Toro 107cm Recycler Kit, XLS Series Lawn Tractor Installationsvejledning

Mærke
Toro
Model
107cm Recycler Kit, XLS Series Lawn Tractor
Type
Installationsvejledning
FormNo.3370-777RevA
107cmRecycler
®
-sæt
XLSSeries™-plænetraktor
Modelnr.79176
Monteringsvejledning
Montering
Løsdele
Brugskemaetherundertilatkontrollere,atalledeleerblevetleveret.
Fremgangsmåde
BeskrivelseAntalAnvendelse
1
Kræveringendele
Klargørplæneklipperen.
Øversteskærm
1
Bolt(5/16x5/8tomme)
3
Flangehovedmøtrik(5/16tomme)
3
Bolt(1/4x5/8tomme)
4
2
Låsemøtrik(1/4tomme)
4
Monterøversteskærm.
Sparkeplade
3
3
Stjerneskrue(nr.8x5/8tomme)
6
Montersparkepladerne.
Udblæsningsdæksel1
Bolt(1/4x2-1/2tomme)
2
4
Hættemøtrik(1/4tomme)
2
Monterudblæsningsdækslet.
5
Recycler-mærkat1
Påklæbmærkaten.
1
Klargøringafplæneklipper
Kræveringendele
Fremgangsmåde
1.Stopmotoren,fjerntændingsnøglen,ogtræki
tændrørskablet.
2.Afmonterplæneklipperensombeskreveti
betjeningsvejledningen.
3.Vendplæneklipperenhovedet.
4.Afmonterplæneklipperknivenesombeskreveti
betjeningsvejledningen.
5.Finddehuller,dererillustrereti
Figur1,oggør
følgende:
Hvisnogleafhullerneerudstyretmed
fastgørelsesanordninger,skaldissefjernes.
Hvisnogleafhullerneerudstyretmednitter,
udboresmidtenafhvernittemedet5mm-bor,
ognittenkasseres.
©2011—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registrerditproduktwww.Toro.com.
Oversættelseaforiginal(DA)
TryktiUSA.
Allerettighederforbeholdes
Figur1
1.Hullertilmonteringaføversteskærm
2.Hullertilmonteringafsparkeplader
3.Låsemøtrik(3/8tomme)fraudblæsningsrøretslåsestang
4.Græsskærm
6.Fjernlåsemøtrikken(3/8tomme),derfastgør
udblæsningsrøretslåsestangtilplæneklipperen
(Figur1).Gemdentilsenerebrug.
7.Hvisskjoldetharengræsskærmmonteret,skalden
fjernes,førRecycler-sættetkanmonteres(Figur1).
Gemgræsskærmen,skjoldetkanomstillestil
sideudkastigen.
2
Monteringaføversteskærm
Dele,derskalbrugestildettetrin:
1
Øversteskærm
3
Bolt(5/16x5/8tomme)
3
Flangehovedmøtrik(5/16tomme)
4
Bolt(1/4x5/8tomme)
4
Låsemøtrik(1/4tomme)
Fremgangsmåde
1.Monterøversteskærm,idettappernepegerindi
plæneklipperensomvisti
Figur2.Kontroller,at
gevindetudblæsningsrøretsstangstikkergennem
skærmhullet.
Figur2
1.Øversteskærm
3.Bolte5/4tommer)
2.Bolte(5/16x5/8tommer)
4.Låsemøtrik(3/8
tomme),monteres
udblæsningsrørets
låsestang
2.Monterdenlåsemøtrik,derblevfjernettidligere,
overgevindetudblæsningsrøretslåsestang,
skærmenfastgørestilplæneklipperen(Figur2).
3.Montertrebolte(5/16x5/8tomme)og
treangemøtrikker(5/16tomme)gennem
plæneklipperenssidevedhvertapsomvistiFigur2.
Monterfastgørelsesanordningernemedmøtrikkerne
indersiden.
4.Monterrebolte(1/4x5/8tomme)iskærmenog
opgennemplæneklipperensoverside,ogfastgør
demmedrelåsemøtrikker(1/4tomme)somvisti
Figur2.
2
3
Monteringafsparkeplader
Dele,derskalbrugestildettetrin:
3
Sparkeplade
6
Stjerneskrue(nr.8x5/8tomme)
Fremgangsmåde
1.Retdetresparkepladerindefterhullerneitoppen
afplæneklipperen(Figur3).Sparkepladerneslange
skråadeskalpegeindad.
Figur3
1.Sparkeplade2.Stjerneskrue(nr.8x5/8
tomme)
2.Fastgørpladernetilplæneklipperenmedseks
stjerneskruer(nr.8x5/8tomme).Skruernekommer
opgennemplæneklipperensoversideoggårindi
pladerne(Figur3).
4
Monteringafudblæsnings-
dækslet
Dele,derskalbrugestildettetrin:
1Udblæsningsdæksel
2
Bolt(1/4x2-1/2tomme)
2
Hættemøtrik(1/4tomme)
Fremgangsmåde
1.Løftgræsdeektoren,ogskubtapperneoversiden
afudblæsningsdæksletindundergræsdeektorens
holdestang.Drejudblæsningsdæksletnedmod
åbningenogmodplæneklipperensnederstekant
(
Figur4).
Figur4
1.Udblæsningsdæksel
3.Bolt(1/4x2-1/2tomme)
2.Hættemøtrik(1/4tomme)
2.Fastgørudblæsningsdækslettilplæneklipperens
nederstekantmedtobolte(1/4x2-1/2tommer)og
tohættemøtrikker(1/4tomme)somvistiFigur4.
3
Bemærk:Stramikkemøtrikkerneformeget,da
dæksletifaldkanbliveforvredetogforårsage
knivkontakt.
5
Påklæbningafmærkatet
Dele,derskalbrugestildettetrin:
1Recycler-mærkat
Fremgangsmåde
Placermærkatenvenstresideafplæneklipperen
(Figur5).
Figur5
1.Recycler-mærkat
Betjening
Omstillingtilsideudkast
FARE
Hvisikkederermonteretgræsdeektor,
udblæsningsdækselellerkompletgræsfang,
udsætterdudigselvogandreforkontaktmed
skærekniveneogudslyngedegenstande.Kontakt
medplæneklipperensroterendeskærekniv(e)og
udslyngedegenstandevilmedførepersonskade
ellerdød.
Fjernaldriggræsdeektorenfra
plæneklipperen,dadeektorenleder
materialernenedmodplænen.Hvis
græsdeektorenbeskadiges,skaldenstraks
udskiftes.
Placeraldrighænderellerfødderunder
plæneklipperen.
Forsøgaldrigatrenseudblæsningsområdet
ellerskæreknivene,medmindrekraftudtaget
sættesifrakobletposition,ogtændingsnøglen
drejestilpositionenfra.Fjernendvidere
tændingsnøglen,ogfjerntændrørskabletfra
tændrøret/ene.
Bemærk:Kunudblæsningsdæksletskalafmonteres
foratbenytteplæneklipperenmedsideudkast.
Monteringsbeslagskalinstalleresiåbnehuller.
1.Stopmotoren,ogfjerntændingsnøglen.
2.Fjernde2bolteogmøtrikker,somfastgør
udblæsningsdækslettilplæneklipperen.
3.Fjernudblæsningsdækslet.
4.Hvisplæneklipperenhavdeengræsskærm
oprindeligt,skaldenmonteresnu.
5.Sænkgræsdeektorenoverudblæsningsåbningen.
Vigtigt:Kontroller,atplæneklipperener
udstyretmedenhængsletgræsdeektor,der
kasterdetafklippedegræstilsidenognedmod
plænen,nårmaskineneriudblæsningstilstand.
Foratkværnedetafklippedegræsskal
udblæsningsdæksletmonteresiåbningenisiden
afplæneklipperen.SeMonteringafudblæsningsdækslet.
4
Tipvedrørendebetjening
Valgafdenkorrekteklippehøjde,som
passertilforholdene
Fjernca.25mmellerhøjst1/3afgræsstrået,
nårduklipper.Iusædvanligtfrodigtogtæt
græskandetmuligvisværenødvendigtathæve
klippehøjdeindstillingenethakellerskifteovertil
sideudkastelleropsamling.
Græsklipningunderekstremeforhold
Lufternødvendigforatkunneklippeogndele
græssetiplæneklipperhuset,ogderforduikke
indstilleklippehøjdenforlavtellerladehusetvære
heltomgivetafuklippetgræs.Holdaltiddeneneside
afplæneklipperhusetfriforuklippetgræs,såledesat
husetkandennødvendigeluft.Nårduklipper
førstebanemidtgennemetuklippetområde,skaldu
kørelangsommereogbakkelidt,hvisplæneklipperen
begynderatbliveblokeret.
Klipningmedkorrekteintervaller
Undernormaleforholdskalduklippehver4.-5.dag.
Græsvokserdogmedforskellighastighedforskellige
tidspunkter.Foratbevaredensammeklippehøjde,
hvilketergodskik,duderforklippehyppigeretidligt
omforåret.Dagræsvækstenforegårlangsommere
midtomsommeren,skaldudakunklippehver8.-10.
dag.Hvisduikkekanklippeilængeretidgrund
afvejrforholdeneellerafandreårsager,skalduskifte
overtilsideudkastelleropsamlingellerførstklippemed
klippehøjdenindstillettilhøjtniveau.Klipderefterigen
2-3dageseneremedenlaverehøjdeindstilling.
Klipaltidgræssetmedskarpeknive
Enskarpskæreknivskærerrentudenatrivegræsstråene
overellerdemtilatosse,somdetkanværetilfældet
medensløvskærekniv .Sønderrivningfårgræssettil
atblivebruntikanterne,hvilketforringervækstenog
øgermodtagelighedenforsygdomme.
Rengøringefterbrug
Rengørundersidenafplæneklipperhusetforatsikre
optimalydeevne.Hvisderfårlovatsamlesiggræsafklip
iplæneklipperhuset,forringesklippeevnen.
5
Bemærkninger:
6
Bemærkninger:
7
/