limex 80053 Brugermanual

Mærke
limex
Model
80053
Type
Brugermanual
Yhteisön tuoja:
HP Værktøj A/S
DK-7080 Børkop
Tanska
© 2006 HP Værktøj A/S
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa
jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai
mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää
tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj
A/S:n kirjallista lupaa.
FI
EU-Importeur:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Dänemark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung
darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder
ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung
elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel
durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt
oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert
werden.
DE
EU importer:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Denmark
© 2006 HP Værktøj A/S
All rights reserved. The content of this user guide may not be
reproduced in part or whole in any way, electronically or
mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored
in a database and retrieval system without the prior written
consent of HP Værktøj A/S.
EN
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte
under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av
elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller
fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslag-
rings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande
från HP Værktøj A/S.
SV
EU-importør
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må
ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av
elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering
eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og
informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra
HP Værktøj A/S.
NO
EU-Importør:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke
gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af
elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller
optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S.
DA
3
DANSK
BRUGSANVISNING
Monteringsvejledning
1. Skub kørehjulet på akslen.
2. Brug hånden eller en gummihammer til at
sikre hjulet vha. akselsikringen Ø 25 (gentag
proceduren med det andet hjul).
3. Fastgør hjulgaflen med de påmonterede hjul
på blanderrammen vha. skruer M 10x80,
skiver Ø 10 og møtrikker M 10.
4. Fastgør fodstøtten på den anden side af
rammen (hvor transportgrebet sidder) vha.
skrue M 10x80, skive Ø 10 og møtrikker M
10.
Samling af tromle og tromleramme
Fjern de 4 skruer og tandhjulet fra underdelen af
betonblanderen.
4
DANSK
BRUGSANVISNING
Påfør eventuelt lidt silikone på overfladen som vist på
billedet, så der ikke kan trænge betonmasse ud.
Forberedelse til færdig
montering.
Montering af tandhjul for over- og underdel. Montering af blanderen.
5
DANSK
BRUGSANVISNING
5. Tromle og tromleramme er monteret ved levering. Det anbefales, at monteringen af huset med
elmotoren og kontakten foretages af to personer.
5.a Den ene person holder tromlen (med tromlens åbning nedad). Den anden person monterer
motorhuset ved at stikke den synlige aksel på motorhuset ind gennem hullet i tromlerammen
samtidig med, at det lille tandhjul holdes fast og monteres på motorakslen.
OBS! Det lille tandhjul fastgøres på motorakslen med en elastisk spændstift (Ø 6 x 40). Ved
monteringen skal man sørge for, at hullerne på det lille tandhjul og motorakslen er ud for
hinanden.
Sådan skal tandhjulene anbringes
Anbring tromlen med åbningen nedad
6
DANSK
BRUGSANVISNING
6. Fastgør motorhuset på blanderrammen med skruer M 8 x 80 og møtrikker M 8.
7. Fastgør lejeskålen på blanderrammen med skrue M 8 x 80 og møtrik M 8.
8. Fastgør afskærmningen på tromlerammen med pladeskruer ST 4,8 x 9,5.
7
DANSK
BRUGSANVISNING
9. Fastgør stilleskiven på blanderrammen med skrue M 8 x 80 og møtrik.
10. Skub fjederen helt ned til dornen på håndhjulet.
11. Anbring håndhjulet på tromlerammen og skru det på (ikke for fast) med skrue M 10 x 60 og
møtrikker M 10 x 60, således at fjederens funktion er sikret.
12. Fastgør afskærmningen på tromlerammen med pladeskruer ST 4,8 x 9,5.
"GS"-mærkningen gælder kun, hvis afskærmningen af tandhjulet er monteret!
Anbring tromlen med åbningen opad
8
DANSK
BRUGSANVISNING
Kære køber.
Du har købt en ny blander til beton og mørtel. LIMEX garanterer dig, at du har truffet det rigtige valg,
da vi har opnået følgende: enestående produktkvalitet, kontrol, montage og slutkontrol.
EF-overensstemmelseserklæring
Blanderen opfylder i den leverede udførelse følgende gældende bestemmelser: Maskindirektiv 98/37/EF
og prEN 12151, udgave 12/98.
Fritfaldsblanderen er beregnet til blanding af beton og mørtel til privat og professionel brug.
Der er anvendt følgende harmoniserede normer: EN 292-1 og EN 292-2 samt EN-60204-1.
D. Miholjac, Kroatien: 25/09/2001
OBS! Læs betjeningsvejledningen før ibrugtagning.
OBS! Træk strømstikket ud, inden afdækningen åbnes! Blanderen må kun køre med totalt lukket
afdækning!
OBS! Træk strømstikket ud, inden der foretages vedligeholdelse og reparationer!
OBS! Tandhjulene må under ingen omstændigheder smøres!
Du bedes venligst læse nedenstående vejledning grundigt, så din maskine kan fungere i mange år.
Inden ibrugtagning SKAL denne betjeningsvejledning læses. Du skal være sikker på, at du overholder
og forstår alle dele af vejledningen.
TEKNISKE DATA:
Motor
P1=700 W / S1= (6-25%) ED
230 V / 50 Hz / 2,6 A
2700 min-1
Beskyttelsesklasse II
Kapslingsklasse IP 44
Teoretisk påfyldningsmængde 0,125 m
3
(125 l) ± 5 %
PåfyIdningsmængde 0,055 m
3
(55 I)
Lydtryksniveau 85 dB (A)
Lydtryksniveau
på arbejdspladsen
75 dB (A)
Vægt 58 kg
Dimensioner i monteret stand AxBxC (cm) 114x72x134
9
KORREKT BRUG
Blanderen er beregnet til blanding af beton til privat og professionel brug.
Det er forbudt at bruge betonblanderen på en måde, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Det er
forbudt at anvende betonblanderen til blanding af eksplosive og brændbare stoffer samt inden for
levnedsmiddelområdet.
-VI UNDERSTREGER-
OVERHOLDES BESTEMMELSERNE FOR KORREKT BRUG AF BLANDEREN IKKE, BÆRER
BRUGEREN DET FULDE ANSVAR
ANDRE RISICI!!!
Trods korrekt brug og overholdelse af alle sikkerhedsbestemmelser vil der stadig være visse andre risici
som følge af konstruktionen, der er bestemt af anvendelsesformålet. Fare pga. strøm, hvis der ikke
anvendes forskriftsmæssigt tilslutningskabel. Beskadigelse, der kan medføre risici fra spændingsførende
dele eller selve blanderen. Fare pga. de roterende og bevægelige dele eller selve tromlen. Navnlig hvis
forskrifterne ikke overholdes ved drift, vedligeholdelse og reparation. Disse risici kan reduceres til et
minimum, hvis brugeren følger anvisningerne under "Sikkerhedsoplysninger" og "Korrekt brug".
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
FORSIGTIG - FARE!
VIGTIGT: TRÆK STRØMSTIKKET UD FØR:
Flytning og transport.
Rengøring, vedligeholdelse og reparation.
Åbning af motorhuset, hvor elmotoren er placeret.
LÆS DISSE SIKKERHEDSOPLYSNINGER GRUNDIGT OG SØRG FOR AT OVERHOLDE DEM. BESKYT
DIG SELV OG ANDRE MOD MULIGE RISICI. Inden for blanderens ARBEJDSOMRÅDE SKAL
SIKKERHEDSBESTEMMELSERNE overholdes.
Når der bruges cement eller tilsætninger, skal man sørge for, at der ikke udvikles alt for meget støv.
Ved fyldning og tømning af blandetromlen, skal der bruges beskyttende beklædning
(beskyttelseshandsker, beskyttelsesbrille og støvmaske).
Det er forbudt at stikke hænder eller værktøj ind i blandetromlen, når den kører!
ROTERENDE BLANDERDELE!
Fyldning og tømning må kun finde sted, når blandetromlens motor kører. Bemærk tromlens
omdrejningsretning. SE ANGIVELSE PÅ TROMLEN!
DANSK
BRUGSANVISNING
10
MEKANISKE SIKKERHEDSANORDNINGER
1. Betonblanderen er konstrueret på en sådan måde, at man ikke får kroppen klemt eller forbrændt
ved følgende arbejdsprocesser:
Ved fyldning og tømning.
Når tromlen roterer under arbejdet eller i tom tilstand.
Når der slukkes for motoren.
Ved transport eller løft af blanderen pga. flytning med kran. Blanderens dele udgør ingen fare ved
håndtering.
Alle skruer er sikret vha. låsemøtrikker (DIN 985) med underlagsskive, så de ikke løsner sig.
2. Motorhus og stikdåse er desuden sikret med et stålrør, der er svejset på huset. Huset er også sikret
mod nedfaldende fremmedlegemer og slag fra sådanne.
3. Vippemekanismen er konstrueret således, at den altid låser i stillingen "lukket". Dette garanterer
sikker drift (mørtelfremstilling, vedligeholdelse, tømning, transport). Hvis tromlen kommer til at
stå i en mellemstilling, sørger mekanismen for, at den automatisk bringes tilbage til en fastlagt
stilling.
ELEKTRISKE SIKKERHEDSANORDNINGER
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ANVISNINGER ER FORBUNDET MED LIVSFARE!
OBS!
Beskyttelsesisoleret maskine. Beskyttelsesklasse II opretholdes kun, hvis der i tilfælde af reparation
anvendes originale isoleringsdele, og isoleringsafstandene ikke ændres.
Tilslutningskablet skal være udført iht. IEC 245-4:1980 (DIN 57 282) med betegnelsen H 07 RN-F eller
tilsvarende typer. Kablets tværsnit skal være min. 3x1,5mm
2
op til max. 25 m længde. Kabeltværsnit fra
denne længde min. 3x2,5 mm
2
. Kablet skal være modstandsdygtigt under vanskelige forhold, være
beskyttet mod mekaniske fejl og fuldt beskyttet mod vandstænk. Kablet skal altid kontrolleres før brug
og opfylde de første to punkter fuldt ud. Brug aldrig defekte kabler.
Læg kablet således, at det ikke bliver klemt eller udsat for kraftige knæk, og sørg for, at der ikke kan
opstå kortslutning ved stikdåserne pga. fremmedlegemer eller jord. Brug ikke provisoriske
eltilslutninger. Beskyttelsesanordninger må aldrig omgås eller på anden måde sættes ud af drift.
Reparationer af eltilslutninger må kun foretages af en elektriker, der har pligt til at overholde
foreskrevne normer. Reparationer på elektriske dele må kun foretages af producenten eller af et dertil
udpeget firma. I tilfælde af strømsvigt slukker maskinen automatisk. Der tændes for maskinen igen ved
at trykke på kontakten.
DANSK
BRUGSANVISNING
11
MOTORVÆRN
Motoren er udstyret med en automatisk termisk afbryder. Ved overbelastning af motoren bliver den
overophedet. I så fald slukkes der automatisk for motoren via den termiske afbryder. Inden der tændes
igen, bør der holdes en pause, så motoren kan køle af (tryk på kontakten).
I tilfælde af strømsvigt slukker maskinen automatisk. Der tændes for maskinen igen ved at trykke på
kontakten.
Trods korrekt brug og overholdelse af alle sikkerhedsbestemmelser vil der stadig være visse andre risici
som følge af konstruktionen, der er bestemt af anvendelsesformålet. Fare pga. strøm, hvis der ikke
anvendes forskriftsmæssigt tilslutningskabel. Beskadigelse, der kan medføre risici fra spændingsførende
dele eller selve blanderen. Fare pga. de roterende og bevægelige dele eller selve tromlen. Navnlig hvis
forskrifterne ikke overholdes ved drift, vedligeholdelse og reparation. Disse risici kan reduceres til et
minimum, hvis brugeren følger anvisningerne under "Sikkerhedsoplysninger" og "Korrekt brug".
YDERLIGERE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Det skal påses, at alle foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger overholdes, og at dele er monteret
korrekt.
Det skal påses, at sikkerhedsoplysningerne er blevet læst og forstået og huskes.
Tænd-sluk-kontakten er placeret i samme hus som stikket. Begge dele er tilsluttet motorhuset,
hvori elmotoren er anbragt. Kontakten er beskyttet mod vandstænk.
FORBEREDELSE AF IBRUGTAGNING
GENNEMLÆS ALLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
IBRUGTAGNING
DET ER FORBUDT AT TÆNDE FOR BLANDEREN, NÅR TROMLEN ER FULD
FØR IBRUGTAGNING KONTROLLERES DET, OM TROMLEN ER TOM ELLER FULD!
Blanderen må kun opstilles på et fast og jævnt underlag. Hvis blanderen kan skride pga. et ujævnt
underlag, er der risiko for, at den vælter.
Arbejdsområdet omkring blanderen skal holdes rent for at forhindre, at personer falder. Der skal
sikres gode belysningsforhold.
Uvedkommende må ikke kunne få adgang til arbejdsområdet ved blanderen.
Unge under 16 år må ikke betjene betonblanderen.
Blanderen må kun anvendes til de arbejdsopgaver, der er anført i afsnittet "Korrekt brug".
Blanderen eller dele heraf må ikke ændres. Udskift kun defekte/beskadigede dele med originale
reservedele. Ibrugtagning af blanderen er kun tilladt med fuldstændige og kontrollerede
beskyttelsesanordninger. Alle advarsler og sikkerhedsoplysninger på blanderen skal være fuldt
synlige og ubeskadigede.
Kontroller, at blanderen står sikkert. Ved opstillingen af blanderen skal man sørge for, at
blandetromlen ikke tømmes ved et uheld.
DANSK
BRUGSANVISNING
12
FREMSTILLING AF BETON OG MØRTEL
Ved fremstilling af beton og mørtel skal blandetromlen stå fast i den rigtige blandestilling. Kun med
den rigtige blandestilling kan man opnå optimale blanderesultater og sikre sig, at arbejdet forløber
uden problemer.
Fyldning og tømning må kun finde sted, når blandetromlens motor kører. Bemærk tromlens
omdrejningsretning. SE ANGIVELSE PÅ TROMLEN!
Håndhjul med stilleskive til at vippe blandetromlen og låse den fast i den ønskede stilling.
TØMNING AF TROMLE. VIP TROMLEN TIL HÆLDNINGSPOSITION (3), START ROTATION VED TRYK
PÅ KONTAKTEN. HOLD GODT FAST I HÅNDHJULET, NÅR TROMLEN VIPPES.
1. Mørtel
2. Beton
3. Tømning-rengøring
4. Transport
Udløs håndhjulet til vipning af tromlen. Tromlen stilles i en af blandepositionerne (beton eller mørtel)
ved at dreje på håndhjulet. POSITIONERNE PÅ STILLESKIVEN.
Fremstillinq af beton/mørtel
1. Påfyld vand og basismateriale (sand, grus eller ...)
2. Tilsæt bindemidler.
3. Gentag trin 1 og 2, indtil det ønskede blandingsforhold er nået.
4. Bland materialet, indtil blandingen er ensartet. Tilsæt vand.
Spørg en fagmand til råds med hensyn til de nøjagtige mængder af basismateriale, bindemiddel og
vand for at sikre en ensartet blanding.
HOLD GODT FAST I HÅNDHJULET,
NÅR BLANDETROMLEN TØMMES
Fyldning og tømning af blandetromlen må kun finde sted, når motoren kører og tromlen roterer.
Kontrollér, at blanderen står sikkert og stabilt.
Udløs låsemekanismen på håndhjulet ved at trække det ind mod kroppen. Vip blandetromlen langsomt,
stil tromlen i tømningsposition vha. håndhjulet. Gentag tømningsprocedure.
DANSK
BRUGSANVISNING
13
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
TRANSPORTVEJLEDNING
FORSIGTIG!!!
Træk strømstikket ud før transport.
Betonblanderen er ikke beregnet til vejtransport. Blanderen skal transporteres på en dertil egnet vogn.
På byggepladser skal blanderen flyttes med håndkraft eller kran.
Forberedelse af blander til transport eller flytning:
(I begge tilfælde sættes håndhjulet i position 4 på stilleskiven)
Sæt blanderen i transportstilling (fig. 1,2,3,4), og transportér den på en dertil egnet vogn. Skal
blanderen flyttes med kran på byggepladsen, skal den løftes i løftepunkterne (se pos. 1 og 2 på fig. 3 og
4). Hejsetovet skal have en bæreevne på 200 kg. Løft skal udføres i henhold til de forskrifter, der gælder
for byggepladser og sådanne genstande.
RENGØRING
Træk strømstikket ud før rengøring.
Rengør ikke med vand, når motorhuset er åbent.
Sæt blandetromlen i position 3 vha. håndhjulet. Sluk for blanderen og træk strømstikket ud, når
rengøringsopgaver kræver direkte berøring af blanderen, også når der anvendes hjælpemidler. Brug
spartel og stålbørste til indvendig rengøring af tromlen, og rens med vandstråle. Fjern straks beton- og
mørtelrester på tandkransen. Maskinen må ikke køre under rengøring. Sprøjt ikke vand på motorhus
og kontakt. Dette gælder også for ventilationsåbninger til afkøling af motoren.
DANSK
BRUGSANVISNING
Hejsetov
Udsnit 1 og 2
14
VEDLIGEHOLDELSE
Blanderen er konstrueret således, at den ikke kræver særlig vedligeholdelse. Tromle og drivaksel har
kuglelejer med permanent smøring og er beskyttet mod vandstænk. SMØR ALDRIG
TANDKRANSEN!!! For at opretholde blanderens værdi skal den behandles som beskrevet i afsnittene
om sikkerhed og funktion samt om transport og opbevaring.
For at forlænge din blanders levetid og sikre fejlfri betjening anbefales det at følge nedenstående råd.
Sæt blandetromlen i position nr. 4 (se transportvejledning) efter rengøring. Opbevar blanderen i et tørt
og velventileret rum. Skal blanderen henstå ubenyttet i længere tid, skal drivremmen slækkes på
følgende måde: Løsn skruerne og løft langsomt huset til drivanordningen ca. 2 mm. Ved denne
slækning af drivremmen skal du være opmærksom på ikke at løfte huset til drivanordningen for meget,
da remmen ellers kan falde af. Sker dette alligevel, skal huset løftes helt op og remmen sættes rigtigt
på. Kontrollér, at remmen sidder rigtigt, da der i modsat fald kan ske beskadigelser.
REPARATION
Træk strømstikket ud før rengøring.
Sluk for maskinen og træk strømstikket ud. Maskinen må ikke køre under udførelse af reparationer.
Afdækninger o. lign., der fjernes med henblik på reparation, SKAL monteres korrekt efter endt
reparation. Reparationer af elektriske dele på maskinen skal udføres af producenten eller dertil
udpegede firmaer. Brug kun originale reservedele.
DRIFTSFEJL
DANSK
BRUGSANVISNING
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Motor kører ikke Netspænding mangler. Tilslutnings-
kabel defekt. Motor overbelastet.
Motor får for lidt luft. Åbningen for
afgangsluft for lille. Fremmedlegemer i
indsugningsåbningen eller mekanisk
deformering af kanalerne.
Kontrollér sikring, kontrollér kabel
(fagmand), lad motoren køle af,
kontrollér kanaler for afgangsluft
(tilstoppede eller deformerede).
Motor brummer, men
tromlen roterer ikke
Tandhjul blokeret. Rem ikke spændt
tilstrækkeligt. Rem knækket.
Spændstift på tandhjul knækket.
Spændstift på remskive knækket.
Kondensator defekt.
Sluk for maskinen. Træk strømstikket
ud. Spænd remmen. Kontrollér remmen.
Udskift evt. spændstifter (begge).
Roterer tromlen fortsat ikke, tilkaldes
service.
15
DANSK
BRUGSANVISNING
1. 01 Tromle med aksel og tandhjul, komplet 0,125 m
3
(125 l); tandhjul kunststof
2. 01 Kasse til drivmekanisme, to dele Kunststof
3. 01 Lille tandhjul T=12
4. 01 Enfaset el-motor P1=700W
S1=(6-25%) ED; IP00
5. 01 Drivaksel Ø17
6. 02 Leje til drivaksel 6003 (2RSR)
7. 01 Stik med kontakt Tripus: KSWA23,R1.art.nr.:20P0352
8. 01 Remskive Ø150
9. 01 Rem Hutchinson: Poly V PJ 660
10. 02 Spændstift, elastisk Ø6x40; DIN 7346
11. 01 Tromleramme
12. 01 Blanderramme
13. 01 Fodstøtte
14. 01 Hjulstøtte
15. 01 Hjul, bæreevne 1000 N (100 kg)
16. 02 Tromleleje 6006 (2RSR)
17. 02 Håndhjul
18. 01 Fjeder Galvaniseret
19. 01 Transportgreb Kunststof
20. 01 Kunststofgreb Kunststof
RESERVEDELE
GARANTIERKLÆRING
Limex GmbH yder et års garanti gældende fra den salgsdato, der er anført på garantibeviset. Produktet
fungerer korrekt, hvis man følger brugsvejledningen. Limex GmbH garanterer, at der kan fås service og
reservedele til produktet. Et produkt, der ikke repareres inden for 45 dage, erstattes efter købers ønske.
En skadesanmeldelse SKAL indeholde følgende oplysninger:
Produktnavn og -type
Købsdato
Beskrivelse af skaden
Nøjagtig adresse
Blanderens nr.
Uden disse oplysninger anerkendes garantiforpligtelsen ikke!
16
DANSK
BRUGSANVISNING
Garantien bortfalder:
1. Hvis betjeningsvejledningen ikke følges.
2. Hvis blanderen overbelastes.
3. I tilfælde af skader, der opstår under transport til service pga. utilstrækkelig emballering og forkert
behandling.
4. For reservedele, der bliver beskadiget eller går tabt under transport til køber.
5. I tilfælde af reparationer, der er foretaget af brugeren selv eller af andre personer eller firmaer uden
bemyndigelse hertil inden for garantiperioden.
6. Serienummeret (blanderens nummer, der står på typeskiltet) skal svare til nummeret på
garantibeviset.
RET TIL ÆNDRINGER I FORM AF TEKNISKE FORBEDRINGER FORBEHOLDES
GARANTIBEVIS
BETONBLANDER 125 LP
Art.nr. 106002
Blanderens nr.:
Salgsdato:
Sælgers stempel:
Reklamationsdato: Beskrivelse af skade: Reservedele: Serviceafdelingens
stempel:
20
NORSK
BRUKSANVISNING
6. Fest motorhuset på blanderrammen med skruer M 8 x 80 og mutre M 8.
7. Fest lagerskålen på blanderrammen med skrue M 8 x 80 og mutter M 8.
8. Fest beskyttelsesskjermen på trommelrammen med plateskruer ST 4,8 x 9,5.
/