Ryobi CHV182 Brugermanual

Mærke
Ryobi
Kategori
magtøvelser
Model
CHV182
Type
Brugermanual
42
Dansk
DK
GB SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT
ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER
ADVARSEL
Læs alle advarsler og anvisninger grundigt
igennem. Hvis nedenstående forskrifter
ikke overholdes, kan der ske uheld og ulykker
som brand, elektrisk stød og/eller alvorlige
personskader.
Gem vejledningen med advarsler og anvisninger til
senere opslag.
Betegnelsen “elektrisk værktøj” i de efterfølgende
sikkerhedsanvisninger gælder både elektriske værktøjer,
som tilsluttes lysnettet med ledning, og batteridrevne
værktøjer.
SIKRE ARBEJDSOMGIVELSER
Sørg for at holde arbejdsstedet rent og ryddeligt
og for at have godt lys til arbejdet. Rodede og
mørke arbejdssteder er kilde til uheld og ulykker.
Brug ikke elektriske redskaber eller værktøjer i
eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheden
af brændbare væsker, dampe eller letantændeligt
støv. Gnister fra elektriske redskaber eller
værktøjer kan antænde disse væsker, dampe eller
støvansamlinger eller forårsage eksplosion.
Hold børn, tilskuere og husdyr på afstand ved
arbejde med elektriske redskaber eller værktøjer.
De kan virke distraherende, så man mister kontrollen
over værktøjet eller redskabet.
ELEKTRISK SIKKERHED
Det elektriske værktøjs stikprop skal passe til
den stikkontakt, den sættes i. Forsøg aldrig at
ombygge stikproppen. Brug aldrig adaptere med
elektriske redskaber eller værktøjer, som kræver
jordforbindelse. Så er der mindre fare for at få
elektrisk stød.
Undgå kontakt med jordforbundne flader (dvs. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe o.l.). Der er større
risiko for at få elektrisk stød, hvis en del af kroppen er
i berøring med en jordforbunden flade.
Elektriske redskaber eller værktøjer må ikke
udsættes for regn eller fugt. Faren for elektrisk stød
øges, hvis der trænger vand ind i et elektrisk værktøj.
Hold den strømførende ledning i god stand. Løft
aldrig værktøjet eller redskabet i ledningen, og
træk aldrig i ledningen for at rykke stikket ud
af stikkontakten. Hold fødeledningen væk fra
varmekilder, olie, genstande med skarpe kanter
og elementer i bevægelse. Faren for elektrisk stød
er større, hvis ledningen er beskadiget eller viklet
sammen.
Ved arbejde udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger beregnet til udendørs brug.
er der mindre fare for at få elektrisk stød.
Hvis man ikke kan undgå at bruge værktøjet
i fugtige omgivelser, skal det tilsluttes
en strømforsyning beskyttet med en
fejlstrømsafbryder (RCD). Når der anvendes
fejlstrømsafbryder, er der mindre fare for elektrisk
stød.
Bemærk: en fejlstrømsafbryder (RCD) kaldes også et
fejlstrømsrelæ eller et HFI-relæ (Højfølsom Fejlstrøms
Indikator).
PERSONLIG SIKKERHED
Hold opmærksomheden koncentreret om
arbejdet, og brug sund fornuft, når der arbejdes
med elektrisk værktøj. Det elektriske redskab
eller værktøj må aldrig bruges, hvis man er
træt, påvirket af spiritus eller narkotika eller
tager medicin. Glem aldrig, at man blot skal være
uopmærksom en brøkdel af et sekund for at komme
alvorligt til skade.
Brug sikkerhedsudstyr. Beskyt altid øjnene. Alt
efter forholdene skal der bruges støvmaske, skridsikre
sko, hjelm eller høreværn for ikke at komme alvorligt
til skade.
Undgå utilsigtet igangsættelse. Se efter, som
start-stopknappen er på “stop”, inden redskabet
eller værktøjet tilsluttes en stikkontakt eller
batteriet sættes i, og før redskabet eller værktøjet
tages op eller flyttes. For at forebygge ulykker må
redskabet eller værktøjet ikke flyttes med fingeren
på start-stopknappen. og det må heller ikke tilsluttes
stikkontakten/batteriet på ikke sættes på, hvis start-
stopknappen er på “start”.
Tag spændnøglerne ud, inden værktøjet sættes
i gang. Man kan komme alvorligt til skade, hvis
spændnøglen bliver siddende på en af redskabets
eller værktøjets bevægelige dele.
Pas på ikke at tabe balancen. Fordel vægten på
begge ben, og lad være med at strække armen
for langt ud. I en stabil arbejdsstilling kan man bedre
styre redskabet eller værktøjet, hvis der sker noget
uventet.
Vær klædt rigtigt til formålet. Undgå løsthængende
tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra
de bevægelige dele. Løsthængende tøj, smykker og
langt hår kan sætte sig fast i de bevægelige dele.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:42CHV182 manual (EU).indd Sec1:42 3/4/09 7:54:26 PM3/4/09 7:54:26 PM
43
Dansk
DK
GB SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT
ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER
Hvis redskabet eller værktøjet leveres med
støvsugersystem, skal det monteres og anvendes
korrekt. Derved forebygges uheld og ulykker.
ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISKE REDSKABER OG VÆRKTØJER
Pres ikke værktøjet. Brug det redskab eller
værktøj, der passer til opgaven. Det elektriske
redskab eller værktøj er mere effektivt og sikkert, hvis
det anvendes med den hastighed, det er beregnet til.
Brug ikke det elektriske værktøj, hvis det ikke kan
startes og standses med start-stopknappen. Hvis
redskabet eller værktøjet ikke kan tændes og slukkes
rigtigt, er det farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten, eller fjern
batteriet inden indstillinger eller skift af tilbehør,
og før redskabet eller værktøjet stilles væk. Derved
formindskes risikoen for, at redskabet eller værktøjet
starter ved et uheld.
Opbevar elektrisk værktøj utilgængeligt for
børn. Lad ikke andre, som ikke kender redskabet
eller værktøjet, og som ikke har læst disse
sikkerhedsregler, bruge det. Elektrisk værktøj er
farligt, hvis det kommer i ukyndige hænder.
Vedligehold redskaber og værktøj omhyggeligt.
Se efter, om de bevægelige dele er rettet ind.
Se alle dele efter for brud. Undersøg, om alt er
monteret rigtigt, og kontroller alle øvrige forhold,
som kan have indflydelse på værktøjets drift.
Hvis der er beskadigede dele, skal redskabet eller
værktøjet repareres inden yderligere brug. Mange
uheld og ulykker skyldes forkert eller manglende
vedligeholdelse af værktøj og redskaber.
Hold værktøjer og redskaber rene og skarpe. Et
rent og skarpt skæreværktøj eller -redskab er mindre
tilbøjeligt til at sætte sig fast og lettere at styre.
Anvend det elektriske værktøj, tilbehøret, indsatser
m.v. i overensstemmelse med disse forskrifter, og
tag ligeledes hensyn til driftsforholdene og den
pågældende opgave. For at undgå farlige situationer
må det elektriske redskab eller værktøj kun anvendes
til de formål, det er beregnet til.
SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER FOR
BATTERIDREVNE REDSKABER OG VÆRKTØJER
Oplad kun redskabets eller værktøjets batteri med
den af fabrikanten anførte oplader. En oplader
beregnet til en bestemt type batteri kan forårsage
brand, hvis den anvendes til en anden type batteri.
Der må kun anvendes en bestemt type batteri til
det batteridrevne redskab eller værktøj. Hvis der
anvendes andre batterier, kan der opstå brand.
Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i
berøring med metalgenstande som papirklemmer,
mønter, nøgler, skruer, søm eller andre
genstande, der kan skabe forbindelse mellem
batterikontakterne. Kortslutning af batteriets
kontakter kan forårsage forbrændinger eller brand.
Undgå berøring med batterivæsken, hvis den
siver ud efter fejlagtig håndtering. Hvis det skulle
ske, skylles det berørte område grundigt med
rent vand. Hvis man har fået væske i øjnene, søges
også læge. Væskestænk fra et batteri kan forårsage
irritation eller forbrændinger.
VEDLIGEHOLDELSE
Reparationer skal overlades til en fagmand, som
udelukkende anvender originale reservedele.
Derefter kan det elektriske redskab eller værktøj igen
bruges sikkert.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER
Lad ikke børn anvende håndstøvsugeren eller lege
med håndstøvsugeren som var det et legetøj. Nært
opsyn er nødvendigt når håndstøvsugeren anvendes
i nærheden af børn.
Denne håndstøvsuger er KUN beregnet til
husholdningsbrug.
Anvend KUN denne håndstøvsuger til dens beregnede
formal som beskrevet i denne manual. Anvend kun det
tilbehør som anbefales i denne manual.
Hvis håndstøvsugeren ikke fungerer ordentligt, er blevet
tabt, beskadiget, glemt udendørs eller tabt ned i vand,
så bring den venligst til dit nærmeste servicecenter.
Misbrug ikke ledningen. Løft aldrig opladeren eller
basen i ledningen og hiv aldrig i ledningen for at fjerne
denne fra en stikkontakt. Tag fat i opladeren, ikke
ledningen, og hiv for at frakoble. Lad ikke ledningen
hænge ud over borde eller lignende og lad den ikke
berøre varme overfl ader.
Berør hverken opladeren eller håndstøvsugeren med
våde hænder.
Sæt aldrig nogen genstande ind i ventilationsåbningerne.
Anvend ikke hvis nogen af åbningerne er blokeret.
Hold alle åbninger fri fra støv, skidt, hår og andet som
kan forhindre luftstrømningen.
Støvsug ALDRIG materialer såsom varme kul,
cigaretter, tændstikker osv.
Anvend ikke uden støvbeholder og fi lter korrekt
installeret.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:43CHV182 manual (EU).indd Sec1:43 3/4/09 7:54:26 PM3/4/09 7:54:26 PM
44
Dansk
DK
GB SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT
SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER
Sluk for alle knapper før håndstøvsugeren frakobles
eller tilsluttes strøm til opladning.
Vær ekstra forsigtig når håndstøvsugeren anvendes
på trapper.
Forsøg ikke at støvsuge hårde genstande såsom
søm, skruer, mønter osv. Dette kan føre til uheld og
beskadigelse af enheden.
Håndstøvsugeren behøver ikke tilsluttes strøm
og den kan således altid anvendes frit. Vær
opmærksom omkring eventuelle risikable situationer
når håndstøvsugeren anvendes eller hvis der skiftes
tilbehør.
Fjern batteriet fra håndstøvsugeren når den ikke
anvendes og når den skal repareres.
Efterlad ikke håndstøvsugeren eller batterierne
nær åben ild eller anden ekstrem varme. Disse kan
eksplodere.
Håndstøvsugeren bør oplades i omgivelesr hvor
temperaturen ikke er højere end 10°C og mindre end
38°C.
Under ekstreme anvendelses- eller temperaturforhold,
så kan der forekomme batterilækage. Hvis batterivæske
kommer i kontakt med huden, så vask huden mindst 10
minutter og søg herefter lægehjælp.
Batterier udsender gasser og kan eksplodere hvis
i nærheden af åbne fl ammer, såsom ved komfurer.
For at mindske risikoen for alvorlige uheld, så anvend
aldrig trådløse enheder i nærheden af åbne fl ammer.
Et eksploderet batteri kan udsende småstykker
og kemikalier. Hvis huden udsættes for disse skal
øjeblikkeligt skylles af med rent vand.
Lær dit strømværktøj at kende. Læs brugermanualen
grundigt. Lær de forskellige funktioner, begrænsninger,
samt specifi kke potentielle farer relateret til brugen af
denne enhed. Følges disse sikkerhedsregler mindskes
risikoen for elektrisk stød, brand og alvorlige uheld.
For at mindske risikoen for elektrisk stød, så anvend
kun håndstøvsugeren indendørs.
Bær altid sikkerhedsbriller. Hverdagsbriller har kun
stødsikkert glas; disse er IKKE sikkerhedsbriller. .
Følges denne sikkerhedsregler mindskes risikoen for
personlige skader.
Beskyt dine lunger. Bær ansigts- eller støvmaske
hvis arbejdet er meget støvende. Følges denne
sikkerhedsregler mindskes risikoen for personlige
skader.
Elektrisk stød kan forekomme hvis enheden oplades
udendørs eller op våde overfl ader
Tjek efter beskadigede dele. Før enheden anvendes
skal alle dele tjekkes efter skader for at sikre, at
disse fungerer korrekt. Tjek om alle bevægende dele
sidder korrekt, om dele sidder ordentligt fast, om dele
er beskadiget og samlingspunkter og andre forhold
som kan have infl ydelse på brugen af enheden.
Beskadigede dele skal repareres ordentligt eller
udskiftes af et autoriseret servicecenter. Følges denne
sikkerhedsregler mindskes risikoen for personlige
skader.
Gem disse instruktioner. Referer ofte dertil og anvend
dem til at instruere andre i brugen af enheden. Hvis
du låner enheden ud, så husk også at vedlægge disse
instruktioner.
OPLADESIKKERHED
Udsæt ikke opladeren for våde eller fugtige
omgivelser.
Anvendelse af tilbehør som ikke anbefales af eller
sælges af producenten kan føre til risiko for brand,
elektrisk stød, eller personlig skade.
For at mindske risikoen for beskadigelse af opladeren
og ledningen, så hiv aldrig i selve ledningen når
opladeren skal frakobles stikkontakten.
Sørg for at ledningen er placeret således at den ikke
trædes på, faldes over eller let udsættes for skader og
unødig stress.
En forlængerledning bør ikke anvendes med mindre
det er strengt nødvendigt. Anvendelse af en forkert
forlængerledning kan føre til risiko for brand og elektrisk
stød. Hvis en forlængerledning må anvendes, så sørg
for at:
a. Pindene på stikket af forlængerledningen har samme
antal og er identiske i størrelse og form som dem på
opladeren.
b. Forlængerledningen er korrekt forbundet og i god
stand.
Anvend ikke opladeren med en beskadiget ledning eller
stik. Hvis beskadiget så få den øjeblikkeligt udskiftet af
en kvalifi ceret serviceteknikker.
Anvend ikke opladeren hvis den har fået et hårdt slag,
er blevet tabt, eller beskadiget på anden vis; bring
opladeren til en kvalifi ceret serviceteknikker.
Adskil ikke opladeren; bring den til en kvalifi ceret
serviceteknikker når service eller reparation er
nødvendig. Ukorrekt samling kan føre til risiko for
elektrisk stød eller brand.
For at mindske risikoen for elektrisk stød, så frakobl
opladeren fra stikkontakten før den vedligeholdes
eller rengøres. Anvendes kun knapperne på enheden
mindsker ikke risikoen.
Frakobl opladeren fra strømforsyningen når den ikke er
i brug.
Risiko for elektrisk stød. Berør hverken de uisolerede
dele på stikket eller på batteriterminalen.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:44CHV182 manual (EU).indd Sec1:44 3/4/09 7:54:26 PM3/4/09 7:54:26 PM
45
Dansk
DK
GB SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT
OPLADESIKKERHED
Gem disse instruktioner. Referer ofte dertil og anvend
dem til at instruere andre i brugen af enheden. Hvis
du låner enheden ud, så husk også at vedlægge disse
instruktioner.
BESKRIVELSE
1. Litium-ion batteri
2. Nikkel-cadmium battery pack
3. TIL-FRA knap
4. For at tænde
5. For at slukke
6. Sprække/børstetilbehør
7. Støvbeholder
8. Udløserknap
9. Filter
10. Knapper
11. Åbning
12. Knap
SPECIFIKATIONER
Volt 18 V
Luftstrømvolumen 0,83 m
3
/min
Støvkapacitet 650 ml
Vægt 0,91 kg
MODEL BATTERI
(ikke inkluderet)
OPLADER
(ikke inkluderet)
CHV182
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
ANVENDELSE
ADVARSEL:
Selv om du måttte være en meget erfaren bruger
af enheden bør det ikke gøre dig uopmærksom.
Husk at et øjebliks uopmærksom er nok til at føre
til alvorlige skader.
ADVARSEL:
Bær altid sikkerhedsbriller eller sikkerhedsbriller
med sidebeskyttelse når enheden anvendes.
Følges dette råd ikke kan det føre til at små
stykker kastes mod øjenene og fører til alvorlige
skader.
ADVARSEL:
Anvend ikke noget tilbehør til denne enhed som
ikke er anbefalet af producenten. Anvendelse
af tilbehør som ikke er anbefalet kan føre til
alvorlige personlige skader.
ANVENDELSE
Du kan anvende dette produkt til nedenstående formål:
Let støvsugning på tørre overfl ader.
ADVARSEL:
Fjern altid batteripakken fra værktøjet når du
samler dele, foretager indstillinger, indsætter
eller fjerner bits, rengører eller når det ikke er i
brug. Fjernes batteripakken undgås utilsigtet start
af værktøjet, som kan føre til alvorlige personlige
skader.
FUNKTIONER TIL BESKYTTELSE AF BATTERI
Ryobi 18 V Lithium-Ion batterier er designet med
funktioner der beskytter Lithium-Ion celler og maksimerer
batteriets levetid. Under visse anvendelsesforhold kan
disse indbyggede funktionerner få batteriet og værktøjet
til at fungere anderledes sammenlignet med Nikkel-
Cadmium batterier.
Under visse typer anvendelse, så kan elektronikken
i batteriet til at afbryde og dermed få værktøjet til at
stoppe. For at genstarte batteriet og værktøjet, så slip for
startknappen og start herefter igen.
BEMÆRK: For at undgå afbrydelse af batteriet, så undgå
af presse værktøjet.
Hvis slip af startknappen ikke genstarter batteriet og
værktøjet, så er batteripakken udtømt for strøm. Hvis
udtømt, så skal batteriet genoplades med Lithium-Ion
opladeren.
FOR AT INSTALLERE BATTERIET
Se fi gure 1.
Sørg for knappen er placeret i midterpositionen.
Indsæt batteriet i produktet som illustreret.
Sørg for at hasperne på hver side af batteriet låser sig
fast og at batteriet sikker korrekt fast i produktet før det
tages i brug.
FOR AT FJERNE BATTERIET
Tryk ned på hasperne på hver side af batteriet.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:45CHV182 manual (EU).indd Sec1:45 3/4/09 7:54:27 PM3/4/09 7:54:27 PM
46
Dansk
DK
GB SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT
ANVENDELSE
Fjern batteriet fra holderen.
ADVARSEL:
Batteriprodukter er altid aktive. Således bør
startknappen altid være løst når værktøjet
opbevares eller hvis det bæres ved siden.
START/STOP HÅNDSTØVSUGEREN
Se fi gur 2,
For at starte håndstøvsugeren: før knappen mod
fronten af støvsugeren.
For at stoppe håndstøvsugeren: før knappen mod
bagenden af støvsugeren.
BØRSTE/SPRÆKKE TILBEHØR
Se fi gur 3 - 5,.
Kombinationstilbehøret med børste/sprække kan gemmes
let væk på undersiden af støvbeholderen.
For at tage børste/sprække tilbehøret af, så hiv det fremad
og fjern det fra støvbeholderen.
Coveret til børste/sprække tilbehøret føres frem for at
dække over børsten, så tilbehøret også kan anvendes
som sprækketilbehør.
Tænd for håndstøvsugeren
Fjern batteriet.
Indsæt tilbehøret i forrest på støvbeholderen og sørg
for at tilbehøret er installeret korrekt.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL:
Når håndstøvsugeren repareres, så anvend
udelukkende identiske reservedele. Anvendelse
af andre dele kan føre til farlige situationer og
beskadigelse af produktet.
ADVARSEL:
Bær altid sikkerhedsbriller eller sikkerhedsbriller
med sidebeskyttelse mens håndstøvsugeren
anvendes og blæser meget støv op. Hvis der er
meget støvet, så bær også en ansigtsmaske.
GENEREL VEDLIGEHOLDELSE
Undgå at anvende opløsningsmidler til at rengøre pla-
sticdelene. De fl este typer plastic tager skade af diverse
opløsningsmidler og kan værktøjet tage skade hvis disse
anvendes til rengøring. Anvend i stedet en ren klud til at
fjerne skidt, støv, olie, fedt, osv.
ADVARSEL:
Lad hverken bremseolie, benzin,
petroleumsbaserede produkter, ætsende olier,
osv., komme i kontakt med plasticdelene.
Kemikalier kan beskadige, forringe eller
ødelægge plasticdelene, hvilket kan føre til
alvorlige personlige skader.
Forsøg ikke at åbne batteriet. Der er fare for kortslutning.
Kun de dele der vises på delelisten kan repareres eller
udskiftes af brugeren selv. Alle andre dele bør udskiftes
hos et autoriseret servicecenter.
RENGØR HÅNDSTØVSUGEREN
Støvbeholderen bør tjekkes, tomes og rengøres
regelmæssigt så den altid støvsuger bedst muligt.
FJERN STØVBEHOLDEREN
Se fi gur 6
Fjern batteriet fra håndstøvsugeren.
Tryk ned på knappen på toppen af håndstøvsugeren.
Hiv støvbeholderen ned og ud som illustreret og tag
den af håndstøvsugeren.
FJERN OG RENGØR/UDSKIFT FILTERET
Se fi gur 7
Fjern batteriet fra håndstøvsugeren.
Fjern fi lteret ved at trykke ind på knapperne og løfte ud
af holderen.
Ryst eller børst let støv og skidt af fi lteret.
Ryst eller børst let støv af fi lteret. Vask hvis
nødvendigt.
Tøm støvbeholderen; vask hvis nødvendigt. Før
beholderen sættes tilbage på håndstøvsugeren, så
sørg for at alle dele er fuldstændig tørre.
Når der købes et nyt fi lter, så spørg efter delnummer
019484002004.
FASTGØR STØVBEHOLDEREN
Se fi gur 8
Place de to dele som illustreret. Før hullet i bunden af
støvbeholderen på linie med bunden af motorhuset og
sæt herefter de to dele sammen.
MILJØBESKYTTELSE
Genbrug råmaterialer i stedet for at smide de
mud. Enheden, tilbehør og indpakning bør
sorteres og genbruges på miljørigtig vis.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:46CHV182 manual (EU).indd Sec1:46 3/4/09 7:54:27 PM3/4/09 7:54:27 PM
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date
stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the
end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez
vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen,
zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da
data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador
final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes
ikke af denne reklamationsret.
DK
FR
GB
DE
ES
IT
PT
NL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:139CHV182 manual (EU).indd Sec1:139 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
/