Denver BFH-150 Brugermanual

Mærke
Denver
Model
BFH-150
Type
Brugermanual
BFH-150 FITNESSARMBÅND
Betjeningsvejledning
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics DANSK
DEN-1
1. Funktioner
0.42" OLED Display
Indbygget HR-sensor til overvågning af din puls
Overvåg din daglige aktivitet og søvn
Indbygget inaktivitets påmindelse
mindelse om SMS, e-mail, kalender og aktivitet på sociale
medier
Smart-væ kning, hæ v eller ryst armen for at væ kke enheden
Indbygget 55 mAh Li-poly-batteri, op til 7 dages standbytid
Kompatibel med iOS 8 eller nyere samt Android 5.0 eller nyere
2. Download Denver Smart Life-appen
Fitnessarmbåndet skal parres med din smartphone gennem
appen. Søg efter Denver Smart Life-appen i Apple App Store, eller
find android-versionen hos Google Play store, eller scan QR-koden
herunder for at installere Denver Smart Life-appen.
Android
iOS
Denne enhed bruger Bluetooth 4.2 og understøtter telefoner med
Android 5.0/ iOS 8 eller nyere.
3. Parring af enheden
rg for, at Bluetooth er slået TIL i indstillingerne din
smartphone, og åbn dernæ st appen Denver Smart Life. Tryk
Tilslut enhedunder Indstillinger --> Vælg billedet af BFH-150
DEN-2
for tilslutning.
r du ger efter og parrer armbåndet, skal du aktivere det ved
at trykke på berøringsfeltet armbåndet (displayet lyser op).
Appen ger automatisk efter armbåndet. Væ lg armbåndets navn
listen over tilgæ ngelige enheder i din smartphone, og opret
forbindelse til appen.
r forbindelsen er oprettet, vil alle informationer i armbåndet
blive synkroniseret med appen, herunder tid, skridt, puls og
diverse notifikationer.
4. Aktivering og opladning af enheden
rg for, at enheden er opladet, inden første ibrugtagning. Hvis
batteriniveauet er lavt, skal du forbinde enheden til ladeklipsen
og forbinde USB-kablet til din PC. Enheden starter automatisk op
(klem ladepunktet på bagsiden af armbåndet fast mod de 2
punkter på ladeterminalen, som vist herunder).
5. Anvendelse
DEN-3
r enheden har oprettet forbindelse til appen, synkroniseres
dine aktiviteter og søvndata automatisk. Tryk på berøringsfeltet
enheden for at skifte mellem de forskellige funktioner, som vist
herunder:
Tidstilstand
Skridt
Distance
Kalorier
Søvnmonitor
Fitnessbandet kan optage din søvn fra
22:00 til 9:00. Søvndata kan findes i
“Denver Smart Life”.
Pulsmonitor
Berøringsfelt
Kort tryk: funktionsskift
Langt tryk: Tæ nd / sluk, nulstil
DEN-4
Bluetooth tæ ndt
Bemæ rk: Langt tryk på berøringsfelt:
Tæ nde for
Nulstil
Sluk
DEN-5
Der tages forbehold for tekniske æ ndringer, fejl og mangler i
manualen.
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan væ re
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet
(kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke
ndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mæ rket med
nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
rskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente
batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er
du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster
miljøet.
DEN-6
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr samt bæ rbare batterier gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
husholdningerne. Næ rmere information kan fås hos kommunens
tekniske forvaltning.
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at denne model BFH-150 er i
overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige
relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU. En kopi af
overensstemmelseserklæ ringen kan findes her:
venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik påge
ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: BFH-150
herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet
under "downloads/other downloads".
Driftfrekvensområde: 2.402 GHz2.480 GHz
Maks. udgangseffekt: 4.0dBm
Advarsel, indeholder lithiumbatteri
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
NOR-6
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BFH-150 er
i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserklæ ringens fulle tekst kan man finne på
lgende internettadresse:
Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk påkeikonet
øverst på nettsiden. Angi modellnummer: BFH-150
Deretter går du til produktsiden, du finner det røde direktivet
under downloads/other downloads.
Operativt frekvensområde: 2.402 GHz2.480 GHz
Maks. Utangseffekt: 4.0 dBm
Advarsel inneholder litiumbatteri
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
/

Denne vejledning er også velegnet til