Powerplus POWAIR0011 Brugervejledning

Mærke
Powerplus
Model
POWAIR0011
Type
Brugervejledning
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 1 www.varo.com
1 BRUKSOMRÅDE ...................................................................................................2
2 BESKRIVELSE (FIG. A).........................................................................................2
3 PAKKENS INNHOLD .............................................................................................2
4 SIKKERHETSREGLER ..........................................................................................2
5 LUFTFORSYNING .................................................................................................3
6 SMØRING...............................................................................................................3
7 VIKTIG!!! ................................................................................................................3
8 LADNING OG BRUK (FIG. 2 & FIG. 3) ..................................................................4
9 VEDLIKEHOLD ......................................................................................................4
10 OPPBEVARING .....................................................................................................4
11 TEKNISKE DATA ...................................................................................................4
12 STØY ......................................................................................................................4
13 FEILSØKING ..........................................................................................................5
14 MILJØ .....................................................................................................................6
15 SAMSVARSERKLÆRING .....................................................................................7
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 2 www.varo.com
TURBINSLIPER
POWAIR0011
1 BRUKSOMRÅDE
Dette turbinslipersettet er beregnet sliping, polering, avgrading og jevning av skarpe
kanter. Turbinsliperen bruker en standard slipestein med 1/4” skaft. Settet inneholder en 1/8”
krage og 10 praktiske slipesteiner.
ADVARSEL! Av sikkerhetshensyn bør du lese denne brukermanualen og
generelle sikkerhetsinstrukser nøye før maskinen tas i bruk. Hvis maskinen
leveres videre til en tredjeperson må også bruksanvisningen følge med.
2 BESKRIVELSE (FIG. A)
1. Avtrekker
2. Avtrekkerlås
3. Kobling
4. Spindel
5. Slipeskiver
3 PAKKENS INNHOLD
Fjern alle pakkematerialer
Fjern all gjenværende innpakning og alle transportstøtter (hvis aktuelt)
Sjekk at pakkens innhold er fullstendig
Sjekk apparatet, strømledningen, støpslet og alt tilbehør for transportskader.
Ta vare på pakkematerialene så lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden.
Deretter må du kaste det i ditt lokale avfallssystem.
ADVARSEL: Pakkematerialer er ikke leketøy! Barna må ikke leke med
plastposer! De utgjør en kvelningsfare!
1 stk. turbinsliper
5 stk. 1/4” slipeskiver
5 stk. 1/8” slipeskiver
2 stk. fastnøkler
1 stk. 1/8” krage
1 x stk nippel
1 x stk trykkformet etui
1 x Instruksjonshåndbok
Hvis du oppdager manglende eller skadede deler du ta kontakt med
forhandleren.
4 SIKKERHETSREGLER
Turbinsliperen er en del av et høytrykkssystem. Ikke overskrid maksimalt brukstrykk
for luftverktøyet. Turbinsliperen kan eksplodere, noe som kan føre til dødsfall eller
alvorlige skader.
Koble turbinsliperen fra luftkompressoren før du skifter verktøy og tilbehør,
vedlikeholder verktøyet eller når det ikke er i bruk.
Bruk alltid vernebriller og hørselsbeskyttelse når du bruker verktøyet.
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan komme i kontakt med bevegelige
deler og forårsake alvorlig skade.
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 3 www.varo.com
Ikke trykk på utløseren når du kobler til luftslangen.
Aktiver aldri verktøyet uten at det ligger an mot et arbeidsstykke. Tilbehør må festet
godt.
Påse at alle koblinger er sikre og sjekk at luftslangen er i god stand før hver gangs
bruk.
ADVARSEL! Koble fra luftforsyningen før installasjon eller vedlikehold.
5 LUFTFORSYNING
Luftforsyningen MÅ ha større kapasitet enn verktøyets krav. Anbefalt luftkompressor
er 3/4 HK.
Luftslange: Det anbefales å bruke 3 m eller 7,5 m lengde med 5 mm indre diameter
og 1/4" PT gjenger. Slanger på over 7,5 m bør ha en indre diameter på 10 eller 12
mm. Dette for å sikre god ytelse. For små koblinger eller slanger kan gi et trykkfall
som reduserer luftverktøyets ytelse.
ADVARSEL! Hold slanger unna varmekilder, olje eller skarpe kanter. Skift
alle slanger som viser svekkelse, skade eller slitasje. Bær aldri verktøyet i
slangen og ikke trekk i slangen for å bevege verktøyet eller kompressoren.
Det anbefales å bruke luftfiltre og smøremidler for luftverktøy.
6 SMØRING
Det anbefales å bruke en automatisk, innebygd filter/regulator/smøranordning (fig. 1), da
dette forlenger verktøyets levetid og sørger for at det alltid virker. Den innebygde
smøreanordningen bør kontrolleres jevnlig og fylles med luftverktøyolje.
Korrekt justering av den innebygde smøreanordningen gjøres ved å plassere et stykke papir
ved utløpsportene og holde utløseren inn i ca. 30 sekunder. Smøreanordningen er korrekt
innstilt hvis det samler seg en lett oljeflekk på papiret. Unngå for store mengder olje.
Dersom det blir nødvendig å lagre verktøyet over lengre tid (over natten, i helgen osv.), bør
du smøre det grundig. Verktøyet bør brukes i ca. 30 sekunder for at oljen skal fordeles jevnt
over det hele. Verktøyet bør lagres på et rent og tørt sted.
Det er svært viktig at verktøyet smøres riktig ved å holde den innebygde
smøreanordningen fylt og korrekt justert. Uten korrekt smøring vil verktøyet ikke virke
som det skal, og deler vil slites for raskt.
Bruk korrekt smøreolje i den innebygde smøreanordningen. Smøreanordningen bør
være av typen lav luftstrøm eller endrende luftstrøm, og den må fylles opp til korrekt
nivå. Bruk kun anbefalte smøremidler som er spesiallaget for bruk med luftdrevne
verktøy. Erstatninger kan skade gummiblandinger i verktøyet, o-ringer og andre
gummideler.
7 VIKTIG!!!
Hvis det ikke installeres filter/regulator/smøreanordning i luftsystemet, må luftdrevne verktøy
smøres minst en gang om dagen eller etter 2 timers bruk med 2-6 dråper olje (avhengig av
arbeidsforholdene) direkte gjennom hannkoblingen på selve verktøyet.
Fig. 1
1. Verktøy
2. Hurtigkobling
3. Hurtigkobling
4. Luftslange
5. Hurtigkobling
6. Hurtigkobling
7. Smøreanordning
8. Regulator (0-8,5 bar)
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 4 www.varo.com
9. Filter
10. Stengeventil
11. Luftkompressor
8 LADNING OG BRUK (FIG. 2 & FIG. 3)
Før hver gangs bruk må du tappe vannet av kompressortanken og kondensen fra
luftveiene. Etter at kompressorfuktigheten er fjernet og turbinsliperen er smurt, kobles
det til en luftslange av anbefalt størrelse.
Bruk fastnøklene som følger med til å fjerne hetten for å sette på kragen og montere
slipesteiner.
Ettersom turbinsliperens hastighet er 22 000 o/min., kan den raskt fjerne mye
materiale, noen ganger mer enn du ønsker. Det er derfor viktig å bruke kun en lett
berøring for mange jobber. Stopp ofte og blås bort rester for å sjekke resultatet.
9 VEDLIKEHOLD
Turbinsliperen krever smøring FØR første gangs bruk og FØR og ETTER hver gangs bruk
i hele dens levetid.
ADVARSEL! Koble turbinsliperen fra luftforsyningen og hold verktøyet opp ned.
Trykk på utløseren og hell en halv teskje med luftverktøyolje i luftinntaket.
Koble turbinsliperen til luftforsyningen igjen og dekk over utløpsåpningen med et
håndkle i 20 sekunder. Det vil komme olje ut av den bakre utløpsåpningen når det
settes lufttrykk på. All overflødig olje i motoren støtes øyeblikkelig ut av
utløpsåpningen. ADVARSEL! Rett utløpsåpningen bor fra personer eller objekter.
10 OPPBEVARING
Turbinsliperen må smøres før oppbevaring. Kjør verktøyet bare i 10 sekunder i stedet for 20
sekunder, da det behøves mer olje i motoren ved oppbevaring.
11 TEKNISKE DATA
Modell
POWAIR0011
Ubelastet omdreiningstall
22000min-1
Brukstrykk
6.3bar / 91psi
Luftinntakets størrelse
¼”
Gj.snittlig luftforbruk
566l/min
12 STØY
Støyemisjonsverdier målt i samsvar med relevant standard. (K=3)
Lydtrykknivå LpA
84 dB(A)
Lydeffektnivå LwA
95 dB(A)
VIKTIG! Bruk hørselsvern når lydtrykket er over 85 dB(A).
aw (Vibrasjon)
1.4 m/s²
K = 1.5 m/s²
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 5 www.varo.com
13 FEILSØKING
Følgende tabell viser vanlige problemer og løsninger. Les tabellen nøye og følg
anvisningene.
ADVARSEL: Hvis en av lgende symptomer dukker opp under bruk må du
stanse verktøyet med en gang for å unngå alvorlig personskade. Kun
kvalifiserte personer eller et autorisert servicesenter kan utre
reparasjoner eller utskiftninger på verktøyet.
Koble verktøyet fra luftforsyningen før reparasjoner eller justeringer. Ved
skifte av o-ringer eller sylinder må du smøre med luftverktøysolje før
montering.
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
Slitte motordeler.
Smøre clutchhuset.
Sjekk om det er for mye clutcholje.
Clutchhuset skal bare være halvfullt.
Overfylling kan føre til drag på
clutchdeler for høy hastighet. En
typisk smurt muttertrekker skal ha
0,01 liter olje.
OM SMØRING MED FETT:
Varmeutvikling indikerer
at det er for lite fett i
kammeret. Tunge
arbeidsforhold kan kreve
hyppigere smøring.
Kamclutchen er slitt
eller fastkilt på grunn av
manglende smøring.
Motordeler sitter fast
p.g.a. partikler.
Sjekk om inntaksfilteret er blokkert.
Hell smøreolje inn i luftinntaket i
samsvar med instruksen.
Bruk verktøyet i korte perioder, med
hurtig veksling mellom fremover og
revers.
Gjenta etter behov.
Kraftregulatoren er i
lukket stilling.
Luftstrømmen er
blokkert av urenheter.
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 6 www.varo.com
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
En eller flere
motorskovler sitter fast.
Hell smøreolje inn i luftinntaket.
Bruk verktøyet i korte perioder, med
hurtig veksling mellom fremover og
revers.
Bank lett på motorhuset med en
plasthammer.
Koble fra luftforsyningen. Frigjør
eventuelt motoren ved å rotere
drivakselen manuelt.
O-ringen i
strupeventilen har
løsnet fra setet i
inntaksventilen.
Sett på plass o-ringen.
Merk: Reparasjoner bør kun utføres av en kvalifisert person.
14 MILJØ
Hvis det skulle være nødvendig å skifte ut maskinen etter lang tids bruk, må den ikke kastes
i husholdningsavfallet. Kast den på en miljømessig forsvarlig måte.
POWAIR0011 NO
Copyright © 2020 VARO S i d e | 7 www.varo.com
15 SAMSVARSERKLÆRING
VARO Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 BE2500 Lier Belgia, erklærer
at,
produkt: Turbinsliper
merke: PowerPlus
modell: POWAIR0011
oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i gjeldende EU-direktiver,
basert bruken av europeiske, harmoniserte standarder. Enhver uautorisert endring av
apparatet vil annullere denne erklæringen.
Eu-Direktiver (med eventelle endringer inntil dato for underskrift):
2006/42/CE
Europeiske harmoniserte standarder (med eventelle endringer inntil dato for underskrift):
EN ISO 11148-9: 2011
Oppbevarer av teknisk dokumentasjon: Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van Rompuy
N.V.
Undertegnede handler på vegne av selskapets CEO,
Ludo Mertens
Sertifiseringsansvarlig
19/05/2020, Lier - Belgium
/