontroller at den tænder alle lamper ved fuldt
opladede batterier. Er der slet ingen visning,
prøves med en anden styring, da sigalet kom-
mer derfra. Hvis ikke skal printet skiftes. Er der
defekt i en enkel lampe, er en diode defekt.
Kontroller at parameteren »True Charge cali-
bration « er sat til 99m ohm. Sikrer bedst vis-
ning i bakket terræn.
Slid Kontroller:
At motoren har en jævn og ensartet gang. Har
den ikke det, er det typisk motorkullene der
skal skiftes. Minimumslængde på kullene er 1
cm. Se reservedelskataloget for udskiftning.
Tandhjul i transakslen for slid. Løft det ene
baghjul og mål spillerummet på dæk periferien.
På en ny maskine er spillerummet 16-18 mm.
Er spille rummet meget større, skiftes hele en-
heden. Se reservedelskataloget for udskiftning.
Slid i baghjulslejer i gear. Løft bagenden af
scooteren. Tag fat omkring et hjul ad gangen.
Løft op og ned i det, for at mærke om der er
slør i lejerne i transakslen. Er der det, bør hele
enheden skiftes.
Motor/gear/bremse
(transakslen)
10
Område Komponent Kontrol & afhjælpning
Motor/gear/bremse
(transakslen)
Strømforbrug Strømforbruget på lige vej med 3,5 bar i
dækkene og 75-100 kg på sædet er:
125 – 10 km/h: 12 – 15 A
125 – 13 km/h: 14 – 16 A
130 – 15 km/h: 17 – 20 A
Mål med et tang-amperemeter på et af
batterikablerne.
Bremse og bremse-frikobling.
Kontroller funktion og kørsels-
blokering.
Scooteren må ikke kunne skubbes, når
frikoblingshåndtaget er skubbet tilbage.
Når frikoblingshåndtaget er skubbet
frem, skal scooteren kunne skubbes.
Den må ikke kunne køre. Den skal melde
fejl 9 når gasreguleringen aktiveres.
Føres håndtaget tilbage igen, skal den
kunne køre igen. OBS scooteren skal
tændes/slukkes først.
Bremsen skal kunne holde scooteren på
en bakke på ca 15˚ = 26% 75-100 kg på
sædet. Kan den ikke det kan den være
slidt, og den skal skiftes.
Bremselængde.
Kontroller at scooteren kan
bremse som følger, når gas-
reguleringen slippes ved fuld
fart på et fast skridsikkert
underlag (asfalt)
Scooterhastighed/max. bremselængder:
10 km/h – 2,0 m (11)
13 km/h – 2,8 m (10)
15 km/h – 3,5 m (11)
Tallene i parentes angiver normal brem-
separameteren fra fabrik. Denne kan
ændres med en programmerings enhed
(forward deceleration). Se herom senere.
Vær opmærksom på at bremselængder-
ne ikke må være længere end angivet,
for at opfylde myndighedskrav.
Slør/slidtage Kontroller følgende:
• Kardanled
• Stifter i styreaksel/forgaffel
• At styrets aluminiums underdel sidder
fast på styreaksel.(*)
Styrstolpe
Se næste side
11
Område Komponent Kontrol & afhjælpning
Styrstolpe Slid/rust i lejer i styrstolpen. Øverste støt-
teleje. Lejer i kronrør er beskyttet af tæt-
ningsringe. Går forgaffel lidt trægt, kan tæt-
ningsringe smøres med lidt fedt.
(*) På modeller med en 8 mm skrue fra
styrets aluminiums underdel ind i styreaks-
len: Skruen kan gå løs ved hårde vrid/slag
af styret. Det kan afhjælpes ved at bore hul
til en klemstift mellem styreaksel og alu-
emne. Kontakt Mini Crosser A/S
Kabler Kontroller at kablerne ikke kan komme i
klemme eller udsættes for træk ved drej-
ning af styr og ved nedfældning af styrstol-
pen.
Gasfjeder Kontroller:
At gasfjederen har en fast låsning af styr-
stolpen.
Kontroller at der ikke er noget slør i udlø-
serhåndtag og i de skruer/bøsninger som
gasfjederen er monteret med.
Nøgleafbryder/ladestik Kontroller at nøgleafbryderen ikke er løs i
sin bevægelse.
Rens med en hårdt opvredet klud el. tryk-
luft hvis det er snavset. Er der ir i kontak-
terne renses dette med kontaktspray eller
ladestik udskiftes.
Fodplade Kontroller plastik popnitter som fodmåtten
er monteret med. Monter nye hvis nødven-
digt.
Sædestolpe Kontroller at den er ordentligt fastspændt
og i en god stand.
Sæde Kontroller at:
Udløserhåndtaget låser sædet ordentligt
At sæde er fast monteret på sæderamme/
sædeplade.
At sæderør er i en ordentlig stand. Smør
evt. røret med lidt syrefri fedt.
At armlæn er i en ordentlig stand
Chassis/sæde/
skærme
12
Område Komponent Kontrol & afhjælpning
Chassis/sæde/
skærme
Skærme Kontroller at plastik skærmene er i en or-
dentlig stand. Dele med skarpe og udståen-
de kanter, bør udskiftes. Det samme gælder
skærme der har en driftmæssig funktion,
som f.eks. stænkskærme og batteriskærm.
(vand på styring).
Rengøring: Se senere.
Øvrige mekaniske kompo-
nenter
Kontroller at øvrige dele er i en funktions-
mæssig ordentlig stand.
Styring på el-plade Kontroller om den er tør for fugt og i en pæn
stand.
Kontroller at alle stikforbindelser sidder fast
monteret.
Kabler/stik Kontroller at kabler sidder ordentligt fast-
monteret og ikke stikker ud så noget kan
gribe fat i dem eller i kan komme i klemme.
Kontroller at stikforbindelser er låst ordent-
ligt.
Batteriremme Kontroller at de er ordentligt fastspændt.
Batterier Kontroller at der ikke er revner i batterierne,
at de ser pæne ud og at batteritilslutninger-
ne sidder ordentligt.
Batterikapacitet Test denne med batteritester. Viser den
at nye skal monteres, sørg da for at parre
disse med en nøjagtighed på 0,1V. Smør en
smule syrefri vaseline på batteripoler inden
tilslutning.
Batterilader Kontroller at batteriladeren skifter til LAD-
NING på kontrollampen når den tilsluttes
scooteren.
Mål evt. ladespændingen under ladning.
Skal ligge på ca. 28,8V.
Lad scooteren stå til opladning natten over.
Fjern laderen og mål batterispændingen
efter ca 15.min. Skal være på ca. 27,6V. for
friske batterier.
Kontroller at scooteren ikke kan køre, imens
batteriladeren er tilsluttet.
El-dele
Batterier/lader
(se afsnit 6 )
13
5.1 Overophedning
Styringen
Kontroller styringen for tegn på overophedning.
Smeltet plastik. Brændte ledninger. Brændte
stik. Forsigtigt føl efter om nogen af de 4 spa-
der på styringen sidder løs. Ødelagt isolering
på ledninger. Hvis nogen af de 4 ledninger til
styringen er ødelagt kan de repareres som be-
skrevet i afsnittet udskiftning af stik.
Eksempel på ødelagt styring.
Det ses at plastikken på styringen er deforme-
ret på grund af overophedning som er kommet
fra motorkablerne.
Det ses at stikket til venstre er gået løs.
Udskiftning af stik:
Til denne operation benyttes der et reparations
kit med varenummer:
T-127-05-033
Og værktøjet: TN 70 SE
14
Styringen
Klip det dårlige stik eller ledning af.
Afi soler 10 mm.
Indsæt de afi solerede kabel ender i hylsen på
reparations kablet.
Indstil værktøjet til det korrekte kvadrat led-
ning. 8 mm2 for 2 motor ledninger og 6 mm2
for én batteri ledning.
15
Styringen
Klem hylsen.
Varm krympefl exen fast til kablet og operatio-
nen er færdig.
Se efter at der ikke er skade på nogen af disse
kabler og stik.
Eksempel på brændt stik og smeltet ledning.
Billedet er fra en E-model.
16
Styringen
Batterier
Kontroller om der er tegn på skade ved batte-
ripoler og kabler.
Kontroller at kablet til motoren ikke er beskadi-
get.
Udfør en bremsetest. Kør scooteren med fuld fart og slip gassen. Bremselængde må højest være
2 meter ved en 10 km/t scooter og 3,5 meter ved en 15 km/t scooter.
Test den mekaniske bremse og juster om nødvendigt.
Kontrollér om kul er okay eller trænger til udskiftning.
Uanset om det er Schmid eller Mini Crosser transaksel gælder det, at kul skal skiftes når de er
slidt ned til 10 mm.
Fuld længde
10 mm
17
6.0 Sikringer og elektriske pærer
Sikringerne sidder under bagskærmen.
1 2 3 4 5
40 A 10 A 10 A 40 A 10 A
Sikring, 1: 1 x 40A sikring: Ladning. Varenummer SR-00066 (40A)
Sikring, 2: 1 x 10A sikring: Kontrol system. Varenummer SR-00066 (10A)
Sikring, 3: 1 x 10A sikring: Sædeløft. Varenummer SR-00066 (10A)
Sikring, 4: 1 x 40A sikring: Ekstra
Sikring, 5: 1 x 10A sikring: Ekstra. (Udgået medio 2004)
Hovedsikringerne, 100 A, sikringstype DIN 2581 - 100 A Varenummer SR-00977
6.1 Oversigt over batteritilslutninger.
Sikringer og ekstra stik på el-plade
Sikringer på print i betjeningspanel. Brug pincet ved udskiftning.
F1: lys 2 A: Littlefuse: 154 002.RA900
F2: lys venstre baglygte 2 A - samme -
F3: højre blinklys 2 A - samme - (Udgået primo 2004)
F4: venstre blinklys 2 A - samme -
F5: stoplys 2 A - samme -
F6: horn 5 A: Littlefuse: 154 005.RA900
18
6.2 Stik og sikringer i betjeningspanel
En del af stikkene på printet er til ekstraudstyr. Nogle af dem er tilsluttet fra fabrikken og de er i
stedet ført ud til de områder på scooteren hvor de skal bruges.
Skemaet herunder viser i hvilke tilfælde at betjeningspanelet skal åbnes.
Tilslutningen for sædehejs, er ikke relevant for sædehejs af S-modeltypen. På T-modellen sidder
op/ned kontakten også under armlænet.
Elektriske pærer
Forlys:(beskrivelse af fremgangsmåde). BA15s 24V/21W MC varenummer SR-00066
Blinklys/stoplys: BA15s 24V/10W MC varenummer SR-00033
Baglys: BA15s 24V/5W. MC varenummer SR-04244
F6
J12
J11
J10
J9
J6
J7
J8
J3
J2
J
J5
J13
J17
J16
J18
J19
J15
MiniCrosser A/S
T-127-5-002
Issue 2.0
19
7.0 Batterier / opladning
Mini Crosseren bør lades op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrik-
ken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når bat te ri er ne er fuldt opladede. Opla-
deren bruger kun strøm, når der lades. Lad derfor opladeren værer tilsluttet, indtil Mini Crosseren
skal bruges igen.
Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant.
Hvis Mini Crosseren sættes bort for oplagring i længere tid, vil det være til stræk ke ligt at lade op
en gang pr. måned.Ved oplagring skal batterierne altid være fuldt op la det, da de ikke kan tåle at
henstå afl adet igennem længere tid.
I Mini Crosseren benyttes lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier GEL (Exide 12V/56Ah eller Trojan
12V/71Ah). De ud vik ler normalt ikke gas og må ik ke på fyld es med vand.
Kun batterier af GEL typen må benyttes til Mini Crosser T-model.
Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave tem pe ra tu rer. Dette
betyder i praksis, at et køretøj med gamle batterier har mindre kø res træk ning, end det havde,
dengang batterierne var nye.
Batterikapaciteten ved –10 °C er ca. halvdelen af til sva ren de kapacitet ved +20 °C.
Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en temperatur fra +10° til +30° C, for at
opnå en ladetid som angivet under ”Tekniske Data”. Ladetiden for læn ges med ca. 60% ved en
opladnings temperatur på 5° C i forhold til en opladning ved 20° C. Det skyldes at batteriet rent
kemisk har sværere ved at modtage strøm men. For at undgå dybdeafl adede batterier anbefales
det, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade
Mini Crosseren i et varmt rum en gang om ugen.
Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og opladninger.
Brugte batterier skal afl everes hos Deres leverandør eller på miljødepot. Vær for sig tig med hånd-
teringen af eventuelt utætte batterier, da de in de hol der ætsende syre bun det i en gel-masse.
Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Batteripoler og snaplåse er mærkede +/-. De skal
monteres som vist på skitsen herunder. Vær sikker på at snap låsene er ordentligt lukkede. Der
må af samme grund ikke være grater på polerne.
På næste side kan man se, hvordan ladeapparatet sættes i køretøjet. Der ud over hen vi ses til in-
struktionen for det pågældende ladeapparat. Her vil man bl.a. kun ne læ se, hvordan ladeapparatet
viser, at køretøjet er fuldt opladet.
20
Vær opmærksom på at Mini Crosseren kan være udstyret med fl ere typer ladere (for information
angående de forskellige typer; kontakt forhandleren).
Laderen må ikke stå på sædet under opladning.
Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede, uden først af kontakte forhandle-
ren.
Benyt aldrig en lader som ikke er beregnet til opladning af tørre vedligeholdelsesfri batterier. Max.
lade strøm er 12A.
Figuren herunder viser polariteten af ladestikket.
8.0 Opbevaring
Mini Crosser’en er designet til brug i alt slags vejr. Opbevaring og opladning bør ske under tag
og ved temperatur over 0 °C. Derudover skal opladeren også stå tørt. Evt. kan dækkene beskyt-
tes ved at klodse scooteren op. Det er også anbefalelsesværdigt at afdække scooteren mod støv,
snavs og sol lys.
9.0 Rengøring
Rengøring af Mini Crosseren skal ske med en fugtig klud evt. opvredet i lidt sulfo. Plastik skær-
mene kan poleres op med almindelig vinduesrens eller voks til auto ruder.
Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange, kan forårsage skader på Mini Crosserens elektro-
nik
Lade stik NEUTRIK NC3MX set fra pin side.
1
2
3
0 V
24 V
INHIBIT
/