Crivit Sports 1-LD3141 Brugervejledning

Mærke
Crivit Sports
Kategori
ure
Model
1-LD3141
Type
Brugervejledning

- 22 -
- Batterier
Indsæt altid batterier / akkuer således at polerne vender rigtigt, forsøg
ikke at oplade eller åbne batterierne. Kast aldrig batterier ind i ild, da de
eventuelt kan eksplodere. Brug aldrig forskellige batterier samtidig
(gamle og nye, alkali og kul, o.s.v.). Når De ikke skal bruge apparatet i
længere tid, skulle De tage batterierne ud og anbring apparatet på en
tør og støvfri plads. Ved uhensigtsmæssig brug af batterierne består
eksplosions- og lækagefare.
Hvis batterierne dog engang skulle løbe ud, bør De benytte handsker
og gør apparatet grundig rent med en tør klud.
- Elektriske apparater ikke i børns hænder
Lad aldrig børn bruge elektriske apparater når de ikke er under opsyn.
Børn kan ikke altid rigtig erkende mulige farer.
Batterier/akkuer kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterierne bør
opbevares uopnåelig for små børn.
Hvis et batteri blev slugt, skal der øjeblikkelig tilkaldes medicinsk hjælp.
Hold også emballagefolier fjernt fra børn. Der er fare for kvælning.
Hensigtsmæssig brug
Apparatet er egnet til vækning ved signaltone og til modtagning og
angivelse af klokkeslættet. Enhver anden brug eller forandring af
apparatet gælder som ikke hensigtsmæssig brug ifølge bestemmelsen.
Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ikke
hensigtsmæssig brug eller forkert betjening.
Apparatet er ikke bestemt til erhvervsmæssig indsats.

- 23 -
Funktioner
Pulsmåling
Alarm ved maksimalpuls
Målsætningspulstræning med timer og alarm
(Helbred, fitness, præstation og brugerdefineret)
Højeste puls, laveste puls, gennemsnitspuls+
Advarselslys (når pulsmålsætningen overskrides)
Kaloriefunktioner
Kalorieforbrug og fedtforbrænding under træningen
BMI-beregning
Fitness level
Stopur
1/100 sekund med 99 rundetider
Countdown timer
Tidsfunktioner
Tid
Kalender
Vækningsalarm med vækningsgentagelse
Timeslag
Anden tidszone
Yderligere
Baggrundsbelysning

- 24 -
Medfølger ved køb
Henvisning: Venligst kontroller indholdet efter købet. Vær sikker
på at alle dele er forhånden, og at de ikke er defekt.
Armbåndsur inkl. Batteri (CR2032)
Brystsele
CR2032 batteri (til selen)
Cykelholder
Brystsele
Indsætning af batterierne i brystselen
Med en mønt skruer De batterifagets låg af brystselens bagside og
indsætter 3v batterierne med (+) pluspolen opad. Batterifagets låg
skrues igen fast.
Batteri: CR2032

- 25 -
At bære brystselen
Tilpas selen således at den sidder snævert under brystmuskelen.
Kontaktfladerne på selen fugtes let med vand eller EKG-lotion (fås på
apoteket). Vær sikker på at kontaktfladerne altid har kontakt med
huden. Positioner selen som vist på følgende illustration.
Vær opmærksom på at brystselen sidder rigtig. Når De har åndet helt
ud, skulle selen ligge på brystkassen med ganske let spænding.
Højspændingsmaster, jernbaneluftledninger eller flydende biltrafik kan
have indflydelse på eller forstyrre målingen.
Vær opmærksom herpå når De udvælger løbestrækningen.
Kontaktflade
Kontaktflade

- 26 -
Ibrugtagning af uret
Træk beskyttelsesfolien af displayet og tryk på MODE, SEL eller SET.
Vælg nu ved tryk på SEL mellem sprogene: Engelsk, tysk, fransk og
spansk. Bekræft Deres valg ved tryk på SET.
Vælg på samme måde enheden KM/KG
METRIC KM - KG KM - KG KM - KG
eller (M-LB)
IMPERIAL M - LB M - LB M - LB
Afslut ibrugtagningen ved tryk på MODE.
Ved samtidig tryk på SET og SEL kan uret tilbagesættes. Først efter
tilbagesættelsen kan det andet sprog vælges.
Brugen af cykelholderen
De kan bære armbåndsuret om
håndleddet eller fastgøre det på
cykelstyret med den
medleverede cykelholder. Ved
benyttelsen af pulsmåleren
bedes De ikke overskride den
maksimale transmissionsafstand
til brystselen på 70 cm.

- 27 -
Vigtige informationer vedrørende betjeningen af
armbåndsuret
Uret råder over 3
funktionsmodi.
Ved tryk på MODE kan De skifte urets funktionsmodus.
Rækkefølgen af funktionerne er:
Klokkeslæt og grundindstillinger
TIME ZEIT TEMPS HORA
Stopur
CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO
Pulsmåler
HRM PULS FC PULSO
Derforuden er der forskellige underfunktioner i funktionsmodierne.
De kommer altid til underfunktionerne ved at trykke på SEL.
Henvisning til hurtigindstilling
Ved indstillingen af talværdier kan de bruge hurtigindstillingen ved
længer at trykke SEL.
Lys
Tryk kort på LIGHT for forbigående at aktivere baggrundsbelysningen.

- 28 -
Klokkeslæt og grundindstillinger
TIME ZEIT TEMPS HORA
Ved tryk på SEL kan De i tidsmodus fremkalde underfunktionerne.
Klokkeslæt og grundindstillinger
TIME ZEIT TEMPS HORA
Vækningsalarm
ALARM ALARM ALARM ALARMA
Timer
TIMER TIMER COMPTE TIMER
Tryk og hold SET 3 sekunder for at skifte til indstillingsmodus.
På displayet vises
HOLD
TO SET
HALTEN=
EINST.
MAINT=
REGLER
MANT=
AJUST
og angivelsen af 12 eller 24-timers modus blinker.
Tryk på SEL for at indstille og bekræft Deres indstilling ved tryk på
SET.
På samme måde indstiller De sekunderne, minutterne, timerne, året,
måneden og dagen.
Nu følger grundindstillingerne. Først vises årstallet for Deres fødselsdag
BIRTHDAY GEB-TAG DATNAISS CUMPL-AN
Tryk på SEL for at indstille og bekræft Deres indstilling ved tryk på SET.
På samme måde indstiller De måned og dag.

- 29 -
Nu vises angivelsen af vægten
WEIGHT GEWICHT POIDS PESO
Indstil hver af Deres vægts enkelte cifre ved tryk på SEL og bekræft
efter hvert ciffer Deres indlæsning ved tryk på SET.
Nu vises angivelsen af legemshøjden
HEIGHT GROESSE TAILLE TAMANO
Indstil hver af Deres højdes enkelte cifre ved tryk på SEL og bekræft
efter hvert ciffer Deres indlæsning ved tryk på SET.
Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE.
Anden tidszone
Tryk og hold SEL i 3 sekunder. Uret skifter til angivelse af anden
tidszone og T2 vises på displayet. Indstillingen af anden tidszone følger
som beskrevet i forudgående afsnit.
Tryk og hold SEL i 3 sekunder for at skifte tilbage til den normale
tidsangivelse.
Vækningsalarm
ALARM ALARM ALARM ALARMA
Hold SET i 3 sekunder for at komme til indstillingsmodus.
På displayet vises "AL" og vækningstidens minutter blinker.
For at indstille, tryk på SEL og bekræft Deres indstilling ved tryk på
SET. På samme måde indstiller De timerne.
Hvis De ønsker det, indstiller De nu måned og dag.
Hvis hverken måned eller dag indstilles, lyder alarmen daglig. Hvis kun
dagen indstilles, lyder alarmen månedlig. Hvis både måned og dag
indstilles, lyder alarmen kun på den indstillede dato.

- 30 -
På displayet vises nu timeslagets indstilling
CHIME STDALARM SIGN HOR HORA AL
For at indstille trykker De SEL og bekræft Deres indstilling ved tryk på
SET (ON/EIN/ACTIF/ENCENDID=tændt,
OFF/AUS/INACTIF/APAGADO=slukket).
Når timeslaget er aktiveret, vises klokkesymbolet og hver fulde time
lyder en signaltone.
Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE.
De kan aktivere eller deaktivere alarmen ved tryk på SET. Når alarmen
er aktiveret vises alarmsymbolet .
Når alarmen lyder, trykker De SET, SEL eller MODE for at stoppe
alarmen.
Slummerfunktion
Trykker De ikke på en tast når vækningsalarmen lyder, aktiveres
automatisk slummerfunktionen efter 30 sekunder og symbolet blinker
på displayet. Alarmen forstummer nu og lyder på ny efter 2 minutters
forløb. Denne proces gentages 5 gange.
Timer (max. 23:59:00)
TIMER TIMER COMPTE TIMER
Tryk og hold SET i 3 sekunder for at indstile timeren.
På displayet blinker timertidens minutter.
For at indstille trykker De SEL og bekræft Deres indstilling ved tryk på
SET.
På samme måde indstiller De timerne.
Nu følger timerens ekstraindstilling. Ved tryk på SEL vælger De den
ønskede modus:
Cd r Efter opnåelse af 0:00 tæller timeren den indstillede tid
på ny tilbage.
Cd U Efter opnåelse af 0:00 tæller timeren fremad.
Cd S Efter opnåelse af 0:00 stopper timeren.

- 31 -
Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE.
Ved tryk på SET kan De starte eller stoppe timeren.
Tryk og hold SET for at tilbagesætte timeren.
Når timertiden er udløbet, lyder en signaltone.
Stoppur
CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO
For at starte eller stoppe stopuret trykker de SET. For at stoppe en
rundetid trykker De ved løbende stopur SEL. Op til 99 rundetider kan
stoppes.
Tryk og hold SET for at tilbagesætte stopuret.
Hukommelsesfunktion
DATA
RECALL
ANSICHT
DATEN
APPEL
DONNEES
RECUP
DATOS
Når stopuret er standset, trykker De på SEL, og på displayet vises den
hurtigste runde. Tryk på SET for at vise de andere rundetider.
Henvisning: Hukommelsesfunktionen kan kun fremkaldes, når mindst
en rundetid blev optegnet.

- 32 -
Pulsmåler
HRM PULS FC PULSO
Pulsmåleren fungerer kun, når brystselen bruges.
Ved tryk på SEL kan De fremkalde pulsmålerens underfunktioner.
Timer
TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR
Hukommelsesfunktion
MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA
Målsætningspuls
ZONE BEREICH ZONE ZONA
Kalorieforbrug, fedtforbrænding og BMI
CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS
Fitness
FITNESS
LEVEL
FITNESS
LEVEL
NIV FORM
PHYSIQ
NIVEL
FIT
På displayets mellemste linie vises pulsen, når brystselen bruges.
Når hjertefrekvenssignalet modtages, blinker hjertesymbolet.
Til højre for pulsangivelsen vises den opnåede andel af
maksimalpulsen i procent. Maksimalpulsen udregnes automatisk af
alder, vægt og legemshøjde.

- 33 -
Advarselslys
ST/SP
Når Deres puls opnår 99% af
maksimalpulsen eller oven i
købet overskrider denne værdi
eller overskrider den indstillede
grænseværdi (se
"Målsætningspulsområde"),
blinker det røde advarselslys.
Timer
TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR
På displayets nederste linie vises den hidtil forløbne træningstid. På
den mellemste linie vises pulsen og den opnåede andel af
maksimalpulsen i procent.
Timeren tæller automatisk fra det tidspunkt, hvor brystselen tages på.
Timeren tæller også videre, selvom De skifter til en anden modus.
Tryk kort på SET for at vælge timermodus:
TIMER Træningstid total
Træningstid indenfor målsætningspulsområdet
Træningstid over målsætningspulsområdet
Træningstid under målsætningspulsområdet
Tryk og hold SET for at tilbagesætte træningstiden

- 34 -
Hukommelsesfunktion
MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA
De gemte værdier vises i den nederste linie.
opnået maksimalpuls
HI H FO AL
opnået minimalpuls
LO N FA BA
gennemsnitlig puls
AV D MO PR
Tryk og hold SET for at tilbagesætte de gemte værdier.
Målsætningspulsområde
ZONE BEREICH ZONE ZONA
I den nederste linie vises øverste og nederste grænseværdi i
målsætningspulsområdet.
Den udvalgte træningsmåde vises i den øverste linie.
L- U Brugerdefineret
L-1 Sundhed (50-65% af maksimalpulsen)
L-2 Fitness (65-80% af maksimalpulsen)
L-3 Ydelse (80-95% af makisimalpulsen)
Tryk og hold SET i 3 sekunder for at skifte til indstillingsmodus.
Vælg træningsarten ved tryk på SEL. Hvis De vælger "U"
(brugerdefineret) kan De indstille grænseværdierne manuelt.
Tryk på SET. På displayet blinker den nederste grænseværdi. Indstil
værdien ved tryk på SEL og bekræft indstillingen ved tryk på SET.
Indstil på samme måde den øverste grænseværdi.
Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE.

- 35 -
Tryk og hold SEL for at aktivere pulsalarmen. Når pulsalarmen er
aktiveret, vises alarmsymbolet i displayet og når
målsætningspulsområdet forlades, lyder signaltonen "PIEP-PIEP...
PIEP-PIEP...PIEP-PIEP". Når Deres puls har opnået 99% af
maksimalpulsen eller sågar overskrider denne værdi, lyder alarmtonen
for maksimalpulsen "PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP...". Denne tone er
uafhængig af træningszonen og træningszonens pulsalarm.
Kalorier, fedtforbrænding og BMI
CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS
I den nederste linie vises de opbrugte kalorier
CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS
Tryk på SET for at skifte til angivelsen af fedtforbrændingen i gram
FAT BURN FETT CONSGRAISSES
GRASA
eller til angivelsen af Deres BMI.
BMI BMI IMC IMC
I angivelsen af kalorieforbruget eller fedtforbrændingen kan De
tilbagesætte de gemte værdier ved at trykke og holde SET.
Henvisning: For at forbedre nøjagtigheden af kalorie- og
fedtforbrændings-angivelsen, er det nødvendigt, at alder og vægt er
korrekt indstillet.
Henvisning: Fedtforbrændingsmåleren bliver kun aktiv ved en puls på
over 120 slag i minuttet.

- 36 -
Henvisninger til BMI
BMI er et måletal til vurdering af menneskets kropsvægt. En værdi
mellem 18,5 og 25 gælder som normal for voksne. Ved værdier under
18,5 taler man om undervægt. Ved værdier over 25 taler man om
overvægt. Ved værdier over 30 taler man om adipositas (tykmavet).
BMIen angiver kun en grov standardværdi, da den i overensstemmelse
med naturen ikke tager hensyn til menneskets statur og kropsvægtens
individuel forskellige sammensætning af fedt- og muskelvæv.
Fitness
FITNESS
LEVEL
FITNESS
LEVEL
NIV FORM
PHYSIQ
NIVEL
FIT
Tryk umiddelbart efter Deres træning på SET. En 5 minutters
countdown begynder (hvil).
Bjælken viser den nok forblivende ventetid. Til venstre vises
begyndelsespulsen og til højre den aktuelle puls. I den nederste linie
vises countdowntiden.
Efter de 5 minutters forløb vises fitnessgraden.
Fitnessgrad Puls
6 >130
5 130-120
4 120-110
3 110-105
2 105-100
1 <100

- 37 -
Kodet transmission af hjertefrekvensen
Brystselens datatransmission kodes digitalt for at forhindre optrædelse
af forstyrrelser, når De træner med en træningspartner, der bruger et
identisk apparat.
Når brystselen bruges første gang, udvælges automatisk en kanal efter
tilfældigheds princippet. Kanalen vises kort foroven i displayet, når De
skifter til angivelse af hjertefrekvensen. Kanalerne CH10, CH11, CH12,
CH13 og CH14 står til rådighed.
De kan skifte kanalen ved kort at fjerne batteriet i brystselen og igen
indsætte det. Brystselen udvælger tilfældig en ny kanal og efter ca. 1
min. vises pulsen og den nye kanal på armbåndsuret.
Fejlafhjælpning
Pulsen vises ikke eller ikke korrekt
Vær opmærksom på brystselens korrekte positionering og at den sidder
godt.
Deres hud skulle ikke være alt for tør eller kold.
Kontaktfladerne kan fugtes let for at forbedre funktionen.
Elektromagnetiske forstyrrelseskilder kan påvirke modtagningen.
Afstanden mellem sele og ur må ikke være mere end 70cm.
Andre pulsmåleapparater i en afstand af mindre end 2m kan forstyrre
modtagningen.
En kabelløs cykelcomputer kan forstyrre modtagningen
Eventuelt skal batterierne udskiftes.
Displayet er dårlig læsbar / Belysningen funktionerer ikke
Udskift batterierne

- 38 -
Bortskaffelse
Bortskaffelse af el-apparatet
Dette el-apparat må ikke bortskaffes i den normale
husholdningsaffald. Bortskaf apparatet via et autoriseret
affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale
affaldsbehandlingsfaciliteter. Venligst tag hensyn til aktuel
gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i
forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet.
Bortskaffelse af batterierne
Vær venlig at deponere Deres batterier saglig korrekt i de i
handelen specielt hertil opstillede beholdere. Batterier bør ikke
deponeres i husholdningsaffald. Bortskaf batterier via et
autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale
affaldsbehandlingsfaciliteter. Venligst tag hensyn til aktuel
gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i
forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet.
Udskiftning af armbåndsurets batteri
Udskiftning af batteri skal udføres af en urfagmand. Således undgår De
beskadigelser af urkassen og pakningsringen.

- 39 -
Batteritilstandsadvarsel
Når brystselens batteritilstand ikke mere er tilstrækkelig til normal brug,
vises
TXBELT
LO BAT
TXGURT
BATT
SNGLTX
PILE
TXBCIN
BAT BA
på armbåndsurets display. Udskift brystselens batteri som beskrevet i
kapitel "Brystsele".
Garanti
Vi giver 3 års garanti for denne artikel. Garantiperioden begynder med
salgsdagen (kassebon, kvittering). I løbet af denne tid udbedrer vi gratis
alle mangler, som skyldes materiale- og fremstillingsfejl. Garantien
dækker ikke ved skader, som skyldes ukorrekt behandling, f.eks. fald,
stød, vand.
Overensstemmelsesattesten
Ved brug i overensstemmelse med formålet opfylder dette produkt de
grundlæggende krav fra § 3 og de øvrige gældende bestemmelser fra
FTEG (artikel 3 i R&TTE).
Overensstemmelsesattesten kan indhentes her:

- 40 -
Armbåndsurets vandtæthed
Vandtæt op til 3 bar. Bar angivelsen refererer til luftovertrykket, der blev
anvendt som et led i vandtætheds undersøgelsen (DIN 8310).
Brystselens vandbestandighed
Vandbestandighed ifølge IEC 60529 IPx7: 30 m
Technische Daten
Pulsur
Arbejdstemperaturområde 0-50°C
Mål 4,4 x 5,0 cm
Display 2,4 x 1,8 cm
Vægt 51 g
Brystsele
Arbejdstemperaturområde 0-50°C
Mål 7 x 3,3 x 1,2 cm
Display 110 kHz
Vægt 51 g

Kostenlose Service Hotline:
00800 5515 6616

Kostenloze hotline service:
00800 5515 6616
Ligne de SAV gratuite:
00800 5515 6616
Kostenlose Service Hotline:
00800 5515 6616

Kostenlose Service Hotline:
0800 563862
Ligne de SAV gratuite:
0800 563862
Servizio Hotline gratuito:
0800 563862

∆ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης
πελατών: 8009 4403
Free service hotline:
8009 4403

Bezplatná servisní linka:
0800 142 315

Kostenlose Service Hotline:
00800 5515 6616

Gratis service hotline:
800 5515 6616

Teléfono del servicio técnico gratuito:
00800 5515 6616

Maksuton puhelinpalvelu:
00800 5515 6616

Ligne de SAV gratuite:
00800 5515 6616
Ligne de SAV payante:
0049 6198 5770 94

Free service hotline:
00800 5515 6616

∆ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης
πελατών: 00800 44140855

Besplatna servisna telefonska linija:
0800 222943

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálati
forródrót: 0680 981220

Free service hotline:
00800 5515 6616

Servizio Hotline gratuito per l'Italia:
00800 5515 6616

Kostenloze hotline service:
00800 5515 6616

Bezpłatna infolinia:
00800 44 11 493

Linha verde gratuita:
00800 5515 6616

Gratis telefonservice:
00800 5515 6616

Brezplačni telefonski servis:
0800 80847

Bezplatná servisná linka: 0800 004449
/

på andre sprog

Denne vejledning er også velegnet til