R82 Caribou Brugermanual

Mærke
R82
Model
Caribou
Type
Brugermanual
3
etac.com
EN
For products with a power unit mount-
ed, this document is an appendix to
the following user guides and products.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
IT
FRESFIN
SVNODK
NLDE
BRPT
GR
JP
SN
CZPLRU
For produkter med en strømenhed
monteret er dette dokument et bilag
til følgende brugervejledninger og
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Voor producten waarop een voeding-
seenheid is gemonteerd, vormt dit
document een bijlage bij de volgende
gebruikershandleidingen en producten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
For produkter med strømaggregat montert
er dette dokumentet et tillegg til følgende
brukerveiledninger og produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
För produkter med monterad kraft-
enhet är detta dokument en bilaga
till följande bruksanvisningar och
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden
osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin
käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
En el caso de productos con una
unidad de alimentación montada,
este documento es un apéndice de
las siguientes guías de usuario y
productos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pour les produits équipés d'un groupe
moteur, ce document est une annexe
aux guides d'utilisation et produits
suivants:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Per i prodotti con unità di alimen-
tazione montata, questo documento
è un'appendice alle seguenti guide
utente e ai seguenti prodotti:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
alimentação montada, este documento
constitui um anexo aos seguintes guias
do utilizador e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
potência montada, este documento é um
apêndice aos seguintes guias do usuário
e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Для продуктов, в которых установлен
блок питания, данный документ является
приложением к следующим руководствам
пользователя и продуктам.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
W przypadku produktów z zamontowanym
modułem mocy niniejszy dokument stanowi
załącznik do następujących instrukcji
obsługi i produktów.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pro produkty s namontovanou napáje
jednotkou je tento dokument přílohou k
následujícím uživatelským příručkám a
produktům.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
对安装了电源设备的产品,本文档应
作为以下用户指南和产品的附录。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
電源装置を搭載した製品について
は、本文書は以下のユーザーガイド
および製品の付録です。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Για προϊόντα με συναρμολογημένη
μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο
αποτελεί παράρτημα των παρακάτω
οδηγιών χρήσης και προϊόντων:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit
ist dieses Dokument ein Anhang zu den
folgenden Bedienungsanleitungen und
Produkten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
16
etac.com
Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner
Produktet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er speciceret nedenfor. Kunden eller brugeren af
produktet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø.
Emissionstest Overensstemmelses- Elektromagnetisk miljø -
vejledning
RF-emissioner
CISPR 11
Gruppe 1 Produktet anvender udelukkende
RF-energi til interne funktioner.
Dets RF-emissioner er derfor
meget lave og burde ikke forårsage
interferens med andet elektronisk
udstyr i nærheden.
RF-emissioner
CIPSR 11
Klasse A
Harmoniske emissionerIEC
61000-3-2
Klasse B
Spændingsudsving/icker-
emissioner
IEC 61000-3-3
Opfylder kravene
EMC-miljø (elektromagnetisk kompatibilitet)
Dette udstyr er beregnet til brug på plejehjem.
Det er usandsynligt, at dette udstyr vil forårsage skadelig
interferens i udstyr, der bender sig i nærheden af det;
men det kan svækkes af elektromagnetisk interferens
(EM) fra andet udstyr, hvilket kan resultere i fejlfunktion.
Undlad at anvende dette udstyr, hvor der er risiko for, at
andet elektrisk og/eller elektronisk udstyr kan forstyrre
udstyret.
Dette udstyr overholder følgende standarder:
IEC 60601-1-2:2014 Elektromedicinsk udstyr – del
1-2: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og
væsentlige funktionsegenskaber – Sideordnet standard:
Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og test (EN
60601-1-2:2015)
EN 12182:2012, paragraf 7, Hjælpemidler til personer
med funktionsevnenedsættelse Generelle krav og
testmetoder
EMC-Advarsler
Det bør undgås at anvende dette udstyr ved siden af
eller stablet sammen med andet udstyr, fordi det kan
resultere i ukorrekt drift. Hvis en sådan anvendelse er
nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr holdes
under observation for at sikre, at det fungerer normalt.
Anvendelse af tilbehør, transducere og kabler af andre
typer end dem, der er speciceret eller leveret af R82,
kan resultere i øget EM-emission eller forringelse af
dette udstyrs EM-immunitet og i ukorrekt drift. Der
leveres ere forskellige strømstik sammen med dette
udstyr. Brug det strømstik, der anvendes i dit land. Vælg
blandt de leverede strømstikadapterenheder: Engelske
stik, australske stik, EU-stik, amerikanske/japanske stik.
Bærbart radiofrekvenskommunikationsudstyr (herunder
perifert udstyr såsom antennekabler og eksterne
antenner) skal anvendes i en afstand af over 30 cm
til enhver del af, Wombat Living herunder kabler, der
er speciceret af R82. I modsat fald kan det medføre
forringelse af dette udstyrs ydeevne.
DK
17
etac.com
Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og
produktet
Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetiske miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren
af produktet kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart
og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og produktet som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets
maksimale udgangseffekt.
Senderens nominelle
udgangseffekt
W
Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen
m
150 kHz til 80 MHz
d=[1,17]√P
80 MHz til 800 MHz
d=[0,18]√P
800 MHz til 2,5 GHz
d=[0,35]√P
0,01 0,12 0,02 0,04
0,1 0,37 0,06 0,11
1 1,17 0,18 0,35
10 3,69 0,55 1,11
100 11,67 1,75 3,50
For sendere med maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter
(m) bestemmes ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens nominelle maksimale
udgangseffekt i watt (W) som oplyst af senderproducenten.
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og
reeksion fra bygninger, genstande og mennesker.
Test af EM-forstyrrelser (EM-emission og EM-immunitet)
Testtilstande under emissionstests:
1. Bevægelsestilstand (batteri). Aktuator kører ind/ud.
2. Opladningstilstand, aktuator kører ikke.
EM-emissionsstandarder Klassikation/niveauer
Ledningsbåren og udstrålet RF-emission CISPR 11 Gruppe 1 (produkterne bruger kun RF-energi til de
interne funktioner)
Klasse B (produkterne er egnet til brug i alle typer
bygninger, herunder beboelsesejendomme og
bygninger, der er direkte tilsluttet det offentlige
lavspændingsforsyningsnet, som forsyner
beboelsesejendomme med strøm)
Harmonisk forvrængning
IEC 61000-3-2
Klasse A.
Ingen test udført, da mærkeeffekten for dette udstyr er
under 75 W. Der er ikke speciceret grænser for udstyr
med en mærkeeffekt på 75 W og derunder.
Spændingsuktuation og immer
IEC 61000-3-3
dmaks ≤ 4 % (uden yderligere betingelser)
DK
18
etac.com
Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet
Produktet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er speciceret nedenfor. Kunden eller brugeren af produktet
skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø.
Immunity test IEC 60601
TEST
Niveau
Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning
Bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr må ikke anvendes
tættere på nogen del af produktet,
herunder kabler, end den anbefalede
sikkerhedsafstand, der er beregnet ud fra
den ligning, som gælder for senderens
frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand
Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz til 80
MHz
[V
1
] V d=[3,5/V
1
]√P
Udstrålet RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz til 2,5
GHz
[E
1
] V/m d=[3,5/E
1
]√P 80 MHz til 800 MHz
d=[7/E
1
]√P 800 MHz til 2,5 GHz
Hvor P er senderens maksimale
nominelle udgangseffekt i watt (W) som
oplyst af senderproducenten, og d er
den anbefalede sikkerhedsafstand i
meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere,
bestemt ved en elektromagnetisk
måling på stedet, "skal være mindre
end overensstemmelsesniveauet i hvert
frekvensområde."
Interferens kan forekomme i nærheden af
udstyr mærket med følgende symbol:
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og
reeksion fra bygninger, genstande og mennesker.
Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radio (mobile/trådløse) telefoner og mobile radiosystemer, amatørradio-,
AM- og FM-radioudsendelse og TV-udsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at kunne vurdere det
elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere bør den faktiske feltstyrke måles på stedet. Hvis den målte feltstyrke
det sted, hvor produktet anvendes, overstiger ovennævnte gældende RF-overensstemmelsesniveau, bør produktet
overvåges for at bekræfte normal funktion. Hvis der konstateres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe yderligere
foranstaltninger, f.eks. ved at vende eller ytte produktet. Over frekvensområdet på 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være
mindre end [V1]V/m.
DK
19
etac.com
Testtilstande under immunitetstests:
Batteritilstand, standby strømsat/klar.
Opladningstilstand, aktuator kører ikke.
EM-immunitetsstandarder IEC 60601-1-2:2014
testniveauer
Yderligere testniveauer
Elektrostatiske udladninger
IEC61000-4-2
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV luft
± 6 kV kontakt
Indstrålede RF EM-felter
IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz
20 V/m
800 MHz – 2,5 GHz
80 % AM ved 1 kHz
Afstandsfelter for trådløst RF-
kommunikationsudstyr
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2:2014 tabel 9 Ikke relevant
Elektriske hurtige transienter/
bygetransienter
IEC 61000-4-4
± 1 kV, ±2 kV
100 kHz repetitionsfrekvens
± 1 kV, ± 2 kV
5 kHz repetitionsfrekvens
Overspænding, linje til linje
IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1 kV
230 V ac
± 0,5 kV, ± 1 kV
100 V ac og 240 V ac
Ledningsbårne forstyrrelser induceret af
RF-felter
IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15 MHz – 80 MHz 80 % AM
ved 1 kHz
Ikke relevant
Magnetfelter med mærkeeffektfrekvenser
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz
30 A/m
50 Hz og 60 Hz
Spændingsdyk, korte spændingsudfald og
variationer i forsyningsspændingen
IEC 61000-4-11
0 % UT for 0,5 cyklus ved
fasevinkler på 0 o, 45 o, 90
o, 135 o, 180 o, 225 o, 270 o
og 315 o
0 % UT for 1 cyklus
70 % UT for 25 cyklusser
0 % UT for 250 cyklusser
230 V ac
0 % UT for 1 cyklus
40 % UT for 10 cyklusser
70 % UT for 25 cyklusser
100 V ac og 240 V ac
Variation af strømforsyningsfrekvens
IEC 61000-4-28
Ikke relevant 49 Hz og 51 Hz
100 V ac og 240 V ac,
50 Hz
59 Hz og 61 Hz
100 V ac og 240 V ac,
60 Hz
DK
/