Yarvik G1 Force Hurtig start guide

Mærke
Yarvik
Model
G1 Force
Type
Hurtig start guide
9
On/Off
- Hold 3 sec. for On or Off
- 3 sec. indrukken voor Aan of Uit
- Zum Ein-/Ausschalten 3 Sek. drücken
- Appuyez pendant 3 s pour allumer ou
éteindre
- Pulse durante 3 s para encender o apagar
el dispositivo
- Mantenha premido durante 3 segundos
para ligar ou desligar
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek., aby
włączyć lub wyłączyć
- Přidržením po dobu 3 s zapínáte nebo
vypínáte
- Podržte 3 sek. pre zapnutie
alebo vypnutie
- Hold 3 sek. for On [Til] eller Off [Fra]
- Håll ned 3 sekunder för eller Av
- Κρατήστε 3 δευτ. για ενεργοποίηση (On) ή
απενεργοποίηση (Off)
- Tenere premuto 3 sec. per l’accensione o
lo spegnimento.
- Удерживайте в течение 3 с для
включения или выключения
- Trykk 3 sek. for på eller av
- Držite 3 sek. za vklop ali izklop
- Утримуйте протягом 3 с для увімкнення
або вимкнення
- 
- Nyomja 3 mp-ig a be- vagy kikapcsoláshoz
- Задръжте 3 сек. за включване или
изключване
- Pentru activare sau dezactivare, menţineţi
apăsarea timp de 3 sec.
- Držite 3 sek. za uključivanje ili
isključivanje
Sleep/Wake
- Press 1 sec. for Sleep or Wake
- 1 sec. indrukken voor Slaapstand of uit
Slaapstand
- Für Betriebszustand 1 Sek. drücken
- Appuyez pendant 1 s pour la mise en
veille ou le réveil
- Pulse 1 s para que la tableta entre en el
estado de inactividad o activarla
- Pressione 1 seg. para suspensão ou Wake
segundos para ligar ou desligar
- Naciśnij przez 1 sek., aby przełączyć w
stan uśpienia lub wybudzić
- Stisknutím po dobu 1 s spustíte režim
spánku nebo probuzení
- Stlačte 1 sek. pre spánok alebo
prebudenie
- Tryk på 1 sek. til slumre-eller Wake
- Tryck på 1 sek. för att sova eller Wake
- Πατήστε 1 δευτερόλεπτο. για την
κατάσταση νάρκης ή Wake
- Premere 1 sec. per la funzione Sleep o
Wake (Sveglia).
- Нажимайте в течение 1 с для перехода
в спящий режим или продолжения
работы
- Trykk 1 sek. for standby eller gå ut av
standby
- Pritisnite 1 sek. za spanje ali bujenje
- Натискайте протягом 1 с для переходу у
сплячий режим або продовження роботи
- 
- Nyomja 1 mp-ig az alváshoz vagy
felébresztéshez
- Натиснете 1 сек. за заспиване или
събуждане
- Pentru stare de repaus sau reactivare,
apăsaţi timp de 1 sec.
- Pritisnite 1 sek. za spavanje ili buđenje
uređaja
TAB07_220_QSG_2.indd 9 28-11-13 15:28
46
DANSK
Virtual Key Mapping™ (VKM™) er en intuitiv applikation, der er nem at bruge, så du kan sammenkæde de
fysiske hardwarespilknapper med de virtuelle styreknapper i spil.
(Fig.1)
Når et spil er åbnet, skal du trykke på ikonet VKM for at vise VKM-styrepanelets overlay.
(Fig.2)
Tryk på, og hold din finger på den ønskede VKM-knap, og glid derefter din finger mod den virtuelle
styreknap på skærmen.
(Fig.3-4)
Ved virtuelle retningspuder (D-PAD) skal du flytte venstre joystick til det ønskede sted. Visse virtuelle
D-PAD’er er større end standardcirklen for joysticken. Du kan blot forstørre den ved at klemme på den og
ændre størrelsen på joysticken til den korrekte overlapningsstørrelse.
Ved virtuelle enkelttryksknapper skal du flytte den valgte VKM-tast til det korrekte sted skærmen for at
kæde den sammen med den tilsvarende hardwareknap.
(Fig.5)
Når du har sammenkædet alle de ønskede virtuelle taster, skal du trykke den grønne knap
og
derefter på knappen
, og din sammenkædning for det valgte spil er gemt i hukommelsen. Næste gang du
starter spillet, vil systemet automatisk huske den gemte VKM-indstilling. Når du vil ændre VKM-indstillingen,
skal du trykke på
igen og flytte den ønskede virtuelle tast til det nye ønskede sted og trykke på den
grønne knap
, når du er klar eller trykke på den røde knap for at rydde alle virtuelle taster,
hvis du ønsker at rydde alle sammenkædede knapper og tildele dem på ny.
(Fig.6)
SLETNING AF EN TILKNYTTET TAST
Når du vil slette en virtuel tast, som du ikke vil bruge mere, skal du tappe een gang på den virtuelle tast og
vælge DEL, hvor den virtuelle tast vil blive slettet fra skærmpositionen. Tryk på OK, hvis du vil beholde den
virtuelle tast på positionen
(Fig.7)
VIRTUELLE JOYSTICK-TILSTANDE
Det virtuelt sammenkædede joystick har to tilstande. MODE 1 er til analog joystick-tilstand med cirkulære
bevægelser. MODE2 er til emulering af glidebevægelser. Når du sammenkæder joysticken på den
ønskede skærmposition, skal du tappe på den een gang, og tilstandsvælgeren vises. I MODE 2 vil du se
et skydervalg for hastigheden, som du ønsker for glidehandlingen. Eksperimenter blot med spillet for at se,
hvilken hastighed der passer bedst. Tryk på OK, når du har valgt den tilstand, som du vil bruge.
TAB07_220_QSG_2.indd 46 28-11-13 15:28
47
TIP: I visse spil bruges alle knapper ikke, og når du oplever mærkelig adfærd, når der trykkes på ikke-
tildelte hardwareknapper, skal du flytte de ikke-tildelte virtuelle knapper til et område i spillet, hvor der ikke
er nogen virtuelle styringer.
Når du vil eksperimentere med VKM-værktøjet, skal du bruge GAMEKEY tester APP
, tildele VKM-
tasterne til en position skærmen, gemme indstillingen og bruge hardwareknapperne til at se simuleringen
af fingertryk, der normalt nedtrykkes på berøringsskærmen.
TIP: Mange spil og spilemulatorer fungerer automatisk med de fysiske spilknapper, hvor der ikke er behov
for VKM-tideling. I disse spil er en indstillingsmenu oftest til rådighed, hvor de fysiske taster kan tildeles til
spiltastedefinitionerne/styringerne.
(Fig.8)
SKJUL OG FJERN SKJUL AF ANDROID-NAVIGATIONONSBJÆLKE
A. Glid fra venstre til højre for at skjule Androids navigationsbjælke
B. Glid fra højre mod venstre for at vise Androids navigationsbjælke
TAB07_220_QSG_2.indd 47 28-11-13 15:28
75
SK
DA
SV
EL
Váš tablet je pomalší ako zvyčajne, nereaguje dobre alebo zamŕza.
Reštartujte tablet pomocou tlačidla vypínač.Všetky údaje/nastavenia sa uložia, tablet sa iba vypne.
Potom podržte vypínač, až kým sa tablet opätovne nenaštartuje.
Tablet’en kører meget langsommere end normalt, reagerer ikke godt eller fryser. Genstart tablet’en
med knappen On/Off [Til/fra]. Alle data/indstillinger vil blive gemt, og tablet’en lukkes blot. Hold
derefter knappen On/Off [Til/fra] nede, indtil tablet’en starter igen.
Surfplattan är långsammare än normalt, reagerar inte bra eller fryser. Starta om surfplattan med på/
av-knappen. All data/inställningar sparas, surfplattan kommer bara att stängas av. Efteråt håller du
på/av-knappen tills surfplattan startar om.
Η ταμπλέτα λειτουργεί πολύ πιο αργά από το κανονικό, δεν αντιδρά σωστά ή “παγώνει”.
Επανεκκινήστε την ταμπλέτα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλήκτρο On/Off. Όλα τα δεδομένα και
οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν, απλώς θα τερματιστεί η λειτουργία της ταμπλέτας. Κατόπιν κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο On/Off μέχρι να εκκινήσει ξανά η ταμπλέτα..
Il tablet funziona molto più lentamente rispetto al normale, non reagisce bene o si blocca. Riavviare
il tablet con il pulsante di accensione/spegnimento. Tutti i dati/impostazioni saranno salvati, solo il
tablet si spegne. Dopodiché, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché il tablet
non si riavvia.
Планшет работает медленнее, чем обычно, плохо реагирует или виснет. С помощью кнопки
сброса перезагрузите планшет. Все данные/настройки будут сохранены, завершится только
работа планшета. Затем нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения для повторного
начала работы планшета.
Tableten oppfører seg tregere enn normalt, reagerer sakte eller låser seg. Start tableten på nytt med
på/av-knappen. Alle data og innstillinger lagres, tableten stenges bare ned. Hold deretter inne på/
av-knappen til den starter opp igjen.
Vaš tablični računalnik deluje veliko počasneje kot običajno, se sploh ne odziva ali zmrzne.
Ponovno zaženite tablični računalnik z gumbom za Vklop/Izklo. Vsi podatki/nastavitve bodo
shranjene, tablični računalnik se bo samo ugasnil. Nato držite gumb Vklop/Izklop, dokler se tablični
računalnik ponovno ne zažene.
Планшет працює повільніше, ніж завжди, погано реагує або зависає. Перезавантажте планшет
за допомогою увімкнення/вимкнення. Усі дані/налаштування збережуться, завершиться тільки
робота планшета. Потім натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення, щоб розпочати
роботу планшета.
IT
RU
NO
SI
UK
TAB07_220_QSG_2.indd 75 28-11-13 15:28
/

Denne vejledning er også velegnet til