Stanley RLD400 Brugervejledning

Mærke
Stanley
Model
RLD400
Type
Brugervejledning
32
77-132 / 77-133
Indhold
• Sikkerhed
• Produktoversigt
• Funktionsoversigt
Tastatur og LCD-ikoner
Isætning/udtagning af batterier
• Opsætning
• Betjening
• Specifi kationer
Sikkerhed
(Dette produkt indeholder ingen laser. Når der arbejdes
med laserværktøj, er det imidlertid vigtigt at følge
sikkerhedsvejledningen til det pågældende instrument
nøje)
ADVARSEL:
• Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningen og
brugervejledningen igennem, inden produktet
anvendes. Den person, som er ansvarlig for
instrumentet, skal sikre, at alle brugere forstår
og overholder disse instruktioner.
FORSIGTIG:
Når et laserværktøj er i brug, er det vigtigt at
sørge for, at laserstrålen (den røde lyskilde) ikke
kommer i kontakt med øjnene. Udsættelse for
laserstråling over længere tid kan være skadelig
for øjnene.
Gem alle dele af denne brugervejledning til fremtidig brug.
Produktoversigt
Figur A - Laserdetektoren set forfra og bagfra
1. Libelle
2. Lasermodtagelsesvindue
3. Forreste fi kslinje
4. Forreste LCD-display
5. Tastatur
6. Højttaler
7. 1/4" monteringsgevind
8. Bageste LCD-display
9. Justeringshul
10. Bageste fi kslinje
11. Batterirum
Figur B - Detektor med skruetvinge
12. Laserdetektor
13. Skruetvinge
Figur C - Placering af batterier
14. Dæksel til batterirum
15. Batterier - 2 x "AAA"
Figur D - Montering af skruetvinge på detektor
16. Monteringsskrue
17. Justeringsstift
Figur E - Anvendelse sammen med lægte
18. Målelægte
19. Fikspunkt
20. Markering af fi kspunkt(både venstre og højre)
21. Skruetvinge
LD200 / RLD400
DK
Dobbelt LCD-linjedetektor/Dobbelt LCD-detektor til rotationslaser
LD200 RLD400
Anvendt sammen med linjelaserværktøjer med mulighed for impulsmodus X
Anvendt sammen med rotationslaserværktøjer X
Funktionsoversigt
33
77-132 / 77-133
Tastatur og LCD-ikoner
(Se fi gur
B
)
Tænd-/slukknap (ON/OFF)
Belysningsknap (TÆND/SLUK)
Indstillingsknap for høj/lav nøjagtighed
Lydstyrkeknap
LCD-ikoner
Laser lokaliseret - Fikspunkt ligger højere
end laserstrålen. Bevæg detektoren i den
viste retning (ned).
Laser lokaliseret -Fikspunkt ligger lavere
end laserstrålen. Bevæg detektoren i den
viste retning (op).
Laser lokaliseret -Fikspunkt fl ugter med
laserstrålen.
Buzzer-lydstyrke - Høj/Lav/Lydløs
Indstilling af lav nøjagtighed
Indstilling af høj nøjagtighed
Batteriniveau - Lyser
Forventet batterilevetid som vist
Batteriniveau - Blinker
Batterierne skal skiftes ud
SLUKKET
Tastatur
Isætning/udtagning af
batterier
(Se Figur
C
vedrørende batteriernes placering)
Detektor
Åbn batterirummet ved at klappe dækslet op.
Isæt/udtag batterierne. Vend batterierne korrekt, når de
sættes i laserenheden.
Luk og lås dækslet på batterirummet forsvarligt.
ADVARSEL:
Vær særlig opmærksom på batterirummets
markeringer af (+) og (-), så batterierne bliver
sat korrekt i. Batterierne skal være af samme
type og kapacitet. Benyt ikke en kombination af
batterier, som ikke har samme tilbageværende
kapacitet.
Opsætning
(Detektoren kan benyttes som håndholdt eller med den
valgfri skruetvinge til montering af detektoren på en
målelægte, stang eller lignende)
Sådan monteres skruetvingen på detektoren (Se fi gur
D
) :
Sæt skruetvingen fast på detektoren ved hjælp af
justeringshullet.
• Spænd monteringsskruen.
Sådan monteres skruetvingen på målelægte, stang eller
lignende (Se fi gur
E
) :
• Løsn fastspændingsgrebet.
Sæt skruetvingen fast på målelægte, stang eller
lignende.
Spænd grebet for at fastgøre skruetvingen.
34
77-132 / 77-133
Betjening
(I beskrivelserne af tastatur og LCD-display kan ses de
forskellige angivelser under betjeningen)
Tænd/Sluk
• Tryk
for at TÆNDE detektoren.
Når detektoren TÆNDES, vil alle ikoner på LCD-displayet
lyse op i et kort øjeblik (det gør det muligt at kontrollere,
at LCD-displayet fungerer korrekt).
Tryk på knappen
, og hold den nede i mindst 3
sekunder for at SLUKKE for detektoren.
BEMÆRK:
For at spare på batterierne SLUKKER detektoren
automatisk, når den ikke har lokaliseret nogen laserstråle i
10 minutter. Tryk på
for at TÆNDE igen.
LCD-belysning
Når detektoren er TÆNDT, trykkes på
for at
TÆNDE/SLUKKE for LCD-belysningen.
BEMÆRK:
Belysningen SLUKKES automatisk, når der hverken er
lokaliseret nogen laserstråle eller er blevet trykket på nogen
knapper i 60 sekunder.
Nøjagtighed
Når detektoren er TÆNDT, trykkes på
for at skifte
mellem nøjagtighedsindstillingerne HØJ og LAV.
Når detektoren TÆNDES, er nøjagtigheden som
standard indstillet til HØJ.
BEMÆRK:
Vælg kun LAV nøjagtighed, når det ikke er nødvendigt
med HØJ nøjagtighed, og/eller det ikke er muligt at opnå
et stabilt referenceniveau på grund af lette vibrationer på
eller ved arbejdsstedet.
Hvis det punkt, der skal måles, befi nder sig langt væk, kan
det være nødvendigt at indstille nøjagtigheden til LAV på
grund af varmebølger eller lette vibrationer, der kan gøre
det vanskeligt at opnå et stabilt referenceniveau.
Højttalerlydstyrke
Når detektoren er TÆNDT, trykkes på
for at bladre
igennem de forskellige lydstyrkeindstillinger (HØJ/LAV/
LYDLØS).
Når detektoren TÆNDES, er lydstyrken som standard
indstillet til HØJ.
Lokalisering af referenceniveau
TÆND detektoren og placer den inden for det område,
som den laserstråle, der skal benyttes som reference,
projiceres imod.
Benyt libellen til at opretholde et vandret niveau med
detektoren.
Sørg for, at lasermodtagelsesvinduet peger mod
laserkilden.
Flyt detektoren som anvist på LCD-displayet for at få
kslinjen til at fl ugte med laserstrålen.
Hvis højttalerlydstyrken er TÆNDT (HØJ/LAV), udsendes
en hørbar tone som hjælp til at positionere detektoren
korrekt.
En bippende tone signalerer, at laserstrålen er blevet
lokaliseret. En hurtigt bippende tone signalerer, at
detektoren skal bevæges nedad. En langsomt bippende
tone signalerer, at detektoren skal bevæges opad. LCD-
displayet viser ligeledes, i hvilken retning detektoren
skal bevæges.
En konstant tone indikerer, at laserstrålen fl ugter med
detektorens fi kslinje.
BEMÆRK:
Ved lokalisering af referenceniveauet skal
lasermodtagelsesvinduet pege mod laserkilden inden for et
område på 40° fra venstre mod højre.
Markering (Se fi gur
E
)
Når først referenceniveauet er lokaliseret, kan
positionen markeres på fi kslinjen.
BEMÆRK:
Sørg for at referere til bagsiden af detektoren i forbindelse
med målekompensationsværdien (afstanden fra toppen
til fi kspunktet), hvis toppen af detektoren er anvendt som
markeringspunkt.
Ved lokalisering af referenceniveauet løsnes
skruetvingen, så der kan foretages positionering i op- og
nedgående retning.
Når referenceniveauet er fundet, fastgøres skruetvingen
igen ved at spænde grebet.
35
77-132 / 77-133
Afl æsning af målelægte (Se fi gur
E
)
Når referenceniveauet er lokaliseret, afl æses den viste
position på skruetvingens fi kspunkt.
BEMÆRK:
Hvis referenceniveauet fi ndes ved hjælp af en målelægte,
skal fastspændingsgrebet løsnes lidt, så detektoren
nemmere kan bevæges op eller ned. Når referenceniveauet
er fundet, skal skruetvingen spændes godt til igen, så
detektoren bliver siddende på lægten.
Specifi kationer
Nivelleringsnøjagtighed (Høj):
Nivelleringsnøjagtighed (Lav):
Bredde på lasermodtagelsesvindue:
Arbejdsområde:
Libelle-nøjagtighed:
Driftstid:
Automatisk slukning (uden detekteret signal):
Strømforsyning:
IP-klasse:
Driftstemperaturområde:
Opbevaringstemperaturområde:
≤ 1 mm.
≤ 2 mm.
55 mm.
≥ 300 m.
30 fod/2 mm.
20 t.
10 min.
2 x AAA-batterier (alkaline)
IP66
-10 °C til +50 °C (+14 °F til +122 °F)
-25 °C til +70 °C (+13 °F til +158 °F)
/

Relaterede papirer.

Denne vejledning er også velegnet til