Denver BFG-551 Brugermanual

Mærke
Denver
Kategori
ure
Model
BFG-551
Type
Brugermanual
BFG-551 FITNESSARMBÅND
Brugervejledning
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
DANSK
DEN-1
1. Kvikstartguide
Oversigt
EN
DA
Adjustment Hole
Remhul til justering
Display
Display
Function key
Funktionsknap
Strap
Urrem
Opladning
Tag den del af urremmen ud, der indeholder USB-ladestikket, og
oplad uret med en passende oplader. Under opladning tæ nder
uret automatisk.
dan bæ res uret
DEN-2
EN
DA
Sensor
Sensor
Malleolus ulnaris
ndrodsknogle
Left Hand
Venstre hånd
1. Det anbefales at bæ re uret bag håndrodsknoglen dit
ndled.
2. Urets sensor skal væ re tæ t på huden.
Tæ nd/sluk
1. Tryk og hold funktionsknappen i over 3 sekunder, mens uret
står på standby. Uret vibrerer og tæ nder.
2. Når du vil slukke uret, skal du gå ind i menuen “More” og lge
punktet nedlukning.
Grundlæ ggende betjening
1. Tryk gentagne gange på funktionsknappen for at skifte mellem
menusiderne.
2. Langt tryk på funktionsknappen for at bekræ fte et valg eller
åbne en undermenu.
3. Skæ rmen slukker automatisk efter nogle sekunders inaktivitet.
Du kan angive tidsrum for autosluk af skæ rmen via appen.
4. Skift til pulsskæ rmen for automatisk at måle din puls. Forlad
pulsskæ rmen for at afbryde måling af puls.
Installation af appen
1. Hvis du vil synkronisere data mellem uret og din mobiltelefon,
skal du installere appen “Denver Smart Life” for at forbinde
uret til din mobiltelefon.
2. Scan følgende QR-koder for at installere appen “Denver Smart
Life”. Du kan også søge efter appen “Denver Smart Life” hos
DEN-3
App store eller Google Play, downloade den og installere den
din smartphone.
Til iOS
Forbind uret til din smartphone
1. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
2. Åbn “Denver Smart Life” på din smartphone, og opret din profil
i Indstillingerne.
3. Tryk på “Connect device” i Indstillingerne.
4. Væ lg navnet på dette ur, og opret forbindelse.
5. Følg vejledningen på skæ rmen for at fæ rdiggøre tilslutning af
uret.
Ophæ v forbindelsen mellem uret og din smartphone
1. Åbn “Denver Smart Life” på din smartphone.
2. Tryk på “Disconnect device” i Indstillingerne.
3. Ophæ v parringen med uret i Bluetooth-indstillingerne på din
smartphone.
Introduktion til betjeningen
Du kan hæ ve hånden eller trykke på funktionsknappen for at
tæ nde skæ rmen.
Tryk gentagne gange på funktionsknappen for at bladre
gennem siderne i hovedmenuen.
Tryk og hold funktionsknappen for at bekræ fte et valg.
DEN-4
2. Funktioner
Urskive
Gå ind i menuen “More”, vælg siden “Dial”, og vælg din
foretrukne urskive.
Skridttæ ller
Uret kan registrere din daglige aktivitet automatisk.
Tryk på funktionsknappen for at skifte mellem siderne med skridt,
kalorier og distance.
De målte data kan synkroniseres med appen.
Puls
Tryk på funktionsknappen for at skifte til pulssiden, hvorefter uret
begynder at måle din puls. De målte data kan synkroniseres med
appen.
DEN-5
Besked
Tryk på funktionsknappen for at skifte til beskedsiden.
Notifikationer omfatter indgående opkald og nye beskeder fra
SMS, QQ, WeChat og Whatsapp.
Multi-Sport
På sportssiden kan du trykke og holde funktionsknappen for at
DEN-6
aktivere en bestemt sportstilstand.
Uret dæ kker seks sportsgrene: gang, løb, cykling, vandreture,
basketball og fodbold.
r du vil afslutte en sportstilstand, skal du trykke og holde
funktionsknappen, hvorefter data lagres.
Bemæ rk: Hvis en sportsaktivitet varer under 1 minut, vil data ikke
blive gemt.
Flere funktioner
Langt tryk på funktionsknappen for at åbne undermenuen
“More”.
I undermenuen finder du følgende funktioner/skæ rme: kamera,
urskive, GPS til/fra, nulstil ur, sluk ur og afslut menu.
Om
Langt tryk på funktionsknappen for at vise urets mac-adresse for
BT, enhedsnavn og firmwarevision.
DEN-7
Nedlukning
Langt tryk på funktionsknappen for at slukke uret.
Find telefon
Hvis uret er forbundet til appen, har menupunktet “Find Phone ”
flere valgmuligheder. Langt tryk på funktionsknappen for at få din
androidtelefon til at ringe. Hvis du bruger iPhone, skal din
“Denver Smart Life”-app vises på din iPhones display.
DEN-8
Påmindelse om stillesidning
t detaljerede indstillinger i appen for påmindelse om at
bevæ ge dig, som fx start/sluttid, interval og gentagelse. Når det
er på tide at be ge sig, vibrerer uret som påmindelse.
Drikkepåmindelse
t detaljerede indstillinger i appen for påmindelse om at drikke,
som fx start/sluttid, interval og gentagelse. Når det er på tide at
drikke, vibrerer uret.
Alarm
Du kan angive fem alarmer i appen. Når et alarmtidspunkt nås,
vibrerer armbåndet, og alarmikonet på urskiven animeres.
Slå GPS til eller fra
DEN-9
Langt tryk på funktionsknappen, hvis du vil slå urets GPS til eller
fra.
Nulstilling
Langt tryk på funktionsknappen, hvis du vil nulstille uret.
Gestikstyring
I appen kan du væ lge den gestikstyringstype, du vil bruge til at
tæ nde displayet med.
ft hånden: Når du løfter hånden, tæ nder urets display.
Drej håndledet: Når du drejer håndledet ind mod dig selv,
tæ nder urets display.
DEN-10
Der tages forbehold for tekniske æ ndringer, fejl og mangler i
manualen.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan væ re
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet
(kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke
ndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mæ rket med
nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
rskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente
batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du
med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse
med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
DEN-11
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr samt bæ rbare batterier gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
husholdningerne. Næ rmere information kan fås hos kommunens
tekniske forvaltning.
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BFG-551 er
i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæ ringens fulde tekst kan findes på
følgende internetadresse: Gå venligst ind på:
www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen.
Skriv modelnummer: BFG-551
herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet
under "downloads/other downloads".
Driftsfrekvensområde: 2.402 GHz-2.480 GHz
Maximal udgangseffekt: 4.0dBm
Advarsel, indeholder lithiumbatteri
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
/

Denne vejledning er også velegnet til