Powerplus POW754 Brugervejledning

Mærke
Powerplus
Model
POW754
Type
Brugervejledning
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 1 www.varo.com
1 BESKRIVELSE (FIG. A) .................................................................... 2
2 MEDFØLGENDE INDHOLD .............................................................. 2
3 SYMBOLER ....................................................................................... 2
4 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ 3
4.1 Arbejdsområde .......................................................................................................... 3
4.2 Elektrisk sikkerhed ................................................................................................... 3
4.3 Personlig sikkerhed .................................................................................................. 3
4.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer.......................................... 4
4.5 Service ....................................................................................................................... 4
5 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER ..................................................... 4
5.1 Sluk sprøjtepistolen omgående i tilfælde af: ........................................................... 5
6 MONTERINGSINSTRUKTIONER ..................................................... 5
7 BRUGSVEJLEDNINGER ................................................................... 6
8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE .......................................... 7
9 TEKNISKE DATA .............................................................................. 7
10 STØJ .................................................................................................. 7
11 GARANTI ........................................................................................... 8
12 MILJØ ................................................................................................. 8
13 KONFORMITETSERKLÆRING ........................................................ 9
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 2 www.varo.com
SPRØJTEPISTOL
POW754
ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt,
før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen
med denne vejledning.
1 BESKRIVELSE (FIG. A)
1. Kompressorenhed
2. Tænd/sluk kontakt
3. Opbevaringsbakke til sprøjtepistol
4. Smidig luftslange
5. Sprøjtepistol
6. Reguleringshåndtag
7. Beholder til maling
8. Sprøjtedyse
9. Beholder til måling af viskositet
2 MEDFØLGENDE INDHOLD
Fjern al emballage.
Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
Kontroller værktøjet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under
transporten.
Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit
lokale affaldssystem bagefter.
ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med
plastikposer! Risiko for kvælning!
1 stk. elektrisk sprøjtepistol
1 stk. slange
1 stk. tragt
1 stk. skulderbælte
Instruktionsmanual
Opbevaringsbakke til sprøjtepistol
Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er
beskadigede.
3 SYMBOLER
I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:
Symboliserer risiko for
personskader eller skader på
værktøjet.
Læs vejledningen før brug.
I overensstemmelse med
grundlæggende
sikkerhedsstandarder i de
europæiske direktiver.
Klasse II maskine Dobbelt
isolering Du behøver ingen
jordforbindelsestik.
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 3 www.varo.com
4 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ
OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl p.g.a. manglende overholdelse af anvisningerne
nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-
værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel) eller batteridrevet
(trådløst) el-værktøj.
4.1 Arbejdsområde
Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning
kan medføre ulykker.
Med dette værktøj må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes
brændbare væsker, gas eller støv. El-værktøjer producerer gnister, som kan antænde
støvet eller dampene.
Hold børn og andre personer væk, mens el-værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over værktøjet.
4.2 Elektrisk sikkerhed
Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på
mærkepladen.
Værktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Netstikket må ikke ændres på nogen
måde. Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording.
Uændrede netstik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød.
Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet.
Hold værktøjet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger faren
for elektriske stød.
Netkablet må ikke misbruges til at bære værktøjet, hænge det op eller trække netstikket
ud af stikdåsen. Hold netkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af
værktøjet. Beskadigede eller indfiltrede netkabler øger faren for elektriske stød.
Hvis der arbejdes udendørs med et el-værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som
er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til
udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød.
Hvis el-værktøjet skal anvendes et sted, hvor det er fugtigt, skal der anvendes en
strømforsyning der er beskyttet mod anløbsstrøm/reststrøm. Anvendelse af en
reststrømsenhed reducerer risikoen for elektrisk stød.
4.3 Personlig sikkerhed
Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el-værktøjet med fornuft. Brug ikke
værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjebliks
uopmærksomhed ved anvendelsen af værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser.
Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt
sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller
høreværn, alt efter el-værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.
Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden
netstikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens værktøjet
bæres, eller tilslutter værktøjet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.
Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden værktøjet tændes. Et værktøj eller en
nøgle, som befinder sig en drejende del af værktøjet, kan forårsage kvæstelser.
Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne
måde kan værktøjet styres bedre i uventede situationer.
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 4 www.varo.com
Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes
af bevægelige dele.
Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at
disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer,
der skyldes støv.
4.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer
Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal
udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det
oplyste ydelsesområde.
Brug ikke el-værktøjer med defekte afbrydere. Et el-værktøj, som ikke længere kan
tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
Træk netstikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på værktøjet,
tilbehørsdele skiftes ud eller værktøjet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer
utilsigtet start af værktøjet.
El-værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke
personer, som ikke er fortrolige med værktøjet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til
at bruge værktøjet. El-værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af værktøjet fungerer
upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan
måde, at værktøjets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet
bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer
med skarpe skærekanter komme ikke til at sidde fast og er lettere at styre.
Brug el-værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger
og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne
forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-
værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.
4.5 Service
Værktøjet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og med originale reservedele.
Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bevares.
5 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER
SPRØJT ALDRIG PÅ PERSONER - Ret aldrig dysen mod en anden person eller et dyr.
Lad aldrig sprøjtevæsken komme i direkte berøring med huden.
ANTÆNDELSESTEMPERATUR - Denne sprøjtepistol må ikke anvendes til sprøjtning af
brændbar maling eller opløsningsmidler med en antændelsestemperatur på under 32°C.
VENTILATION - Sørg altid for at der er tilstrækkelig ventilation i det område, hvor der
sprøjtes.
DYSEKURV - Hold altid dysekurven på plads, mens der sprøjtes.
TAG HENSYN TIL ARBEJDSOMGIVELSERNE - Brug ikke sprøjtepistolen i områder med
risiko for brand eller eksplosion.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ FARE - Vær opmærksom på enhver risiko der kan være
forbundet med det materiale der sprøjtes. Læs oplysningerne på emballagen og
informationer fra fabrikanten.
SPRØJT IKKE Undgå at sprøjte med ubekendt materiale.
BRUG ØJENBESKYTTELSE - Brug altid passende øjenbeskyttelse for at beskytte øjnene
mod skadelige dampe.
BRUG MASKE - Brug aldrig en sprøjtepistol, hsi De ikke har en sikkerhedsmaske på.
BESKYT DERES ØRER - Brug høreværn hvis lydtrykket overstiger 85dB(A).
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 5 www.varo.com
VEDLIGEHOLD DERES VÆRKTØJ - Hold Deres sprøjtepistol, malerbeholder og dyser
rene. Undgå at rense dem med brændbare væsker der har en antændelsestemperatur på
under 32°C. Kontroller ledningen regelmæssigt og få den udskiftet af en fagkyndig
person, hvis den er beskadiget.
ÅBEN ILD - Sprøjt aldrig i nærheden af åben ild eller antændingsflamme.
RYGNING - Ryg aldrig under sprøjtearbejdet.
FORTYNDER - Læs altid malerfabrikantens forslag eller anvisninger om fortynding, før
brug af maling eller andre materialer
SLÅ STRØMMEN FRA - Slå altid strømmen fra når De fylder malebeholderen eller rengør
sprøjtepistolen.
SLUK PISTOLEN NÅR DEN IKKE ER I BRUG - Undgå at lade pistolen køre i kortere eller
længere tid mens reguleringsknappen for sprøjtemængde er fuldstændigt lukket.
Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af brug af materialer, der
ikke er egnede til sprøjtepistolen, eller maling der ikke er korrekt fortyndet,
eller nogen som helst helbredsskader, der er opstået som resultat af
utilstrækkelig ventilation.
5.1 Sluk sprøjtepistolen omgående i tilfælde af:
Uregelmæssigheder i stikket til den strømførende ledning, og den strømførende ledning
selv, eller beskadigelse af den strømførende ledning
Defekt afbryder
Røg eller lugt af brændt isolationsmateriale.
6 MONTERINGSINSTRUKTIONER
Sæt sprøjtepistolens opbevaringsbakke på siden af
kompressoren ved at skubbe det firkantede styr ned i
indhakket på siden af kompressoren:
Fastgør den ene af den
fleksible slanges ender til
kompressorens udtag:
og den anden ende til indtaget på sprøjtepistolen:
Før der udføres nogen form for arbejde, er det
nødvendigt at fastslå den anvendte malings konsistens
eller viskositet. Dette måles i DIN-sekunder. For at fastslå
dette skal malingen først blandes grundigt. Sænk
bægeret til måling af viskositeten ned i malingen under
beholderens kant. Løft bægeret op og mål antallet af
sekunder det tager for malingen at løbe ud. Dette giver
en DIN-s værdi (se i viskositetstabellen) den højeste
tilladte viskositet i til sprøjtning med denne sprøjtepistol er
30 DIN-sekunder.
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 6 www.varo.com
Beholderen til malingen skrues af ved at dreje den med
uret. Fyld op og fortynd, hvis nødvendigt.
Slut strøm til kompressoren og tænd for
vippetangentafbryderen (I). For at stoppe kompressoren
så tryk over til positionen OFF (0). Drej regulatoren indtil
det ønskede sprøjtemønster er valgt. Det tilrådes at
sprøjte et lille testområde først, især hvis der sprøjtes
oven på en allerede bemalet overflade. Visse typer
maling og lak kan reagere dårligt på visse
overfladebehandlinger af en anden type.
7 BRUGSVEJLEDNINGER
Der opnås de bedste resultater, hvis den overflade, der skal males, bliver rengjort først.
Overfladen skal være fri for støv og fedt. Det tilrådes også at beskytte det malede område
mod luftbårne støvpartikler.
Der opnås de bedste resultater ved at holde sprøjtepistolen 25-30 cm. væk fra den overflade,
der skal males. Påføring af adskillige tynde lag i stedet for et tykt lag hjælper med at
forebygge, at malingen løber. Hvert lag skal tørre en smule før det næste lag påføres.
Brug lange fejende armbevægelser frem for korte håndledsbevægelser til at sikre, at
afstanden mellem arbejdsstykket og sprøjtepistolen holdes konstant. Den bedste metode til
sprøjtning på overflade er et kors-mønster som starter med horisontale strøg og afslutning
med lette vertikale strøg.
Det kan være nødvendigt at afdække området rundt om arbejdsstykket. Dette kan gøres med
aviser og tape. Ved vinduespaneler kan et fugtigt stykke avis, der sættes fast til panelet,
beskytte glasset i et kort stykke tid.
Husk altid at afbryde strømforsyningen før beholderen til maling fyldes med
sprøjtemateriale.
De fleste former for maling leveres klar til påføring med pensel, og skal fortyndes før de kan
påsprøjtes. Følg producentens råd om fortynding af malingen, når den anvendes i en
sprøjtepistol. Viskositetsbægeret kan hjælpe dig med at fastslå malingens korrekte viskositet.
Fyld maling op til bægerets kant for at fastslå den korrekte viskositet. Mål hvor lang tid det
tager for bægeret at blive tømt ned i beholderen. Tabellen herunder viser den anbefalede tid
hos de forskellige typer af materiale.
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 7 www.varo.com
VISKOSITETSTABEL
Lak, syntetiske harpiks-primere
Ufortyndet 30
Syntetisk harpiksmaling, klar lak
15-30
Akrylmaling
20-30
Imprægneringsmiddel til træ, pesticider, olier
Ufortyndet (højest 30)
Aluminiumsmaling
15-30
Desinficerende midler, rengøringsmidler,
pudsemidler
Ufortyndet (højest 30)
8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Sluk altid for strømtilførslen før sprøjtepistolen og beholderen til maling
rengøres.
Det er meget vigtigt at rengøre sprøjtepistolen grundigt efter brug. Hvis dette ikke gøre,
risikeres det, at sprøjtepistolen bliver ubrugelig. Rengør sprøjtepistolen med egnede
fortyndingsmidler, terpentin eller vand afhængig af, hvilket produkt der er blevet sprøjtet.
Sprøjtepistolen må aldrig nedsænkes i nogen form for væske. Brug en klud med fortynder,
terpentin eller vand til at rengøre sprøjtepistolens overflade og en lille børste til rengøring af
sprøjtemonteringen. Hvis cylinderhullet blokeres skal der anvendes en passende
cylinderrengøringsnål (er ikke medleveret).
9 TEKNISKE DATA
230-240 V
50 Hz
600 W
II
0,8 l
30,000 min
-1
Ø 1,8 mm
1,5 m
380 ml/min
2.05 kg
10 STØJ
Støjemissionsværdier er målt i overensstemmelse med gældende standarder. (K=3)
Lydtryksniveau LpA
81 dB(A)
Lydeffektniveau LwA
92 dB(A)
BEMÆRK: brug høreværn når lydtrykket er over 85 dB(A).
aw (Vibrationsniveau):
1.6 m/s²
K = 1,5 m/s²
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 8 www.varo.com
11 GARANTI
Produktet dækkes af garanti i henhold til gældende retlige bestemmelser i en periode på
24 måneder fra den første købers købsdato.
Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier,
opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller
tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af
misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende
garanti.
Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af
værktøjet.
Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-
værktøjer.
Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt
skriftligt.
Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på
apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven
støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende
anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke
at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert
netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller
påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det
er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger,
regelmæssig service af kulbørster,…)
Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.
Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale
blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.
12 MILJØ
Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som
husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt
husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt
den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og
bortskaffelse.
POW754 DA
Copyright © 2014 VARO Side | 9 www.varo.com
13 KONFORMITETSERKLÆRING
VARO N.V. Joseph Van Instraat 9 BE2500 Lier Belgien, erklærer hermed, at
Apparatbeskrivelse: sprøjtepistol
Varemærke: POWERplus
Varenummer: POW754
er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende
europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede
standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring.
EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for
undertegnelsen):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2013
Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy
N.V.
Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør,
Hugo Cuypers
Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender)
23/05/14
/