Roche ACCU-CHEK Inform II Brugermanual

Mærke
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Type
Brugermanual
Accu-Chek
®
Inform II
SYSTEM TIL MONITORERING AF BLODSUKKER
Bruger vejledning
Revisionshistorik
Vejledningsversion Revisionsdato Ændringer
Version 1.0 2008-01 Nyt dokument
Version 2.0 2009-08 Opdatering, ny SW-version 02.00
Version 3.0 2010-09 Opdatering, ny SW-version 03.00
Version 4.0 2012-11 Opdatering, ny SW-version 03.04 (OTS, OTE), revision
rengørings-/desinfektionsafsnit; diverse redaktionelle
revisioner
Version 5.0 2013-09 Overgang til ny instrumenthardware: 2D-stregkodescanner,
modifikationer af trådløs LAN-indstilling (separat RF-kort
til indsætning udskiftet med integreret WLAN-komponent),
ny batteripakning. Opdatering til SW 04.00, diverse
redaktionelle revisioner.
Version 6.0 2017-03 SW 04.01 og ikoner for lav strømtilstand implementeret;
opdatering til SW 04.02; ny basisenhed i “Systemoversigt”;
nyt afsnit “Hvad er nyt…”; nyt Appendiks E til den tidligere
basisenhed; diverse redaktionelle revisioner.
0 5156904001 (07) 2017-03 DA
Brugervejledning
Version 6.0
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
© 2008–2017, Roche Diagnostics. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdet i dette dokument, herunder alle illustrationer, ejes af Roche Diagnostics. Ingen del af dette
dokument må gengives eller sendes på nogen måde eller med nogen midler, elektroniske eller mekaniske,
til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har bestræbt
sig på at sikre, at alle oplysningerne i denne vejledning er korrekte på trykketidspunktet. Roche Diagnostics
forbeholder sig dog ret til at udføre eventuelle nødvendige ændringer uden varsel som en del af den fortsatte
produktudvikling.
Send spørgsmål eller kommentarer om denne vejledning til din lokale Roche-repræsentant.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA og COBAS er varemærker tilhørende Roche.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
Logoet Wi-Fi CERTIFIED er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
På pakken, instrumentets typemærkat, batteripakningen, basisenheden eller på kodelæseren kan du støde
på følgende symboler, der her vises med en forklaring:
På instrumenter med WLAN-funktionalitet:
Vedrørende andre WLAN-certificeringer henvises til etiketten under batterirummet og tillægget “Oplysninger
om WLAN-registrering for Accu-Chek Inform II-instrumentet”, som findes på cobas.com.
Forsigtig, se de medfølgende dokumenter. Se de sikkerhedsrelaterede bemærkninger
i vejledningen, der fulgte med dette produkt.
Temperaturbegrænsning (Opbevares ved)
Producent
Fremstillingsdato
Katalognummer
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Global Trade Item Number
Serienummer
Dette produkt overholder kravene i direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik og direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE).
Systemet opfylder de canadiske og amerikanske krav (UL-mærket, i overensstemmelse
med UL 61010-1 og CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1).
Tilslutning til strømforsyning (Base Unit Light)
Tilslutning til strømforsyning (Base Unit)
Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og med RSS-210
i Industry Canada.
Overensstemmelsesmærkningen angiver, at produktet overholder gældende standarder,
og udgør en sporbar forbindelse mellem udstyret og producenten, importøren eller disses
agent, der er ansvarlig for overholdelsen og for markedsføringen på det australske og
newzealandske marked.
IVD
SN
7.5V 1.
7
12V 1,25
A
Hvad er nyt i publikationsversion 6.0?
Dette afsnit indeholder en oversigt over alle de store
ændringer fra version 5 til version 6 af brugervejlednin-
gen. Sletninger eller mindre rettelser er ikke angivet.
SW 04.01 Beskrivelse af nye funktioner i SW 04.01 og justeringer
fra supplementet (det engelske masterdokument
0 7466161001 (01) 2015-03 EN og alle oversættelserne)
er blevet implementeret.
Nyt ikon (flaske med blinkende blå dråbe) bruges
til at anmode om prøvepåføring til kontrol-, ekstern
kvalitetskontrol- og linearitetstest. Se f.eks. side 78,
“Påføring af kontrolopløsningen”.
Konfigurerbar forsinkelse mellem aktiveringen
af scanneren og aflæsning af en stregkode
(PreAimer-forsinkelse). Se afsnit
“Stregkodekonfiguration” på side 192.
Flere stregkodetyper understøttes. Se afsnit
“Stregkodekonfiguration” på side 192.
Yderligere oplysninger vedrørende lithium-ion-
batterier (li-ion) (Forebyggelse af elektrisk stød,
brand og eksplosioner, Mulige farer ved batteri-
pakningen). Se afsnit 1.2.
Oplysninger vedrørende levering. Se side 146.
Ikoner for lav strømtilstand Hvis batteripakningen er ved at løbe tør eller ikke oplader
tilstrækkeligt, viser instrumentet en række ikoner for lav
strømtilstand. Se afsnit “Ikoner for lav strømtilstand” på
side 167.
Nyt layout for
sikkerhedsmeddelelser
Præsentationen af sikkerhedsmeddelelser i denne vejled-
ning er blevet opdateret hele vejen igennem. Se afsnit 1.2
“Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger”.
Testprincip Beskrivelse af det testprincip, der anvendes af
instrumentet. Se side 17.
SW 04.02 På baggrund af kundernes feedback er nye funktioner
tilføjet, og de eksisterende funktioner er forbedret.
Understøttelse af isolationsstuens arbejdsgange.
Scan teststrimmelbøtten, før patient-id'et scannes.
Se side 51.
I tilfælde af en automatisk slukning markeres resul-
taterne automatisk med en standardkommentar.
Se side 22.
Nedlukning af instrument. Se side 23.
Når den trådløse forbindelse er aktiveret, viser
søjlerne for signalstyrke forbindelsens kvalitet.
Se side 45.
Fødselsdatoen kan nu vises på skærmene med
patientglukosemåling. Se side 59.
Validering af patient-id. Se side 188.
Konfigurerbar QC-spærring. Se side 57.
Der er separate kommentarindstillinger for patient-
og QC-resultat. Se side 80.
Funktionen Slet patientinformation er blevet flyttet
til en ny servicemenu. Se side 162.
OTS-arbejdsgang: vurderingsknapperne på skær-
men er større og lettere at bruge. Se side 229.
Arbejdsgang for udskiftning af batteripakningen er
blevet ændret. Se side 122.
Accu-Chek Inform II Base Unit
Accu-Chek Inform II Base Unit med ny hardware og
software (REF 07671717190) har erstattet den tidli-
gere version (REF 05060290001) i denne vejledning.
En oversigt over den tidligere Accu-Chek Inform II
Base Unit og tekniske oplysninger er blevet flyttet til
appendiks E.
Denne side er med vilje tom.
9
Hvad er nyt i publikationsversion 6.0? 6
SW 04.01................................................................................................................................................ 6
Ikoner for lav strømtilstand............................................................................................................. 6
Nyt layout for sikkerhedsmeddelelser........................................................................................ 6
Testprincip ............................................................................................................................................ 6
SW 04.02................................................................................................................................................ 7
Accu-Chek Inform II Base Unit..................................................................................................... 7
1 Introduktion 15
1.1
Før du begynder ....................................................................................................................................... 15
Tilsigtet brug...................................................................................................................................... 15
Vigtige oplysninger om brug ....................................................................................................... 15
Hvis du har brug for hjælp ........................................................................................................... 16
Bemærkning vedr. brugen af “basisenhed” i denne vejledning..................................... 16
Bemærkning vedr. illustrationerne i denne vejledning...................................................... 16
Hvad kan systemet gøre for dig? ............................................................................................... 17
Måleprincip ........................................................................................................................................ 17
1.2 Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger ...................................................... 18
Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed............................................................................. 19
Bortskaffelse af systemet .............................................................................................................. 21
Produktsikkerhed............................................................................................................................. 21
Generel vedligeholdelse ................................................................................................................ 21
Tilbehørsboks .................................................................................................................................... 22
Instrument........................................................................................................................................... 22
Sluk for instrumentet ...................................................................................................................... 22
Automatisk slukning ....................................................................................................................... 22
Nedlukning af instrument............................................................................................................. 23
Automatisk nedlukning.................................................................................................................. 23
Batteripakning................................................................................................................................... 23
Berøringsskærm ............................................................................................................................... 26
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)................................................................................... 26
Elektrostatisk afladning (ESD)..................................................................................................... 27
Trådløs forbindelse.......................................................................................................................... 28
Information om udsættelse for radiofrekvensstråling ........................................................ 28
Lokalnetværk: beskyttelse mod uautoriseret adgang ........................................................ 30
Kabelforbundet netværksforbindelse....................................................................................... 30
1.3 Systemkomponenter............................................................................................................................... 32
1.4 Oversigt over instrumentet................................................................................................................... 34
1.5 Oversigt over kodelæseren................................................................................................................... 36
1.6 Oversigt over Accu-Chek Inform II Base Unit............................................................................... 37
1.7 Oversigt over Accu-Chek Inform II Base Unit Hub ..................................................................... 39
1.8 Oversigt over tilbehørsboksen............................................................................................................. 40
1.9 Reagenser og forbrugsartikler ............................................................................................................ 40
1.10 Instruktioner i indledende opsætning.............................................................................................. 41
10
2 Start og indtastning af bruger-id 43
2.1 Aktivering af instrumentet .................................................................................................................... 43
Justering af skærmen..................................................................................................................... 44
Aktivering/deaktivering af trådløs forbindelse...................................................................... 44
Lukning af start................................................................................................................................. 46
2.2 Indtastning af bruger-id......................................................................................................................... 46
Indlæsning af bruger-id med stregkodescanner ................................................................. 47
Manuel indtastning af bruger-id................................................................................................ 48
Indtastning af en adgangskode.................................................................................................. 48
3 Patientglukosemåling 49
3.1
Oplysninger om måling af blodsukker ............................................................................................. 49
Forberedelse af måling................................................................................................................... 49
3.2 Udførelse af en patientglukosemåling ............................................................................................. 51
Oversigt over testprocedure......................................................................................................... 51
Isolationsstuens arbejdsgang...................................................................................................... 51
Indtastning eller valg af patient-id............................................................................................. 52
Manuel indtastning af patient-id................................................................................................ 54
Valg af patient-id på en liste........................................................................................................ 55
Indlæsning af patient-id med stregkodescanner................................................................. 56
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................ 57
Patientens identifikationsoplysninger....................................................................................... 59
Indføring af teststrimler.................................................................................................................. 60
Udtagning af en blodprøve........................................................................................................... 61
Påføring af en blodprøve............................................................................................................... 62
Skærmbilledet Resultater.............................................................................................................. 63
Tilføjelse af kommentarer.............................................................................................................. 66
Yderligere patientmåling............................................................................................................... 68
4 Glukosekontrolmåling 69
4.1
Oplysninger om glukosekontrolmålinger........................................................................................ 69
Intervaller mellem glukosekontrolmåling................................................................................ 70
Oplysninger, der gemmes under glukosekontrolmålinger ............................................... 71
Kontrolopløsninger .......................................................................................................................... 72
Forberedelse til kørsel af en glukosekontrolmåling............................................................ 72
4.2 Forberedelse til glukosekontrolmålinger......................................................................................... 73
Oversigt over testprocedure......................................................................................................... 73
Sådan påbegyndes en glukosekontrolmåling ....................................................................... 74
Bekræftelse eller valg af kontrolopløsningernes lotnummer........................................... 75
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................ 76
Indføring af teststrimler.................................................................................................................. 77
Påføring af kontrolopløsningen................................................................................................... 78
Skærmbilledet Resultater.............................................................................................................. 79
Udførelse af en STAT-test............................................................................................................. 81
11
5 Evaluer resultater 83
5.1 Visning af måleresultater fra hukommelsen.................................................................................. 83
Oplysninger, der er gemt i dataposterne for måleresultater............................................ 83
Liste over resultater, der er gemt i hukommelsen............................................................... 84
6 Lagring af oplysninger om teststrimler, kontrolopløsninger
og linearitetsopløsninger i instrumentet 87
6.1
Lagring af oplysninger om teststrimler............................................................................................ 87
Overførsel af oplysninger fra kodechippen til instrumentet ............................................ 88
Redigering af teststrimmeldata................................................................................................... 91
6.2 Lagring af informationer om kontrolopløsninger......................................................................... 94
Indtastning af kontrolopløsningens lotnummer ................................................................... 94
Valg af et gemt lotnummer som det aktuelle lotnummer................................................. 97
6.3 Lagring af information om linearitetstest........................................................................................ 99
Indtastning af linearitetstestens lotnummer .......................................................................... 99
Valg af et gemt lotnummer som det aktuelle lotnummer.............................................. 101
7 Linearitetstest 103
7.1
Oplysninger om linearitetstests ....................................................................................................... 103
Intervaller for linearitetstests .................................................................................................... 104
Oplysninger, der gemmes under linearitetstest................................................................. 104
Linearitetstestkit ............................................................................................................................ 105
Forberedelse til kørsel af en linearitetstest ......................................................................... 105
7.2 Udførelse af en linearitetstest .......................................................................................................... 106
Oversigt over testprocedure...................................................................................................... 106
Påbegyndelse af en linearitetstest.......................................................................................... 106
Bekræftelse eller valg af linearitetstestkittenes lotnummer.......................................... 107
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet......................................................................... 107
Indføring af teststrimler .............................................................................................................. 108
Påføring af en linearitetsprøve................................................................................................. 109
Skærmbilledet Resultater........................................................................................................... 110
8 Ekstern kvalitetskontrol 111
8.1
Oplysninger om eksterne kvalitetskontroltests.......................................................................... 111
Oplysninger, der gemmes under ekstern kvalitetskontrol............................................. 112
Forberedelse af en ekstern kvalitetskontroltest................................................................. 112
8.2 Udførelse af en ekstern kvalitetskontroltest ............................................................................... 113
Oversigt over testprocedure...................................................................................................... 113
Påbegyndelse af en ekstern kvalitetskontroltest............................................................... 113
Indtastning af den eksterne kvalitetskontrolprøves id.................................................... 114
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet......................................................................... 114
Indføring af teststrimler .............................................................................................................. 115
Påføring af en ekstern kvalitetskontrolprøve...................................................................... 116
Skærmbilledet Resultater........................................................................................................... 117
12
9 Indledende start 119
9.1 Tilslutning af basisenheden ............................................................................................................. 119
9.2 Isætning eller udskiftning af batteripakningen ........................................................................ 121
Udtagning af batteripakningen................................................................................................ 122
Isætning af batteripakningen.................................................................................................... 124
9.3 Tilslutning af instrument til basisenhed........................................................................................ 126
9.4 Indledende opsætning på instrumentet ....................................................................................... 128
Menuoversigt.................................................................................................................................. 129
9.5 Åbning af opsætningsmenuen......................................................................................................... 132
9.6 Format for dato og tid.......................................................................................................................... 133
9.7 Visningsindstillinger og valgfrie målinger.................................................................................... 134
9.8 Indstillinger for teststrimler................................................................................................................ 135
9.9 Indstillinger til glukosekontrolmålinger ........................................................................................ 137
9.10 Værdiområder (normale, kritiske, rapporterbare)..................................................................... 139
9.11 Indstillinger for indtastning af bruger-id...................................................................................... 140
9.12 Indstillinger for patient-id .................................................................................................................. 141
9.13 Oprettelse af en opsætningsadgangskode ................................................................................. 142
9.14 Indstilling af dato og tid...................................................................................................................... 143
9.15 Indstillinger for bipper......................................................................................................................... 144
10 Vedligeholdelse og pleje 145
10.1
Opbevarings- og leveringsforhold .................................................................................................. 145
Generelle driftsforhold................................................................................................................. 145
Levering ............................................................................................................................................ 146
Opbevaring ...................................................................................................................................... 147
10.2 Rengøring/desinfektion af Accu-Chek Inform II-systemet ................................................... 147
Godkendte rengørings-/desinfektionsmidler ..................................................................... 148
Rengøring/desinfektion af instrumentet............................................................................... 149
Sådan rengøres/desinficeres instrumentet ......................................................................... 151
Rengøring af stregkodescannervinduet ............................................................................... 153
Rengøring/desinfektion af basisenheden............................................................................ 153
Rengøring/desinfektion af tilbehørsboksen........................................................................ 154
Rengøring af kodelæseren ........................................................................................................ 155
Rengøring af Accu-Chek Inform II Base Unit Hub........................................................... 155
10.3 Registrering af vedligeholdelsesaktiviteter.................................................................................. 156
10.4 Visning af diagnostik ........................................................................................................................... 158
10.5 Oplåsning af Spærring af overførsel.............................................................................................. 160
10.6 Servicemenu............................................................................................................................................ 162
Sletning af patientoplysninger.................................................................................................. 162
11 Fejlfinding 163
Fejl og usædvanlig adfærd uden fejlmeddelelser
............................................................. 163
Ikoner for lav strømtilstand........................................................................................................ 167
Pop op-meddelelser..................................................................................................................... 168
Nulstilling af instrument ............................................................................................................. 170
13
12 Generel produktinformation 173
12.1 Tekniske data ........................................................................................................................................ 173
12.2 Yderligere oplysninger........................................................................................................................ 177
Bestilling .......................................................................................................................................... 177
Brugervejledning til Accu-Chek Inform II og Kvikguide................................................. 179
Reagenser og opløsninger......................................................................................................... 179
Produktbegrænsninger............................................................................................................... 179
Garanti............................................................................................................................................... 179
Information om softwarelicenser............................................................................................. 180
Kontakt Roche................................................................................................................................ 181
A Appendiks 183
A.1
Tabel med konfigurationsindstillinger........................................................................................... 183
A.2 Eksempel på stregkodesymbologier.............................................................................................. 195
B Appendiks 199
B.1
Indstilling: Trådløst netværk (WLAN)............................................................................................ 199
Foreløbig note................................................................................................................................. 199
Baggrund.......................................................................................................................................... 199
Teknisk implementering ............................................................................................................. 200
RF-specifikke funktions- og ydelsesangivelser ................................................................. 202
C Supplement til indtastning af andre test 205
C.1
Før du begynder .................................................................................................................................... 205
Beskrivelse....................................................................................................................................... 205
C.2 Oversigt over indtastning af andre test (OTE)............................................................................ 206
Introduktion..................................................................................................................................... 206
C.3 Registrering af andre patienttest .................................................................................................... 209
C.4 Registrering af andre kontroltest .................................................................................................... 216
Introduktion..................................................................................................................................... 216
Intervaller for andre kontrolmålinger..................................................................................... 216
Gemte kontroloplysninger.......................................................................................................... 216
Advarselsmeddelelser ................................................................................................................. 222
C.5 Evaluering af andre testresultater................................................................................................... 223
C.6 Konfigurationsindstillinger for indtastning af andre test ....................................................... 226
D Supplement til observeret testsekvens 227
Observeret testsekvens (OTS)
.................................................................................................. 227
Sådan bruges OTS-funktionen ................................................................................................ 228
E Appendiks til Accu-Chek Inform II Base Unit (tidligere version) 231
E.1
Oversigt over basisenhed med ældre hardware ....................................................................... 231
E.2 Tilslutning af basisenheden (tidligere version) ......................................................................... 233
E.3 Rengøring/desinfektion af basisenheden (tidligere version)............................................... 233
E.4 Tekniske data ........................................................................................................................................ 234
Indeks 235
14
Denne side er med vilje tom.
Introduktion • 1
15
1 Introduktion
1.1 Før du begynder
Tilsigtet brug Accu-Chek
®
Inform II-systemet er beregnet til in vitro-
diagnostisk brug ved den kvantitative bestemmelse af
blodsukkerniveauer i venøse, kapillære, arterielle og
neonatale fuldblodsprøver til monitorering af blodsukker.
Systemet er beregnet til brug for sundhedspersonale.
For sundhedspersonale er systemet en anordning til brug
ved sengesiden, der kan medvirke til at øge kvaliteten af
patientplejen ved at måle blodsukker og ved at automa-
tisere det papirarbejde, der normalt er forbundet med
blodsukker- og glukosekontrolprøver.
Vigtige oplysninger om brug Læs denne brugervejledning samt indlægssedlerne for
alle relevante forbrugsartikler, før systemet tages i brug til
den første måling.
Du skal konfigurere Accu-Chek Inform II-systemet i over-
ensstemmelse med dine behov før indledende brug. Du
kan konfigurere systemet enten direkte på instrumentet
eller vha. et egnet datastyringssystem. Læs om instru-
mentkonfiguration i kapitel 9 “Indledende opsætning på
instrumentet”. Læs om konfiguration via et datastyrings-
system i appendiks A.
Sørg for at læse afsnittet “Vigtige sikkerhedsvejledninger
og yderligere oplysninger” i dette kapitel, før du betjener
systemet.
16
Hvis du har brug for hjælp Denne brugervejledning indeholder information om brug
af systemet, skærmmenuerne og udførelse af en måling.
Fejlmeddelelser, der vises på skærmen, indeholder
oplysninger eller anvisninger til afhjælpning af fejlen.
Kontakt din Roche-repræsentant (se kapitel 12) vedrø-
rende alle spørgsmål om Accu-Chek Inform II-systemet,
der ikke besvares i denne vejledning. For at lette fejlfin-
dingen bedes du have Accu-Chek Inform II-instrumentet,
dets serienummer, denne vejledning og alle relaterede
forbrugsartikler parat, når du ringer. Hvis du har mistanke
om, at der er opstået en kommunikationsfejl, som ikke
har relation til instrumentet, skal du også have serie-
nummeret på din Accu-Chek Inform II Base Unit klar for
at hjælpe vores kundeservice med fejlfindingen.
Bemærkning vedr. brugen af
“basisenhed” i denne vejledning
Bemærkning vedr.
illustrationerne i denne
vejledning
Med mindre andet er anført, henviser udtrykket “basis-
enhed” både til Accu-Chek Inform II Base Unit og
Accu-Chek Inform II Base Unit Light.
Illustrationerne i denne brugervejledning viser to
forskellige typer hænder:
Hånd uden handske Hånd med handske
En stiplet pil mellem skærmeksemplerne angiver, at
visse skærmbilleder er blevet sprunget over i disse
eksempler.
Introduktion • 1
17
Hvad kan systemet gøre for dig? Accu-Chek Inform II-systemet indeholder følgende
funktioner og egenskaber:
Udfør målinger på patientblodsukker og glukose-
kontrol sammen med kontrolopløsningen.
Registrér automatisk alle relevante data for brugen,
hvilket omfatter:
Tid og dato for målingen
Id'er for bruger, patient og prøver
Oplysninger om kontrolopløsninger, teststrimler
og linearitet
Måleresultater og kommentarer
Registrering af patienttestresultater, kvalitets-
kontrolresultater og reagensoplysninger for visse
manuelle test uden for instrumentet.
Med henblik på kvalitetssikring kan oplysninger
om følgende områder indsamles, opbevares og
videresendes:
Instrumenter
Teststrimler
Glukosekontrolopløsninger
Linearitetsopløsninger
Måleresultater
Måleprincip Et enzym på teststrimlen omdanner glukose i blodprøven
til glukonolakton. Denne reaktion danner en harmløs
elektrisk jævnstrøm, som instrumentet fortolker og
omdanner til et blodsukkerresultat. Prøven og de
omgivende betingelser evalueres også ved hjælp af
vekselstrøms- og jævnstrømsignaler.
Se indlægssedlen til teststrimlerne for at få flere
oplysninger.
18
1.2 Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger
I dette afsnit forklares det, hvordan sikkerhedsrelaterede
meddelelser og oplysninger med relation til korrekt
betjening af systemet vises i brugervejledningen til
Accu-Chek Inform II. Læs disse afsnit omhyggeligt.
Disse symboler og signalord bruges til at angive
specifikke farer:
Sikkerhedsalarmsymbolet alene (uden et forklarende ord)
anvendes til at gøre opmærksom på farer, som er gene-
relle, eller for at henvise læseren til relaterede oplysninger
omkring sikkerhed.
ADVARSEL
Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan
medføre død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG
Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan
medføre mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK
Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan
medføre skader på systemet.
Vigtige oplysninger, som ikke er sikkerhedsrelevante,
vises på en farvet baggrund (uden et symbol). Her kan
man finde yderligere oplysninger om korrekt brug af
instrumentet eller nyttige tips.
Introduktion • 1
19
Vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed
Brugerkvalifikation
Kun uddannet sundhedspersonale må betjene
Accu-Chek Inform II-systemet. Brugere skal også have
modtaget omfattende instruktion i betjening, kvalitets-
kontrol og vedligeholdelse af Accu-Chek Inform II-
systemet.
ADVARSEL
Beskyttelse mod infektion og blodbårne patogener
Sundhedspersonale, der anvender Accu-Chek Inform II-
systemet til at udføre målinger, skal være opmærksom på,
at alle genstande, som kommer i kontakt med humant
blod, er potentielle infektionskilder. Brugere skal over-
holde standardforholdsreglerne ved håndtering eller
anvendelse af Accu-Chek Inform II-systemet. Alle dele af
dette system skal anses for at være potentielt infektiøse
og i stand til at overføre blodbårne patogener mellem
patienter og sundhedspersonale.
Anvend handsker. Brug et par nye rene handsker for
hver patient, der testes.
Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, før du
tager et par nye handsker på og udfører den næste
patienttest.
Brug en lancet til engangsbrug med auto-deaktive-
ring til hver patient.
Bortskaf brugte lancetter i en solid beholder med låg
til skarpe genstande.
Bortskaf brugte teststrimler fra patientmålinger og
eksterne kvalitetskontroller (proficiency) i overens-
stemmelse med din institutions politik på infektions-
kontrolområdet.
Følg alle lokalt gældende sundheds- og sikkerheds-
regulativer.
20
FORSIGTIG
Allergi eller skader forårsaget af reagenser og
andre opløsninger
Direkte kontakt med reagenser, rengøringsmidler, rengø-
rings-/desinfektionsopløsninger eller andre opløsninger
kan medføre hudirritation eller inflammation.
Brug altid beskyttelseshandsker.
Overhold de sikkerhedsforanstaltninger, der fremgår
af indlægssedlerne til reagenserne og rengørings-/
desinfektionsopløsningerne.
Hvis en reagens-, kontrol-, linearitets- eller rengø-
rings-/desinfektionsopløsning kommer i kontakt med
din hud, skal du straks skylle det af med vand.
Følg alle lokalt gældende sundheds- og sikkerheds-
regulativer.
ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk stød, brand og
eksplosioner
Brug kun originalt Roche-tilbehør (kabler, strøm-
forsyning, batteripakninger og reservedele). Kabler,
strømforsyning og batteripakninger fra en anden
leverandør kan få batteripakningen til at eksplodere
eller beskadige instrumentet.
Brug ikke løse stikkontakter eller beskadigede strøm-
forsyninger, kabler, stik eller batteripakninger.
Strømforsyningen, basisenhedens ladekontakter eller
batteripakningen må ikke kortsluttes.
Undgå at tabe Accu-Chek Inform II-instrumentet,
strømforsyningen eller batteripakningen, og beskyt
disse mod rystelser og vibrationer.
/