Marantec AS 210B Brugervejledning

Mærke
Marantec
Model
AS 210B
Type
Brugervejledning
N
Bruksveiledning Portstyring AS 210 B
Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2 – 1
2 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2
1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser
2. Forklaring av symbolene
Originalbrukerveiledning
Opphavsrett beskyttet.
Ettertrykk, også utdrag, kun med vår tillatelse.
Forbeholte endringer som tjener til tekniske fremskritt.
Alle målangivelser i millimeter.
Fremstillinger er ikke i målestokk.
Garanti
Det gis kun en garanti med henblikk på funksjon og sikkerhet
dersom advarslene og sikkerhetsinstruksene i denne driftsvei-
ledningen blir fulgt.
Marantec GmbH + Co.KG påtar seg intet ansvar for
personskader eller materielle skader som måtte oppstå på
grunn av at advarslene og sikkerhetsinstruksene ikke blir
fulgt.
Forskriftsmessig bruk
Styringen AS 210 B er kun beregnet på styring av portanlegg.
Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.
Målgruppe
Kun kvaliserte og opplærte elektrofagfolk har tillatelse til å
kople til, programmere og vedlikeholde styringen.
Kvaliserte og opplærte elektrofagfolk oppfyller følgende
krav:
de kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og
ulykkesforebyggende forskrifter,
de har kunnskap om de gjeldende elektrotekniske
forskrifter,
opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr.
de er i stand til å erkjenne risikoer i sammenheng med
elektrisitet.
Instrukser om montering og tilkopling
Før det utføres elektriske arbeider på det, må anlegget
koples fra strømforsyningen. Det må sørges for at strømfor-
syningen holdes frakoplet så lenge arbeidene varer.
De lokale sikkerhetsforskrifter skal overholdes.
Nettkablene og styreledningene må legges adskilt fra
hverandre.
Fare for personskader!
Det er tvingende nødvendig å følge sikker-
hetsinstruksene!
Advarsel mot materielle skader!
Det er tvingende nødvendig å følge sikker-
hetsinstruksene!
Informasjon
Spesielle henvisninger
ELLER
henvisning til andre informasjonskilder
1. Innholdsangivelse 2
2. Forklaring av symbolene 2
3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 2
4. Produktoversikt 3
5. Igangsetting 5
6. Tekniske data 10
7. EG-innbyggingserklæring 11
N
Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2 – 3
Testgrunnlag og forskrifter
Under tilkopling, programmering og vedlikehold må følgende
forskrifter overholdes (uten ambisjoner om å være fullsten-
dige).
Byggeproduktstandarder
EN 13241-1 (produkter uten brann- og
røykvernegenskaper)
EN 12445 (brukssikkerhet for kraftbetjente porter -
kontrollmetoder)
EN 12453 (brukssikkerhet for kraftbetjente
porter - krav)
EN 12978 (sikkerhetsinnretninger for kraftbetjente porter -
krav og kontrollmetoder)
EMC
EN 55014-1 (støyemisjon husholdningsmaskiner)
EN 61000-3-2 (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett -
oversvingninger)
EN 61000-3-3 (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett -
spenningssvingninger)
EN 61000-6-2 (elektromagnetisk kompatibiliet (EMC) -
del 6-2: Faggrunnormer – støybestandighet -
industriområde)
EN 61000-6-3 (elektromagnetisk kompatibiliet (EMC) -
del 6-3: Faggrunnormer – støybestandighet – bolig, butikk-
og håndverksområder samt småbedrifter)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (sikkerhet for maskiner, maskinenes elektriske
utstyr; del 1: Generelle krav)
EN 12100-1 (sikkerhet for maskiner - grunnbegreper,
generelle retningslinjer for utformingen; del 1:
Grunnleggende terminologi, metodikk)
Lavspenning
EN 60335-1 (sikkerheten til elektrisk utstyr til bruk i
hjemmet og liknende formål)
EN 60335-2-103 (spesielle krav til drivenheter for porter,
dører og vinduer)
Kommité for arbeidssteder (ASTA)
ASR A1.7 (Tekniske regler for arbeidssteder „Dører og
Porter“)
4.1 Funksjoner
I sin basisversjon er portstyringen AS 210 B
kun konstruert for dødmannsdrift.
Portstyringen AS 210 B kan utvides med innstikkmodul ZM
SKS B. Ved hjelp av denne innstikkmodulen kan det koples til
en lukkekantsikringslist.
Da kan følgende funksjoner stilles inn:
Rødt trakklys
Belysning på gårdsplassen
Automatisk utkjørsel
Driftstidsovervåkning
4. Produktoversikt
4 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2
4. Produktoversikt
4.2 Hovedkretskort AS 210 B
Forklaring:
A: Innstillingsbryter PORT ÅPEN (S01) /
innstillingsbryter PORT LUKKET (S02)
X1: Koplingslist for nettilkopling
X2: Koplingslist for motor /
sikkerhetskjetting portåpner
X3: Koplingslist for kommandoenheter
X4: Koplingslist for valg av nettspenning
X5: Koplingslist for endebrytere
X6: Koplingslist for 3-dobbel trykknapper
X7: Innstikksokkel for kretskort ZM SKS B
X8: Innstikksokkel for spiralkabel
X9: Koplingslist for trakklys / gårdsplassbelysning
(kun i forbindelse med innstikkort ZM SKS B)
X10: Koplingslist for holdestrøm
PORT ÅPEN - PORT LUKKET
X11: Koplingslist for bremserelé
12345678910 11 12 13 14 15
123456
1 23
PE
L1 L2 L3 UVW45
X5
X3
X1 X2
X7
12
X9
AUF ZU
X4
X8
X6
J2 J1
X10
X11
J4
J5
J3
A
N
Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2 – 5
5. Igangsetting
5.1 Generelt
Advarsel!
Følgende punkter må overholdes for at man skal
være sikret en forskriftsmessig funksjon:
- Porten er montert og funksjonsdyktig.
- girmotoren er montert og klar til bruk.
- Kommando- og sikkerhetsenhetene er mon-
tert og klare til drift.
- Styringen AS 210 B er montert.
Informasjon:
Under monteringen av porten, girmotoren
og kommando- og sikkerhetsenhetene skal
veiledningene fra de aktuelle produsentene
følges.
5.2 Nettilkopling
Fare!
Følgende punkter må overholdes for at man
skal være sikret en forskriftsmessig funksjon
for styringen:
- Nettspenningen må svare til opplysningene
på merkeplaten.
- Ved trefase-vekselstrøm må det foreligge et
høyredreiende dreiefelt.
- Ved feltkopling må det benyttes en hoved-
bryter som kopler fra på alle poler.
- Ved trefase-vekselstrømtilkopling må det
bare benyttes 3-blokks sikringsautomater
(10A).
Detaljert skjema over nettilkopling og motor
400 V / 3-faset
Forklaring:
F1 Varmesikring for styrespenning
F2 Termovern for motor
K1 Kontaktor PORT ÅPEN
K2 Kontaktor PORT LUKKET
M Motor (400 V / 50 Hz / 3-faset)
S3 Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
(normalt lukket kontakt)
S4 Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
(normalt lukket kontakt)
S7 Sikkerhetsbryter manuell nødbetjening
(normalt lukket kontakt)
T1 Transformator
X1 Koplingslist for nettilkopling
X2 Koplingslist motor
X4 Koplingslist for valg av nettspenning





5
4WVU
L3 L2 L1 PE



12 3

 
400V
400 V / 50 Hz
6 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2
Detaljert skjema over nettilkopling og motor
230 V / 3-faset
Forklaring:
F1 Varmesikring for styrespenning
F2 Termovern for motor
K1 Kontaktor PORT ÅPEN
K2 Kontaktor PORT LUKKET
M Motor (230 V / 50 Hz / 3-faset)
S3 Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
(normalt lukket kontakt)
S4 Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
(normalt lukket kontakt)
S7 Sikkerhetsbryter manuell nødbetjening
(normalt lukket kontakt)
T1 Transformator
X1 Koplingslist for nettilkopling
X2 Koplingslist motor
X4 Koplingslist for valg av nettspenning
Detaljert skjema over nettilkopling og motor
230 V / 1-faset
Forklaring:
F1 Varmesikring for styrespenning
F2 Termovern for motor
K1 Kontaktor PORT ÅPEN
K2 Kontaktor PORT LUKKET
M Motor (230 V / 50 Hz)
S3 Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
(normalt lukket kontakt)
S4 Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
(normalt lukket kontakt)
S7 Sikkerhetsbryter manuell nødbetjening
(normalt lukket kontakt)
T1 Transformator
X1 Koplingslist for nettilkopling
X2 Koplingslist motor
X4 Koplingslist for valg av nettspenning
Tilkopling:
Kople styringen til strømnettet.
Kople styringen til motoren.
Kabelgrupper skal sikres med kabelfester umiddelbart foran
hver enkelt klemme.
5. Igangsetting





5
4WVU
L3 L2 L1 PE



12 3

 
230V
230 V / 50 Hz





5
4NAUF ZU
LN PE



12 3

 
230V
230 V / 50 Hz
N
Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2 – 7
5.4 Tilordning av koplingene for
kommando- og sikkerhetsenheter
Via klemme X3 og X9 kan eksisterende kommando- og
sikkerhetsenheter koples til.
Koplingslist X3
- Trykknapp STOPP
- Trykknapp PORT ÅPEN
- Trykknapp PORT LUKKET
- Lukkekantsikring
9
24 V DC, maks. 150 mA
- Impulsinngang / trådløs
9
- Gjennomgang fotocelle
9
Koplingslist X9
- Potensialfri tilkopling for rødt
trakklys eller belysning av
gårdsplass
9
9
Kun i forbindelse med ZM SKS B innstikkort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
5
6
7
8
U
V
W
4
5
6
5
4
3
2
1
4
1
2
5.3 Tilordning av koplingene for endebrytere
(klemme X5 og X2)
Koplingslist X5
Koplingslist X2
1
Endebryter PORT ÅPEN
2
Endebryter PORT LUKKET
4
Forendebryter PORT LUKKET (det skjer ingen reversering av
porten etter at bryteren utløses)
5
Termovern motor
6
Nødbetjening (normalt lukket kontakt)
7
Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
8
Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
8 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2
5.6 Eksempler på tilkopling i forbindelse
med innstikkort ZM-SKS B (klemme X3)
For opto-elektrisk lukkekantsikring
- DIP-bryter 1 må stå på OFF.
For 8,2 kOhm lukkekantsikring
- DIP-bryter 1 må stå på ON.
For pneumatisk lukkekantsikring
- En 8,2 KOhm motstand må seriekoples til
trykkbølgebryteren.
- DIP-bryter 1 må stå på ON.
- DIP-bryter 2 må stå på ON.
wt: hvit
gr: grønn
br: brun
5. Igangsetting
8,2
8,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+12 V
Sig
GND
br
gr
wt
5.5 Eksempler på tilkopling av kommando-
og sikkerhetsenheter (klemme X3)
Trykknapp PORT ÅPEN / STOPP / PORT LUKKET
(løsning med 4 ledere)
- Trykknapp STOPP
- Trykknapp PORT ÅPEN
- Trykknapp PORT LUKKET
Nøkkelbryter PORT ÅPEN / PORT LUKKET
- Trykknapp PORT ÅPEN
- Trykknapp PORT LUKKET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N
Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2 – 9
For fotoceller med 3-trådsteknikk
3
Fotocelle (NPN)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GND
+24V
5.7 Detaljvisninger av AS 210 B
X6 - Innstikksokkel for ekstern 3-dobbel trykknapp
- dersom utvidelsesenheten
ikke tilordnes, må jumper 4
være plugget i.
X8 - Innstikksokkel for spiralkabel
- dersom utvidelsesenheten
ikke tilordnes, må jumper 3
være plugget i.
X7 - Innstikksokkel for kretskort ZM SKS B
- dersom utvidelsesenheten
ikke tilordnes, må jumper 5
være plugget i.
LUKKET
ÅPEN STOPP
J4
svart / gul
(STOPP)
hvit (-)
J3
grønn (sig)
brun (+12V)
J5
10 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2
X10 - Koplingslist for holdestrøm
(PORT ÅPEN + PORT LUKKET)
J1 (PORT ÅPEN)
J2 (PORT LUKKET)
J1 og J2 må være åpne i forbindelse med utvidelseskortet
ZM SKS B.
Advarsel!
Dersom J2 er plugget i, følger det ingen
stopp-kommando fra lukkekantsikringen i
nedoverretning.
X11 - Koplingslist for bremsereléer
Advarsel!
For å unngå skader på styringen, må X11
ikke under noen omstendighet utstyres med
jumper.
På koplingslist X11 kan det koples til et bremserelé på fabrik-
ken.
plugget i = holdestrøm
ikke plugget i = dødmann
5. Igangsetting
Dimensjoner
kretskort:
167 x 85 x 190 mm
Forsyning via L1, L2,
L3, PE:
230 V eller 400 V, 50 / 60 Hz. Opptatt effekt,
maks. 2200 W - 3,2 A. Innkoplingstid 60 % ved
en driftstid på maks. 120 sekunder
Sikring: 10A K-karakteristikk
Styringens
energiforbruk:
maks. 100 mA
Styrespenning: 24 V DC, maks. 250 mA; sikret med automatisk
tilbakestillende sikring for ekstern sensorikk;
alle styrespenningsinnganger er atskilt galvanisk
mot forsyningsspenningen
Styreinnganger: 24V DC, alle innganger skal koples til potensial-
fritt. min. signalvarighet for inngangs-styrekom-
mando >100 ms
Styringsutganger: 24 V DC, maks. 150 mA
Sikkerhetskjede /
nødstopp:
det er tvingende nødvendig å kople alle inngan-
ger til potensialfritt; ved brudd på sikkerhetskje-
den er ingen elektrisk bevegelse av portåpneren
lenger mulig, heller ikke i dødmann.
Inngang
sikkerhetslist:*
for elektriske sikkerhetslister med
8,2 kW, avslutningsmotstand og for
dynamisk optiske systemer
Reléutganger:* dersom det koples induktive laster (f.eks. ytter-
ligere reléer eller bremser), så må disse vÊre
utstyrt med egnede strømreduserende tiltak
(friløpsdiode, varistorer, RC-ledd). Arbeidskon-
takt, potensialfri; min. 10mA ;
maks. 230V AC / 4A.
Kontakter som brukes en gang til
effektkopling, kan deretter ikke lenger koble
svakstrøm.
Temperaturområde: Drift: -10°C ... +45°C
Lagring: -25°C ... +70°C
Luftfuktighet: inntil 80 % ikke kondenserende
Vekt: ca. 1,8 kg
Direktiver: standarder
* Kun i forbindelse med utvidelseskort ZM-SKS B
6. Tekniske data
N
Portstyring AS 210 B / Rev.A 1.2 – 11
7. EG-innbyggingserklæring
Hermed erklærer vi, at det etterfølgende betegnede
produktet:
Portstyring AS 210 B
oppfyller de grunnleggende krav til maskinretningslinjene
(2006/42/EG):
Den ufullstendige maskinen oppfyller videre alle bestemmel-
ser til EG -byggeprodukter-retningslinje (89/106/EWG), til EG
–elektromagnetiske kompatibilitet retningslinje (2004/108/
EG) og EG -lavspennings retningslinje (2006/95/EG).
Følgende normer ble anvendt:
EN 60204-1
Sikkerhet av maskiner, elektrisk utrustning av maskiner; Del 1:
Allmenne krav
EN 12100-1
Sikkerhet av maskiner -grunnbegreper, allmenne utformingsle-
desatser -Del 1: Prinsipiell terminologi, metodologi
DIN EN 12453
Utnyttelsesikkerhet kraftbetjente porter - krav
DIN EN 12604
Porter– mekaniske aspekter – krav
EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) - Del 6-2:
faggrunnormer – støyfasthet – industriområde
EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) - Del 6-3:
Faggrunnormer – støyutsending - boligområde, butikk- og
industriområder så vel som småbedrifter
EN 60335-1
Sikkerhet elektriske apparater for husholdningsbruk og
liknende formål
EN 60335-2-103
Særlige krav for drift av porter, dører og vinduer
Produsent og Dokumentforvaltning
Marantec GmbH & Co. KG, Remser Brook 11,
D-33428 Marienfeld
De spesielle underlag ble fremstillt i henhold til -vedlegg VII
Del B til EG-maskinretningslinje 2006/42/EG. Vi forblikter oss,
å formidle markedsovervåknings-myndighetene dette på be-
grunnet forlangende innenfor en angitt tid i elektronisk form.
Den ufullstendige maskinen får først da lov til å bli satt i
drift, når det ble fastsatt, at maskinen kan bygges inn i den
ufullstendige maskinen , når bestemmelsen i retningslinje
maskiner (2006/42/EG) er etterkommet.
Sted, Dato
Marienfeld, 10.10.2011
Produsentunderskrift
Michael Hörmann
Undertegnedes funksjon
Daglig leder
#1700020760
#116854
/