One For All SMART CONTROL Brugervejledning

Mærke
One For All
Model
SMART CONTROL
Type
Brugervejledning
• Hvad er min
"opsætningskode"?
Find ud af, hvilken kode
der aktuelt er indstillet under
hver af de 6 enhedsfunktioner.
Min kode er?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Makro på den "røde tast"
STOP
& OFF
D
a
n
i
s
h
Ekstra funktioner
+
f.eks.
o
riginal
FORSVUNDEN
eller DEFEKT
fjernbetjening
• Key Magic®
Lader dig få funktioner fra din
FORSVUNDNE eller DEFEKTE
originale fjernbetjening.
• Gentildeling af
f
unktioner
Sådan sættes to (eller flere)
enheder af samme type op.
• Makro
Lader dig sende en række
kommandoer ved et tryk på
en enkelt tast.
Ko
mmando
3
side 2
K
e
y
M
a
gic
®
1 blink
5 blinks
5 blinks
6 blinks
1st nr. : 1
2nd nr. : 5
3rd nr. : 5
4th nr. : 6
Manglende funktion efter
o
psætningsproceduren
Philips
Sony
TV1
TV2
Kom
m
and
o 1
Kom
m
and
o 2
Makro på den "røde tast" =
Kommando 1: dvd STOP
Kommando 2: dvd FRA
Kommando 3: tv FRA
Få din manglende funktion via vores
k
undeservice ved at bede om en
(5-cifret) Key Magic®-funktionskode.
F
ølg derefter proceduren fra side 3.
s
ide
3
side 4
side 5
4
5
T
ryk på magic-tasten,
o
g slip den.
6
Tillykke! Du har nu gentildelt "stb"-funktionen til at blive en anden
"tv"-funktion.
Nu skal du blot følge "ONE FOR ALL SimpleSet", "Direkte kodeopsætning"
eller "Søgemetode" for at programmere dit tv i stb-funktion.
Sådan nulstilles en enhedsfunktion til dens originale funktion.
1) Tryk på MAGIC-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to
gange.
2) Tryk på 9 9 2.
3) Vælg den tilsvarende enhedsfunktion, som du vil nulstille til dens originale
funktion (vælg f.eks. stb).
4) Tryk to gange på magic-tasten. Den blå ring blinker to gange.
Tryk på magic-tasten, og slip den. --> Den blå ring blinker to gange.
Vælg målenheden,
f.eks. stb.
< select >
1
Tryk på magic-tasten, og hold den
nede i 3 sek.
--> Den blå ring blinker to gange.
Tryk på 9 9 2 --> Den blå ring blinker to gange.
2
x2
Med denne funktion kan du programmere 2 (eller flere) af samme enhedstype til ONE FOR ALL-fjernbetjeningen (f.eks. to tv'er).
I
følgende eksempel vil du opsætte yderligere et tv. Derfor er du nødt til at gentildele (ændre) f.eks. "stb"-funktion til "tv"-funktion.
Eksempel. Sådan gentildeler du "stb" til "tv":
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Vælg kildeenheden,
f.eks. tv.
< select >
Gentildeling af funktioner
Key Magic®
3
2
3
Sådan nulstilles en tast for at få dens originale funktion.
1) Vælg den tilsvarende enhedsfunktion (f.eks. tv)
2) Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to
gange.
3) Tryk på 9 9 4.
4) Tryk på den tilsvarende tast (f.eks. rød) to gange.
Tillykke! Du har programmeret funktionen "I/II (mono/stereo)" fra din originale
fjernbetjening til din ONE FOR ALL-fjernbetjening. Næste gang du trykker på den
"røde tast" (i tv-funktion), bruger du funktionen "I/II (mono/stereo)".
Tryk på magic-tasten, og hold den
nede i 3 sek.
--> Den blå ring blinker to gange.
Tryk på 9 9 4.
-
-> Den blå ring blinker to gange.
4
Tryk på magic-tasten,
og slip den.
5
Indtast den 5-cifrede funktionskode, du har fået fra
kundeservice. (f.eks. 00123)
--> Den blå ring blinker to gange.
6
Tryk på den tast, som funktionen vil
blive tildelt (f.eks. den røde tast).
K
e
y
M
a
gic®
f.eks.
original
FORSVUNDEN eller DEFEKT
fjernbetjening
Vælg den
tilsvarende enhed,
f.eks. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® er en eksklusiv ONE FOR ALL-funktion. ONE FOR ALL sikrer, at mange funktioner fra din originale fjernbetjening kan bruges – selv dem, der ikke har deres egen tast på ONE FOR
A
LL-tastaturet. Ofte brugte funktioner kan tildeles en tast efter eget valg ved at bruge KeyMagic®-funktionen på ONE FOR ALL. For at programmere en bestemt funktion med KeyMagic® skal
du kende den tilsvarende funktionskode. Da funktionskoderne varierer mellem forskellige typer enheder, findes de ikke i manualen. Du kan bede om dine funktionskoder gennem hjælpelin-
j
en til vores forbrugerservice eller via brev, fax eller e-mail.
N
år du kontakter os, skal du oplyse følgende:
• Den aktuelle kode, du bruger (se "Hvad er min opsætningskode" på side 5).
Enhedstype, mærke og modelnummer på den tilsvarende enhed.
Modelnummer på den originale FORSVUNDNE eller DEFEKTE fjernbetjening.
• Hvordan funktionen var navngivet på din originale fjernbetjening.
D
erefter:
Kundeservice vil sende dig:
E
n funktionskode (5-cifret) til hver funktion, du har bedt om.
N
år du har modtaget din(e) funktionskode(r) fra kundeservice, er det let at
programmere koden:
Eksempel: Sådan får du "I/II (mono/stereo)"-funktionen fra din originale
F
ORSVUNDNE eller DEFEKTE fjernbetjening ind på den "røde tast" på din
O
NE FOR ALL-fjernbetjening.
Makro
4
7
8
9
Tryk på magic-tasten, og hold den
nede i 3 sek.
--> Den blå ring blinker to gange
Tillykke! Du har nu programmeret en makro på den "røde" tast.
Næste gang du trykker på den "røde tast": 1.: dvd vil stoppe, 2.: dvd slukkes, 3.: tv
slukkes. Fjernbetjeningen vil gøre dette i hver enhedsfunktion, når du trykker på
den røde tast.
DVDDVD
OFF
Kommando 1: dvd STOP
Kommando 2: dvd FRA
Kommando 3: tv FRA
STOP &
FRA
V
ælg den tilsvarende
e
nhed, f.eks. tv
< select >
Tryk på den røde tast
D
u kan programmere din ONE FOR ALL til at udsende en række kommandoer ved et tryk på en enkelt tast. Enhver række af kommandoer, som du bruger regelmæssigt, kan reduceres til et
b
ekvemt tryk på én tast.
Du vil f.eks. oprette følgende makro:
k
ommando: dvd --> STOP
kommando: dvd --> FRA
kommando: tv --> FRA
S
ådan sætter du ovennævnte makro op på f.eks. den "røde tast" på din ONE FOR ALL:
1
2
Tryk på magic-tasten, og hold den
nede i 3 sek.
--> Den blå ring blinker to gange
T
ryk på 9 9 5.
-
-> Den blå ring blinker to gange.
3
Vælg den tilsvarende
enhed, f.eks. dvd.
4
5
6
Tryk på den tast, som
funktionen vil blive
tildelt (f.eks. den røde
tast).
Tryk på STOP-tasten.
< select >
K
omman
do
1
K
omman
do 2
K
omman
do 3
3 sec.
3
sec.
Tryk på POWER-tasten.
Sådan nulstilles makrotasten for at få dens originale funktion.
1) Tryk på MAGIC-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.
2) Tryk på 9 9 5.
3) Tryk på den tilsvarende makrotast (f.eks. den røde tast).
4) Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.
x
2
x2
x
2
Tryk på
POWER-tasten.
Hvad er min "opsætningskode"?
5
T
illykke! Du har nu blinket frem din aktuelle opsætningskode i tv-funktion.
7
T
ryk på 4 for det fjerde ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange
g
ange den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".
Dine "opsætningskoder":
D
u sætter din ONE FOR ALL op ved enten:
• ONE FOR ALL SimpleSet
Direkte kodeopsætning
Søgemetode
D
e følgende trin viser dig, hvordan du kan finde ud af, hvilken "opsætningskode" der aktuelt er sat op under hver enhedsfunktion.
1
3
T
ryk på magic-tasten, og hold den nede i
3 sek.
-
-> Den blå ring blinker to gange.
Tryk på 9 9 0.
--> Den blå ring blinker to gange.
4
2
5
Tryk på 1 for det første ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange gange
den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".
Tryk på 2 for det andet ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange gange
den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".
Vælg den tilsvarende
enhed, f.eks. tv.
<
select >
Betjeningsnulstilling
Betjeningsnulstilling vil slette alle indlæste funktioner på tværs af alle funktioner og
nogle andre programmerede funktioner som Key Magic® og Makroer.
1) Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to
gange.
2) Tryk på 9 8 0. Den blå ring blinker to gange.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Tryk på 3 for det tredje ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og l, hvor mange gange
den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".
??
/