Vega VEGABAR 19 Betjeningsvejledning

Mærke
Vega
Model
VEGABAR 19
Type
Betjeningsvejledning
Brugsanvisning
Tryksensor med metal målecelle
VEGABAR 19
Two-wire 4 … 20 mA
Document ID: 55576
2
Indholdsfortegnelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
Indholdsfortegnelse
1 Om dette dokument ................................................................................................................. 4
1.1 Funktion ........................................................................................................................... 4
1.2 Målgruppe ........................................................................................................................ 4
1.3 Anvendte symboler........................................................................................................... 4
2 For din sikkerhed ..................................................................................................................... 5
2.1 Autoriseret personale ....................................................................................................... 5
2.2 Tilsigtet brug..................................................................................................................... 5
2.3 Advarer mod forkert brug .................................................................................................. 5
2.4 Generelle sikkerhedsanvisninger ..................................................................................... 5
3 Produktbeskrivelse .................................................................................................................. 6
3.1 Opbygning ........................................................................................................................ 6
3.2 Funktionsprincip ............................................................................................................... 7
3.3 Justering .......................................................................................................................... 9
3.4 Emballage, transport og opbevaring ................................................................................. 9
3.5 Tilbehør ............................................................................................................................ 9
4 Montering ................................................................................................................................ 11
4.1 Generelle anvisninger .................................................................................................... 11
4.2 Procestrykmåling ........................................................................................................... 13
5 Tilslutning til spændingsforsyningen .................................................................................. 15
5.1 Klargøring til tilslutning ................................................................................................... 15
5.2 Tilslutning ....................................................................................................................... 15
5.3 Tilslutningsplan .............................................................................................................. 18
5.4 Indkoblingsfase .............................................................................................................. 18
6 Diagnose og service .............................................................................................................. 19
6.1 Vedligeholdelse .............................................................................................................. 19
6.2 Afhjælpning af fejl ........................................................................................................... 19
6.3 Diagnose, fejlmeldinger .................................................................................................. 20
6.4 Fremgangsmåde ved reparationer ................................................................................. 20
7 Afmontering ............................................................................................................................ 21
7.1 Fremgangsmåde ved afmontering .................................................................................. 21
7.2 Bortskaelse .................................................................................................................. 21
8 Certikateroggodkendelser ................................................................................................ 22
8.1 EU-overensstemmelse ................................................................................................... 22
8.2 NAMUR-anbefalinger ..................................................................................................... 22
8.3 Miljøstyringssysten ......................................................................................................... 22
9 Tillæg....................................................................................................................................... 23
9.1 Tekniske data ................................................................................................................. 23
9.2 Dimensioner ................................................................................................................... 27
9.3 Industriel ejendomsret .................................................................................................... 28
9.4 Varemærke ..................................................................................................................... 28
3
Indholdsfortegnelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
Sikkerhedsanvisninger for EX-områder
Se også de særlige EX-sikkerhedsanvisninger ved EX-applikationer.
Disse er vedlagt hvert instrument med EX-godkendelse som doku-
ment og er en del af brugermanualen.
Datostempel: 2020-03-25
4
1 Om dette dokument
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
1 Om dette dokument
1.1 Funktion
Den nærværende manual giver dig alle nødvendige informationer til
brug for montering, tilslutning og ibrugtagning samt vigtige henvisnin-
ger til vedligeholdelse, fejlafhjælpning, udskiftning af dele samt bruge-
rens sikkerhed. Læs derfor manualen igennem før ibrugtagningen og
opbevar den altid i umiddelbar nærhed af instrumentet som en fast
del af produktet.
1.2 Målgruppe
Nærværende brugermanual henvender sig til et uddannet fagperso-
nale. Indholdet i manualen skal stilles fagpersonalet til rådighed, så
indholdet kan omsættes.
1.3 Anvendte symboler
Document ID
Dette symbol på manualens forside henviser til dokumentets ID.
Indtastes dette dokument ID under www.vega.com, åbnes siden med
dokumenter til download.
Information, henvisning, tip: Dette symbol angiver nyttige, ekstra
informationersamttipstileektivtarbejde.
Bemærk: Dette symbol henviser til, hvordan forstyrrelser, fejlfunktio-
ner, instrument- eller anlægsskader undgås.
Forsigtig: Tilsidesættelse af informationer, der er markeret med dette
symbol, kan medføre kvæstelser.
Advarsel: Tilsidesættelse af informationer, der er markeret med dette
symbol, kan medføre alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.
Fare: Tilsidesættelse af informationer, der er markeret med dette
symbol, medfører alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.
Ex-anvendelser
Dette symbol markerer særlige henvisninger til ex-anvendelser.
Liste
Det foranstillede punktum angiver en liste uden fast rækkefølge.
1 Rækkefølge
Foranstillede tal markerer handlingstrin, der følger efter hinanden.
Bortskaelseafbatteri
Dettesymbolmarkerersærligehenvisningertilbortskaelsenaf
normale batterier samt genopladelige batterier.
5
2 For din sikkerhed
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
2 For din sikkerhed
2.1 Autoriseret personale
Alle arbejder, der er beskrevet i denne dokumentation, må kun
udføres af et uddannet fagpersonale, der er blevet autoriseret af
driftslederen.
Der skal altid bruges de foreskrevne personlige værnemidler under
arbejdet på og med instrumentet.
2.2 Tilsigtet brug
VEGABAR 19 er en tryktransmitter til måling af procestrykket.
Detaljeredeoplysningeromanvendelsesområdetndesikapitlet
"Produktbeskrivelse".
Instrumentets driftssikkerhed er kun sikret, hvis det bruges som
tilsigtet iht. oplysningerne i brugermanualen samt i evtl. supplerende
manualer.
2.3 Advarer mod forkert brug
Ved ukorrekt brug eller ikke tilsigtet brug kan der udgå særlige farer
fra produktet som følge af anvendelsen. Beholderen kan f.eks. løbe
over pga. en forkert montering eller justering. Dette kan medføre
tings-, person- eller miljøskader. Derudover kan instrumentets beskyt-
tende egenskaber blive forringet.
2.4 Generelle sikkerhedsanvisninger
Instrumentet svarer til den seneste tekniske stand, idet der tages
højde for gældende forskrifter og retningslinjer. Det må kun bruges i
en teknisk lydefri og driftssikker tilstand. Driftslederen er ansvarligt for,
at instrumentet fungerer fejlfrit. Bruges det i aggressive eller korrosive
medier, hvor en fejlfunktion i instrumentet kan medføre en fare, skal
driftslederen ved hjælp af egnede tiltag kontrollere, at instrumentet
fungerer korrekt.
Brugeren skal overholde sikkerhedsanvisningerne i denne bruger-
manual, nationalt gældende installationsforskrifter samt gældende
sikkerhedsbestemmelser og forskrifter til forebyggelse af ulykker.
Indgreb udover de arbejder, der er beskrevet i brugermanualen, må
kun udføres af et af fabrikanten autoriseret personale af hensyn til sik-
kerheden og garantien. Egenhændige ombygninger eller ændringer
er udtrykkeligt forbudt. Der må af hensyn til sikkerheden kun bruges
det tilbehør, som er angivet af fabrikanten.
For at undgå farer skal sikkerhedsskilte og -anvisninger på instrumen-
tet overholdes.
6
3 Produktbeskrivelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
3 Produktbeskrivelse
3.1 Opbygning
Leveringsomfanget består af:
Tryktransmitter VEGABAR 19
Tryksag "Dokumenter og software" med:
Instrumentets serienummer
QR-kode med link til en direkte scannen
Bemærk:
Instrumentets evt. andre egenskaber beskrives i denne brugermanu-
al. Leveringsomfanget afhænger af bestillingen.
Den nærværende brugermanual gælder for følgende apparatversio-
ner:
Hardwareversion fra 1.0.0
Softwareversion fra 1.0.0
1
2
3
Fig. 1: Komponenter i VEGABAR 19
1 Procestilslutning
2 Elektronikhus
3 Stik
Devigtigsteoplysningertilinstrumentetsidentikationogbrugstårpå
typeskiltet.
Leveringsomfang
Brugermanualens anven-
delsesområde
Komponenter
Typeskilt
7
3 Produktbeskrivelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
0044
4...20mA
12V...35V
+
-
2
4
1
3
3
2
1
4
5
6
VEGABAR 1.
s/n 12345678
IP66/67 TYPE 4X
MWP 10bar (1000kPa)
0...0,1bar (0...1 0kPa) rel
AL203, FKM, 316L
2019
www.vega.com
D-77761 SCHILTACH,
Made in Germany
123456
Fig. 2: Typeskiltets opbygning (eksempel)
1 Instrumenttype og serienummer
2 Felt til godkendelser
3 Forsyning og signaludgang elektronik
4 Tekniske data
5 Fortrådningskonguration
6 QR-kode til instrumentets dokumentation
Åbn siden "www.vega.com" og indtast instrumentets serienummer i
søgefeltet.
Dernderdufølgendeoplysningerominstrumentet:
Ordredata
Dokumentation
Software
Du kan også hente følgende oplysninger med din smartphone:
Scan QR-koden på instrumentets typeskilt eller
Indtast serienummeret manuelt i VEGA Tools-app (kan downloa-
des gratis i de forskellige stores)
3.2 Funktionsprincip
VEGABAR 19 er egnet til applikationer i næsten alle industriområder.
Den bruges til måling af de følgende tryktyper.
Gauge tryk
Målte medier er gasser, dampe og medier.
VEGABAR 19 er egnet til måling af følgende parametre:
Procestryk
Dokumenter og software
Anvendelsesområde
Målte medier
Måle
værdier
8
3 Produktbeskrivelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
Fig. 3: Procestrykmåling med VEGABAR 19
Procestrykket påvirker det piezoresistive sensorelement via proces-
membranen. Den medfører en ændring af modstanden, som omdan-
nes til et tilsvarende udgangssignal og udgives som måleværdi.
1
3 4
2
Fig. 4: Målesystemets opbygning med piezoresistivt sensorelement
1 Sensorelement
2 Basislegeme
3 Overføringsmedium
4 Procesmembran
Relativtryk: Målecellen er åben mod atmosfæren. Det omgivende
tryk optages i målecellen og kompenseres. Det påvirker dermed ikke
måleværdien.
Den tilbagetrukne installation er især egnet til anvendelser med gas-
ser, dampe og klare væsker.
Målesystem
Tryktyper
Tilbagetrukk
et installa-
tion
9
3 Produktbeskrivelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
1
3
2
Fig. 5: Tilbagetrukket installation for målecelle (eksempel: gevind G½, EN 837
manometertilslutning)
1 Målecelle
2 Membran
3 Procestilslutning
3.3 Justering
Instrumentet har ingen betjeningsmuligheder.
3.4 Emballage, transport og opbevaring
Intrumentet beskyttes af en emballage under transporten til brugs-
stedet. Dermed dækkes de normale transportrisici med en kontrol iht.
ISO 4180.
Instrumentets emballage er en kasse, der er miljøvenlig og som kan
genbruges. Ved særlige versioner bruges der også PE skum eller PE
folie. Bortskaf overskydende emballage via særlige genbrugsselska-
ber.
Transporten skal udføres under hensyntagen til henvisningerne på
emballagen. Tilsidesættelse kan medføre skader på instrumentet.
Det skal ved modtagelsen kontrolleres, om leveringen er fuldstændig
og om der eventuelt er opstået transportskader. Fastslås der trans-
portskader eller skjulte mangler, skal disse behandles tilsvarende.
Pakkerne skal holdes lukkede indtil monteringen og skal opbevares,
idet der tages højde for de påsatte opstillings- og lagermarkeringer.
Pakker, såfremt intet andet er anført, må kun opbevares under de
følgende betingelser:
Må ikke opbevares udendørs
Skal opbevares tørt und støvfrit
Må ikke udsættes for aggressive medier
Skal beskyttes mod sollys
Undgå mekaniske rystelser
Lager- og transporttemperatur, se kapitel "Tillæg - Tekniske data -
Omgivelsesbetingelser"
Relativ luftfugtighed 20 … 85 %
3.5 Tilbehør
Manualernetildeanførtetilbehørsdelendespådownloadsidenpå
vores homepage.
Emballage
Transpor
t
Transportinspektion
Opbevaring
Lager- og transporttem-
peratur
10
3 Produktbeskrivelse
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
Svejsestudser bruges til at tilslutning af sensorer i processen.
Gevindadaptere letter sensorernes tilpasning til standard gevindfor-
bindelsen, f.eks. til hygiejniske samlinger i processen.
Det passende tilbehør til installationen til VEGABAR 19 omfatter
sifoner, spærreventiler samt instrumentholder.
Svejsestuds og gevinda-
dapter
Tilbehør til montering
11
4 Montering
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
4 Montering
4.1 Generelle anvisninger
Instrumentet er egnet til normale samt udvidede omgivelsesbetingel-
ser iht. DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Det kan bruges både
indendørs og udendørs.
Bemærk:
Instrumentet må kun bruges inden for de tilladte procesbetingelser af
hensyntilsikkerheden.Oplysningerneheromndesikapitlet"Tekni-
ske data" i brugermanualen eller på typeskiltet.
Kontrollér derfor før monteringen, at alle dele til instrumentet i proces-
sen er egnede til procesbetingelserne.
Herunder hører især:
Måleaktiv del
Procestilslutning
Procespakning
Procesbetingelser er først og fremmest:
Procestryk
Procestemperatur
Mediernes kemiske egenskaber
Abrasion og mekaniske påvirkninger
Det tilladte procestrykområde anføres på typeskiltet med "MWP"
(Maximum Working Pressure), se kapitlet "Opbygning". MWP tager
højde for det tryksvageste led i kombinationen af målecelle og pro-
cestilslutning og kan være permanent påtrykt. Oplysningen angår en
referencetemperatur på +20 °C (+68 °F). Den gælder også, hvis der
ordrebaseret monteres en målecelle med et højere måleområde end
procestilslutningens tilladte trykområde.
For at der ikke sker skader på instrumentet må kontroltrykket kun
kortvarigt overskride 1,5 gange den anførte MWP i referencetempera-
turen. Der skal herunder tages højde for procestilslutningens tryktrin
samt målecellens overbelastning (se kapitel "Tekniske data").
Derudover kan en temperaturderating i procestilslutningen, f.eks.
påanger,indskrænkedettilladteprocestrykområdeiht.gældende
normer.
Beskyt instrumentet mod indtrængning af fugt ved hjælp af de følgen-
de tiltag:
Brug et passende tilslutningskabel (se kapitel "Tilslutning til spæn-
dingsforsyningen")
Spænd kabelforskruning eller stik fast
Før tilslutningskablet ned før kabelforskruning eller stik
Dette gælder især ved montering udendørs, i rum, hvor der kan reg-
nes med fugt (f.eks. pga. rengøringsprocesser) samt i afkølede eller
opvarmede rum.
Omgivelsesbetingelser
Procesbetingelser
Tilladt procestryk (MWP)
Beskyttelse mod fugt
12
4 Montering
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
Kontrollér, at forureningsgraden, der er anført i kapitlet "Tekniske
data", svarer til de eksisterende omgivelsesbetingelser.
Ventilering og trykudligning sker på VEGABAR 19 via et luftgennem-
trængeligt,fugtspærrendelterelement.
1
Fig. 6: Filterelementets position
1 Filterelement
Filterelementetskalaltidværefriforaejringerforatkunneventilere
ordentligt.
Pas på:
Brug ikke en højtryksrenser til rengøringen. Filterelementet kan blive
ødelagt heraf og fugt kan trænge ind i huset.
Sekskanten på procestilslutningen skal spændes til med en passen-
de skruenøgle på instrumenter med gevind.
Nøglestørrelse se kapitlet "Dimensioner".
Advarsel:
Huset eller den elektriske tilslutning må ikke bruges til iskruningen!
En tilspænding kan forårsage skader på husets drejemekanik alt efter
instrumentets udførelse.
Det tilladte procestrykområde står på typeskiltet. Instrumentet må kun
drives med disse tryk, hvis det brugte tilbehør er dimensioneret til dis-
seværdier.Sørgfordettemedf.eks.enegnetange,svejsestudser,
fastspændingsringe ved clamp-forbindelser, pakninger etc.
Højere procestemperaturer betyder som regel også højere omgivel-
sestemperaturer. Kontrollér, at de øvre temperaturgrænser fra kapitlet
"Tekniske data" ikke overskrides for elektronikhusets samt tilslut-
ningskablets omgivelse.
Ventilering og trykudlig-
ning
Iskruning
Procestrykområde - mon-
teringstilbehør
Temperaturgrænser
13
4 Montering
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
1
2
Fig. 7: Temperaturområder
1 Procestemperatur
2 Omgivelsestemperatur
4.2 Procestrykmåling
Overhold følgende anvisninger vedrørende måleudstyrets placering:
Monter instrumentet over målestedet
Opståetkondensatkandermedydenediprocesledningen.
1
2
3
Fig. 8: Placering af måleudstyr ved måling af procestryk for gasser i rør
1 VEGABAR 19
2 Spærreventil
3 Rør
Overhold følgende anvisning vedrørende måleudstyrets placering:
Tilslutning via en sifon
I gasser
I dampe
14
4 Montering
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
1
4
3
2
1
2
3
4
Fig. 9: Placering af måleudstyr ved måling af procestryk for dampe i rør
1 VEGABAR 19
2 Spærreventil
3 Sifon i U- eller rund form
4 Rør
Der dannes kondensat i rørbøjninger, hvilket fungerer som en beskyt-
tende vandlås. Der opnås dermed en medietemperatur på < 100 °C
på måleomformeren ved applikationer med varm damp.
Overhold følgende anvisninger vedrørende måleudstyrets placering:
Monter instrumentet under målestedet
Ledningenfordierenstrykerdermedaltidfyldtmedvæskeoggas-
bobler kan blive ledet tilbage til procesledningen.
3
1
2
Fig. 10: Placering af måleudstyr ved måling af procestryk for medier i rør
1 VEGABAR 19
2 Spærreventil
3 Rør
I væsker
15
5 Tilslutning til spændingsforsyningen
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
5 Tilslutning til spændingsforsyningen
5.1 Klargøring til tilslutning
Overhold altid følgende sikkerhedsanvisninger:
Den elektriske tilslutning må kun udføres af et uddannet fagperso-
nale, der er blevet autoriseret af driftslederen
Kan der forventes overspændinger, skal der installeres overspæn-
dingsbeskyttelsesmoduler
Advarsel:
Tilslutning og frakobling kun i spændingsløs tilstand.
Datatilspændingsforsyningenndesikapitlet"Tekniske data".
Bemærk:
Instrumentet skal påtrykkes ved hjælp af et energibegrænset kredsløb
(ydelse maks. 100 W) iht. IEC 61010-1, f.eks.:
Class 2-strømforsyning (iht. UL1310)
SELV-strømforsyning (sikkerhedskredsløb med særlig lav
spænding) med tilsvarende intern eller ekstern begrænsning af
udgangsstrømmen
Derskaltageshøjdefordefølgendeekstraindydelserpådrifts-
spænding:
Lavere udgangsspænding i strømforsyningen under en nominel
belastning (f.eks. ved en sensorstrøm på 20,5 mA eller 22 mA ved
fejlsignal)
Indydelsefrayderligereinstrumenterikredsløbet(sebelastnings-
værdier i kapitlet "Tekniske data")
Brug kabler med rundt tværsnit. Alt efter stikforbindelsen skal kablets
yderdiameter vælges tilsvarende, så kabelforskruningens tætnende
virkning sikres.
Instrumentet tilsluttes alt efter tilslutningsteknikken eller signaludgan-
genmedgængsekablermedto,treellerreledereudenafskærm-
ning.
5.2 Tilslutning
Sådan gøres det:
1. Løsn skruen bag på stikforbindelsen
2. Tag stikket og pakningen af VEGABAR 19
3. Vip stikindsaten ud af stikhuset
Sikkerhedsanvisninger
Spændingsforsyning
Tilslutningskabel
Stik iht. ISO 4400
16
5 Tilslutning til spændingsforsyningen
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
1
2
3
Fig. 11: Sådan løsnes stikindsatsen
1 Kabelforskruning
2 Stikindsats
3 Stikhus
4. Asolertilslutningskabelca.5cm,asolerlederneca.1cm
5. Før kablet ind i stikhuset gennem kabelforskruningen
6. Tilslut lederenderne til terminalerne iht. strømskemaet
2
3
1
4
Fig. 12: Tilslutning til skrueklemmerne
1 Kabelforskruning
2 Stikhus
3 Stikindsats
4 Stikpakning
7. Lad stikindsatsen gå i hak i stikhuset og læg sensorpakningen i
8. Sæt stikket på VEGABAR 19 med pakningen og spænd skruen til
Den elektriske tilslutning er dermed udført.
Sådan gøres det:
1. Løsn skruen i stikforbindelsens dæksel
2. Klap dækslet op og tag det af
3. Tryk stikindsatsen ned
4. Løsnskruernepåtrækaastningenogkabelforskruningen
Tilslutning via vinkelstik
med dæksel
17
5 Tilslutning til spændingsforsyningen
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
4
32
1
3
2
1
Fig. 13: Sådan løsnes stikindsatsen
1 Stikindsats
2 Trækaastning
3 Kabelforskruning
4 Stikhus
5. Asolertilslutningskabelca.5cm,asolerlederneca.1cm
6. Før kablet ind i stikhuset gennem kabelforskruningen
7. Tilslut lederenderne til terminalerne iht. strømskemaet
1
5
2
3
4
Fig. 14: Tilslutning til skrueklemmerne
1 Kabelforskruning
2 Dæksel
3 Stikhus
4 Stikindsats
5 Stikpakning
8. Lad stikindsatsen gå i hak i stikhuset og læg sensorpakningen i
Information:
Sørg for korrekt placering, se illustrationen
9. Spændskruernetiltrækaastningogkabelforskruningtil
10. Lad dækslet gå i hak og tryk på stikforbindelsen, spænd dækslets
skrue til
11. Sæt stikket på VEGABAR 19 med pakningen og spænd skruen til
Den elektriske tilslutning er dermed udført.
18
5 Tilslutning til spændingsforsyningen
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
5.3 Tilslutningsplan
+
-
1
2
4
1
3
Fig. 15: Strømskema - two-wire 4 … 20 mA - M12 x 1-stik
1 Spændingsforsyning og signaludgang
Kontakt stik Funktion/polaritet
1 Spændingsforsyning, signaludgang/+
2 Ikke brugt
3 Spændingsforsyning, signaludgang/-
4 Ikke brugt
12
3
+
-
1
Fig. 16: Strømskema - two-wire 4 … 20 mA - stik iht. ISO 4400
1 Spændingsforsyning og signaludgang
Kontakt stik Funktion/polaritet
1 Spændingsforsyning, signaludgang/+
2 Spændingsforsyning, signaludgang/-
3 Ikke brugt
Elektrisk forbundet med elektronikhus af metal
5.4 Indkoblingsfase
Instrumentet udfører som det første en selvtest, når det er blevet
tilsluttet:
Intern kontrol af elektronikken
Udgangssignalet skifter til den indstillede falske strøm
Derefter udgives den aktuelle måleværdi på signalledningen.
M12 x 1-stik
Stik iht. ISO 4400
19
6 Diagnose og service
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
6 Diagnose og service
6.1 Vedligeholdelse
Der kræves ingen særskilt service, hvis instrumentet bruges som
tilsigtet under normal drift.
Aejringerafmediepåmembranenkanpåvirkemåleresultatetved
nogle anvendelser. Træf derfor foranstaltninger for at undgå kraftig
vedhæftningogisærhærdedeaejringeralteftersensoroganven-
delse.
Rensningen bidrager til, at typeskiltet samt markeringer på instrumen-
tet kan ses.
Overhold her følgende:
Brug kun et rengøringsmiddel, der ikke kan ødelægge hus, type-
skilt samt pakninger
Brug kun rengøringsmetoder, der svarer til instrumentets kaps-
lingsklasse
6.2 Afhjælpning af fejl
Deterdriftslederensansvarattræeegnedetiltagforatafhjælpe
opståede fejl.
Instrumentet sørger for maksimal funktionssikkerhed. Der kan dog
alligevel opstå fejl under driften. Disse kan f.eks. skyldes:
Sensor
Proces
Spændingsforsyning
Signalbehandling
De første tiltag er:
Analyse af fejlmeldinger
Kontrol af udgangssignal
Behandling af målefejl
Yderligere omfattende diagnosemuligheder fås via en smartphone/
tablet med justeringsappen eller en pc/notebook med softwaren
PACTware samt tilhørende DTM. Årsagerne kan som regel fastslås på
denne måde, så fejlene kan afhjælpes.
Alt efter årsagen til fejlen og de trufne tiltag skal handlingstrinene,
der er beskrevet i kapitlet "Ibrugtagning", evt. gennemgås igen eller
kontrolleres for plausibilitet og fuldstændighed.
Hjælper disse tiltag alligevel ikke, kan du i hastende tilfælde ringe til
VEGA service hotlinen på telefon
+49 1805 858550.
Hotlinen er til rådighed døgnet rundt 7 dage om ugen.
Service
Foranstaltninger mod
v
edhæftning
Rensning
Forholdsregler ved fejl
Årsag til fejl
Fejlafhjælpning
Adfærd under fejlafhjælp-
ning
24 timers service hotline
20
6 Diagnose og service
VEGABAR 19 • Two-wire 4 … 20 mA
55576-DA-200416
Da denne service tilbydes over hele verden, er servicen på engelsk.
Servicen koster ikke noget, du skal kun betale den normale telefon-
takst.
6.3 Diagnose, fejlmeldinger
Tilslut et multimeter i det passende måleområde iht. tilslutningsske-
maet. Den følgende tabel beskriver mulige fejl i strømsignalet og giver
hjælp til afhjælpning:
Fejl Årsag Afhjælpning
4 … 20 mA-signal mangler Elektrisk tilslutning forkert udført Kontrollér tilslutning, ret til efter behov
Spændingsforsyning mangler Kontrollér ledninger for afbrydelse, re-
parér efter behov
Driftsspænding for lav, børstemodstand
for høj
Kontrollér, tilpas efter behov
Strømsignal større end
22 mA, mindre end 3,6 mA
Sensorelektronik defekt Udskift instrumentet eller indsend det
til reparation alt efter instrumentets ud-
førelse
6.4 Fremgangsmåde ved reparationer
Derndesetreturskematilinstrumentetsamtyderliggåendeinforma-
tioner om fremgangsmåden i downloadområdet på vores homepage.
Dette hjælper os med at udføre reparationen hurtig uden yderligere
spørgsmål.
Gør som følger i forbindelse med reparationer:
Udskriv og udfyld en formular for hvert instrument
Rens instrumentet og pak det sikkert ind, så det ikke kan gå i
stykker
Placer den udfyldte formular samt evt. et sikkerhedsdatablad uden
på emballagen
Forespørg om adressen til returneringen til den lokale repræsen-
tant.Dennendespåvoreshomepage.
4 … 20 mA-signal
/