Powerplus POW754 Brugervejledning

Mærke
Powerplus
Model
POW754
Type
Brugervejledning
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 1 www.varo.com
1 BESKRIVELSE (FIG. A) .................................................................... 2
2 PAKKENS INNHOLD ......................................................................... 2
3 SYMBOLFORKLARING .................................................................... 2
4 GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ....................................... 3
4.1 Arbeidsplassen ......................................................................................................... 3
4.2 Elektrisk sikkerhet .................................................................................................... 3
4.3 Personsikkerhet ........................................................................................................ 3
4.4 Vær nøyaktig og omhyggelig når du omgås elektroverktøy .................................. 4
4.5 Service ....................................................................................................................... 4
5 YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSER................................... 4
5.1 Sprøytepistolen må straks slås av ved: ................................................................... 5
6 MONTERINGSINSTRUKSER ............................................................ 5
7 BRUKSANVISNING ........................................................................... 6
8 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD .................................................. 7
9 TEKNISKE DATA .............................................................................. 7
10 STØY .................................................................................................. 7
11 GARANTI ........................................................................................... 8
12 MILJØ ................................................................................................. 8
13 SAMSVARSERKLÆRING ................................................................. 9
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 2 www.varo.com
SPRØYTEPISTOL
POW754
ADVARSEL! Les og forstå denne brukerhåndboken før verktøyet tas i bruk,
og ta vare på håndboken for fremtidig referanse. Hvis verktøyet leveres
videre til en tredjeperson må også håndboken lge med.
1 BESKRIVELSE (FIG. A)
1. Kompressorenhet
2. PÅ/AV-bryter
3. Sprøytepistolens oppbevaringsbrett
4. Fleksibel luftslange
5. Sprøytepistol
6. Reguleringsbryter
7. Malingsbeholder
8. Sprøytedyse
9. Målekopp for viskositet
2 PAKKENS INNHOLD
Fjern alle pakkematerialer.
Fjern all gjenværende innpakning og alle transportinnlegg (hvis aktuelt).
Sjekk at pakkens innhold er fullstendig.
Sjekk apparatet, strømledningen, støpslet og alt tilbehør for transportskader.
Ta vare på pakkematerialene så lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden.
Deretter må du kaste det i ditt lokale avfallssystem.
ADVARSEL: Emballasjen er ikke leketøy! Barn må ikke leke med
plastposer! Kvelningsfare!
1 stk. elektrisk sprøytepistol
1 stk. slange
1 stk. trakt
1 stk. skulderstropp
Instruksjonshåndbok
Sprøytepistolens oppbevaringsbrett
Hvis du oppdager manglende eller skadede deler må du ta kontakt med
forhandleren.
3 SYMBOLFORKLARING
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen:
Indikerer risiko for
personskader eller skader
verktøyet.
Les manualen før bruk.
I overensstemmelse med de
vesentligste, aktuelle
sikkerhetsstandardene i EU-
direktivene.
Klasse II-maskin
dobbeltisolert krever ikke
jordet støpsel.
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 3 www.varo.com
4 GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER
Samtlige sikkerhetsregler og advarsler må leses. Hvis du ikke følger sikkerhetsreglene kan det
føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Begrepet "elektroverktøy" som er
brukt i advarslene henviser til elektroverktøy som drives fra strømnettet (med kabel) eller med
batteri (uten kabel).
4.1 Arbeidsplassen
Hold arbeidsplassen ren og ryddig. Rot og dårlig opplyst arbeidsområde kan føre til
ulykker.
Bruk apparatet i omgivelser som ikke er eksplosjonsfarlige og der det ikke finnes
brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy avgir gnister som kan antenne støv
eller damp.
Hold barn og andre personer unna når du bruker elektroverktøyet. Forstyrrelser kan føre til
at du mister kontrollen over apparatet.
4.2 Elektrisk sikkerhet
Kontroller alltid at strømtilførselen stemmer med spenningen på typeskiltet.
Støpslet på apparatet må passe i stikkontakten. Støpslet må ikke endres. Ikke bruk
overgangsplugger som ikke har samme beskyttelse som apparatet. Støpsler som ikke er
modifisert og passende stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater, som rør, varmeovner og kjøleskap. Jordingen av
disse øker faren for elektrisk støt.
Hold apparatet unna regn og fuktighet. Inntrenging av vann i apparatet øker faren for
elektrisk støt.
Ikke bruk kabelen til å bære apparatet, henge det opp eller når du trekker støpslet ut av
stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler
apparatet. Skadete eller krøllete kabler øker faren for elektrisk støt.
Når du bruker elektroverktøy utendørs må du bare bruke skjøtekabler som er tillatt brukt
utendørs. Bruk av skjøtekabler som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for
elektrisk støt.
Hvis du må bruke elektroverktøy på områder med mye fuktighet, må du bruke et
overspenningsvern. Hvis du bruker et overspenningsvern vil du redusere faren for støt.
4.3 Personsikkerhet
Elektroverktøy må brukes med sunn fornuft. Ikke bruk apparatet hvis du er trøtt eller er
påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet når du
bruker apparatet kan føre til personskader..
Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern, når forholdene krever det,
reduserer faren for personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Forsikre deg om at bryteren er slått AV før du plugger inn
støpslet. Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren, eller hvis du plugger inn
et verktøy med bryteren PÅ, inviterer du til ulykker.
Fjern justeringsverktøy eller skrunøkler før du slår på apparatet. Et verktøy eller nøkkel
som blir sittende i elektroverktøyets bevegelige deler kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Pass på at du står støtt og at du alltid er i balanse. På denne
måten kan du være i stand til å kontrollere verktøyet også i uventede situasjoner.
Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna
bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan henge seg opp i bevegelige
deler.
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 4 www.varo.com
Når det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forsikre deg om at
disse er riktig tilkoblet og at de brukes riktig. Bruk av slike innretninger kan redusere
støvrelaterte farer.
4.4 Vær nøyaktig og omhyggelig når du omgås elektroverktøy
Ikke overbelast apparatet. Bruk riktig elektroverktøy i forhold til arbeidet som skal utføres.
Korrekt elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere når det arbeider innenfor den
belastningen det er beregnet til.
Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke kan s det på og av. Hvis det ikke lenger er
mulig å kontrollere elektroverktøyet med bryteren, er det farlig å bruke og må repareres.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du gjør justeringer, skifter tilbehør eller setter bort
verktøyet. Disse forholdsreglene forhindrer at apparatet startes utilsiktet.
Oppbevar elektroverktøy som ikke skal brukes utenfor barns rekkevidde. Ikke la personer
du ikke stoler på eller som ikke har lest denne bruksanvisningen bruke apparatet.
Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
Elektroverktøy må vedlikeholdes. Kontroller at bevegelige deler fungerer som de skal og
ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet og alle andre forhold som kan ha
innvirkning på verktøyets funksjon. Reparer skadete deler før du bruker verktøyet. Mange
ulykker skyldes dårlig verdlikeholdte elektroverktøy.
Hold kutteverktøy skarpe og rene. Omhyggelig vedlikeholdte kutteverktøy med skarpe
kuttekanter klemmer mindre og er lettere å bruke.
Bruk elektroverktøy, tilbehør, innsatser osv. i samsvar med denne bruksanvisningen og i
samsvar med spesielle anvisninger som gjelder for respektive verktøyet. Ta hensyn til
arbeidsforholdende og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til annet enn
tiltenkt formål kan føre til farlige situasjoner.
4.5 Service
La bare kvalifiserte fagfolk reparere elektroverktøyet, og bruk bare originale reservedeler.
På denne måten kan du være sikker på at verktøyet er sikkert å bruke.
5 YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSER
SPRØYT ALDRI MOT PERSONER - Sikt ALDRI dysen mot mennesker eller dyr. Spruten
må aldri komme i direkte kontakt med huden.
FLAMMEPUNKT - Denne sprøytepistolen må ikke brukes til å sprøyte brennbar maling
eller løsemidler med et flammepunkt under 32 °C.
VENTILASJON - Sørg alltid for at arbeidsområdet har tilstrekkelig med ventilasjon under
sprøytingen.
KURVDYSE Ha alltid kurvdysen på under bruk.
TA OMGIVELSENE I BETRAKTNING - Bruk ikke sprøytepistoler hvis det er fare for brann
eller eksplosjon.
VÆR OPPMERKSOM PÅ FARER - Vær oppmerksom på alle farer i forbindelse med
stoffet som sprøytes, og ta hensyn til merkingen på beholderen eller informasjonen fra
produsenten.
IKKE SPRØYT - Ikke sprøyt noe stoff du ikke kjenner virkningen av.
BRUK VERNEBRILLER - Bruk egnede vernebriller for å holde skadelige damper eller
dunster vekk fra øynene.
BRUK MASKE - Bruk aldri sprøytepistolen uten ansiktsmaske.
BESKYTT HØRSLEN - Bruk hørselsvern hvis støynivået overstiger 85 dB(A).
VEDLIKEHOLD VERKTØYET - Hold sprøytepistolen, malingsbeholderen og dysene rene.
ikke rengjør med brennbare væsker med et flammepunkt under 32 °C. Kontroller
strømledningen med jevne mellomrom. Hvis denne er skadet, må du få den byttet ut av en
kvalifisert person.
ÅPEN ILD - Sprøyt aldri i nærheten av åpen ild eller en pilotflamme.
RØYKING - Røyking er forbudt under sprøyting.
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 5 www.varo.com
FORTYNNING - Les alltid malingsprodusentens anbefalinger eller instrukser før du bruker
maling eller andre materialer.
KOPLE FRA STRØMNETTET - Kople alltid fra stmnettet for du fyller malingsbeholderen
eller rengjør sprøytepistolen.
SLÅ AV NÅR DU IKKE SPRØYTER - Unngå å kjøre enheten over lengre tid med
strømningsregulatoren stengt.
Vi påtar oss intet ansvar for skader som skyldes bruk av uegnede stoffer
eller maling som ikke er fortynnet på riktig måte, eller for helseskader som
oppstår på grunn av utilstrekkeiig ventilasjon.
5.1 Sprøytepistolen må straks slås av ved:
Brudd i støpsel, strømledning eller skader på strømleder.
Defekt bryter
Røyk elIer Iukt av svidd isolasjon
6 MONTERINGSINSTRUKSER
Fest lagringsbrettet for sprøytepistolen til siden
kompressoren ved å skyve den firkantede blokken inn i
utsparingen på siden av kompressorenheten.
Fest den ene enden av den
fleksible luftslangen til uttaket
på kompressoren.
Og den andre enden til inntaket sprøytepistolen.
Før du utfører noe arbeid er det viktig at du fastslår
konsistensen (eller viskositeten) til malingen som brukes.
Dette måles i DIN-sekunder. For å bestemme dette
du først blande malingen godt. Senk målekoppen for
viskositet i malingen slik at den fylles. Hev koppen og
mål tiden (i sekunder) som det tar for væsken å renne ut.
Dette vil gi deg verdien DIN-s. (Se viskositetstabellen)
Maksimum viskositet for sprøyting med denne pistolen er
30 DIN-s.
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 6 www.varo.com
Malingsbeholderen tas av ved å dreie den med klokken.
Fyll og tynn ut etter behov.
Kople kompressoren til nettstrømmen og trykk
vippebryteren til PÅ-stilling (I). For å stoppe
kompressoren, trykk bryteren til AV (0). Drei regulatoren
til ønsket sprøytemønster, Det anbefales å sprøyte et lite
testområde først, spesielt hvis det sprøytes på topp av et
annet malingslag. Visse typer maling og lakk kan
reagere dårlig med ulike andre typer.
7 BRUKSANVISNING
For å få det beste resultatet bør man først rense flater som skal males. Disse bør være fri for
støv og fett. Det anbefales ogå beskytte det nymalte området mot luftbårne støvpartikler.
For å oppnå de beste resultater bør du bruke sprøytepistolen 25-30 cm avstand fra flaten
som sprøytes. For å unngå at malingen renner er det bedre med flere tynne lag enn ett tykt
ett. La hvert lag tørke litt før nest lag sprøytes.
Bruk lange sveipende armbevegelser i stedet for korte bevegelser med håndleddet for at
avstanden mellom sprøytepistolen og arbeidsplaten skal være konstant. Den mest passende
metoden for sprøyting av en flate er et kryssmønster, der man starter med horisontale strøk og
avslutter med vertikale strøk.
Det kan være nødvendig å maskere området rundt arbeidsflaten. Dette kan gjøres med
avispapir og limbånd. For å dekke vindusruter kan du bruke fuktig avispapir, som vil klebe seg
til ruten og beskytte glasset en stund.
Husk alltid å kople fra nettstrømmen før du fyller malingsbeholderen med
sprøytemateriale.
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 7 www.varo.com
De fleste typer maling leveres klar for påføring med kost, og må tynnes ut før de kan brukes til
sprøyting. Følg produsentens råd om tynning av malingen når den brukes i en sprøytepistol.
Viskositetskoppen vil hjelpe deg å bestemme korrekt viskositet for malingen som skal brukes.
For å bestemme korrekt viskositet, fyller du koppen helt opp med maling. Mål tiden det tar for
koppen å tømmes tilbake i beholderen. Tabellen nedenfor viser anbefalte tider for ulike typer
materialer.
VISKOSITETSTABELL
Lakk, syntetiske grunningsmidler
Utynnet - 30
Syntetiske maling, klar lakk
15-30
Akrylmaling
20-30
Impregnering for tre, insektmidler, oljer
Utynnet (maks 30)
Aluminiumsmaling
15-30
Desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler, pussemidler
Utynnet (maks 30)
8 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Husk alltid å kople fra nettstrømmen før du rengjør sprøytepistolen eller
malingsbeholderen.
Det er veldig viktig å gjøre sprøytepistolen grundig rent etter bruk. Hvis ikke kan
sprøytepistolen bli ubrukelig. Rengjør med passende tynnere, terpentin eller vann, avhengig
av produktet som ble brukt til sprøyting. Senk aldri sprøytepistolen ned i noen væske. Bruk
tynnere, terpentin eller vann med en klut til å rense sprøytepistolen utvendig, og en liten kost
til sprøytedelene. Hvis sylinderhullet skulle blokkere, kan du bruke en passende nål til å rense
det (følger ikke med).
9 TEKNISKE DATA
230-240 V
50 Hz
600 W
II
0,8 l
30 000 min
-1
Ø 1,8 mm
1,5 m
380 ml/min
2.05 kg
10 STØY
Støyemisjonsverdier målt i samsvar med relevant standard. (K=3)
Lydtrykknivå LpA
81 dB(A)
Lydeffektnivå LwA
92 dB(A)
VIKTIG! Bruk hørselsvern når lydtrykket er over 85 dB(A).
aw (Vibrasjon):
1.6 m/s²
K = 1,5 m/s²
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 8 www.varo.com
11 GARANTI
Dette produktet garanteres i samsvar med lovens bestemmelser for en periode på 24
måneder fra datoen produktet ble kjøpt av første bruker.
Denne garantien dekker alle material- eller produksjonsfeil, med unntak av: batterier,
ladere, defekte deler som følge av vanlig slitasje, f.eks. lagre, børster, kabler og plugger
eller tilbehør som bor, borebits, sagblader osv. eller skader eller feil som skyldes feil bruk,
uhell eller endringer. Garantien dekker heller ikke kostnader ved forsendelse.
Skader og/eller defekter som skyldes ukorrekt bruk dekkes heller ikke av garantien.
Vi fraskriver oss også alt ansvar for personskader som skyldes ukorrekt bruk av verktøyet.
Reparasjoner må utføres ved et autorisert kundeservicesenter for Powerplus verktøy.
Du kan alltid få flere opplysninger ved å ringe 00 32 3 292 92 90.
Alle transportkostnader skal alltid betales av kunden, med mindre noe annet er skriftlig
avtalt.
Garantien dekker ikke skader som skyldes manglende vedlikehold eller overbelastning.
Garantien dekker bestemt ikke skader som skyldes inntrenging av væsker, inntrenging av
mye støv, overlagt skade (med hensikt eller ved grov uaktsomhet), feilaktig bruk (bruk til
noe produktet ikke er beregnet på), ikke-kompetent bruk (for eksempel ved at
anvisningene i håndboken ignoreres), feilaktig montering, lynnedslag eller feil
nettspenning. Denne listen er ikke begrensende.
Garantikrav som aksepteres vil aldri føre til en forlengelse av garantiperioden. Heller ikke
vil en ny garantiperiode starte dersom produktet erstattes.
Produkter eller deler som erstattes under garantien, tilfaller Varo NV.
Vi forbeholder oss retten til å avvise ethvert krav der kjøpet ikke kan verifiseres, eller når
det er åpenbart at produktet ikke har blitt korrekt vedlikeholdt (rene ventilasjonsåpninger,
kullbørster skiftet regelmessig, osv).
Du må ta vare på kvitteringen som bevis på datoen for kjøpet.
Verktøyet må returneres til din forhandler (uten demontering) i en akseptabel, ren tilstand
(i originalemballasjen), sammen med kvittering på kjøpet.
12 MILJØ
Hvis det skulle være nødvendig å skifte ut maskinen etter lang tids bruk, må den
ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast den på en miljømessig forsvarlig måte.
Avfall produsert av elektriske maskiner bør ikke bli behandlet som normalt
husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg eksisterer. Be
lokale myndigheter eller forhandler om råd angående tømming og resirkulering.
POW754 NO
Copyright © 2014 VARO S i d e | 9 www.varo.com
13 SAMSVARSERKLÆRING
VARO N.V. Joseph Van Instraat 9 BE2500 Lier Belgia, erklærer at,
produktbetegnelse: sprøytepistol
merke: POWERplus
modell: POW754
oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i gjeldende EU-direktiver,
basert på bruken av europeiske, harmoniserte standarder. Enhver uautorisert endring av
apparatet vil annullere denne erklæringen.
Eu-Direktiver (med eventuelle endringer inntil dato for underskrift):
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
Europeiske harmoniserte standarder (med eventuelle endringer inntil dato for underskrift):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2013
Oppbevarer av teknisk dokumentasjon: Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van Rompuy N.V.
Undertegnede handler på vegne av selskapets CEO,
Hugo Cuypers
Regulatoriske saker - Samsvarsleder
23/05/14
/