Acer Z271U Hurtig start guide

Mærke
Acer
Kategori
Tv
Model
Z271U
Type
Hurtig start guide
Dansk
Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer (QSG)
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs følgende instruktioner grundigt.
1. Sådan rengøres LCD-skærmen: Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm,
hvor du befinder dig.
Sluk for LCD-skærmen, og tag netledningen ud.
Sprøjt et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler på en klud, og rengør skærmen forsigtigt.
DU MÅ IKKE SPRØJTE ELLER HÆLDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRMEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.
DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKÆRMEN ELLER
BAGBEKLÆDNINGEN.
Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
2. Placer ikke LCD-skærmen i nærheden af et vindue. Skærmen kan blive alvorligt beskadiget, hvis den udsættes for regn,
fugt eller sollys.
3. Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. For højt tryk kan forårsage permanent skade på skærmen.
4. Fjern ikke bagbeklædningen, og forsøg ikke selv at udføre reparationer på enheden. En autoriseret tekniker bør foretage
enhver form for eftersyn.
5. Opbevar LCD-skærmen i et rum med en temperatur på -20° til 60° C. Opbevaring af LCD-skærmen uden for dette
temperaturområde kan medføre permanent beskadigelse.
6. Tag øjeblikkeligt alle stik fra skærmen ud, og kontakt en autoriseret tekniker, hvis nogen af følgende situationer opstår:
Skærm til PC-signalkablet er flosset eller beskadiget.
Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
LCD-skærmen eller bagbeklædningen er beskadiget.
Montering af skærmen på foden
1. Tag skærmfoden ud af emballagen, og anbring den på et stabilt og jævnt arbejdsområde.
2. Tag skærmen ud af emballagen.
3. Monter skærmsoklens arm på foden.
Sørg for, at foden er låst fast på skærmsoklens arm. (for udvalgte modeller)
Fastgør foden til skærmsoklens arm ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)
Tilslutning af skærmen til en computer
1. Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
2. 2-1 Tilslut HDMI-kablet
a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
b. Tilslut HDMI-kablet til computeren.
Når du bruger HDMI, kan du trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-
knappen, for at aktivere kilden i I/O-porten.
2-2 Tilslut DP-kablet (Standardindgang)
a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
b. Tilslut DP-kablet til computeren.
3. Tilslut lydkablet. (ekstraudstyr)
4. Sæt skærmens strømkabel i strømstikket på bagsiden af skærmen.
5. Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.
6. Vælg Deaktiver USB-opladning TIL/FRA for at aktivere/deaktivere funktionen
Deaktiver USB-opladning.
Udvendige knapper
Nr. Punkt Beskrivelse
1
Tænd/sluk-knap/
indikator
Tænder og slukker for skærmen. Blå
angiver, at skærmen er tændt. Gul
angiver standby/strømbesparende
tilstand.
2
Genvej 1, 2
knapper
Tryk for at aktivere brugerdefineret
genvejsfunktion.
3 Indgangsknap Tryk for at skifte indgangskilde.
4
Navigations-/
OK-knap
Tryk for at aktivere OSD-menuen, og
brug den derefter som navigationsknap
til at fremhæve den ønskede funktion.
Tryk igen for at foretage et valg.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Dansk
Regler og sikkerhedsforskrifter
FCC-forskrifter
Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15
i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne
enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig
interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren
til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
Juster eller flyt modtagerantennen.
Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
CE-overensstemmelseserklæring
Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet
2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse
af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.
Bemærk:
Løft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.
Bemærk: Afskærmede kabler
Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.
Bemærk: Eksterne enheder
Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printere osv.), som er certificeret i overensstemmelse med
klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og
tv-modtagelse.
Forsigtig
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af
FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.
Driftsbetingelser
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Bemærk: Canadiske brugere
Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det
øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet
indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genanvendelse af
udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers
sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din
kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
Dansk
SPECIFIKATIONER
Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle support-websted.
*Årligt energiforbrug er beregnet på baggrund af det typiske strømforbrug i 4 timer om dagen, 365 dage om året.
LCD-panel
Driversystem TFT farve-LCD
Størrelse 27”W (68,47 cm)
Pixelafstand: 0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)
Lysstyrke
400 cd/m
2
(typisk)
Kontrast 1000:1
Betragtningsvinkel 170° (H) 160° (V) (CR=10)
Svartid 1 ms (GTG)
Paneltype TN
H-frekvens
HDMI 1.4: 30 - 140 KHz
DP: 88 - 222 KHz
V-frekvens
HDMI 1.4: 24 - 60 Hz
DP: 30 - 144 Hz
Skærmfarver 16,7 millioner
Pixelfrekvens HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maksimal opløsning
2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)
2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-over clock function = OFF)
2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-over clock function = ON)
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Energiklasse B
*Årligt energiforbrug 57 (kWh) (til model med HDMI-indgang)
Strømforbrug
(ved 200 enheder)
Tændt tilstand 30,0 W (typisk)
Slumretilstand 0,5 W (typisk)
Slukket tilstand 0,5 W (typisk)
Indgangsstik
HDMI 19 ben (kun model med HDMI-indgang)
DP (kun model med DP-indgang)
Videoindgangssignal
HDMI-signal (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr)
DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
Højttalere 7 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)
Maksimal skærmstørrelse
Vandret: 596,74 mm
Lodret: 335,66 mm
Strømkilde 100-240 V, 50/60 Hz
Miljøhensyn
Driftstemperatur: 0° til 40° C
Opbevaringsgtemp.: -20° til 60° C
Luftfugtighed ved drift: 20 % til 80 %
Mål 613,68 (B) x 401,59 ~ 511,59 (H) x 268,38 (D) mm
Vægt (N. W.) 8,5 kg (netto)
Funktionsspecifikationer
Hældning: -5° til +25° (der kan kun opnås en bagudvendt hældning på 25 grader i den højeste position)
Drejning: -30° til +30°
Højdeindstilling: 0 mm til 110 mm; 0 mm til 90 mm (Til modeller med øjensporing)
Drejetap: Nej
Aftagelig fod: Ja
Udvendige
knapper
Knapper
Tænd/sluk-knap
Genvej 1
Genvej 2
Indgang
5 Navigationsknap
Funktioner
Kontrast
Lysstyrke
Blåt lys
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Mætning
ULMB (Kun DP)
Refresh rate num
Deaktiver USB-opladning
Power LED
6-akset farve
Sigtepunkt
Lydstyrke
Farvetemperatur
Sprog
OSD-timeout
Deep Sleep
OD
nVidia 3D Light Boost
Gennemsigtighed
Bredformat
Indgang
Tildel genvejstaster
Hurtig opstart
Tilstande
Overclock (Kun DP)
Oplysninger om skærm
Nulstil
Afslut
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
/