Danfoss CF-RF Room Thermostat Installationsvejledning

Mærke
Danfoss
Kategori
termostater
Model
CF-RF Room Thermostat
Type
Installationsvejledning
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
25
DK
Indhold
1. Funktionsoversigt .................................................. 26
2. Installation ................................................................ 26
3. Temperaturindstillinger ........................................ 28
4. Transmissionstest ................................................... 31
5. Montering ................................................................. 31
6. Afinstallation ...........................................................32
7. Specifikationer ......................................................... 33
8. Fejlfinding .................................................................. 34
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
9. Figurer og illustrationer ................................. A1-A2
DK
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
26
1. Funktionsoversigt
Forside - fig. 1
Op/ned-knap
Trykknap
Rød lysdiode (under frontdækslet)
Infrarød gulvsensor
Lysdiode
Konstant lys Tændt
Lyser ikke Slukket
Langsom blinken Blinker
Hurtig blinken Flimrer
Bagside - fig. 2
Bagplade
Bagpladelås (drej 90°)
Skruehul til vægmontering
Placering af batterier
Skrue og rawlplug
Bemærk! Fjern de medfølgende strips fra batterierne for at
aktivere dem
2. Installation
Bemærk!
Fjern de medfølgende strips fra batterierne i rumtermo-
staten for at aktivere dem.
Tildelingen af rumtermostater til masterregulatoren skal
udføres inden for en afstand af 1½ m.
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
27
Aktivering af tilstanden Install på
masterregulatoren - fig. 1
Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden
Install. Indikatoren for Install blinker
Tryk på OK for at aktivere Install. Indikatoren
for Install tændes.
Aktivering af tilstanden Install på
rumtermostaten
Tryk på knappen . Lysdioden og flimrer
under kommunikationen.
Valg af udgang på masterregulatoren
Alle tilgængelige udgangsindikatorer på
masterregulatoren lyser, og den første af
dem blinker.
Tryk på udgangsknappen , for at vælge den
ønskede udgang (blinker), og bekræft med
OK
Alle udgangsindikatorer slukkes. Indikatoren
for den valgte udgang forbliver tændt et kort
øjeblik
Rumtermostatens installationsstatus
Tilfredsstillende - lysdioden slukkes.
Ikke tilfredsstillende - lysdioden blinker fem
gange
Bemærk! Om nødvendigt kan man tildele en rumtermo-
stat flere udgange ved at gentage installationsprocessen.
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
DK
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
28
3. Temperaturindstillinger
Digitalt display - fig. 1
Indstilling af ønsketemperatur
Minimumsgrænse for temperatur
Maksimumsgrænse for temperatur
Låseikon (indstillingerne låses fast med
ernbetjeningen CF-RC)
Transmissionslinkikon
Indikator for lavt batteriniveau
Alarmikon
Timerikon (tids- og zonestyring foretages
med ernbetjeningen CF-RC)
Rumtemperatur
Temperatur ved gulvoverfladen
Ændring af standardtemperaturen på displayet
- fig. 1
1. Den faktiske rumtemperatur vises som stan-
dard i displayet
2. Tryk på hold knappen , og hold den nede,
indtil SET MAX vises på displayet, for at ændre
standardvisningen i displayet fra at være den
faktiske rumtemperatur til at være den faktiske
temperatur ved gulvoverfladen.
3. Tryk kort gentagne gange på knappen ,
indtil eller blinker i displayet.
4. Tryk på op/ned-knappen for at vælge den
nye standardtemperatur i displayet:
Rumtemperatur
Temperatur ved gulvoverfladen
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
29
Indstilling af rumtemperatur
1. Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises
i displayet.
2. Tryk på op/ned-knappen for at indstille
den ønskede rumtemperatur. SET vises
i displayet
3. Når du slipper op/ned-knappen , vil displayet
igen vise den faktiske rumtemperatur.
Bemærk! Termostaten regulerer gulvvarmesystemet i
henhold til rumtemperaturens referencepunkt og inden
for de fastsatte maksimums- og minimumsgrænser for
temperaturen ved gulvoverfladen.
Begrænsning af rumtemperatur
1. Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises
i displayet.
2. Tryk på knappen , indtil SET MAX vises i
displayet.
3. Tryk på op/ned-knappen for at indstille en
maksimumsgrænse for rumtemperatur.
4. Tryk kort på knappen . SET MIN vises i
displayet.
5. Tryk på op/ned-knappen for at indstille et
minimum for rumtemperatur.
6. Tryk kort på knappen . Den faktiske tempe-
ratur ved gulvoverfladen vises i displayet.
Grænser for temperatur ved gulvoverfladen
1. Kontroller, at den faktiske temperatur ved
gulvoverfladen vises i displayet (illustreret
med ).
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
DK
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
30
2. Tryk på knappen , og hold den nede, indtil
SET MAX også vises i displayet.
3. Tryk på op/ned-knappen for at indstille
en maksimumsgrænse for temperaturen ved
gulvoverfladen.
4. Tryk kort på knappen . SET MIN vises også
i displayet.
5. Tryk på op/ned-knappen for at indstille
en minimumsgrænse for temperaturen
ved gulvoverfladen.
VIGTIGT!
Da varmeafgivelsen fra gulvet kan variere let
afhængigt af gulvbelægningen – og dermed
forårsage en unøjagtig temperaturmåling – kan
det være nødvendigt at justere indstillingerne for
maksimums- og minimumstemperaturer ved gulv-
overfladen tilsvarende.
! Det er vigtigt, at du altid følger gulvfabrikantens
anbefalinger med hensyn til temperatur ved gulv-
overfladen.
! Det anbefales altid at inkludere en blandeshunt til
gulvopvarmningskredsløb for at sikre en optimal
fremløbstemperatur. - Ud over at give et mindre
energiforbrug, vil en korrekt indstilling af frem-
løbstemperaturen eliminere risikoen for en for stor
varmeoverførsel til gulvet.
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
31
4. Transmissionstest
Start af transmissionstest fra rumtermostaten
- fig. 1
Tryk på knappen .
Lysdioden tændes.
Linktesten er tilfredsstillende
Lysdioden slukkes.
Linktesten er ikke tilfredsstillende
Lysdioden blinker fem gange.
Ingen linkforbindelse til rumtermostaten
Prøv at ændre rumtermostatens placering i
rummet.
Eller installer repeaterenheden (CF-RU), og
placer den mellem masterregulatoren og
rumtermostaten.
Bemærk! Den/de udgangsindikator(er) på masterregula-
toren , der er forbundet med rumtermostaten, blinker
under linktesten.
5. Montering
Placering af rumtermostaten - fig. 3
Rumtermostaten skal placeres i
henhold til fig. 3.
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
DK
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
32
VIGTIGT!
Rumtermostaten skal så vidt muligt installeres,
hvor den ikke påvirkes af sollys, stærkt kunstigt
lys (fx fra halogenlamper), træk, andet varmeafgi-
vende udstyr (fx tv-apparater) osv.
! Vær opmærksom på, at møbler, tæpper osv ikke
placeres permanent inden for den infrarøde gulv-
sensors område som vist på fig. 3.
Montering - fig. 2
1. Monter bagpladen med de to skruer og
rawlplug gennem skruehullerne i bag-
pladen.
2. Skub termostaten på plads på bagpladen
3. Fastlås om nødvendigt termostaten til bagpla-
den med en unbrako nøgle (drejes 90°)
6. Afinstallation
Aktivering af tilstanden Uninstall på master-
regulatoren - fig. 1
Tryk menuknappen for at vælge tilstanden
Uninstall. Indikatoren for Uninstall blinker.
Tryk på OK for at aktivere Uninstall .
Indikatoren for Uninstall tændes.
Fravalg af udgang på masterregulatoren
Tryk på udgangsknappen for at markere den
udgang, der skal fravælges.
Fravælg den blinkende udgang med tryk på
OK .
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
33
7. Specifikationer
Interval for temperatur-
indstillingsområde
5-35°C
Transmissionsfrekvens 868,42 MHz
Transmissionsrækkevidde i
almindelige bygninger (op til)
30 m
Transmissionseffekt < 1 mW
Batteri
2 stk. AA Alkaline,
1,5 V
Batterilevetid (op til) 1-3 år
Omgivelsestemperatur 0-50°C
Beskyttelsesklasse 21
Gulvsensornøjagtighed +/- 1°C
Gulvsensorens
emissionskoefficient
0,9
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
DK
Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor
34
8. Fejlfinding
Fejlindikation Mulig årsag
Lysdioden, og
blinker hvert femte minut
Batteriniveau lavt
Lysdioden, og
blinker hver 30. sekund
Batteriniveau kritisk lavt
Lysdioden, , og
blinker
Batteriniveau kritisk
lavt. Transmissionen er
stoppet
Lysdioden, og
blinker fem gange
Installlationen/linktesten
er ikke tilfredsstillende
E03 og
Aktuatorfejl på udgang
(CF-MC)
E05 og
Rumtemperatur
under 5°C
VI.UH.R3.1C Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
/