Philips RI 9585 Brugermanual

Mærke
Philips
Kategori
tilbehør til kaffe
Model
RI 9585
Type
Brugermanual
Congratulazioni!
Gentile Cliente ci congratuliamo per aver scelto la macchina da caè
espresso Saeco Lavazza A MODO MIO e la ringraziamo per la ducia
accordataci.
Prima di mettere in funzione la macchina, consigliamo di leggere
attentamente le istruzioni per l’uso che spiegano come utilizzarla, pulirla e
mantenerla in perfetta ecienza. Non ci resta che augurarle la preparazio-
ne di tanti ottimi caè grazie a Saeco e Lavazza!
Congratulations!
Dear Customer thank you for purchasing the Saeco Lavazza A MODO MIO
espresso coee machine and for your condence in our company. Before
operating the machine, we recommend carefully reading the operating
instructions that explain how to use, clean and maintain it in perfect
working order. We hope you enjoy brewing excellent coee, thanks to
Saeco and Lavazza!
Félicitations !
Cher Client, nous vous félicitons d’avoir choisi la machine à café expresso
Saeco Lavazza A MODO MIO et vous remercions de votre conance.
Avant de mettre la machine en marche, nous vous recommandons de
lire attentivement ce mode d’emploi qui vous explique comment utiliser,
nettoyer et conserver la machine en parfait état de fonctionnement. Il ne
nous reste que vous souhaiter de préparer bien d’excellents cafés grâce à
Saeco et Lavazza !
Herzlichen Glückwunsch!
Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Espresso-
Maschine Saeco Lavazza A MODO MIO und wir danken Ihnen für das
Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Bevor Sie die Maschine in Betrieb
nehmen, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanweisung aufmerksam
zu lesen, in der der Gebrauch, die Reinigung und die Pege beschrieben
werden.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Zubereitung von vielen köstli-
chen Kaees mit Saeco und Lavazza !
¡Enhorabuena!
Estimado cliente, le felicitamos por haber comprado esta máquina de
café exprés Saeco Lavazza A MODO MIO y le agradecemos por la conanza
depositada en nosotros. Antes de poner en funcionamiento la máquina
se aconseja leer atentamente las instrucciones de uso que explican cómo
utilizarla, limpiarla y mantenerla en perfectas condiciones de eciencia.
¡Le deseamos que pueda preparar excelentes cafés gracias a Saeco y a
Lavazza!
Parabéns!
Caro Cliente damos-lhe os parabéns por ter escolhido a máquina de café
expresso Saeco Lavazza A MODO MIO” (à minha maneira) e agradecemos-
lhe a conança que nos deposita. Antes de colocar a máquina a funcionar,
aconselhamos a ler atentamente as instruções de utilização, onde é
explicado o modo de a utilizar, limpar e mantê-la em perfeita eciência.
Não nos resta mais nada, a não ser desejar-lhe a preparação de vários e
óptimos cafés, graças a Saeco e Lavazza!
Gefeliciteerd!
Geachte klant, wij feliciteren u met de keuze van de espressokoemachine
Saeco Lavazza A MODO MIO en danken u voor het getoonde vertrouwen
in ons.
Wij adviseren u om, voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze
instructies aandachtig te lezen. In deze gebruiksaanwijzing wordt namelijk
uitgelegd hoe u het apparaat het beste kunt gebruiken, schoonmaken en
onderhouden.
Tot slot wensen wij dat u nog vele heerlijke koes zult bereiden dankzij
Saeco en Lavazza!
Onneksi olkoon!
Hyvä Asiakas, kiitämme sinua Saeco Lavazza A MODO MIO espressokei-
ttimen valinnasta ja osoittamastasi luottamuksesta. Lue käyttöohjeet
huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa, sillä ne sisältävät tietoa
sen käytöstä, puhdistuksesta ja kunnossapidosta.
Nautinnollisia kahvinvalmistushetkiä Saecon ja Lavazzan parissa!
Gratulerer!
Kjære kunde, vi ønsker å gratulere deg med ditt valg av espressomaskinen
Saeco Lavazza A MODO MIO, og takke deg for den tilliten du viser oss.
Før du setter maskinen i gang anbefaler vi at du leser anvisningene for
bruk, rengjøring og vedlikehold av maskinen nøye, slik at du kan holde
maskinen i perfekt stand. Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med
tilberedingen av mange deilige kaekopper ved hjelp av Saeco og Lavazza!
Gratulerar!
Bäste kund. Vi gratulerar dig till valet av espressomaskinen Saeco Lavazza
A MODO MIO och vi tackar dig för ditt förtroende. Innan du sätter på
maskinen, läs noggrant igenom bruksanvisningen som förklarar hur den
används, rengörs och hålls i perfekt skick.
Vi önskar dig många goda koppar kae tack vare Saeco och Lavazza!
Tillykke!
Kære Kunde, vi ønsker dig tillykke med din nye espressomaskine Saeco La-
vazza A MODO MIO og vi takker dig for at have valgt et af vores produkter.
Inden produktet tages i brug, anbefaler vi, at man nøje læser instruktio-
nerne, der beskriver, hvordan man bruger, rengør og holder maskinen i
perfekt stand.
Vi ønsker dig held og lykke med tilberedningen af mange gode kopper
kae fra Saeco og Lavazza!
N
Kontrollampe klar for damp
Dampbryter
Bryter for kaeuttak
Damp-/varmtvannsrør
Vannbeholder
Hovedbryter
Strømkabel
Kapselholder
Uttaksvelger
damp og varmt vann
Kopperist
Uttaksenhet
Merking for
kaekapselholder
Sku for brukte kaekapsler
Dråpesamler
MASKINENS DELER
Lokk til vannbeholder POD
Figur A
Figur B
Kontrollampe klar for kae
DK
Lampe til visning af damp klar
Dampkontakt
Kontakt til kaeudløb
Varmt vand/dampdyse
Vandbeholder
Afbryderkontakt
Strømkabel
Pod-holder
Greb til styring af udløb
damp og varmt vand
Kopbakke
Udløbsenhed
Referencemærke til
kaepod-holder
Skue til brugte pods
Drypbakke
MASKINKOMPONENTER
Låg til vandbeholder
Figur A
Figur B
Lampe til visning af kae klar
DK
KLARGØRING AF MASKINEN
2
Tryk på kontakten til ka eud-
løb.
3
Lad alt vandet i beholderen
løbe ud gennem varmt vand/
dampdysen, hvorefter der
igen trykkes kontakten til
ka eudløb for at afslutte og
grebet lukkes.
4
Fyld beholderen med vand igen.
5
Isæt pod-holderen UDEN ka epod og drej den fra venstre mod højre,
indtil den sidder helt fast, og indsæt en beholder under pod-holde-
ren.
6
Tryk kontakten til ka eudløb og lad vandet i beholderen løbe ud.
Når beholderen er tom, standses udløbet ved på ny at trykke på kon-
takten til ka eudløb.
7
Fyld beholderen med vand igen. Når lampen til visning af ka e klar,
lyser konstant, er maskinen klar til brug.
8
Fjern den brugte beholder.
FYLDNING AF VANDKREDSLØBET
Hvis vandet i beholderen er brugt helt op, skal man fylde
vandkredsløbet, som beskrevet nedenfor.
1
Anbring en beholder under varmt vand/dampdysen og åbn grebet
ved at dreje det imod urets retning.
2
Tryk på kontakten til ka eudløb.
3
Lad der løbe vand ud gennem
varmt vand/dampdysen, ind-
til der fås en jævn stråle. Tryk
igen ka ekontakten for at
standse ka eudløbet og luk
grebet.
4
Fjern den brugte beholder.
Der påtages intet ansvar for eventuelle skader som følge af:
Forkert brug og brug til andet formål end angivet
reparationer udført hos ikke-autoriserede servicecentre
ændring af strømforsyningskablet
ændring af maskinkomponenter
anvendelse af ikke-originale reservedele eller tilbehør
manglende afkalkning
opbevaring i rum ved en temperatur på under 0°C
brug i rum ved en temperatur på under 10°C eller
over 40°C
brug i rum med fugtighedsgrad over 95%
brug af andre ka epods end angivet.
Ovennævnte punkter medfører bortfald af garantien.
START AF MASKINEN
Anbring maskinen på en plan og stabil overfl ade med god afstand
til vand og varmekilder. Frakobl strømforsyningen, hvis der er strøm
tilsluttet. Skader som følge af manglende overholdelse af disse anvis-
ninger dækkes ikke af garantien.
1
Løft og tag låget til vandbeholderen af, og tag herefter selve beholde-
ren af.
2
Fyld vandbeholderen til MAX-
niveau med frisk drikkevand uden
brus.
Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen. Sæt ikke
maskinen i funktion uden vand: kontroller, at der er tilstrækkeligt med
vand i beholderen.
3
Sæt strømforsyningskablet i og tryk afbryderkontakten (se MA-
SKINKOMPONENTER - Figur B). Når lampen til visning af ka e
klar, tænder, er maskinen klar til at lade ka en løbe ud.
Hvis man bruger et vand lter, forlænges apparatets levetid ved at
forebygge kalkdannelse, og vandkvaliteten forbedres. Saeco anbe-
faler brug af FILTRET INTENZA BRITA (ekstra tilbehør). Filtret sættes
i ved at følge anvisningerne i den medfølgende brugsanvisning.
Første gang maskinen tages i brug og efter ikke at have været
brugt i længere tid, skal man skylle vandkredsløbet som be-
skrevet nedenfor.
1
Anbring en beholder under varmt vand/dampdysen og åbn grebet
ved at dreje det imod urets retning.
DK
TILBEREDNING AF KAFFE
TILBEREDNING AF KAFFE
Maskinen er klar når lampen til visning af ka e klar, lyser
konstant.
I ka epod-holderen må der kun ilægges pods af typen Lavaz-
za A MODO MIO. Undgå at sætte  ngrene eller andre objekter
ned i denne, da ka epod-holderen indeholder en perfore-
ringsenhed, som kan beskadige  ngrene.
Engangspodsene er beregnet til én kop ka e / et produkt. Kaf-
fepodsene kan IKKE genanvendes.
Under udførelse af ovennævnte punkter skal damp/vandgre-
bet være lukket.
Forvarm ka epod-holderen. Sæt den i uden ka epod og
tryk på ka eknappen. Vand vil løbe ud af ka epod-holderen
(dette er kun nødvendigt første gang man laver ka e). Efter
at have ladet 0,5 dl vand løbe ud, trykkes igen på ka eknap-
pen for at standse udløbet.
1
Placer poden inde i ka epod-holderen Sørg for at den er lagt korrekt
i.
2
Sæt ka epod-holderen i udløbsenheden ud for referencemærket.
3
Drej ka epod-holderen fra venstre mod højre, indtil den sidder helt
fast. Placer en ka ekop under udløbet.
4
Tryk på kontakten til ka eudløb og afvent, indtil den ønskede mængde er
løbet ud.
Undgå at  erne ka epod-holderen, mens ka en løber ud.
5
Tryk igen kontakten for at afslutte udløbet. Fjern koppen med
ka e.
Det anbefales ikke at lade udløbet vare mere end 60 sekun-
der.
6
Drej ka epod-holderen fra højre mod venstre indtil den er helt fri-
gjort.
7
Træk sku en til brugte pods lidt ud og læg den brugte ka epod deri.
Denne beholder har kun plads til 4 pods, og heri vil man også
nde væske fra afslutningen på udløbet.
Det anbefales at erne den brugte pod straks efter udløbet
for at undgå ubehagelige luftgener fra brugte ka epods ef-
terladt i holderen over længere tid.
DK
BRUG AF VARMT VAND / DAMPDYSEN
Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt
sprøjte varmt vand ud. Varmt vand/dampdysen kan blive
meget varm. Undgå at røre ved den med hænderne. Varmt
vand/dampdysen må ikke rettes mod personer eller dyr. Sørg
altid for, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen.
VARMT VAND
1
Når maskinen er klar, anbringes en tom beholder under varmt vand/
dampdysen og grebet åbnes.
2
Tryk på kontakten til ka eudløb.
3
Tryk igen ka ekontakten for at standse udløbet og luk grebet til
varmt vand/damp.
Det anbefales ikke at lade udløbet vare mere end 60 sekun-
der.
DAMP OG TILBEREDNING AF CAPPUCCINO
1
Tryk på dampkontakten. Når lampen lyser konstant, er maskinen klar.
2
Anbring en tom beholder under varmt vand/dampdysen og åbn gre-
bet for at lade vandet løbe ud, indtil der kun er damp tilbage. Luk
grebet og  ern beholderen.
3
Anbring beholderen med mælk, således at varmt vand/dampdysen
næsten når bunden af beholderen og åbn grebet. Maskinen begynder
at udsprøjte damp.
Flyt langsomt beholderen nedad for at opnå et kompakt og cremet
mælkeskum. Det anbefales, at man ikke fylder beholderen mere end
en tredjedel.
4
Når det ønskede resultat er nået, lukkes grebet og der trykkes igen på
kontakten til dampudstrømning. Fjern beholderen.
Det anbefales ikke at lade udløbet vare mere end 60 sekun-
der.
Hvis begge lamper er tændt, betyder det at maskinen har en
for høj temperatur til udløb af ka e. Før andre handlinger
foretages, skal man lade en kop varmt vand løbe ud som
angivet i det foregående kapitel. Hermed undgås at den ef-
terfølgende ka e overekstraheres (med en smag der næsten
er ”brændt”. stærk, bitter og træagtig).
Det anbefales at bruge frisk skummetmælk ved køleskabstemperatur i
den ønskede mængde for at opnå en kompakt crema.
DK
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Sørg altid for, at strømmen er afbrudt, og vent til maskinen er
kølet ned.
Det anbefales at skylle beholderen hver dag. Brug aldrig alkaliske ren-
gøringsmidler, opløsningsmidler, alkohol eller aggressive rengørings-
midler og tør ikke maskinkomponenterne i ovn. Vask komponenterne
(ikke de elektriske dele) med kold/lunken vand og en ikke-slibende
klud/svamp.
RENGØRING AF VARMT VAND / DAMPDYSEN
Efter brug af varmt vand/dampdysen skal man lukke lidt damp ud af
dysen. Rengør dysen udvendigt med en fugtig klud.
RENGØRING AF KAFFEPOD-HOLDER
Udfør proceduren til TILBEREDNING AF KAFFE uden at isætte kaf-
fepods. Herefter vaskes kaepod-holderen under rindende vand.
UDLØBSENHED
Udfør en ugentlig rengøring af udløbsenheden, hvor eventuelle spor af
kae ernes med en køkkenpensel.
Vær opmærksom: Inde i kaepod-holderen og udløbsenheden
forendes enheden til perforering af kapslen. Vær opmærk-
som på ikke at stikke ngrene herpå under rengøringen.
RENGØRING AF SKUFFEN TIL KAFFEPODS
1
Træk skuen til brugte kaepods ud og vask den.
2
Fjern den øvre rist og vask den med rindende vand.
DK
AFKALKNING
AFKALKNING
Det er normalt, at der dannes kalk, når maskinen anvendes. Maskinen
skal afkalkes ca. hver 1-2 måned og/eller når man bemærker, at van-
det ikke løber ud i tilstrækkelig mængde.
Anvend et afkalkningsmiddel fra Saeco. Dette er lavet specielt
til ka emaskinen for at denne kan opretholde sin funktiona-
litet under hele sin levetid, og for at undgå enhver ændring
det udløbne produkt. Afkalkningsmidlet skal bortska es
i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gæl-
dende regler i landet, hvor maskinen er i brug.
Bemærk: Inden afkalkningen startes skal man sikre sig at:
VANDFILTRET ER BLEVET FJERNET, hvis det anvendes.
Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne pro-
dukt, før cyklus er helt afsluttet. Brug under ingen omstæn-
digheder eddike til afkalkning af maskinen.
1
Inden maskinen afkalkes skal ka epod-holderen sættes i.
2
Tag vandbeholderen af og tøm den.
3
Hæld HALVDELEN af indholdet i asken med koncentreret
Saeco-afkalkningsmiddel i vandbeholderen og fyld den med frisk
vand.
4
Tænd maskinen ved at trykke på afbryderkontakten. Åbn på grebet til
varmt vand/damp og fyld 2 kopper (ca. 150 ml hver) med vand.
5
Luk på grebet og sluk maskinen.
6
Lad afkalkningsmidlet virke i ca. 15-20 minutter med maskinen sluk-
ket.
7
Tænd for maskinen afbryderkontakten og åbn grebet til varmt
vand/damp og fyld 2 kopper (ca. 150 ml hver) med vand. Sluk her-
efter maskinen afbryderkontakten og lad den være slukket i ca. 3
minutter.
8
Gentag handlingen beskrevet i punkt
7
, indtil vandbeholderen er
helt tømt.
9
Skyl beholderen med frisk vand og fyld den helt op.
10
Tænd maskinen ved at trykke afbryderkontakten. Anbring en kop
under ka epod-holderen og tryk kontakten til ka eudløb og lad
hele indholdet i beholderen løbe ud. For at standse udløbet skal man
blot trykke på kontakten igen.
11
Fyld igen beholderen med frisk vand. Brug en egnet beholder og lad
hele indholdet i beholderen løbe ud igennem varmt vand-/dampdy-
sen.
12
Efter tømning af vandet skal man lukke på grebet.
13
Fjern ka epod-holderen og skyl den i frisk vand. Nu er afkalkningen
fuldført.
CAPPUCCINATORE (valgfri).
Cappuccino-skummeren CAPPUCCINO CUOR DI CREMA LAVAZZA A
MODO MIO fås i handlen som tilbehør til maskinen Lavazza A MODO
MIO. Besøg www.lavazzamodomio.com for at fi nde din nærmeste for-
handler.
DK
FEJLFINDING OG PROBLEMLØSNING
TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Problem Mulig årsag Afhjælpning
Maskinen tænder ikke. » Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. » Tilslut maskinen til strømforsyningen.
» Kontakt servicecentret.
Det tager lang tid for maskinen at varme op. » Maskinen er kalket til. » Afkalk maskinen.
Pumpen larmer. » Der mangler vand i beholderen.
» Beholderen er blevet fyldt uden at man først
har foretaget en fyldning af vandkredsløbet.
» Fyld frisk drikkevand på.
» Udfør en fyldning af vandkredsløbet (se afsnittet
fyldning af vandkredsløb).
Det er ikke muligt at indsætte ka epod-holderen » Ka epod-holder i forkert position
» Ka epod isat forkert.
» Prøv at ændre ka epod-holderens position.
» Fjern poden og sæt den i igen.
Ka en er kold. » Lampen til visning af ka e klar var slukket,
da der blev trykket på ka ekontakten.
» Vent på, at lampen tænder.
Ka en løber for hurtigt ud og er ikke cremet. » Brugt ka epod. » Tag ka epod-holderen af og læg en ny pod i.
Ka en løber ikke ud eller løber ud i dråber. » Ka epod-holder er tilstoppet.
» Der mangler vand.
» Rengør ka eudløbet (se VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING).
» Udfør en fyldning af vandkredsløbet (se afsnittet
fyldning af vandkredsløb).
Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. » Dampdysen er tilstoppet. » Rengør dyseåbningen med en nål (maskinen skal være
slukket og varmt vand/dampgrebet skal være lukket).
Mælken skummer ikke. » Uegnet type mælk.
» Mælken er for varm.
» Lampen var ikke tændt konstant.
» Brug frisk skummetmælk.
» Brug mælk ved køleskabstemperatur.
» Tryk på dampkontakten og vent på, at kontrollampen
tænder.
· Nominel spænding - Nominel e ekt - Strømforsyning:
Se typeskiltet på maskinen
· Dimensioner: Højde Bredde Dybde
318 mm 187 mm 276 mm
· Vægt: cirka 5 kg
· Vandbeholder: cirka 1,4 liter - Kan tages ud
· Materiale anvendt til maskinlegeme: Termoplast
· Kabellængde 1,2 m
· Betjeningspanel: Øverst på maskinen
· Kedel: Aluminium
· Sikkerhedsanordning: Sikkerhedstrykventil.
· Dobbelt termosikring
Hvis fejlen ikke fi ndes i ovennævnte tabel eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til Saeco servicecentret.
2006/42 EF - 2004/108 EF - 2006/95 EF
DK
SIKKERHED
Tilsigtet brug:
Ka emaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er forbudt at foretage tekniske ændringer maskinen. Det er forbudt at anvende
maskinen til andre formål, da dette kan medføre fare! Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske,
mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes.
Placering:
Anbring maskinen et sikkert sted, hvor den ikke kan vælte eller skade nogen. Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0°, da frost kan
beskadige den. Anvend ikke maskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på varme over ader og/eller i nærheden af åben ild. Når maskinen er tændt,
må den ikke overdækkes med klude eller viskestykker.
Strømforsyning:
Tilslut kun maskinen til en egnet stikkontakt. Spændingen skal stemme overens med værdien angivet maskinens typeskilt. For at spare
energien anbefaler vi at slukke for maskinen, når den ikke er i brug i perioder, som varer over 60 minutter.
Strømforsyningskabel:
Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten eller af de tekniske servicecentre
eller under alle omstændigheder af en fagmand. Lad ikke kablet løbe omkring hjørner eller skarpe punkter eller over varme genstande og beskyt det
imod olie. Flyt ikke maskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at
strømkablet falder frit ned over borde eller skabe.
Fare for elektrisk stød:
Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand.
Personsikkerhed:
Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad
heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale.
Fare for forbrænding:
Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller andre personer. Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud.
Varmt vand/dampdysen kan blive meget varm. Undgå at røre ved røret direkte med hænderne. Brug det dertil egnede greb. Ka epod-holderen
aldrig  ernes, mens ka en er ved at løbe ud.
Rengøring:
Inden maskinen rengøres, skal man tage stikket ud af stikkontakten og vente på, at maskinen er kølet ned. Sænk aldrig maskinen ned i vand! Det er
strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele. Drik ikke vandet i vandbeholderen og brug det ikke til andre formål.
Opbevaring af maskinen:
Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal man trække stikket ud af stikkontakten og opbevare maskinen på et tørt sted, der er utilgængeligt
for børn. Beskyt maskinen mod støv og snavs.
Reparationer / Vedligeholdelse:
I tilfælde af fejl, defekter eller mistanke om defekter, hvis man har tabt maskinen, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt
maskine i brug. Det er udelukkende autoriserede Saeco servicecentre, der må udføre reparationer på maskinen. I tilfælde af ikke-autoriserede indgreb på
maskinen, fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar for eventuelle skader.
Vandbeholder:
Vandbeholderen må kun fyldes med frisk drikkevand uden brus. Tag ikke maskinen i brug, hvis vandet ikke når op til minimumniveauet angivet på selve
beholderen.
Rum til kaff epods:
Der må kun bruges ka epods af typen Lavazza A MODO MIO i rummet til ka epods. Stik aldrig fi ngre eller andre genstande ind i rummet. Ka epodsene
kan kun anvendes én gang.
Bortskaff else af maskinen:
OPLYSNING TIL BRUGERNE: I medfør af artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 “Gennemførelse af direktiv 2002/95/EF, 2002/96/
EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige sto er i elektriske og elektroniske apparaturer samt a aldsbortska else. A aldssymbolet, der er
påtrykt apparatet eller dets emballage, skal minde om, at produktet skal bortska es separat efter endt levetid. Brugeren skal derfor a evere apparatet
på a aldscentre for separat indsamling af elektrisk og elektronisk a ald eller a evere det hos forhandleren, hvis der købes et nyt og lignende apparat.
Korrekt a aldsindsamling sikrer, at det kasserede apparatur kan genbruges, behandles og bortska es en miljøvenlig og sundhedsmæssig sikker
måde, så materialerne i apparatet kan genanvendes og/eller genbruges. Forkert bortska else af produktet medfører bødestraf i medfør af den gældende
lovgivning.
/