CARLO GAVAZZI BSG-SMOA Installationsvejledning

Mærke
CARLO GAVAZZI
Kategori
røgdetektorer
Model
BSG-SMOA
Type
Installationsvejledning
Over Hadstenvej 40, DK-8370 Hadsten
Phone +45 89606100, Fax +45 86982522
Certified in accordance with ISO 9001
Gerätehersteller mit dem ISO 9001/EN 29 001 Zertifikat
Une société qualifiée selon ISO 9001
Empresa que cumple con ISO 9001
Gecertificeerd conform ISO9001 richtlijnen
Certifierad enligt ISO 9001
Sertifisert i henhold til ISO 9001
Kvalificeret i overensstemmelse med ISO 9001
MAN BSG-SMOA rev.12.03-2011
15-029-412
BSG-SMOA
Smoke Detector
Rauchmelder / Détecteur de fumée / Detector de humo /
Rookmelder / Rökdetektor / Røykdetektor / Røgdetektor
M
inimum protection
I
ncreased protection
F
ig. 1
F
ig. 2
Minimum protection
I
ncreased protection
F
ig. 3
4
S
moke entrance openings
3
2
1
2
2
Dupline
®
+
Dupline
®
-
UP
Fig. 4
GB Programming
The I/O addresses and the passive/active alarm may be programmed by means of
B
GP-COD-BAT, using the GAP-THP-CAB cable.
If the smart-house signal fails, the output will go to the prede fined fault polarity.
Info: Please, when installing the smoke alarm, pay attention to the following:
-
Make sure that the PCB is connected correctly to the multiple plug and that the
two pole connector** is connected to the PCB.
- Test the smoke alarm (by pushing the test button) when it has been placed in its
r
etaining ring on the ceiling.
D Programmierung
Die E/A-Adressen und der passive/aktive Alarm lassen sich mit dem Program mier -
g
erät BGP-COD-BAT und dem GAP-TPH-CAB-Kabel programmieren.
Bei Ausfall des smart-house-Signals wird am Ausgang die voreingestellte Fehler -
pola rität angelegt.
I
nfo: Bei der Installation oder dem Batteriewechsel des Rauchmelders ist zu
Beachten: Die Platine muss sicher mit den Verbindungs-steckern adaptiert sein.
Betätigen Sie den Testknopf nach der Endmontage und prüfen Sie somit die sichere
F
unktion des Melders.
F Programmation
Les adresses E/S et l’alarme passive/active peuvent être programmées
à
l’aide de l’unité BGP-COD-BAT, avec le câble GAP-THP-CAB.
En cas de défaillance du signal smart-house, la sortie se règle sur la polarité
prédéfinie pour le mode sans échec.
I
nfos : lors de l’installation du détecteur de fumée (remplacement de la pile), soyez
attentif à ce qui suit :
- Assurez-vous que la carte de circuits imprimés est correctement raccordée à la
f
iche multiple et que le connecteur à deux pôles** est raccordé à la carte de cir-
cuits imprimés.
- Testez le détecteur de fumée (en appuyant sur le bouton d’essai) après l’avoir posi-
tionné dans l’anneau de montage au plafond.
E Funciones de programación
Las direcciones de Ent./Sal. y la alarma pasiva/activa pueden ser programadas
mediante BGP-COD-BAT a través del cable GAP-TPH-CAB. En caso de fallo de la
señal smart-house, la salida va a la polaridad de fallo predefinido.
Info: Por favor, al instalar el detector de humo prestar atención a lo siguiente:
- Asegurarse de que la tarjeta de circuito impreso (PCB) está conectada correctamente
al conector múltiple y que el conector de dos polos ** está conectado a la PCB.
- Probar el detector de humo (pulsando el botón deprueba) una vez colocado en
el techo con su aro de retención.
NL Programmeren
De I/O-adressen en het passieve/actieve alarm kunnen worden geprogrammeerd
met BGP-COD-BAT, via de GAP-THP-CAB-kabel.
Als het smart-house-signaal wegvalt, gaat de uitvoer naar de vooraf gedefinieerde
standaardpolariteit.
Info: Houd bij het installeren van de rookmelder rekening met het volgende:
- Controleer of de PCB op de juiste manier is aangesloten op de meervoudige
stekker en of de tweepolige connector** is aangesloten op de PCB.
- Controleer de rookmelder (door op de testknop te drukken) als deze in de houd-
erring aan het plafond is geplaatst.
S Programmering
I/O-adresserna och det passiva/aktiva alarmet kan programmeras via BGP-COD-
BAT, med hjälp av GAP-THP-CAB-kabeln.
Om smart-house-signalen faller bort går utgången till den förde finierade felpolar-
iteten.
Info: Var vid installation av rökdetektorn mycket noga med följande:
- Kontrollera att PCB:n är korrekt ansluten till den multipla pluggen och att det
tvåpoliga kontaktdonet** är anslutet till PCB:n.
- Testa rökdetektorn (genom att trycka på testknappen) när den sitter på plats i hål-
larringen i taket.
N Programmering
Inn-/utgangsadressene og passiv/aktiv-alarmen kan programmeres ved hjelp av
BGP-COD-BAT gjennom å bruke GAP-THP-CAB-kabelen.
Hvis smart-house-signalet faller ut, går utgangen til den forhåndsde finerte feilpo-
lariteten.
Informasjon: Vær oppmerksom på følgende ved installering av røykvarsleren:
- Sørg for at printkortet er riktig koblet til multipluggen og at den topolede kontak-
ten** er koblet til printkortet.
- Husk å funksjonsteste røykvarsleren (ved å trykke på testknappen) når den har blitt
plassert på låseringen i taket.
DK Programmering
I/O-adressen og passiv/ aktiv-alarmen kan programmeres ved hjælp af BGP-COD-
BAT, med GAP-THP-CAB-kablet.
Ved udfald af smart-house signalet går outputtet til den forud definerede fejlpolaritet.
Info: Ved opsætning af røgmelder skal man være opmærksom på følgende:
- Check at lille print er korrekt isat multistik og at 2 polet stik** er isat printet.
- Røgmelderen afprøves (tryk på test knap), når den er opsat i sin holder i loft.
smart-house +
smart-house -
Installatieplek
R
ookmelders dienen in de eerste plaats bij de ingang van of in de slaapkamers te
worden geïnstalleerd, zodat de bewoners van het huis wakker worden als het
alarm 's nachts afgaat. In gebouwen van meerdere verdiepingen dient er minimaal
é
én rookmelder per verdieping te worden geïnstalleerd bij de trap.
De rookmelder werkt optimaal wanneer deze op het plafond in het midden van
de kamer wordt geïnstalleerd. Indien dit niet mogelijk is, moet er een minimale
a
fstand tot de muur worden aangehouden van 50 cm.
Indien de rookmelder in een keuken wordt geplaatst, dient deze zo ver mogelijk
van het gasfornuis te worden geïnstalleerd om valse alarmmeldingen door stij-
g
ende stoom te voorkomen.
Het wordt aanbevolen om in grotere huizen meerdere aaneengesloten rookmel-
ders te gebruiken om het gehele bewoonde gebied te beveiligen.
O
njuiste installatieplekken
Ter voorkoming van valse alarmmeldingen en storingen mag de rookmelder niet
op de volgende plekken worden geïnstalleerd:
In kamers waar veel stoom, stof of rook opstijgt in normale omstandigheden.
Nabij ovens of open haarden.
Nabij ventilatieschachten, aangezien de luchtstroom kan voorkomen dat de
r
ook bij de rookmelder komt.
Nabij fluorescerende buizen en energiebesparende gloeilampen, aangezien
het inschakelmechanisme een elektrisch veld veroorzaakt wanneer de
v
erlichting wordt ingeschakeld.
D
it kan een vals alarm veroorzaken (minimale afstand : 50 cm).
In kamers met een temperatuur onder 0°C of boven 50°C.
Installatie en toepassing (fig.3)
1
. Installeer de basis (1) met de inbegrepen installatieset (3). Gebruik geen
kruiskopschroeven.
2. Indien de verbindingskabel tussen de rookmelders open wordt geïnstalleerd,
d
ient u met een schroevendraaier of soortgelijk voorwerp een van de lipjes
voor de kabelingang (2) af te breken.
3. Voer, indien nodig, de vereiste stappen voor het aansluiten van meerdere
r
ookmelders uit. Zie de aanwijzingen in “Meerdere rookmelders aansluiten”.
4. Sluit de 9V-batterij (5) aan op de batterijkabels (6) en plaats de batterij in het
batterijhouder.
5
. Installeer de rookmelder (4) in de basis en bevestig de melder door deze
voorzichtig rechtsom te draaien.
6. Let op: de rookmelder kan niet zonder batterij in de basis worden geïnstalleerd.
7
. Voer een functietest uit (zie “Functietest”).
Meerdere rookmelders aansluiten
U kunt meerdere rookmelders op elkaar aansluiten, zodat het alarmsignaal van
é
én melder naar alle andere aangesloten rookmelders wordt verzonden. De rook-
melders worden parallel aangesloten met een 2-aderige kabel.
Let op: zorg ervoor dat het totale stroomverbruik niet de output van de kanaalge-
n
erator overschrijdt wanneer u de rookmelders op elkaar aansluit. Gebruik een
noodbatterij om een spanningsval in de Dupline Bus te voorkomen wanneer u
meerdere rookmelders op elkaar aansluit.
D
e rookmelders aansluiten:
1. Sluit de kabel aan op de klemmen, zoals weergegeven in fig.4.
2. Sluit de andere rookmelders op dezelfde manier aan.
L
et op de polariteit (plus naar plus en min naar min).
(De aansluiting is niet VdS-goedgekeurd).
Werkingsprincipe, batterij en functietest
D
e rookmelder detecteert rook en biedt zo een voortijdige branddetectie. De mel-
der werkt volgens het lichtverspreidingsprincipe: de lichtverzender en -ontvanger
worden dusdanig in de meetkamer geplaatst dat het lichtsignaal van de verzender
d
e ontvanger (foto-elektrische schakelaar) niet rechtstreeks kan raken. Wanneer er
rook door de rookgaten in de rookkamer komt, wordt het lichtsignaal verspreid
door de zwevende deeltjes in de rook. De verspreide lichtstralen raken de foto-
e
lektrische schakelaar en worden door deze omgezet tot een elektrisch signaal dat
h
et alarm laat afgaan. De functie voor rookanalyse wordt regelmatig getest mid-
dels automatische functietesten. Fouten worden aangegeven met een foutsignaal
(
akoestisch signaal of een LED).
Middels de batterijtest wordt constant de bedrijfsspanning gecontroleerd. Zodra
de batterijspanning onder een bepaalde waarde zakt, geeft de rookmelder gedu-
r
ende 30 dagen signalen af waarmee wordt aangegeven dat de batterij moet wor-
den vervangen. De rookmelder blijft gedurende deze 30 dagen goed functione-
ren.
F
unctietest
LET OP! De rookmelder geeft een zeer sterk en hoogfrequent akoestisch signaal
af dat uw gehoor kan beschadigen. Houd daarom altijd een minimale veilig-
h
eidsafstand aan van 50 cm voor functietesten. De functietest dient als volgt elke
maand te worden uitgevoerd:
1. Controleer of de LED knippert.
2
. Druk op het LED-klepje: indien het alarm afgaat, werkt de rookmelder goed.
Indien er geen alarm afgaat, moet u de batterij vervangen.
3. Voer altijd een functietest uit nadat u de batterij hebt vervangen. Indien er nog
s
teeds geen alarm afgaat, is de rookmelder defect en moet deze worden
vervangen.
3A. Controleer de smart-house bus. Indien de rookmelder nog steeds niet functi-
oneert, is deze defect en moet de rookmelder worden vervangen.
Indien er meerdere rookmelders op elkaar zijn aangesloten dienen alle rookmel-
ders geluid te maken tijdens de functietest. Als dit niet het geval is, moet u het vol-
gende controleren: lege batterij, kabelaansluiting, defecte kabel!
Bedrijfs- en alarmsignalen
Onderhoud
De rookmelder dient elk half jaar te worden gecontroleerd (of in het geval van
foutsignalen) om de betrouwbaarheid van de functie van de rookmelder geduren-
de langere tijd te kunnen garanderen. De procedure is als volgt:
Verwijder de rookmelder uit de basis door de alarmeenheid linksom te draaien.
Verwijder aanwezig vuil.
Veeg de rookmelder schoon met een vochtige doek.
Plaats de rookmelder in de basis terug en draai deze rechtsom totdat de rook-
melder vastklikt.
LET OP! De rookmelder kan niet zonder de batterij in de basis worden geïn-
stalleerd.
Controleer of de automatische functietest wordt uitgevoerd (de LED op de
rookmelder knippert met een interval van ongev. 30 seconden).
Voer een functietest van het alarm uit.
Een rookmelder dient elke tien jaar te worden vervangen.
Installatie
Signaal
Betekenis
Akoestisch signaal LED
-
Knippert met interval van
42-sec.
Automatische functietest,
normale bedrijfsstatus
Hard intervalsignaal Knippert
Plaatselijke rookmelder
gaat af of functietest wordt
uitgevoerd
Hard intervalsignaal -
Alarmsignaal naar aanges-
loten rookmelder
Kort akoestisch signaal
met interval van 40 sec.
Knippert afgewisseld door
het akoestische signaal
Storing/vuil
Rökdetektor baserad Tyndall-effekten
Detektering av pyrande och flammande bränder med rökutveckling
Utan radioaktiva källor
Detektering i upp till 60 m2
Sändning av larm och signal för spänningsindikering via smart-house
Driftspänning via smart-house-buss
Rökdetektorn kan även fungera som larmenhet via smart-house för andra
detektorer för exempelvis gas, vatten och inbrott
Batteribackup om smart-house-anslutningen bryts
Ljudlarm > 85 dB
Konstant övervakning av sensorkänsligheten via smart-house
Effektiv mätkammare förhindrar falsklarm
Tidig och pålitlig branddetektering
Hög pålitlighet tack vare intelligent tolkning av mätkammarsignalen
Felövervakning av mätkammarens signal och elektronik samt
batterispänningen
Tunn, snygg design
Tillval av hopkoppling av flera röklarm för sändning av larmsignal
Kort beskrivning
Röklarmet får inte övermålas.
Röklarmet detekterar röken från en brand, inte själva lågorna.
Röklarmet kan inte släcka branden. Om larmet ljuder ska du lokalisera
branden och tillkalla brandkåren vid behov.
Använd inte uppladdningsbara batterier eller strömkällor som
matningsspänning. De kan orsaka driftavbrott eller driftstörningar.
Röklarmet ljuder med en mycket kraftig och högfrekvent ljudsignal som kan
skada hörseln. Därför ska du alltid hålla ett säkerhetsavstånd på minst 50
cm vid funktionstest.
Röklarmet övervakar endast ett begränsat område kring installationsplatsen.
Försäkra dig om att det har installerats tillräckligt många röklarm för att
övervaka hela det bebodda området.
Personer påverkade av alkohol eller droger väcks kanske inte av
ljudsignalen.
kerhetsföreskrifter
2. Om anslutningsledningen mellan röklarmen är friliggande måste du använda
en skruvmejsel eller liknande för att bryta av en av tapparna till kabelingången (2).
3
. Utför vid behov de arbetsmoment som behövs för att koppla ihop flera röklarm.
Se anvisningarna under ”Anslutning av flera röklarm”.
4. Anslut 9 V-batteriet (5) till batteriledningarna (6) och placera batteriet i
b
atterihållaren.
5. Sätt i röklarmet (4) i sockeln och fäst det genom att vrida det försiktigt medurs.
6. Obs: Det går inte att sätta i röklarmet i sockeln om batteriet saknas.
7
. Utför ett funktionstest (se under ”Funktionstest”).
Anslutning av flera röklarm
Det är möjligt att koppla ihop flera röklarm, så att larmsignalen från ett larm sänds
t
ill alla de andra anslutna larmen. Röklarmen parallellkopplas med en kabel med
två ledare.
Obs: Kontrollera att den totala strömförbrukningen inte överskrider kanalgenera-
t
orns uteffekt när du kopplar ihop röklarmen. Använd ett backupbatteri för att und-
vika spänningsfall i Dupline-bussen vid hopkoppling.
Så här ansluter du röklarmen:
1
. Anslut ledningen till anslutningsplintarna, se fig. 4.
2. Anslut de andra röklarmen på samma sätt.
Kontrollera polariteten (plus till plus och minus till minus).
(
Anslutningen är inte VdS-godkänd.)
Driftsätt, batteri och funktionstest
Genom att röklarmet detekterar rök registrerar det bränder mycket tidigt. Larmet
f
ungerar enligt ljusspridningsprincipen: Ljussignalssändaren och -mottagaren är
placerade i mätkammaren ett sätt som gör att ljussignalen från sändaren inte
kan träffa mottagaren (fotoelektrisk brytare) direkt. När rök strömmar genom rök-
h
ålen in i rökkammaren sprids ljuset av partiklarna som finns i röken. De spridda
l
jusstrålarna träffar den fotoelektriska brytaren och omvandlas till en elektrisk sig-
nal som aktiverar larmet. Rökanalysfunktionen testas regelbundet med automatis-
ka funktionstest. Fel indikeras med en felsignal (ljudsignal eller lysdiod).
B
atteritestet kontrollerar driftspänningen kontinuerligt. När batterispänningen fal-
ler under ett visst värde ljuder en signal från röklarmet under 30 dagar som bety-
der att batteriet måste bytas. Röklarmet är fullt funktionsdugligt under denna 30-
d
agarsperiod.
Funktionstest
OBS! Röklarmet ljuder med en mycket kraftig och högfrekvent ljudsignal som kan
s
kada hörseln. Därför ska du alltid hålla ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm vid
funktionstest. Funktionstestet måste utföras varje månad enligt följande:
1. Kontrollera om lysdioden blinkar.
2
. Tryck på LED-knappen: Om larmet ljuder är röklarmet fullt funktionsdugligt.
Byt batteriet om larmet inte ljuder.
3. Utför alltid ett funktionstest efter batteribyte. Om larmet fortfarande inte ljuder
ä
r röklarmet defekt och måste bytas ut.
3A. Kontrollera smart-house-bussen. Om röklarmet fortfarande inte fungerar är
det defekt och måste bytas ut.
V
id hopkopplade röklarm måste det höras en ljudsignal från alla anslutna röklarm
vid funktionstestet. Om inte är fallet ska du kontrollera följande: dött batteri,
kabelanslutning, trasig kabel!
D
rift- och larmsignaler
U
nderhåll
För att röklarmet ska vara fungera felfritt under en längre tid bör det kontrolleras
en gång i halvåret (eller vid felsignal). Gör så här:
Lossa röklarmet från sockeln genom att vrida larmenheten moturs. Ta bort
smuts och damm.
Torka av röklarmet med en fuktad, urvriden trasa.
Sätt tillbaka röklarmet i basen och vrid det medurs tills det klickar på plats.
OBS! Det går inte att sätta i röklarmet i basen om batteriet saknas.
Kontrollera att det automatiska funktionstestet utförs (lysdioden på röklarmet
b
linkar med ca 30 sekunders intervall).
Funktionstesta larmet.
R
öklarm bör bytas ut vart tionde år.
Signal
Betyder
L
judsignal
L
ysdiod
-
Blinkar med 42 sekunders
intervall
Automatiskt funktionstest,
normal drift
Hög periodisk signal Blinkar
L
okalt röklarm eller funk-
tionstest
Hög periodisk signal -
Larmsignal till anslutet
r
öklarm
K
ort ljudsignal med 40
sekunders intervall
B
linkar växelvis med
ljudsignalen
Defekt/smutsigt
A
llnna specifikationer
Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT och special-
kabel: GAP-TPH-CAB
K
analtilldelning
I/O nummer 1 Alarmsignal.
Välj mellan aktiv hög eller aktiv låg
s
ensor. Se databladet om BGP-COD-
BAT för användning av detta alternativ.
I/O-nummer 2 Övervakning av sensor (manipulation/
n
ärvaro). Signalen är alltid aktiv om
OK, annars inaktiv.
I/O-nummer 3 Övervakning av batterispänning.
S
ignalen är aktiv om spänningen är
låg.
Obs: Denna funktion är inte relevant
f
ör denna modell. Se BSG-SMO (bat-
teriförsörjd)
I/O-nummer 4 Övervakning av sensorkänslighet.
Signalen är aktiv om sensorn blir
s
mutsig.
I/O-nummer 5 Framtvingat alarm.
Röksensorn kan användas som alar-
m
enhet för t.ex. vatten-, gas-, och
tjuvlarm.
F
elsäkert läge Om smart-house-anslutningen
avbryts, så fungerar inte röksensorn
Indikation Röd LED (kort blinkning var 42:a
s
ek. (strömsignal): Rökdetektorn är OK.
Kort blinkning 2 gånger per sekund:
Alarm.
R
öd blinkning (42 sek.) och osyn-
kron pipton = Smutsig
Tekniska specifikationer
Detektionsprincip Tyndall effekt
Larm signal Optisk och akustisk
Driftstemperatur 0° till +50°C
M
ax övervakningsyta 60 m
2
,
max. 6 m till tak
Indikering LED, röd
L
judnivå > 85 dB(A) / 3 m (10 ft)
Kapslingsklass enligt EN 60529 IP 43
Uppfyller kraven i ISO 12239
D
imensioner
Dimensioner exkl. sockel (Ø x H) 100 x 35,0 mm
Dimensioner inkl. sockel (Ø x H) 100 x 54,0 mm
A
vstånd mellan monteringshål i sockel 28,0-65,0 mm
Material/Färg ABS/Vit
Vds-godkännande G202055
Røykdetektor som bruker Tyndall-effekt
Reagerer på ulmebrann og brann med flammer og røykutvikling
Uten radioaktive kilder
Detekteringsområde på opptil 60 m2
Sending av alarm og statussignal via smart-house
Driftsspenning forsynt via smart-house-buss
Mulighet til å bruke røykdetektoren som alarmgiver for andre detektorer, slik
som gass, vann og innbrudd via smart-house
Batteri-backup hvis smart-house-tilkoblingen avbrytes
Akustisk alarm > 85 dB
Fortløpende overvåking av sensorfølsomhet via smart-house
Effektivt målekammer som hindrer falsk alarm
Tidlig og sikker registrering av brann
Høy driftssikkerhet takket være intelligent tolkning av målekammersignalet
Feilovervåking av målekammersignal og elektronikk samt batterispenning
Diskret, smart design
Mulighet for sammenkobling av flere røykvarslere til videresending av
alarmsignalet
Kort beskrivelse
Røykvarsleren må ikke overmales.
Røykvarsleren registrerer røyken fra en brann, ikke selve flammene.
Røykvarsleren kan ikke slukke brannen. Hvis varsleren går, finn da
brannkilden, og kontakt eventuelt brannvesenet.
Bruk ikke oppladbare batterier eller strømforsyning til spenningsforsyning.
Det kan forårsake driftsforstyrrelser eller tidlig funksjonssvikt
Røykvarsleren avgir et meget kraftig og høyfrekvent lydsignal som kan skade
h
ørselen. Sørg derfor alltid for å holde en sikkerhetsavstand på minst 50 cm
ved funksjonstest.
Røykvarsleren overvåker kun et begrenset område rundt installasjonsstedet.
S
ørg for å installere tilstrekkelig mange røykvarslere til å dekke det samlede
bebodde arealet.
Rusmiddelpåvirkede personer vekkes muligvis ikke av den akustiske
a
larmen.
Sikkerhetsinstrukser
Installasjonssted
Røykvarslere bør helst monteres ved inngangen til eller i selve soverommene, slik
a
t alarmen vekker husets beboere hvis den går om natten. I bygninger med flere
e
tasjer bør det som minimum være installert en røykvarsler i oppgangen hver
etasje.
Røykvarsleren har optimale arbeidsforhold når den monteres i taket midt i rommet.
Hvis dette ikke er mulig, overholdes en minimumsavstand til veggen på 50 cm.
V
ed montering av røykvarsleren i kjøkkenet bør den plasseres med størst mulig
avstand til kokeøyen for å unngå feilalarmer som skyldes vanndamp.
I større hus anbefales det å bruke anvende flere seriekoblede røykvarslere for å
s
ikre hele det bebodde arealet.
Uegnede monteringssteder
For å unngå feilalarmer og feilfunksjoner bør røykvarsleren ikke monteres på føl-
g
ende steder:
I rom der det under normale betingelser oppstår kraftig vanndamp, støv eller
røyk.
Nær ildsteder eller åpen peis.
Nær ventilasjonssjakter, siden luftstrømmen eventuelt kan forhindre røyken i
å nå frem til røykvarsleren.
Nær lysstoffrør og energisparepærer, da starteren danner et elektrisk felt når
lampen tennes, som kan forårsake en feilalarm (minimumsavstand: 50 cm).
I rom med temperaturer under 0 °C eller over 50 °C.
Installasjon og bruk (fig.3)
1. Monter sokkelen (1) ved hjelp av det medfølgende monteringssettet (3). Bruk
ikke skruer med nedsenket hode.
2. Hvis tilkoblingsledningen mellom røykvarslerne legges synlig, brukes det et
skrujern eller lignende til å brekke av en av tappene til kabelinngangen (2).
3. Utfør eventuelt de arbeidstrinnene som kreves ved sammenkobling av flere
røykvarslere. Les veiledningen i avsnittet ”Sammenkobling av flere røyk-
varslere”.
4. Koble 9-V-batteriet (5) til batteriledningene (6), og sett batteriet i batteri-
holderen.
5. Sett røykvarsleren (4) i sokkelen og fest den ved å dreie den forsiktig med
urviseren.
6. Merk: Røykvarsleren kan ikke monteres i sokkelen uten at batteriet er satt i.
7. Utfør en funksjonstest (se avsnittet ”Funksjonstest”).
Sammenkobling av flere røykvarslere
Det er mulig å seriekoble flere røykvarslere, slik at alarmsignalet fra en varsler
sendes videre til alle andre tilkoblede varslere. Røykvarslere seriekobles med en
2-lederkabel.
Merk: Sørg for at det totale strømforbruket ikke overstiger kanalgeneratorens ved
sammenkobling av røykvarslerne. Bruk et backup-batteri for å unngå spennings-
fall i Dupline-bussen ved sammenkobling.
Slik tilkobles røykvarslerne:
1. Koble ledningen til terminalene som vist på fig. 4.
2. Koble til de andre røykvarslerne på samme måte.
Vær oppmerksom på polariteten (pluss til pluss og minus til minus).
(Tilkoblingen er ikke VdS-godkjent).
Funksjonsprinsipp, batteri- og funksjonstest
Røykvarsleren registrerer en brann tidlig ved hjelp av røykdetekteringen. Varsleren
fungerer etter lysspredningsprinsippet: Lyssender og -mottaker er plassert i
målekammeret på en måte som gjør at lyssignalet fra senderen ikke kan treffe mot-
takeren (fotocelle) direkte. Når det strømmer røyk gjennom røykåpningene inn i
røykkammeret, spres lyssignalet av de svevepartiklene som finnes i røyken. De
spredte lysstrålene treffer fotocellen som omdanner den til et elektrisk signal, som
utløser alarmen. Røykanalysefunksjonen testes løpende med automatiske
funksjonstester. Eventuelle feil indikeres ved hjelp av en feilmelding (akustisk sig-
nal eller lysdiode).
Batteritesten kontrollerer driftsspenningen kontinuerlig. Når batterispenningen
faller til under en bestemt verdi, signaliserer røykvarsleren i en periode 30
dager at batteriet skal skiftes ut. Røykvarsleren er fullt funksjonsdyktig i denne 30-
dagersperioden.
Funksjonstest
OBS! Røykvarsleren avgir et meget kraftig og høyfrekvent lydsignal som kan skade
hørselen. Sørg derfor alltid for å holde en sikkerhetsavstand minst 50 cm ved
funksjonstest. Funksjonstesten må utføres hver måned på følgende måte:
1. Kontroller at lysdioden blinker.
2. Trykk lysdiodetappen: Hvis alarmen går, er røykvarsleren fullt funksjons-
dyktig. Hvis alarmen ikke går, må batteriet skiftes ut.
3. Utfør alltid en funksjonstest etter batteriskift. Hvis røykvarsleren fortsatt ikke
gir lyd fra seg, er den defekt og må skiftes ut.
3A. Kontroller smart-house-bussen. Hvis røykvarsleren fortsatt ikke fungerer, er
Installasjon
den defekt og må skiftes ut.
Ved seriekoblede røykvarslere skal alle tilkoblede røykvarslere gi lyd fra seg ved
f
unksjonstest. Hvis dette ikke er tilfellet, følgende kontrolleres: dødt batteri,
kabeltilkobling, defekt kabel!
Drifts- og alarmsignaler
V
edlikehold
For å sikre røykvarslerens funksjonssikkerhet over en lengre periode bør den etters-
es ca. hvert halvår (eller ved feilmelding). Følg denne fremgangsmåten:
Avmonter røykvarsleren fra sokkelen ved å dreie varslingsenheten mot
urviseren. Fjern eventuelt støv.
Tørk røykvarsleren med en fuktig klut.
Sett røykvarsleren på plass i sokkelen, og drei den med urviseren, inntil den
k
likker på plass.
OBS! Røykvarsleren kan ikke monteres i sokkelen uten at batteriet er satt i.
Kontroller om den automatiske funksjonstesten utføres (lysdioden på røyk
v
arsleren blinker med et intervall på ca. 30 sekunder).
Utfør en funksjonstest av varsleren.
A
lle røykvarslere bør skiftes ut ca. hvert 10. år.
Signal
Betydning
Akustisk signal Lysdiode
-
Blinker med intervaller på
4
2 s
Automatisk funksjonstest,
n
ormal driftstilstand
Høyt intervallsignal Blinker
Lokal røykvarsler eller
f
unksjonstest
H
øyt intervallsignal
-
Alarmsignal til tilkoblet
røykvarsler
Kortvarig akustisk signal
med intervaller på 40 s
Blinker skiftevis med det
akustiske signalet
D
efekt/skitten
Generelle spesifikasjoner
Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT og spesial kabel:
GAP-TPH-CAB
Kanaltilknytning
Inn-/utgang nr. 1 Alarmsignal. Velg mellom aktiv høy
eller aktiv lav sensor. Se databladet
til BGP-COD-BAT for bruk av denne
funksjonen.
Inn-/utgang nr. 2 Overvåking av sensor (Tamper/
tilstedeværelse). Signalet er alltid
aktivt hvis OK, ellers passivt.
Inn-/utgang nr. 3 Overvåking av batterispenning.
Signalet aktiveres hvis spenningen er
lav.
Note: Denne funksjonen er ikke
relevant for denne modellen. Se
modell BSG-SMO
Inn-/utgang nr. 4 Overvåking av sensorfølsomhet.
Signalet aktiveres hvis sensoren blir
skitten.
Inn-/utgang nr. 5 Tvangsalarm. Røyksensoren kan
brukes som alarmgiver fra f.eks.
vann-, gass- og innbrudds alarmer.
Tekniske spesifikasjoner
Deteksjonsprinsipp Tyndall effect
Alarmvisning Optisk og akustisk
Driftstemperatur 0 til +50 °C
Maks overvåkningsområde 60m
2
, maks 6 m til tak
Individuelt display LED, rød
Kapslingsklasse iht EN605299 IP 43
Lydnivå > 85 dB(A)/3 m (10 ft)
I samsvar med kravene i ISO 12239
Dimensjoner
Dimensjoner ekskl. Base (Ø x h) 100 x 35,0 mm
Dimensions incl. base (Ø x H) 100 x 54,0 mm
Senter avstand mellem borehull 28,0-65,0 mm
Materiale/Farge ABS/Hvit
VdS-godkjenning G202055
Røgdetektor efter Tyndall-effektprincippet
Registrerer ulmende brande og brande med flammer og røgudvikling
Uden radioaktive kilder
Overvågning af op til 60 m2
Afgivelse af alarmer og statussignal via smart-house
Funktionsspændingsforsyning via smart-house bus
Mulighed for at bruge røgdetektoren som alarmgiver for andre detektorer
såsom gas, vand og indbrud via smart-house
Akustisk alarm > 85db
Løbende overvågning af sensorfølsomhed via smart-house
Effektivt målekammer, der forhindrer falsk alarm
Tidlig og sikker registrering af brand
Høj driftssikkerhed takket være intelligent fortolkning af målekammersignalet
Fejlovervågning af målekammersignal og elektronik samt batterispænding
Diskret, smart design
Mulighed for sammenkobling af flere røgalarmer til videresendelse af
alarmsignalet
Kort beskrivelse
Røgalarmen må ikke overmales
Røgalarmen registrerer røgen fra en brand, ikke selve flammerne
Røgalarmen kan ikke slukke branden. Hvis alarmen lyder, find da brand-
k
ilden, og kontakt eventuelt brandvæsenet.
Røgalarmen udsender et meget kraftigt og højfrekvent lydsignal, som kan
b
eskadige hørelsen. Sørg derfor altid for at holde en sikkerhedsafstand
mindst 50 cm ved funktionstest.
Røgalarmen overvåger kun et begrænset område omkring montagestedet.
Sørg for at opsætte tilstrækkeligt mange røgalarmer til at dække det samlede
beboede areal.
Spiritus- eller rusmiddelpåvirkede personer vækkes muligvis ikke af den
akustiske alarm.
Sikkerhedsforskrifter
Installationssteder
R
øgalarmer bør fortrinsvis monteres ved indgangen til eller i selve soveværelserne,
så alarmen vækker husets beboere, hvis alarmen lyder om natten. I bygninger
med flere etager bør der som minimum være installeret en røgalarm i opgangen
på hver etage.
R
øgalarmen har optimale arbejdsforhold, når den monteres på loftet midt i rum-
met. Hvis dette ikke er muligt, overholdes en minimumafstand til væggen på 50
cm.
V
ed montering af røgalarmen i køkkenet bør den anbringes med størst mulig afs-
tand til kogeøen for at undgå fejlalarmer som følge af opstigende vanddamp.
I større huse anbefales det at anvende flere indbyrdes forbundne røgalarmer for
p
å denne måde at sikre det samlede beboede areal.
Uegnede montagesteder
F
or at undgå fejlalarmer og fejlfunktioner bør røgalarmen ikke monteres på føl-
gende steder:
I rum, hvor der under normale betingelser opstår kraftig vanddamp, støv eller røg.
Nær ildsteder eller en åben pejs.
Nær ventilationsskakter, da luftstrømmen eventuelt kan forhindre røgen i at nå
frem til røgalarmen.
Nær lysstofrør og energisparepærer, idet starteren danner et elektrisk felt, når
lampen tændes, som kan forårsage en fejlalarm (minimumafstand: 50 cm).
I rum med temperaturer under 0 °C eller over 60 °C.
I
nstallation og anvendelse (fig. 3)
1
.Monter soklen (1) ved hjælp af det medfølgende monteringssæt (3). Anvend
ikke skruer med forsænket hoved.
2.Hvis forbindelsesledningen mellem røgalarmerne trækkes synligt, anvendes en
skruetrækker el.lign. til at brække en af tappene til kabelindgangen (2) af.
3.Udfør eventuelt de arbejdstrin, der kræves ved sammenkobling af flere
røgalarmer. Læs vejledningen i afsnittet ”Sammenkobling af flere røgalarmer”.
4.Sæt røgalarmen (4) i soklen, og fastgør den ved at dreje den let med uret.
5
.Udfør en funktionstest (se afsnittet ”Funktionstest”).
Sammenkobling af flere røgalarmer
Det er muligt at koble flere røgalarmer sammen, således at alarmsignalet fra én
a
larm sendes videre til alle øvrige tilsluttede alarmer. Røgalarmerne paral-
lelforbindes ved hjælp af et 2-lederkabel.
O
bs: vær sikker på, at det samlede effektforbrug ikke overstiger kanalgenera-
torens ved sammenkobling af røgalarmerne.
R
øgalarmerne forbindes på følgende måde:
1.Forbind ledningen med terminalerne som vist på fig. 4.
2
.Forbind de øvrige røgalarmer på samme måde.
Vær opmærksom på polariteten (plus til plus og minus til minus).
(
Sammenkoblingen er ikke VdS-godkendt)
F
unktionsprincip og funktionstest
Røgalarmen registrerer en brand tidligt ved hjælp af røgudviklingen. Alarmen
fungerer efter lysspredningsprincippet: Lyssender og -modtager er anbragt i
m
ålekammeret på en sådan måde, at lyssignalet fra senderen ikke kan ramme
direkte ind på modtageren (fotocelle). Når der strømmer røg gennem røgåb-
ningerne ind i røgkammeret, spredes lyssignalet af de svævepartikler, der er
i
ndeholdt i røgen. De spredte lysstråler rammer fotocellen og omdannes der til
et elektrisk signal, som udløser alarmen. Røganalysefunktionen afprøves løbende
med automatiske funktionstest. Eventuelle fejl indikeres ved hjælp af en
f
ejlmelding (akustisk signal eller lysdiode).
Funktionstest
O
BS! Røgalarmen udsender et meget kraftigt og højfrekvent lydsignal, som kan
beskadige hørelsen. Sørg derfor altid for at holde en sikkerhedsafstand på mindst
50 cm ved funktionstest. Funktionstesten skal udføres hver måned som følger:
1.Kontrollér, at lysdioden blinker.
2.Tryk på lysdiodetappen: Hvis alarmen lyder, er røgalarmen fuldt funktions
dygtig. Hvis alarmen ikke lyder, tjek smart-house bussen. Hvis røgalarmen
stadig ikke virker, må den være defekt og skal udskiftes.
Drifts- og alarmsignaler
Vedligeholdelse
For at sikre røgalarmens funktionssikkerhed over en længere periode bør den
efterses ca. hvert halve år (eller ved fejlmelding). Gør som følger:
Afmonter røgalarmen fra soklen ved at dreje alarmenheden mod uret, og fjern
eventuelt støv.
Tør røgalarmen af med en fugtig klud.
Sæt røgalarmen på plads i soklen, og drej den med uret, indtil den klikker
plads.
Kontrollér, om den automatiske funktionstest udføres (lysdioden på røgalarmen
blinker med et interval på ca. 30 sekunder).
Udfør en funktionstest af alarmen.
Alle røgalarmer bør udskiftes ca. hvert 10. år.
I
nstallation
Generelle specifikationer
Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT og special-
kabel GAP-TPH-CAB
Kanalfordeling
I
nd-/udgang nr. 1 Alarmsignal.
Vælg mellem aktiv high eller aktiv low
sensor. Se datablad for BGP-COD-BAT
o
m brug af denne mulighed.
Ind-/udgang nr. 2 Overvågning af sensor (Tamper / tilstede-
v
ærelse). Signalet er altid aktivt hvis
OK, ellers inaktivt.
Ind-/udgang nr. 3 Overvågning af batteri-spænding.
V
ed lav spænding bliver signalet aktivt.
OBS: Denne funktion er ikke relevant
f
or denne model. Se model BSG-SMO.
Ind-/udgang nr. 4 Overvågning af sensor sensitivity.
S
ignalet bliver aktivt hvis sensor bliver
snavset.
Ind-/udgang nr. 5 Forced alarm.
Røgsensor kan benyttes som alarmgiver
fra f.eks. vand, gas og indbrudsalarm.
Vigtig besked Hvis smart-house forbindelsen afbrydes
vil røgdetektoren også blive afbrudt.
Indikation Rød lysdiode (kort blink én gang for
hver 42 sek.
(statussignal): Røgdetektoren er OK.
Kort blink for hver 0,5 sek.: alarm.
Rød blink (42 sek) og bip asynkront =
snavset.
T
ekniske specifikationer
Detektionsprincip Tyndall-effekt
Alarmsignal optisk og akustisk
Driftstemperatur 0 - 50 °C
M
aks. overvågningsareal 60 m2, maks. 6 m til loft
Individuel visning rød lysdiode
A
kustisk signal > 85 dB(A)/3 m
Kapslingsklasse ifølge EN 60 529 IP 43
Overholder kravene i ISO 12239
Mål uden sokkel (Ø x H) 100 x 35,0 mm
Mål med sokkel (Ø x H) 100 x 54,0 mm
Afstand mellem borehuller i sokkel 28,0-65,0 mm
Materiale/farve ABS-plast/hvid
V
dS-godkendelse G202055
S
N
D
K
Signal
Betydning
Akustisk signal Lysdiode
-
Blinker med 42 sek. inter-
val
Automatisk funktionstest,
normal driftstilstand
Højlydt intervalsignal Blinker
Lokal røgalarm eller funk-
tionstest
Højlydt intervalsignal -
Lokal røgalarm eller funk-
tionstest
Kortvarigt akustisk signal
med 40 sek. interval
Blinker skiftevis med det
akustiske signal
Fejl / tilsmudsning
Wiring Layout and Description
Schaltbild und Beschreibung / Scma de blage et
Description / Diagrama y Descripción de Conexiones /
Bedrading en beschrijving / Ledningslayout och beskrivning /
Forbindelsesoversikt og beskrivelse / Forbindelsesoversigt
og beskrivelse
Installationsplats
Röklarm bör i första hand placeras vid dörren till eller inne i sovrum, så att de som
befinner sig i huset väcks om larmet går igång natten. I flervåningshus bör det
finnas minst ett röklarm per våning som placeras i trappan.
Röklarmet fungerar bäst om det installeras i taket mitt i rummet. Om det inte är
möjligt ska det vara ett avstånd på minst 50 cm till väggen.
Röklarm i kök ska placeras så långt från spisen som möjligt för att förhindra falsk-
larm på grund av ånga vid matlagning.
I större hus rekommenderar vi användning av flera hopkopplade röklarm, att
hela det bebodda området övervakas.
Olämpliga installationsplatser
För att förhindra falsklarm och driftstörningar bör röklarmet inte placeras föl-
jande platser:
I rum där det normalt bildas tät ånga, damm eller rök.
Nära kaminer eller öppna spisar.
Nära ventilationsschakt eftersom luftflödet kan hindra röken från att nå
röklarmet.
Nära lysrör och lågenergilampor eftersom det bildas ett elektriskt fält när ljuset
är tänt, vilket kan orsaka falsklarm (minsta avstånd: 50 cm).
I rum med temperaturer under 0 °C eller över 50 °C.
Installation och användning (fig.3)
1. Installera sockeln (1) med hjälp av den medföljande installationssatsen (3).
Använd inte skruvar med försänkt huvud.
Installation
Failsafe-modus Hvis smart-house-forbindelsen
avbrytes, blir røykdetektoren avbrutt
o
gså.
Indikasjon Rød lysdiode (kort blink hvert 42.
s
ek. (aktivt signal): Røykdetektoren er
ok. Kort blink hvert 0,5 s.: Alarm.
Rødt blink (42 s.) og asynkron skitten
=
Tilsmusset
Minimum protection / Mindestschutz / Protection minimale / Protección mínima /
Minimale bescherming / Minimiskydd / Minimumsbeskyttelse / Mindste beskyttelse
Increased protection / Erhöhter Schutz / Protection accrue / Protección ampliada /
Verbeterde bescherming / Ökat skydd / Økt beskyttelse / Forhøjet beskyttelse
S
moke entrance openings / Raucheintrittsöffnungen / Orifices d'admission de la
fumée / Aberturas de entrada del humo / Rookingangen / Rököppningar / Åpninger
for røykinngang / Røgindgangsåbninger
**
• Smoke detector using Tyndall effect
Detection of smouldering fires and flaming fires with smoke development
• Without radioactive sources
• Detection of up to 60 m2
Transmission of alarms and Alive signal via smart-house
• Operating voltage supplied by smart-house bus
• Optional use of the smoke detector as alarm device for other detectors such
a
s gas, water and burglary via smart-house
• Acoustic alarm > 85 dB
• Constant monitoring of sensor sensitivity via smart-house
Efficient measuring chamber preventing false alarms
• Early and reliable fire detection
• High reliability due to intelligent interpretation of the measuring chamber
signal
• Fault monitoring of measuring chamber signal and electronics as well as
battery voltage
• Slim, attractive design
• Optional interconnection of multiple smoke alarms to forward alarm signal
Short Description
The smoke alarm may not be painted over.
The smoke alarm detects the smoke of a fire, not the flames themselves.
The smoke alarm cannot extinguish the fire. If the alarm sounds, identify the
source of the fire and contact the fire department if necessary.
The smoke alarm emits a very powerful and high-frequency acoustic signal
that can damage your hearing. You must therefore always keep a minimum
safety distance of 50 cm (1.5 ft) for function tests.
The smoke alarm only monitors a limited area around the installation
location. Make sure that enough smoke alarms are installed to monitor the
entire inhabited area.
People influenced by alcohol or drugs are not necessarily awakened by the
acoustic alarm.
Safety Instructions
Installation location
Smoke alarms should primarily be installed at the entrance to or in the bedrooms
so that the alarm wakes up the inhabitants of the house if the alarm sounds at
night. In multiple-storey buildings, there should be a minimum of one smoke
alarm per floor installed on the stairway.
The smoke alarm has optimum working conditions when installed on the ceiling
in the middle of the room. If this is not possible, a minimum distance to the wall
of 50 cm (1.5 ft) must be observed.
When installing the smoke alarm in a kitchen, it should be placed at the greatest
possible distance from the island cooking unit in order to prevent false alarms due
to rising steam.
In larger houses, it is recommended to use several interconnected smoke alarms
in order to safeguard the entire inhabited area.
Inappropriate installation locations
In order to avoid false alarms and fault functions, the smoke alarm should not be
installed in the following places:
In rooms where heavy steam, dust or smoke arises under normal conditions.
Near furnaces or open fireplaces.
Near ventilation shafts, as the airflow may prevent the smoke from reaching
the smoke alarm.
Installation
Near fluorescent tubes and energy-saving light bulbs, as the starter forms an
electrical field when the light is lit.
This may trigger a false alarm (minimum distance: 50 cm (1.5 ft)).
In rooms with temperatures below 0°C (32°F) or above 50°C (122°F).
Installation and application (Fig.3)
1
.Install the base (1) using the installation kit (3) included. Do not use
recessed-head screws.
2
.If the connecting wire between the smoke alarms is installed with open
cabling, a screwdriver or similar must be used to break off one of the tabs for
the cable entry (2).
3.If necessary, perform the steps required for coupling multiple smoke alarms.
Refer to the instructions in “Connection of multiple smoke alarms”.
4
.Install the smoke alarm (4) in the base, and fasten it by turning it carefully
clockwise.
5.Perform a function test (refer to “Function test”).
Connection of multiple smoke alarms
It is possible to interconnect several smoke alarms so that the alarm signal from
one alarm is transmitted to all other connected alarms. The smoke alarms are con-
n
ected in parallel using a 2-wire cable.
N
ote: Make sure that the total power consumption does not exceed the channel
generator’s output when interconnecting the smoke alarms. Otherwise, the smoke
detectors will not work correctly.
How to connect the smoke alarms:
1.Connect the wire to the terminals as shown in Fig.4.
2
.Connect the other smoke alarms in the same way. Note the polarity (plus to
plus and minus to minus). (The connection is not VdS-approved).
O
perating principle function test
By detecting smoke, the smoke alarm provides early fire detection. The alarm
o
perates according to the light scatter principle: The light emitter and receiver are
placed in the measuring chamber in such a way that the light signal from the emit-
ter cannot hit the receiver (photoelectric switch) directly. When smoke flows
t
hrough the smoke holes into the smoke chamber, the light signal is scattered by
the floating particles contained in the smoke. The scattered light beams hit the
photoelectric switch and are transformed by it to an electrical signal that triggers
t
he alarm. The smoke analysis function is tested regularly via automatic function
tests. Faults are indicated via a fault signal (acoustic signal or LED).
F
unction test
NOTE! The smoke alarm emits a very powerful and high-frequency acoustic sig-
nal that can damage your hearing. You must therefore always keep a minimum
s
afety distance of 50 cm (1.5 ft) for function tests. The function test must be per-
formed every month as follows:
1
.Check if the LED is blinking.
2.Press the LED tab: If the alarm sounds, the smoke alarm is fully
f
unctional. If the alarm does not sound, check the smart-house bug. If the smoke
alarm is still not working, it must be deffective and must be replaced.
For interconnected smoke alarms, an alarm must sound from all connected smoke
alarms during the function test. If this is not the case, the following should be
c
hecked: Cable connection, defective cable!
O
perational and alarm signals
Maintenance
To ensure the functional reliability of the smoke alarm over a longer period of
time, the alarm should be checked once every six months (or in case of fault sig-
n
als). The procedure is as follows:
Remove the smoke alarm from its base by turning the alarm unit counter-
clockwise. Remove any dust.
Wipe the smoke alarm with a damp cloth.
Replace the smoke alarm in the base and turn it clockwise until it clicks into
p
lace.
Check if the automatic function test is performed (the LED on the smoke
alarm blinks at an interval of approx. 30 seconds).
Perform a function test of the alarm.
A smoke alarm should be replaced every ten years.
Signal
M
eaning
Acoustic signal LED
- Blinks at 42-sec. interval
A
utomatic function test,
normal operating status
H
igh-volume intermit-
tent signal
Blinks
L
ocal smoke alarm or
function test
High-volume intermit-
tent signal
-
Alarm signal to connected
smoke alarm
Short acoustic signal at
4
0-sec. interval
Blinks alternately with the
a
coustic signal
Fault/dirty
General Specifications
Channel programming Via BGP-COD-BAT and special
cable GAP-TPH-CAB
Channel assignment
I/O number 1 Alarm signal
C
hoose between active high or
active low sensor. See datasheet for
GAP 1605 about how to use this
o
ption.
I/O number 2 Monitoring of sensor (tamper/ pres-
ence). The signal is always active if
O
K, otherwise inactive.
I
/O number 3 Monitoring of battery voltage.
The signal is active if the voltage is
low.
N
ote: This function is not relevant for
this model. See model BSG-SMO.
I/O number 4 Monitoring of sensor sensitivity.
T
he signal is active if the sensor
becomes dirty.
I
/O number 5 Forced alarm.
The smoke sensor can be used as an
alarm device for e.g. water, gas and
b
urglar alarms.
Important note If the smart-house connection is
interrupted, the smoke sensor will
a
lso be interrupted.
I
ndication Red LED (short flash once every 42
sec. (alive signal): The smoke detec-
tor is OK.
S
hort flash every 0.5 sec.: Alarm.
Red flash (42 sec.) and asynchronous
beep = Dirty
Technical Specifications
Detection principle Tyndall effect
A
larm signal Optical and acoustic
Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F)
Max. monitoring area 60 m2, max. 6 m to ceiling
Individual display LED, red
Acoustic signal > 85 dB(A)/3 m (10 ft)
E
nclosure class
according to EN 60529 IP 43
M
eets the requirements of ISO 12239
Dimensions
Dimensions excl. base (Ø x H) 100 x 35.0 mm
D
imensions incl. base (Ø x H) 100 x 54.0 mm
Distance between
drill holes in base 28.0-65.0 mm
Material/colour ABS plastic/white
V
dS approval G202055
Rauchmelder mit optischem Tyndall-Prinzip
Erkennen von Schwelbränden und lodernden Feuern mit Rauchentwicklung
Ohne radioaktive Präparate
Überwachung von Flächen bis zu 60 m2
Übermittlung von Alarm- und Funktionssignal über smart-house
Betriebsspannung aus dem smart-house Bus
Rauchmelder als Alarm für weitere Meldegeräte wie z.B. Gas-, Wasser- und
E
inbruchsmelder über smart-house einsetzbar
Akustischer Alarm > 85 dB
Ununterbrochene Überwachung der Sensorempfindlichkeit über Dupline®
Täuschungsalarmsicher durch leistungsstarke Messkammer
Frühe, sichere Branderkennung
Hohe Betriebssicherheit durch intelligente Auswertung des
M
esskammersignals
Störungsüberwachung für Messkammersignal und elektronik sowie
Batteriespannung
Flaches formschönes Design
Vernetzung mehrerer Melder zur Weiterleitung des Alarm signals möglich
Kurzbeschreibung
Überstreichen Sie den Rauchwarnmelder nicht mit Farbe.
Rauchwarnmelder erkennen nur den Rauch eines Brandes, nicht aber die
Flamme selbst.
Rauchwarnmelder löschen keinen Brand. Suchen Sie bei einem Alarm den
Brandherd und rufen Sie gegebenenfalls die Feuerwehr.
Der Rauchwarnmelder erzeugt einen sehr lauten und schrillen Ton, der das
G
ehör schädigen kann. Halten Sie deshalb beim Funktionstest einen
Mindestabstand von 50 cm ein.
Der Rauchwarnmelder überwacht nur einen definierten Bereich im Umfeld
des Montageortes. Installieren Sie ausreichend viele Meider, um den gesamten
W
ohnbereich abzudecken und optimalen Schutz zu gewährleisten.
Menschen unter Alkohol oder Drogeneinfluss werden von dem Signalton
möglicherweise nicht geweckt.
Sicherheitshinweise
Montageort
V
orzugsweise sind Rauchwarnmelder vor bzw. in den Schlafräumen zu instal-
lieren, damit Sie nachts bei einem Rauchalarm geweckt werden. In Gebäuden
mit mehreren Stockwerken sollte in jeder Etage mindestens ein Rauchwarnmelder
i
m Flur angeordnet sein.
Eine optimale Erkennungscharakteristik besitzt der Rauchwarnmelder, wenn er in
der Raummitte an der Raumdecke montiert wird. Sollte dieses nicht möglich
s
ein, halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zur Wand ein.
Bei der Installation des Rauchwarnmelders in der Küche sollten Sie das Gerät
möglichst weit von der Kochzone entfernt anbringen, um Fehlalarme durch auf-
s
teigenden Wasserdampf zu vermeiden.
In größeren Häusern sollten Sie mehrere vernetzte Rauchwarnmelder einsetzen,
um die gesamte Wohnfläche abzusichern.
Ungeeignete Montageorte
Um Fehlalarme und Fehlfunktionen zu vermeiden, montieren Sie den
Rauchwarn melder nicht:
In Räumen, in denen unter normalen Bedingungen starker Wasserdampf,
Staub oder Rauch entsteht.
In der Nähe von Feuerstätten und offenen Kaminen.
In der Nähe von Belüftungsschächten, da der Luftstrom unter Umständen
verhindern kann, dass Rauch zum Melder gelangt.
In der Nähe von Leuchtstoff und Energiesparlampen, weil der Starter durch die
elektrischen Felder beim Einschalten der Lampe Fehlalarme auslösen kann
(Mindestabstand: 50 cm).
In Räumen, in denen Temperaturen unter 0°C bzw. über +50°C herrschen.
Installation und Inbetriebnahme (Fig.3)
1.Montieren Sie den Sockel (1) mit dem beiliegenden Montagematerial (3).
Verwenden Sie keine Senkkopfschrauben.
2.Falls die Leitung zur Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder "auf Putz"
zugeführt wird, brechen Sie mit einem Schraubendreher o.ä. eine der 4
Kabelein führungs -öffnungen (2) aus.
3.Führen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Arbeitsschritte zum Vernetzen
mehrerer Rauchwarnmelder durch. Lesen Sie dazu das Kapitel "Vernetzung
von mehrerern Rauchwarnmeldern",
4.Stecken Sie den Rauchwarnmelder (4) in den Sockel und drehen Sie ihn durch
leichtes Drehen im Uhrzeigersinn.
5.Führen Sie einen Funktionstest durch (siehe Kapitel "Funktionstest").
Vernetzung von mehreren Rauchwarnmeldern
Sie können mehrere Rauchwarnmelder miteinander vernetzen, um das Alarmsignal
eines Melders an alle anderen Melder weiter zuleiten. Die Verbindung der Melder
er folgt parallel mit einer zweiadrigen Leitung.
Note: Darauf achten, dass die Gesamt-Stromaufnahme bei Vernetzung der
Rauchmelder die des Kanalgenerators nicht übersteigt.
Zum Vernetzen der Rauchwarnmelder gehen Sie wie folgt vor:
1.Verbinden Sie die Klemmen gemäß Fig.4 mit der Leitung.
2.Verbinden Sie die weiteren Melder auf die gleiche Weise.
Achten Sie auf die Polung (Plus an Plus und Minus an Minus).
(Vernetzung nicht VdS geprüft)
Funktionsprinzip, Selbst-test
Der Rauchwarnmelder erkennt Feuer frühzeitig an seiner Rauchentwicklung. Er
ar beitet nach dem Streulichtprinzip: Lichtsender und empfänger sind in der
Messkammer so angeordnet, dass das ausgestrahlte Lichtsignal des Senders nicht
direkt auf den Empfänger (Fotozelle) treffen kann. Tritt Rauch durch die
Raucheintrittsöffnungen in die Rauchkammer ein, wird das Lichtsignal von den
im Rauch enthaltenen Schwebeteilchen gestreut, Die gestreuten Lichtstrahlen
treffen auf die Fotozelle und werden dort in ein elektrisches Signal umgewan-
delt, welches die Alarmierung auslöst. Die Funktion der Rauchauswertung wird
in einem Selbsttest ständig überprüft. Eventuelle Fehier werden durch
Störungssignal (Signalton und Leuchtdiode) angezeigt.
Montage
Funktionstest
Achtung: Der Rauchwarnmelder erzeugt einen sehr lauten und schrillen Ton, der
d
as Gehör schädigen kann. Halten Sie deshalb beim Funktionstest einen
Mindestabstand von 50 cm ein. Führen Sie den Funktionstest monatlich durch.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1.Prüfen Sie, ob die LED blinkt.
2
.Drücken Sie den Lichtleitstab: Ertönt der Signalton, arbeitet der Rauchwarnmelder
korrekt. Ertönt kein Signalton, tauschen Sie bitte die Batterie gegen eine neue aus.
3.Check the smart-house bug. If the smoke alarm is still not working, it must be
d
effective and must be replaced.
Bei vernetzten Rauchwarnmeldern müssen alle angeschlossenen
R
auchwarnmelder beim Funktionstest einen akustischen Alarm geben. Trifft dies
nicht zu, Überprüfen Sie bitte die folgenden Dinge: Kabel korrekt angeschlossen,
Kabel defekt!
Betriebs und Alarmsignale
Wartung und Pflege
Um die Funktionssicherheit des Rauchwarnmelders über einen langen Zeitraum
z
u gewährleisten, sollten Sie ca. halbjährlich (oder bei Störungsmeldung) eine
Wartung durchführen.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Nehmen Sie den Rauchwarnmelder aus dem Sockel (entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen) und entfernen Sie den Staub.
Wischen Sie den Rauchwarnmelder mit einem feuchten Tuch ab.
Stecken Sie den Rauchwarnmelder wieder in den Sockel und drehen Sie ihn
i
m Uhrzeigersinn bis er einrastet.
Prüfen Sie, ob der automatische Selbsttest (Rauchwarnmelder blinkt ca. alle 30
S
ekunden) durchgeführt wird.
Führen Sie einen Funktionstest durch.
Tauschen Sie alle Rauchwarnmelder nach etwa 10 Jahren aus.
Siehe Modell BSG-SMO
E
/A Kanal 4 Überwachung der Sensorempfindlichkeit.
Das Signal wird bei verschmutztem
Sensor aktiv.
E/A Kanal 5 Gezwungener Alarm.
Der Rauchmelder kann als Alarm für
W
asser, Gas und Einbruch eingesetzt
werden.
Fehlersicherer Betrieb Im Falle eines Ausfalls des smart-house-
S
ignals, ist der Rauchmelder wird auch
inaktiv
A
nzeige Rote LED (kurzes Blinken alle 42 Sek.
(Funktionssignal): Rauchmelder ist OK.
Kurzes Blinken alle 0,5 Sek.:
A
larm.
Rotes Blinken (42 Sek.) und asyn
Technische Daten
Detektionsprinzip Tyndall-Effect
Alarmanzeige optisch und akustisch
Betriebstemperatur 0 bis +50°C (32 bis +122°F)
Max. Überwachungsfläche 60 M2 bis 6 m Höhe
Individualanzeige rote LED
Signalton > 85 dB(A)/3m
Schutzart nach EN 60529 IP 43
Erfüllte Vorschriften ISO 12239
Maße ohne Sockel (Ø x H) 100 x 35.0 mm
Maße mit Sockel (Ø x H) 100 x 54.0 mm
Bohrlochabstand Sockel 28.0-65.0 mm
Gehäusematerial/Farbe: ABS/weiß ABS plastic/white
VdS Zulassung G202055
Possibilité d'utiliser le détecteur de fumée comme dispositif d'alarme pour
d'autres détecteurs, tels que pour le gaz, l'eau et les vols, via smart-house
Batterie de secours en cas d'interruption de la connexion smart-house
Alarme acoustique > 85 dB
Surveillance constante de la sensibilité du détecteur via smart-house
Chambre de mesure efficace qui empêche les fausses alarmes
Détection précoce et fiable des incendies
Haute fiabilité grâce à l'interprétation intelligente du signal émis par la
c
hambre de mesure
Surveillance des erreurs liées au signal de la chambre de mesure,
au circuit électronique et à la tension de la pile
Design fin et élégant
Possibilité de raccorder plusieurs détecteurs de fumée afin de diffuser le
signal d'alarme
Le détecteur de fumée ne peut pas être recouvert d'une couche de peinture.
Le détecteur de fumée détecte la fumée d'un incendie, pas les flammes
p
roprement dites.
Le détecteur de fumée ne peut pas éteindre les incendies. Si l'alarme retentit,
identifiez la source du feu et contactez au besoin le service des pompiers.
N'utilisez pas de piles rechargeables ni de bloc d'alimentation pour la
t
ension d'alimentation. Le cas échéant, vous risquez de perturber le
fonctionnement du détecteur ou de provoquer des anomalies prématurées.
Le détecteur de fumée émet un signal sonore à haute fréquence très puissant
q
ui peut endommager votre ouïe. Par conséquent, veillez toujours à maintenir
une distance de curité minimale de 50 cm (1,5 ft) lorsque vous testez son
fonctionnement.
Le détecteur de fumée surveille uniquement un périmètre limité autour de
son point d'installation. Veillez à installer un nombre suffisant de détecteurs
afin de surveiller l'ensemble de la surface habitée.
Les personnes ayant consommé de l'alcool ou des médicaments ne seront
pas nécessairement réveillées par l'alarme acoustique.
Consignes de sécurité
Lieu d'installation
L
es détecteurs de fumée doivent avant tout être installés à l'entrée des chambres
à coucher ou à l'intérieur de celles-ci afin que l'alarme puisse réveiller les habi-
tants de la maison si elle retentit la nuit. Dans les immeubles à plusieurs étages, il
e
st conseillé d'installer au moins un détecteur de fumée par étage dans l'escalier.
Pour des conditions de fonctionnement optimales, le détecteur de fumée doit être
installé au plafond, au centre de la pièce. Si ce type de montage n'est pas possi-
b
le, une distance minimale de 50 cm (1,5 ft) par rapport au mur doit être mainte-
nue.
En cas d'installation dans une cuisine, le détecteur de fumée doit être monté le
p
lus loin possible de la cuisinière afin d'éviter les fausses alarmes dues à l'émis-
sion de vapeur.
Dans les grandes maisons, il est recommandé d'utiliser plusieurs détecteurs de
f
umée raccordés en série afin de protéger l'ensemble de la surface habitée.
Lieux d'installation déconseillés
Afin d'éviter de fausses alarmes ou des anomalies, le détecteur de fumée ne doit
p
as être installé aux endroits suivants :
Dans les pièces qui, dans des conditions normales, sont soumises à de fortes
é
missions de vapeur, de poussière ou de fumée.
À proximité de fours ou de foyers ouverts.
À proximité de puits/cheminées d'aération, car le flux d'air peut empêcher la
f
umée d'atteindre le détecteur.
À proximité de tubes fluorescents et d'ampoules économiques, car le starter
forme un champ électrique lorsque la lampe est allumée. Cela
r
isque de déclencher une fausse alarme (distance minimale : 50
cm.
Dans des pièces la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 50
°
C.
Installation et application (fig. 3)
1. Installez la base (1) à l'aide du kit d'installation (3) joint. N'utilisez pas de vis
e
n croix.
2. En cas d'installation du fil de raccordement entre les détecteurs d'alarme avec
un câblage ouvert, vous devez utiliser un tournevis ou autre pour rompre
l
'une des languettes à l'entrée du câble (2).
3. Au besoin, suivez la procédure requise pour le raccordement de plusieurs
détecteurs de fumée. Reportez-vous aux instructions « Raccordement de
plusieurs détecteurs de fumée ».
4. Raccordez la pile 9 V (5) aux câbles (6) et insérez-la dans le logement.
5. Installez le détecteur de fumée (4) dans la base. Tournez-le délicatement dans
le sens des aiguilles pour le fixer.
6. Remarque ! Le détecteur de fumée ne peut pas être installé dans la base sans
que la pile n'ait été insérée.
7. Procédez à une marche d'essai (cf. « Marche d'essai »).
Raccordement de plusieurs détecteurs de fumée
Il est possible de raccorder entre eux plusieurs détecteurs de fumée de sorte que
le signal d'alarme d'un détecteur soit transmis à tous les autres détecteurs raccor-
dés. Les détecteurs d'alarme sont raccordés en parallèle à l'aide d'un câble à deux
fils.
Remarque ! Assurez-vous que la consommation totale de puissance ne dépasse
pas la puissance fournie par le générateur de canaux lors du raccordement de plu-
sieurs détecteurs de fumée. Utilisez une pile de secours pour éviter une chute de
tension dans le bus Dupline en cas de raccordement multiple.
Raccordement des détecteurs de fumée
1. Raccordez le fil aux bornes, comme indiqué à la figure 4.
2. Raccordez les autres détecteurs de fumée de la même façon.
Veillez à respecter la polarité (+ sur + et - sur -).
(Le raccordement n'est pas homologué VdS).
En détectant la fumée, le détecteur permet une identification précoce des incen-
dies. L'alarme fonctionne selon le principe de dispersion de la lumière : l'émet-
teur et le récepteur de lumière sont situés dans la chambre de mesure de telle sorte
que le signal de lumière provenant de l'émetteur n'atteint pas directement le
récepteur (interrupteur photoélectrique). Lorsque la fumée traverse les orifices
d'admission de la chambre, le signal de lumière est dispersé par les particules flot-
tantes contenues dans la fumée. Les rayons de lumière dispersée atteignent l'in-
terrupteur photoélectrique et sont transformés en un signal électrique qui
déclenche l'alarme. La fonction d'analyse de fumée est testée régulièrement via
les marches d'essai automatiques. Les erreurs sont indiquées par un signal d'er-
reur (signal sonore ou LED).
La fonction de test de la pile contrôle en continu la tension de fonctionnement.
Lorsque la tension de la pile passe en dessous d'une valeur spécifique, le détec-
teur de fumée émet des signaux pendant trente jours afin d'indiquer que la pile
doit être remplacée. Le détecteur de fumée est entièrement opérationnel pendant
ces trente jours.
Marche d'essai
REMARQUE ! Le détecteur de fumée émet un signal sonore à haute fréquence très
puissant qui peut endommager votre ouïe. Par conséquent, veillez toujours à
maintenir une distance de sécurité minimale de 50 cm (1,5 ft) lorsque vous testez
son fonctionnement. Procédez tous les mois à une marche d'essai comme suit :
1. Contrôlez si le voyant LED clignote.
2. Appuyez sur l'ergot du voyant LED : si l'alarme retentit, le détecteur est par
faitement opérationnel. Si l'alarme ne retentit pas, remplacez la pile.
3. Procédez toujours à une marche d'essai après avoir remplacé la pile. Si
l'alarme ne retentit toujours pas, le détecteur de fumée est défectueux et doit
être remplacé.
3A. Contrôlez le bus smart-house. Si le détecteur de fumée ne fonctionne toujours
pas, il est vraisemblablement défectueux et doit être remplacé.
En cas de raccordement multiple, une alarme doit retentir sur tous les détecteurs
Installation
de fumée raccordés lors de la marche d'essai. Dans le cas contraire, contrôlez le
raccordement du câble et vérifiez si la pile est morte ou si le câble est défectueux
!
Signaux de fonctionnement et d'alarme
Entretien
A
fin de garantir son fonctionnement fiable pendant une longue période, le détec-
teur de fumée doit être contrôlé tous les six mois (ou en cas de signaux d'erreur).
Procédez comme suit :
Enlevez le détecteur de fumée de sa base en le tournant dans le sens contraire
des aiguilles. Dépoussiérez.
Essuyez le détecteur à l'aide d'un chiffon humide.
Remettez le détecteur en place dans la base et tournez-le dans le sens des
a
iguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
REMARQUE ! Le détecteur de fumée ne peut pas être installé dans la base
sans que la pile n'ait été insérée.
Contrôlez si la marche d'essai automatique est exécutée (le voyant LED sur le
détecteur clignote environ toutes les 30 secondes).
Procédez à une marche d'essai.
Un détecteur de fumée doit être remplacé tous les dix ans.
Signal
Signification
Signal sonore LED
-
C
lignote toutes les 42
secondes
Marche d'essai automa-
tique, état de fonction-
n
ement normal
Signal intermittent à haut
v
olume
Clignote
Détecteur de fumée local
o
u marche d'essai
Signal intermittent à haut
volume
-
Signal d'alarme vers le
détecteur raccordé
Bref signal sonore toutes
l
es 40 secondes
B
links alternately with the
acoustic Clignote en alter-
nance avec le signal sonore
Erreur/saleté
Caractéristiques techniques
Détection principale Effet Tyndall
Signal d’alarme Optique et acoustique
T
empérature de fonctionnement 0 à 50°C
D
étection surface max 60m², et jusqu’à 6m de hauteur
A
fficheur individual LED, rouge
Niveau de bruit > 85 dB(A)/3 m (10 ft)
P
roduit conforme à la norme EN 60529 IP 43
Conforme à la norme ISO 12239
Dimensions
Dimension sans la base (Ø x H) 100 x 35,0 mm
D
imensions incluant la base (Ø x H) 100 x 54,0 mm
Distance entre la base et le cache
du détecteur 28,0-65,0 mm
M
atériaux / couleur ABS / blanc
Homologation VdS G202055
Caractéristiquesrales
Programmation de canal Par BGP-COD-BAT et le câble spécial :
GAP-TPH-CAB
Affectation de canal
E/S n° 1 Signal d’alarme. Sélectionnez l’état de
détecteur « actif élevé » ou « actif bas ».
Cf. fiche technique de l’unité BGP-
COD-BAT pour savoir comment utiliser
cette option.
E/S n° 2 Surveillance du détecteur (intégrité/
présence). Le signal est toujours actif si
tout est correct. À défaut, le signal est
inactif.
E/S n° 3 Surveillance de la tension de la pile. Le
signal est actif si la tension est basse.
Note: Note: Pour ce modèle cette
fonction n'éxiste pas.Voir le modèle
BSG SMO
E/S n° 4 Surveillance de la sensibilité du détec-
teur. Le signal est actif si le détecteur est
sale.
E/S n° 5 Alarme forcée. Le détecteur de fumée
peut servir de dispositif d’alarme, par
exemple, pour l’eau, le gaz et les vols.
Note importante: Si le bus SMART HOUSE est interrom-
pue, le détecteur de fumée ne fonction-
nera plus également.
Indication LED rouge. Bref clignotement toutes les
42 secondes (signal sous tension) : le
détecteur de fumée fonctionne correcte-
ment.
Bref clignotement toutes les 0,5 secondes:
alarme. Clignotement rouge (42 s) et
signal sonore asynchrone = sale.
Detector de humo por efecto Tyndall
Detección de fuegos con y sin llamas con desarrollo de humo
Sin fuentes radioactivas
Alcance de detección de hasta 60 m2
Transmisión de alarmas y señales de funcionamiento a través de smart-house
Alimentado por smart-house
Opción de usar el detector de humo como alarma para otros detectores,
como por ej. gas, agua y antirrobo a través de smart-house
Alarma acústica > 85 dB
Vigilancia constante de la sensibilidad del sensor a través de smart-house
Cámara de medición eficaz que evita falsas alarmas
Detección de incendios rápida y fiable
Alta fiabilidad gracias a la interpretación inteligente de la señal de la
cámara de medición
Control de fallos de la señal de la cámara de medición y de la electrónica
Diseño plano y atractivo
Pueden conectarse varios sensores en un mismo sistema Smart-house
Descripcn breve
El detector de humo no se puede pintar.
La alarma de humo detecta el humo de un incendio y no la propia llama.
La alarma de humo no sirve para apagar el fuego. Si suena la alarma,
identifique el origen del fuego y llame a los bomberos en caso necesario.
La alarma de humo emite una señal acústica muy potente y de alta frecuencia
que puede dañar el oído. Por este motivo, mantenga siempre una distancia
nima de seguridad de 50 cm en las pruebas de funcionamiento.
La alarma de humo vigila sólo un espacio limitado en torno al lugar de
instalación. Asegúrese de instalar suficientes alarmas de humo para vigilar
todo el espacio habitado.
Las personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas
pueden no despertarse con la alarma acústica.
Instrucciones de seguridad
Lugar de instalación
Las alarmas de humo deben instalarse principalmente en la entrada de los dormi-
torios o dentro de los dormitorios, de manera que despierten a los habitantes de la
c
asa si suenan de noche. En los edificios de varias plantas debe haber como míni-
mo una alarma de humo por cada piso, instalada en la escalera.
La alarma de humo presenta unas condiciones de funcionamiento óptimas cuando
s
e instala en el techo en el centro de la habitación. Si ello no es posible, será nece-
sario mantener una distancia mínima de 50 cm hasta la pared.
Si la alarma de humo se instala en la cocina, deberá colocarse a la mayor distan-
c
ia posible de los fogones, con el fin de evitar falsas alarmas por efecto del vapor.
En casas grandes se recomienda utilizar varias alarmas de humo interconectadas
para proteger todo el espacio habitado.
L
ugares no adecuados para la instalación
Con el fin de evitar falsas alarmas y fallos de funcionamiento, no debe instalarse la
alarma de humo en los siguientes lugares:
En habitaciones donde se genere vapor, polvo o humo en abundancia en
condiciones normales.
Cerca de hornos, calderas o chimeneas.
Cerca de conductos de ventilación, ya que la corriente de aire puede impedir
que el humo llegue a la alarma de humo.
Cerca de tubos fluorescentes o lámparas de ahorro de energía, ya que su
c
ircuito de encendido forma un campo eléctrico cuando se enciende.
Esto puede provocar una falsa alarma (distancia mínima: 50 cm).
En habitaciones con temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 50°C.
I
nstalación y aplicación (Fig.3)
1. Instale la base (1) mediante el juego de instalación (3) incluido. No utilice
tornillos de estrella.
2
. Orificios de entrada del cable (2).
3. Si es necesario, siga los pasos requeridos para interconectar varias alarmas de
humo. Consulte las instrucciones de “Conexión de varias alarmas de humo”.
4
. Instale la alarma de humo (4) en la base y fíjela girándola con cuidado en el
sentido de las agujas del reloj.
5. Realice una prueba de funcionamiento (véase “Prueba de funcionamiento”).
C
onexión de varias alarmas de humo
Es posible interconectar varias alarmas de humo de tal manera que la señal de alar-
ma de una alarma sea transmitida a todas las demás alarmas conectadas. Las alar-
m
as de humo se conectan en paralelo mediante un cable de dos hilos.
Nota: Asegúrese de que el consumo de energía total no sobrepase la salida del con-
trolador al interconectar las alarmas de humo. En caso contrario, los detectores de
humo no funcionarán correctamente.
Cómo conectar las alarmas de humo:
1. Conecte el cable a los terminales tal y como se indica en la Fig.4.
2
. Conecte las demás alarmas de humo del mismo modo.
Respete la polaridad (positivo con positivo y negativo con negativo).
(La conexión no cuenta con la homologación VdS).
P
rincipio de funcionamiento y prueba de funcionamiento
Al detectar el humo, la alarma permite una detección rápida del fuego.. La alarma
funciona según el principio de dispersión de la luz: el emisor y el receptor de luz
e
stán situados en la cámara de medición de tal manera que la señal luminosa pro-
cedente del emisor no incide directamente en el receptor (interruptor fotoeléctri-
co). Cuando el humo penetra por los orificios en la cámara, la señal luminosa es
d
ispersada por las partículas que flotan en el humo. Los haces de luz dispersa inci-
den en el interruptor fotoeléctrico, el cual los transforma en una señal eléctrica que
dispara la alarma. La función de análisis del humo se comprueba con regularidad
p
or medio de pruebas automáticas de funcionamiento. Los fallos se indican por
medio de una señal de fallo (señal acústica o LED).
Prueba de funcionamiento
¡NOTA! La alarma de humo emite una señal acústica muy potente y de alta fre-
cuencia que puede dañar el oído. Por este motivo, mantenga siempre una distan-
cia mínima de seguridad de 50 cm en las pruebas de funcionamiento. La prueba
de funcionamiento debe realizarse mensualmente del siguiente modo:
1. Compruebe si el LED parpadea.
2. Presione el pulsador del LED: si suena la alarma, la alarma de humo funciona
correctamente. Si no suena la alarma, compruebe la conexión de smart-house.
Si la alarma continúa sin funcionar, estará defectuosa y debe ser reemplazada.
En el caso de las alarmas de humo interconectadas, debe sonar una alarma proce-
dente de todas las alarmas de humo conectadas durante la prueba de funciona-
miento. Si no es así, compruebe lo siguiente: conexión del cable, cable defectuoso.
Señales de funcionamiento y de alarma
Mantenimiento
Para garantizar el funcionamiento fiable de la alarma de humo durante un periodo
de tiempo más largo, debe comprobarse la alarma una vez cada seis meses (o en
caso de señales de fallo). El procedimiento es el siguiente:
Separe la alarma de humo de su base girando la unidad de la alarma en el
sentido contrario a las agujas del reloj. Elimine el polvo que pueda existir.
Limpie la alarma de humo con un paño húmedo.
Coloque de nuevo la alarma de humo en la base y gírela en el sentido de las
agujas del reloj hasta que quede encajada en su posición.
Compruebe si se realiza la prueba automática de funcionamiento (el LED de
la alarma de humo parpadea a un intervalo de 30 segundos aprox.).
Realice una prueba de funcionamiento de la alarma.
La alarma de humo se debe sustituir cada diez años.
Instalacn
Señal
Significado
Señal acústica LED
-
Parpadea a intervalos de
42 seg.
Prueba automática de fun-
cionamiento, estado de
funcionamiento normal
Señal intermitente de
volumen alto
Parpadea
Alarma de humo local o
prueba de funcionamiento
Señal intermitente de
volumen alto
- Señal de alarma
Señal acústica breve a
intervalos de 40 seg.
Parpadea en alternancia
con la señal acústica
Fallo/Suciedad
Especificaciones generales
Codificación de canales A través de BGP-COD-BAT y cable
e
special GAP-TPH-CAB
Asignación de canales
Ent./Sal. 1 Señal de alarma.
S
elección entre sensor activo o pasi-
vo. Véase la hoja de datos BGP-
COD-BAT para información sobre el
u
so de esta opción.
Ent./Sal. 2 Vigilancia de sensor (sabotaje/ pre-
sencia). La señal siempre está activa-
da si OK, si no, está desactivada.
Ent./Sal. 3 Vigilancia de tensión de ba tería. La
señal está activada si la tensión está
baja.
Nota: Esta función no es relevante en
este modelo. Véase modelo BSG-SMO.
Ent./Sal. 4 Vigilancia de sensibilidad del sensor.
La señal está activada si el sensor
está sucio.
Ent./Sal. 5 Alarma forzada.
El sensor de humo puede utilizarse
para por ej. alarmas de agua, gas y
anti-robo.
Nota importante Si la conexión smart-house se
interrumpe, el sensor de humo deja
de funcionar.
Indicación LED rojo, parpadea brevemente una
vez cada 42 s (señal funcionamien-
to): Detector de humo OK.
Parpadea brevemente cada 0,5 s:
Alarma.
Parpadeo rojo (42 s) y sonido asín-
crono = Suciedad
Especificacionescnicas
Principio de detección Efecto Tyndall
Señal de alarma Acústica y óptica
Temp. de funcionamiento 0 a 50°C
Alcance máx. de detección 60 m
2
, máx. altura del techo 6 m
I
ndicación individual LED, rojo
N
ivel de sonido > 85 dB(A) / 3 m (10 ft)
Grado de protección IP 43
C
umple con los requisitos de ISO 12239
Dimensiones
Dimensiones sin base (Ø x Alt.) 100 x 35,0 mm
D
imensiones con base (Ø x Alt.) 100 x 54,0 mm
Distancia entre los orificios de montaje
en la base 28,0-65,0 mm
Material/Color ABS/Blanco
Homologación Vds G202055
Rookdetector met Tyndall-principe
Detectie van smeulend vuur en brandende vlammen met rookontwikkeling
Zonder radioactieve bronnen
Detectie van maximaal 60 m2
Overbrenging alarmsignalen en Alive-signaal via smart-house
Bedrijfsspanning geleverd door smart-house bus
Optioneel gebruik van de rookdetector als alarmapparaat voor andere
detectoren zoals voor gas-, water- en inbraakdetectie via smart-house
Noodbatterij indien de smart-house verbinding wordt onderbroken
Akoestisch alarmsignaal > 85 dB
Constante bewaking van gevoeligheid sensor via smart-house
Efficiënte meetkamer voorkomt valse alarmsignalen
Voortijdige en betrouwbare branddetectie
Hoge betrouwbaarheid vanwege intelligente interpretatie van het
meetkamersignaal
Foutcontrole van meetkamersignaal,
elektronica en batterijspanning
Smal, aantrekkelijk ontwerp
Optionele aaneensluiting van meerdere rookmelders om alarmsignaal door
te geven
Korte beschrijving
Algemene specificaties
Kanaalprogrammering Via BGP-COD-BAT en speciaal
snoer: GAP-TPH-CAB
Kanaaltoewijzing
I/O-nummer 1 Alarmsignaal.
K
euze tussen actief-hoge en actief-
lage sensor. Zie het gegevensblad
voor BGP-COD-BAT voor het
g
ebruik van deze optie.
I/O-nummer 2 Controle van sensor (hinder/aanwe-
zigheid). Het signaal is altijd actief
b
ij OK, anders niet actief.
I
/O-nummer 3 Controle van batterijspanning.
Het signaal is actief als de spanning
laag is.
N
ote: Deze functie is alleen beschik-
baar in model BSG-SMO
I/O-nummer 4 Controle van sensorgevoeligheid.
H
et signaal is actief als de sensor
vies is.
I
/O-nummer 5 Afgedwongen alarm.
De rooksensor kan worden gebruikt
als alarmtoestel voor bijvoorbeeld
w
ater-, gas- en inbraakalarmen.
Faalveilige modus Als de smart-house-verbinding wordt
onderbroken, is de sensor OFF line!
Indicatie Rode LED (korte flits om de 42 sec.
(
alive-signaal): De rookdetector is OK.
Korte flits om de 0,5 sec.: Alarm.
Rode flits (42 sec.) en asynchrone
p
ieptoon = Vies
Technische specificaties
Detectie Principe Tyndall principe
A
larmsignaal Optisch en acoustisch
Bedieningstemperatuur 0° tot +50°C
Alarm signaal 60 m
2
, max. 6 m tot plafond
Visuele indicatie LED, Rood
Geluidsniveau > 85 dB(A) / 3 m
B
eschermingsgraad IP 43
Voldoet aan de eisen van ISO 12239
A
fmetingen
Afmetingen excl. basis 100 x 35,0 mm
Afmetingen incl. basis 100 x 54,0 mm
A
fstand tussen de gaten 28,0-65,0 mm
Materiaal/Kleur ABS/Wit
Vds-goedkeuring G202055
GB
D
F
E
N
L
Signal
B
edeutung
S
ignalton
L
euchtdiode
- Blinkt alle 42 s
Automatischer Selbsttest,
n
ormaler Betriebszustand
Lauter Intervallton blinkt
Lokaler Rauchalarm oder
F
unktionstest
Lauter Intervallton -
Rauchalarm an ver net-
z
tem Rauchwarnmelder
K
urzer Signalton alle 42 s
Blinkt abwechselnd mit
dem Signalton
S
törung / Verschmutzung
Allgemeine Daten
Kanal-Adressierung Durch BGP-COD-BAT und Spezialkabel
GAP-TPH-CAB
Kanalbelegung
E/A Kanal 1 Alarmsignal.
Sensor als aktiv hoch oder aktiv niedrig
einstellbar. Das Datenblatt BGP-COD-
BAT enthält weitere Informationen zu
dieser Einstellung.
E/A Kanal 2 Sensorüberwachung (Mani pu lier -
schutz/Anwesenheit). Das Signal ist bei
fehlerfreiem Be trieb aktiv, ansonsten
inaktiv.
E/A Kanal 3 Überwachung der Batterie spannung.
Bei Niederspannung wird das Signal
aktiv.
Auchtung: Diese Funktion ist zu
diesem Modell nicht relevant.
De rookmelder mag niet worden geverfd.
De rookmelder detecteert de rook van een brand, maar niet de vlammen.
De rookmelder kan de brand niet blussen. Indien het alarm afgaat, dient u de
bron van de brand op te zoeken en indien nodig de brandweer te bellen.
Gebruik geen heroplaadbare batterijen of voedingsbronnen voor de voeding.
Deze kunnen bedrijfsonderbrekingen of onnodige storingen veroorzaken.
De rookmelder geeft een zeer sterk en hoogfrequent akoestisch signaal af dat uw
gehoor kan beschadigen. Houd daarom altijd een minimale veiligheidsafstand
aan van 50 cm voor functietesten.
Het bereik van de rookmelder beperkt zich alleen tot het gebied rondom de
installatieplek. Zorg ervoor dat er genoeg rookmelders worden geïnstalleerd
om het gehele bewoonde gebied te beveiligen.
Mensen onder invloed van alcohol of drugs worden niet altijd wakker door
het akoestische alarm.
Veiligheidsvoorschriften
Détecteur de fumée à effet Tyndall
Détection des feux couvants et flambants avec formation de fumée
Sans source radioactive
Détection sur une surface allant jusqu'à 60 m2
Transmission des alarmes et du signal sous tension via smart-house
Tension de fonctionnement fournie par bus smart-house
Description succincte
/