Palram 704743 Brugermanual

Mærke
Palram
Model
704743
Type
Brugermanual
Sikkerhedsvejledning
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi kraftigt, at monteringen af produktet udføres af to personer.
Sikr dig, at der ikke er nogen skjulte rør eller kabler i væggen, før du borer.
Nogle dele har metalkanter. Udvis venligst forsigtighed, når disse komponenter
håndteres. Bær altid handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
Forsøg ikke at samle dørudhænget under blæsende eller våde forhold.
Forsøg ikke at samle dørudhænget, hvis du er træt, har indtaget narkotika,
medicin eller alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed.
Bortskaf alle plastikposer på sikker vis - hold dem ude af små børns rækkevidde.
Kravl eller stå ikke på taget.
Tunge genstande bør ikke lænes op ad pælene.
Hold børn væk fra monteringsstedet.
Når du anvender en trappestige eller el-værktøj, skal du følge producentens sikkerhedsvejledning.
Hold tag og rendesten rent fra sne, jord og blade.
Tungt snebelastning af taget kan skade produktet, hvilket vil gøre det farligt at stå nedenunder
eller tæt på.
Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.
Rengøringsvejledning
Når dit dørudhæng har brug for rengøring, skal du bruge en opløsning
med mildt rengøringsmiddel og skylle med koldt, rent vand.
Brug ikke acetone, rengøringsmidler med slibeeffekt eller andre særlige
rengøringsmidler til at rengøre panelet.
Rengør produktet, når monteringen er udført.
Før montering
Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
Før monteringen bedes du overveje, hvad vej døren åbner (ind eller ud)
Sorter delene og kontroller dem i forhold til indholdslisten.
De forskellige dele bør lægges ud, så de er lettilgængelige. Put alle de små dele
(skruer osv.) I en skål, så de ikke bliver væk.
Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden
produktet konstrueres
Advarsel:
Påfør silikone-fugemasse, hvis det er nødvendigt
Det er dit ansvar at afgøre, om håndtering, opbevaring, installation eller brug af dette
produkt er sikker og passende på et givent sted eller ved en given anvendelse. Fabrikantens
kan ikke holdes ansvarlig for skader eller legemsbeskadigelse af dig, enhver anden person
eller enhver form for ejendom, som stammer fra upassende håndtering, opbevaring,
installation, montering eller brug af dette produkt, eller manglende efterlevelse af
Fabrikantens skriftlige vejledning til håndtering, opbevaring, installation, montering og
brug af dette produkt. Dette produkt er kun beregnet til normal, privat brug. Brug ikke
dette produkt til enhver form for anvendelse, der ikke anbefales i denne vejledning eller i
gældende bygningsreglementer for det sted, hvor produktet vil blive anvendt. Udvis altid
forsigtighed og anvend passende beskyttelsesudstyr (herunder øjeværn) under montering
eller installation af dette produkt.
Noter under montage
Brug en blød underlag under delene for at undgå ridser og skader.
Trinn 5: Pas på ikke at ridse panelet fra dette trin fremad!
* Spænd alle møtrikkerne efter samlingen.
DA
OBS!
Læs venligst denne vejledning grundigt, før du påbegynder monteringen af dette produkt.
Udfør venligst trinnene i den rækkefølge, der er angivet i vejledningen.
Opbevar denne vejledning på et sikkert sted for fremtidig konsultation.
Bemærk:
Sættet til fastforankring på muren, som blev leveret med dette produkt, passer kun til
betonmure. For andre typer mure, vil et fiksations-sæt som er specifikt til den pågældende
mur være nødvendigt.
Når du møder informations-ikonet, så se venligst det relevante monteringstrin for
yderligere kommentarer og assistance.
DA
Palrams 3 års Begrænset Garanti
Produktdetaljer: Dør dække
Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel (”Palram”), garanterer at Produktet ikke lider af materielfejl eller fabrikationsfejl i en periode på 3 år fra købsdatoen, underlagt denitionerne
og vilkårene indeholdt i denne garanti.
1. Vilkår
1.1 Denne garanti er kun gældende, hvis Produktet er installeret, rengjort, håndteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger.
1.2 Uden at afvige fra det ovennævnte, er skade opstået grundet brug af fysisk magt, ukorrekt håndtering, upassende brug, forsømmeligt brug,
samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoer, ændringer, maling, tilslutning, limning,
forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengøring med ikke-kompatible rengøringsmidler
og mindre afvigelser ved Produktet ikke dækket af denne garanti.
1.3 Denne garanti dækker ikke skade som resultat af ”naturens handling”, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til hagl, storm, tornadoer, orkaner,
snestorme, oversvømmelse, følger af brand.
1.4 Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og løse dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger.
1.5 Denne garanti er kun gældende for Produktets oprindelige køber. Den omfatter ikke andre købere eller brugere af Produktet
(inklusiv, men ikke begrænset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige køber).
2. Krav og Bekendtgørelser
2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgøres skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedlægges den originale
kvittering og denne garanti.
2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersøge Produktet, der er tale om, og selve installationen, mens Produktet stadig bender sig i sin oprindelige
position og ikke er blevet ernet eller yttet eller ændret på nogen måde, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprøvning.
2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstændigt at undersøge årsagen til dette funktionssvigt.
3. Erstatning
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgøres korrekt og godkendes af Palram, kan køberen, efter Palrams valg, (a) købe et
erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es købspris, alt i henhold til den følgende oversigt:
3.2 For at undgå tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret på den
defekte dels dækning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet,
eller nogen del af dette, er utilgængeligt eller forældet.
3.3 Denne garanti dækker ikke omkostninger eller udgifter ved ernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller forsendelsesomkostninger,
eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opstå grundet Produktfejl,
4. Almindelige Betingelser og Begrænsninger
4.1 UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFØRT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET,
OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL UNDTAGET
FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER
4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFØRT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TAB ELLER SKADER,
SOM KØBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FØLGE AF BRUG, ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORBINDELSE TIL PRODUKTET.
4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLD TIL ENHVER GÆLDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDS ELLER
EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMÅL I FORHOLD TIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
UDTRYKKELIG BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS LÆNGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRÆVET AF GÆLDENDE
LOVGIVNING.
4.4 KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HÅNDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF
PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PÅ ETHVERT OMRÅDE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER
IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KVÆSTELSER KØBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MÅTTE LIDE, SOM RESULTAT AF
UKORREKT HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE SKREVNE
ANBEFALINGER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET.
4.5 MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET AF PALRAM, PRÆPARATET ER BEREGNET TIL ALMINDELIG BRUG I HJEMMET OG KOMMERCIEL BRUG.
PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET TIL NOGET, DER IKKE
ER ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL NOGEN GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GÆLDENDE
REGLER PÅ DET STED, HVOR KØBER VIL BRUGE PRODUKTET.
Periode Efter Køb Erstatningsprodukt eller Del/e Refundering
Fra købsdato til udgangen af 1. år Uden beregning 100%
Udgangen af 1. år til udgangen af 2. år køber vil betale 33 % af den oprindelige købspris 66%
Udgangen af 2. år til udgangen af 3. år køber vil betale 66 % af den oprindelige købspris 33%
FI
Palram´n 3 vuoden rajoitetut takuuehdot
Tuotetiedot: Katos Ovi Kansi
Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel. Palram takeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali-tai valmistusvirheitä, ja seuraavan 3 vuoden aikana
alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa.
1. Olosuhteet
1.1 Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana
Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti.
1.2 Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä , väärästä tai sopimattomasta käytöstä ,
huolimattomasta asennuksesta , käytöstä tai ylläpidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta
epäpuhtauksista , muutoksista , maalauksista , liitoksista , liimauksista , teippauksista , sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat
syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin.
1.3 Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , pyörremyrsky , hirmumyrsky,
salamat , tuli taikka tulva.
1.4 Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja
jotka eivät ole vakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia.
1.5 Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamaatiot ja ilmoitukset
2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä
alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu.
2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä
Sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtää taikka lähettää
valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa.
2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy.
3. Korvaus
3.1 Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin /
tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:
3.2 Välttyäkseen miltään epäilyiltä , laskentavirheiltä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon
mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja
varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut.
3.3 Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä
myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat
syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta.
4. Yleiset ehdot ja rajoitukset
4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA
HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII.
4.2 POISLUKIEN MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSII SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN.
4.3 MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA
TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA  SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN.
4.4 OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SIJAINNISTAETTÄ
YTÖSTÄ JA SÄILYTYKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI
OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI
TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.
4.5 JOS EI MUUTEN ERIKSEEN ILMOITETA PALRAMIN TAHOLTA, TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN TAVALLISEEN KOTI JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN.
PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ
YTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA
SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA.
Aikaa hankinnasta Korvaava tuote ja / tai osa Korvaus
1 vuosi hankinnasta Veloituksetta 100%
1 => 2´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 33 % 66%
2 => 3´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 66 % 33%
/

Relaterede papirer.