Powerplus POW64123 Brugervejledning

Mærke
Powerplus
Model
POW64123
Type
Brugervejledning
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 BRUKSOMRÅDE ............................................................................ 3
2 BESKRIVELSE (FIG A) .................................................................. 3
3 PAKKENS INNHOLD ...................................................................... 4
4 SYMBOLER..................................................................................... 4
5 SIKKERHET .................................................................................... 4
6 FORHOLDSREGLER FOR KAST .................................................. 5
7 MONTERING ................................................................................... 6
7.1 Verktøy for montering ........................................................................................... 6
7.2 Monterings krav ..................................................................................................... 6
7.3 Sverd/ sagkjede/ koplingsdeksel installasjon ...................................................... 7
7.3.1 Montering av sverdet: .............................................................................................. 7
7.3.2 Montering av sagkjedet: ........................................................................................... 7
7.3.3 Stramming av sagkjedet .......................................................................................... 7
7.3.4 Justering av sagkjedet: ............................................................................................ 7
7.3.5 Kjedebrems mekanisk kontroll ................................................................................. 8
7.3.6 Kontroll av kjedebremsen: ....................................................................................... 8
8 DRIVSTOFF OG SMØRING............................................................ 8
8.1 Drivstoff .................................................................................................................. 8
8.2 Blanding av drivstoff ............................................................................................. 9
8.2.1 Drivstoff og smøringssymboler ................................................................................. 9
8.2.2 Drivstoff blandingstabell ........................................................................................... 9
8.2.3 Anbefalt drivstoff ...................................................................................................... 9
8.2.4 Smøring av kjede og sverd ...................................................................................... 9
9 START OG STOPP ......................................................................... 9
9.1 Kontroll før start (Fig 8) ......................................................................................... 9
9.2 Kaldstart ................................................................................................................. 9
9.3 Varmstart .............................................................................................................. 10
9.4 Når motoren er fylt med drivstoff: ...................................................................... 10
9.5 Stopping av motoren (Fig 9n) ............................................................................. 10
9.6 Brukstest av kjedebremsen ................................................................................ 10
9.7 Sagkjede/ sverdsmøring ..................................................................................... 11
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 2 www.varo.com
9.8 Automatisk smøring ............................................................................................ 11
9.9 Generelle sageinstruksjoner ............................................................................... 11
9.9.1 Felling .................................................................................................................... 11
9.9.2 Kvisting .................................................................................................................. 12
9.9.3 Kapping ................................................................................................................. 12
9.9.4 Kapping ved hjelp av en sagkrakk .......................................................................... 13
10 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER ............................................ 13
10.1 Forebyggende vedlikehold .................................................................................. 13
10.2 Vedlikehold for vinteren ...................................................................................... 13
10.3 Luftfilter ................................................................................................................ 14
10.4 Drivstoff-filter (fig. 17) ......................................................................................... 14
10.5 Tennplugg ............................................................................................................ 14
11 VEDLIKEHOLD ............................................................................. 15
11.1 Smøring av tuppen på tannhjulet: ...................................................................... 15
11.2 Sverd vedlikehold: ............................................................................................... 15
11.3 Sliping av kjedet: ................................................................................................. 16
11.4 Sverdet ................................................................................................................. 17
11.5 Vedlikehold av kjedet .......................................................................................... 17
12 TEKNISKE SPESIFIKASJONER .................................................. 17
13 STØY ............................................................................................. 18
14 OPPBEVARING AV EN MOTORSAG .......................................... 18
15 FEILSØKING ................................................................................. 18
16 GARANTI....................................................................................... 19
17 MILJØ ............................................................................................ 19
18 SAMSVARSERKLÆRING ............................................................ 20
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 3 www.varo.com
BENSINDREVET MOTORSAG 37.2CC 14”
POW64123
1 BRUKSOMRÅDE
Disse modellene er beregnet for bruk av og til, av hus.og hytte-eiere, campingturister og for
generelle jobber som opprydding, beskjæring, vedhogging osv. De er ikke beregnet for
forlenget bruk. Hvis man har planer om å bruke sagen over en lang periode, kan dette
forårsake sirkulasjonsproblemer i brukerens hender på grunn av vibrasjon.
ADVARSEL! For din egen sikkerhets skyld bør du lese bruksanvisningen
grundig før du tar i bruk elektroverktøyet. Hvis man leverer apparatet til en
tredjeperson, må man levere bruksanvisningen videre også.
2 BESKRIVELSE (FIG A)
1 Sagkjede
2 Bakre håndtak / støvle løkke
3 Sagsverd
4 Deksel til oljetanken
5 Chokeregulator
6 Stoppbryter
7 Sikkerhetsutløser
8 Bakre håndtak / starthandtak
9 Deksel til startmotoren
10 Oljetanklokk
11 Sverddeksel
12 Barkstøtte
13 Gassregulator
14 Luftfilterdeksel
15 Choke
16 Sikkerhetsutløser
17 Kjedefanger
18 Gass/avtrekker
19 Justeringsskrue for oljeforsyning.
20 Fyllepumpe
LAVT TILBAKEKAST KJEDE hjelper betraktelig når det gjelder å redusere kast, eller å
redusere styrken av kastet, takket være spesielt utformede dybdedimensjoner og
beskyttelses lenker.
KJEDEBREMS er en sikkerhetsfunksjon som har til hensikt å redusere faren for skade
etter et kast, ved å stoppe en sagkjede som er i bevegelighet i løpet av et milliontedels
sekund. Det aktiveres av kjedebrems-håndtaket.
STOPPBRYTEREN stanser motoren øyeblikkelig når den utløses. Stoppbryteren må
skyves til ON (på) for å starte og restarte motoren.
SIKKERHETSBRYTEREN hindrer utilsiktet akselerasjon av motoren. Gassbryteren kan
ikke klemmes inn hvis ikke sikkerhetslåsen er trykket inn.
KJEDEBREMSHÅNDTAK/ HÅNDBESKYTTEREN beskytter brukerens venstre hånd i
tilfelle den glir av det fremre håndtaket mens sagen er i gang.
KJEDE fanger reduserer faren for skader i tilfelle sagens kjede går i stykker eller går av
sporet mens den er i gang. Kjedefangeren er utformed med henblikk på å fange et
slående kjede.
Nb: studer sagen din og gjør deg kjent med delene.
ADVARSEL Vær forberedt kast. Hold godt motorsagen med begge
hender under bruk. For din egen sikkerhet, bør du lese og følg
sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen før du prøver å bruke
motorsagen. Uansvarlig bruk kan føre til alvorlige skader.
ADVARSEL! Når du bruker gassredskaper, bør du følge grunnleggende
sikkerhetsforskrifter, i tillegg til lgende regler, for å redusere faren for
alvorlige personskader eller ødeleggelse av redskapet.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 4 www.varo.com
3 PAKKENS INNHOLD
Fjern alle pakkematerialer
Fjern all gjenværende innpakning og alle transportstøtter (hvis aktuelt)
Sjekk at pakkens innhold er fullstendig
Sjekk apparatet, strømledningen, støpslet og alt tilbehør for transportskader.
Ta vare på pakkematerialene så lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden.
Deretter må du kaste det i ditt lokale avfallssystem.
ADVARSEL: Pakkematerialer er ikke leketøy! Barna ikke leke med
plastposer! De utgjør en kvelningsfare!
1 x Bensindrevet motorsag 37.2 CC - 14”
1 x Instruksjonshåndbok
1 x kjede
1 x sverd
1 x sverdbeskyttelse
1 x flaske for totaktsolje (tom)
1 x tennpluggnøkkel
1 x rund fil
1 x liten skrutrekker
2 x sekskantnøkkel for feste av sverdet
Hvis du oppdager manglende eller skadede deler må du ta kontakt med
forhandleren.
4 SYMBOLER
Følgende symbolene brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen:
Bruk av hørselsvern
anbefales.
Bruk av vernebriller anbefales.
Bruk hansker for å beskytte
hendene.
Bruk pustebeskyttelse ved
støvutvikling
Symboliserer risiko for
personskader eller skader på
verktøyet.
I overensstemmelse med
viktige, aktuelle
sikkerhetsstandarder i
Europeiske forskrifter.
Les manualen før bruk
Bruk av vernesko anbefales
5 SIKKERHET
Ikke bruk sagen med en hånd! Dette kan resultere i alvorlige skader til brukeren, hjelpere
og tilskuere. En motorsag er utformet for bruk med to hender.
ikke bruk sagen når du er sliten, eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller
medisiner.
bruk sikkerhetsstøvler, klær som sitter godt, beskyttelseshansker, og øyne,hørsel-og
hodebeskyttelse.
Vær forsiktig når du håndterer bensin. For å unngå brann, flytt motorsagen minst 3m fra
fyllingsstedet før du starter motoren.
Ikke la andre personer komme nær når du starter eller bruker motorsagen. Hold tilskuere
og kjæledyr vekk fra arbeidplassen.
Ikke begynn å sag før du har et ryddig arbeidssted, stabilt underlag og en planlagt
tilbaketrekningsrute fra treet som faller.
Hold alle kroppsdeler vekk fra motorsagen mens motoren er i bruk.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 5 www.varo.com
Før du starter motoren forsikre deg om at kjedet på sagen ikke berører noe.
Bær sagen først når motoren har stoppet, med sverdet og sagkjedet bakerst, og
lyddemperen vekk fra kroppen.
Ikke bruk en motorsag som har blitt ødelagt, feiljustert eller ufullstendig/ feilaktig montert i
henhold til sikkerhetsforskriftene. Forsikre deg om at motorsagen stopper når
gassregulatoren er frakoplet
Slå av motoren før du legger ned motorsagen.
Vær ytterst forsiktig når du sager små busker og unge trær fordi tynne materialer kan
henge seg opp i kjedet og bli kastet mot deg eller føre til at du mister balansen.
Når du sager en gren som står i spenn, vær forberedt på tilbakekast så du ikke blir truffet
når spennet i trefibrene blir frigjort.
Sørg for at håndtakene er tørre, rene og fri for olje eller bensinblanding.
Motorsagen må kun brukes på steder med god ventilasjon.
ikke bruk en motorsag oppe i et tre med mindre du har undergått spesiell trening for dette.
All service, bortsett fra de ting som forekommer i bruksanvisningens sikkerhets og
vedlikeholdsinstrukser, bør utføres av kompetent motorsag personale.
Når du transporterer motorsagen bør du bruke den spesielt egnede sliren for sverdet
Ikke bruk motorsagen ved, eller i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser, enten de
er utendørs eller innendørs. Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.
ikke fyll bensin- eller oljetanken eller foreta smøring mens motoren går.
Bruk riktig redskap: kun ved må sages. Ikke bruk motorsagen til andre formål enn det den
opprinnelig er ment for. Bruk f.eks. Ikke motorsagen til å sage plastikk, mur eller andre
materialer som ikke er av tre.
En førstegangsbruker bør få praktisk veiledning til å bruke motorsag og verneutstyr av en
erfaren bruker.
Ikke prøv å holde sagen med bare en hånd. Du vil ikke ha kontroll over reaktive krefter og
du kan miste kontrollen over sagen, som kan resultere i at sperren og kjedet sklir eller
hopper langs grenen eller tømmerstokken.
Bruk aldri motorsagen innendørs. Gifige gasser produseres når fobrenningsmotoren
startes opp, disse gassene kan være både fargeløse og luktfrie. Bruk av dette redskapet
kan produsere støv, dis og røyk som inneholder kjemikalier som kan forårsake problemer
når det gjelder kroppens vitale organer. Vær oppmerksom på farlig støv, dis (slik som
sagspon eller oljetåke fra kjedesmøring) og beskytt deg skikkelig mot dette.
Bruk hansker og forsikre deg om at hånden din er varm. Utvidet bruk av motorsager som
utsetter brukeren for vibrasjoner kan være årsak til hvit vibrasjonsfinger; vennligst bruk
hansker og hold hånden varm. Hvis noen av symptomene på hvit vibrasjonsfinger
forekommer, søk medisinsk hjelp øyeblikkelig.
Før inn den taggete støtfangeren på motorsagen rett bak hengslet som er til dette bruk og
snu sagen rundt dette punktet.den taggete støtfangeren ruller mot trestammen.
Bare kjede, sverd og tennplugg kan skiftes av brukeren. Pass alltid på å skifte med korrekt
materiale, som beskrevet i manualens spesifikasjoner.
6 FORHOLDSREGLER FOR KAST
Kast kan forekomme når nesen eller toppen sverdet kommer i kontakt med en
gjenstand,eller når treet klemmer inn og klyper sagkjedet mens den sager.
Topp-kontakt kan i visse tilfeller forårsake en lynrask ryggereaksjon, hvor den kan kaste
sverdet opp og tilbake mot brukeren.
Klemming av sagkjedet langs undersiden av sverdet kan dra sagen fremover vekk fra
brukeren.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 6 www.varo.com
Alle disse reaksjonene kan føre til at du mister kontrollen over sagen, som kan resultere i
alvorlige personulykker.
Med litt innsikt i kasting, kan du redusere eller unngå å bli overrasket. Plutselige
overraskelser bidrar til ulykker.
Hold et godt fast grep på sagen med begge hender, høyre hånd på det bakre håndtaket,
og venstre hånd på det fremre håndtaket, mens motoren går. Bruk et fast grep med tomler
og fingre som går rundt motorsaghåndtakene. Et fast grep vil hjelpe til å redusere kast og
opprettholde kontroll av sagen. Ikke slipp.
Vær sikker på at området hvor du sager ikke har noen blokkeringer. Ikke la nesen
sverdet komme i kontakt med en trestamme, grein eller noen annen hindring som kunne
bli truffet mens du bruker sagen.
Sag med høyt turtall på motoren.
Ikke strekk deg eller sag over skulderhøyde.
Følg produsentens slipe-og vedlikeholdsinstruksjoner for sagkjedet.
Bruk kun originale sverd og kjeder som er spesifisert av produsenten eller tilsvarende.
Nb: sagkjeder med lavt tilbakekast er kjeder som imøtekommer kast
kriteriene.
Varsel: kast kan føre til en fare for å miste kontrollen over motorsagen noe
som kan resultere i alvorlige eller livstruende skader til brukeren eller andre
som står i nærheten. Vær alltid vakt. Rotasjonskast og klemme-kast er
store farer for motorsagbrukere og den største årsaken til de fleste ulykker.
Se opp for:
Rotasjonskast (fig. 1)
A = retningen av kastet
B = kastets reaksjonsområde
Skyv (klemmekast) og dra reaksjoner (fig. 2)
A = dra
B = faste gjenstander
C = skyv
7 MONTERING
Nb: tiltakene som er beskrevet nedenfor kan variere litt avhengig av hvilken
modell du har kjøpt.
7.1 Verktøy for montering
Du vil trenge disse verktøyene for å montere motorsagen:
Kombinert skiftenøkkel/skrutrekker (finnes i verktøysettet).
Tykke arbeidshansker(brukeren må supplere disse).
7.2 Monterings krav
Advarsel: ikke start motoren før sagen er skikkelig preparert
Den nye motorsagen din ha kjedet justert, drivstofftanken fylt opp med korrekt
drivstoffblanding og oljetanken fylt med kjedesmøreolje før den er klar til å tas i bruk.
Les hele bruksanvisningen før du prøver å bruke sagen. Vær spesielt nøye med å lese alle
sikkerhetsanvisninger.
Denne bruksanvisningen er både en referanseveiledning og en håndbok som er beregnet på å
gi deg generell informasjon for montering, bruk og vedlikehold av sagen.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 7 www.varo.com
7.3 Sverd/ sagkjede/ koplingsdeksel installasjon
Advarsel: bruk alltid vernehansker når du arbeider med kjedet.
7.3.1 Montering av sverdet:
For å være sikker at sverdet og kjedet får olje, bruk kun det originale sverdet som har
oljekanal åpningen (A) som vist på denne illustrasjonen (fig. 3a)
Forsikre deg om at kjedebremshåndtaket er skjøvet bakover til lukket stilling(fig. 3b)
Fjern skruen(E) som holder sverdet på plass (B). Fjern kjedebremsdekslet (C) ved å dra
det rett av, du må muligens bruke litt krefter (fig. 3c).
Plaser den enden av sverdet som har en åpning over sverdbolten (F).skyv sverdet bak
koplingstrommelen (G)inntil det stopper (fig. 3d).
7.3.2 Montering av sagkjedet:
Bruk alltid tykke hansker når du arbeider med sagkjedet eller du foretar justeringer til kjedet.
Spre kjedet i en løkke med sagekantene pekende mot høyre rundt løkka (fig. 4a).
Før kjedet rundt tannhjulet (b) bak koplingen(c).forsikre at leddene passer inn mellom
tennene på tannhjulet (fig. 4b).
Før leddene inn i furen (d) og rundt enden av sverdet (fig. 4b).
Nb: sagkjedet kan henge litt på undersiden av sverdet. Dette er normalt.
Dra sverdet framover til kjedet passer. Forsikre at alle drivleddene er i sverdfuren.
Monter koplingsdekslet ved å forsikre at tappen er i den nedre åpningen på sverdet.pass
på at kjedet ikke faller av sverdet. Stram den skruen som holder sverdet på plass for hånd
og følg instruksjonene for stramming i kapitlet stramming av sagkjedet
Nb: sverdskruene blir bare strammmet for hånd fordi det er nå nødvendig å
justere kjedet. Følg instruksjonene i kapitlet stramming av sagkjedet
7.3.3 Stramming av sagkjedet
Det er meget viktig at sagkjedet har skikkelig stramming, dette må kontrolleres før man
begynner å sage, men også i løpet av sagingen.
Hvis du tar deg tid til å foreta de nødvendige justeringer til sagkjedet vil du oppnå mer effektiv
saging og kjedet vil vare lenger.
Advarsel: bruk alltid tykke hansker når du håndterer sagkjedet eller foretar
justeringer.
7.3.4 Justering av sagkjedet:
Hold nesen på sverdet opp og skru justeringsskruen (16) mot høyre for å øke
kjedespenningen. Hvis du skrur skruen mot venstre vil strammingen på kjedet avta.
Forsikre at kjedet sitter godt hele veien rundt sverdet. (fig. 5).
Etter at du har foretatt justeringer, og mens du fremdeles holder nesen på sverdet i den
høyeste stilling, skru sverdskruene godt til. Kjedet har riktig stramming hvis det passer
godt hele veien, og kan dras rundt med en behansket hånd.
Nb: hvis det er tungt å dra kjedet rundt sverdet, eller hvis det butter, er
det for høy spenning. Dette krever de følgende små justeringer:
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 8 www.varo.com
Løsne sverdskruene så de er håndstramme. Avta spenning ved å skru sverdskruene
sakte mot venstre. Beveg kjedet forover og bakover på sverdet. Fortsett å juster inntil
kjedet roterer løst, men passer godt. Øk spenningen ved å skru sverdskruene mot høyre.
Når sagkjedet har riktig stramming skal du holde nesen på sverdet i den høyeste stilling
og stram de 2 sverdskruene sikkert til.
Forsiktig: en ny sag strekker seg, så du må justere igjen etter bare 5
gangers bruk. Dette er vanlig med et nytt kjede, og intervallet mellom
fremtidige juseringer vil fort øke.
Forsiktig: hvis sagkjedet er for løst eller for stramt vil tannhjulet, sverdet,
kjedet og kamaksellageret slites ut fortere. Studer fig.6 for informasjon om
korrekt kald stramming (A), korrekt varm stramming (B), og som en
anvisning for når kjedet trenger å bli justert(C).
7.3.5 Kjedebrems mekanisk kontroll
Sagkjedet er forsynt med en kjedebrems som reduserer faren for skader fra kast. Bremsen
aktiveres hvis en trykker bremsehåndtaket når, hvis et kast forekommer, brukerens hånd
slår på håndtaket. Når bremsen er aktivert stopper kjedet brått.
Advarsel: hensikten med en kjedebrems er å redusere faren for skader fra
kast, men den kan ikke tilby den ønskede beskyttelsesnivå dersom sagen
blir brukt på en uforsiktig måte. Kontroller alltid kjedebremsen før du bruker
sagen og også periodevis mens du jobber.
7.3.6 Kontroll av kjedebremsen:
Kjedebremsen er frigjort (kjedet kan beveges) når bremsehåndtaket er trukket bakover og
låst. Vær sikker på at kjedebremshåndtaket er i off stilling (Fig 7a)
Kjedebremsen er engasjert (kjedet er stoppet) når bremsehåndtaket er i framover stilling
og kjedebremshåndtaket er i on stilling. Det bør ikke være mulig å bevege kjedet. (Fig 7b)
Nb: bremsehåndtaket burde smekke inn i begge stillingene. Hvis du kjenner
at det er sterk motstandskraft, eller at håndtaket ikke går inn i noen av
stillingene, bør du ikke bruke sagen. Ta den til et profesonelt service senter
for å bli reparert.
Ikke la motoren gå med høyt turtall når kjedebremsen er engasjert.
8 DRIVSTOFF OG SMØRING
8.1 Drivstoff
Bruk vanlig blyfri bensin blandet med totaktsolje i et blandingsforhold 40:1 for å oppnå best
resultat. Bruk blandingsforholdene i kapitlet under drivstoff blandingsforhold
Advarsel: bruk aldri ren bensin i sagen. Dette vil medføre varig skade og
garantien vil bli ugyldig for dette produktet. Bruk aldri en bensinblanding
som har blitt oppbevart i mere enn 90 dager.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 9 www.varo.com
Advarsel: 2-taktssmøring være en kvalitetsolje for 2-takts luftkjølte
motorer som blandes i forholdet 40:1. Ikke bruk 2-takts olje med en foreslått
blandingsforhold 100:1. Hvis utilstrekkelig smøring forårsaker
motorskader, vil produsentens garanti for motoren bli ugyldig.
8.2 Blanding av drivstoff
Hell i olje i en beholder som er godkjent for drivstoff, og hell deretter i bensin for at bensinen
skal blandes med oljen. Rist beholderen for å være sikker på at det blandes skikkelig.
Advarsel: For lite smøring gjør at motor garantien blir ugyldig. Bensin og
olje må blandes i forholdet 40:1.
8.2.1 Drivstoff og smøringssymboler
8.2.2 Drivstoff blandingstabell
Bensin liter
1
2
3
5
Totaktsolje ml
25
50
75
125
8.2.3 Anbefalt drivstoff
Noen konvensjonelle bensintyper er blandet med oxygenater slik som alcohol eller en
eterblanding for å oppfylle krav om ren luft. Motoren er beregnet til å bli brukt med en hvilken
som helst bensintype som er for motorbruk med godt resultat. Dette gjelder også oksygenerte
bensintyper.
8.2.4 Smøring av kjede og sverd
Fyll alltid kjedets oljetank hver gang drivstofftanken blir fylt. Vi anbefaler at du bruker vår egen
chain & bar. Bruk alltid høy kvalitet tannhjulolje, som inneholder tilsetninger for å redusere
friksjon og slitasje på sverd og kjede.
9 START OG STOPP
9.1 Kontroll før start (Fig 8)
Advarsel: aldri start eller bruk sagen medmindre sverdet og kjedet er
installert skikkelig.
Fyll drivstofftanken (A) med korrekt drivstoffblanding.
Fyll oljetanken (B) med korrekt olje for kjede og sverd.
9.2 Kaldstart
Aktiver kjedebremsen (beveg håndvernet fremover og fest det). (Fig 9a).
For å starte sagen må du trykke knappen( av-på knappen) til on (i)stillingen.(fig. 9a)
40:1
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 10 www.varo.com
dra ut choken (A) til det punktet hvor den smekker på plass. (fig. 9b)
Plasser sagen på et fast og jevnt underlag. Hold sagen godt på plass med foten, som
illustrert. Trekk hardt i startsnoren flere ganger til du hører at motoren vil starte. (fig. 9d)
Choken stanses automatisk når du trykker på gassen (fig. 9e).
Trekk hardt i startsnoren til motoren starter. (Fig 9f)
Trykk lett på gassen (Fig 9g)
Trekk bremsespaken tilbake for å løsne kjedebremsen (Fig 9h)
9.3 Varmstart
Aktiver kjedebremsen. (Fig 9i)
Sett PÅ/AV-bryteren til PÅ (I). (Fig9j)
Trekk hardt i startsnoren til motoren starter (Fig 9k)
Trykk lett på gassen. (Fig 9i)
Slipp opp kjedebremsen (Fig 9m)
9.4 Når motoren er fylt med drivstoff:
Ta ut luftfilteret
Ta ut tennpluggen
Plasser maskinen i en vinkel på 45° grader med sverdet pekende opp
Trekk i startersnoren noen ganger
Rens tennpluggen og sett den på plass
Sett på plass luftfilteret og start uten choke
9.5 Stopping av motoren (Fig 9n)
Løsne på sperren og la motoren gå tilbake på tomgang.
Skyv bryteren I/O (på/av) til o (av) for å stanse motoren.
Merk: for nødstans aktiverer du simpelthen chain brake (kjedebrems) og skyver bryteren
I/O /på/av) til o (av).
9.6 Brukstest av kjedebremsen
Kontroller kjedebremsen av og til for å være sikker på at den virker skikkelig.
Utfør en kjedebrems kontroll før du sager for første gang, etter at du har saget mye og spesielt
etter at kjedebremsen har vært til service.
Kontroller kjedebremsen på følgende måte:
Plaser sagen på et fast og flatt underlag hvor det er god plass.
Start motoren.
Ta tak i det bakre håndtaket (A) med høyre hånd (fig. 10).
Med venstre hånd tar du godt tak i det fremre håndtaket (B) [ikke kjedebrems -
håndtaket(C)] (fig. 10).
Klem på gass trigger to 1/3 throttle, aktiver så øyeblikkelig kjedebrems-håndtaket (C) (fig.
10).
Advarsel: aktiver kjedebremsen sakte and deliberately. Pass at kjedet
ikke er i berøring med noe; la ikke sagen tippe framover.
Kjedet skulle stoppe med en gang. Når det stopper tar du fingeren av gassregulatoren.
Advarsel: hvis kjedet ikke stopper må stoppe motoren og ta sagen til
nærmeste autoriserte service senter for service.
Hvis kjedebremsen fungerer ordentlig slår du av motoren og setter kjedebremstilbake til
frakoplet stilling.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 11 www.varo.com
9.7 Sagkjede/ sverdsmøring
Det er meget viktig at sagkjedet alltid har tilstrekkelig smøring for at det skal være liten
friksjon som mulig med sverdet. La aldri sverdet og kjedet gå på veldig lite olje. Hvis sagen går
for lite olje vil skjøre effektiviteten reduseres, livslengden av sagkjedet vil bli kuttet, kjedet
blir raskere dull og forårsake for mye slitasje av sverdet når det blir overopphetet. For lite olje
kjennetegnes ved at du kan se røk, sverdet er misfarget eller har spesiell “pitch” slitasje.
Nb: sagkjedet strekkes ved bruk, spesielt når det er nytt, og det vil av og til
være nødvendig å justere og stramme det. Et nytt kjede bør justeres etter at
det har blitt brukt i ca 5 min.
9.8 Automatisk smøring
Denne motorsagen er forsynt med et automatisk koplingsdrevet oljesystem. The oiler gir
automatisk ut riktig oljemengde til sverdet og kjedet. Når motorens fart øker, øker også
oljeflytet til sverdputen. Det er ikke noe flytjustering.
Ikke juster kjedens smøresystem med motoren i gang!
Smøresystemet er forhåndsinnstilt til middels oljestrøm fra fabrikken. Strømmen kan justeres
ved behov.
For å justere oljestrømmen må du justere skruen på undersiden av huset (19) (fig 11)
Drei skruen med klokken for å redusere oljestrømmen, eller mot klokken for å øke
strømmen.
9.9 Generelle sageinstruksjoner
9.9.1 Felling
Felling er det ordet som brukes for å sage ned et tre. Små trær opp til 15-18cm i diameter blir
vanligvis saget i en enkelt operasjon. Større trær vil trenge snittkutt . Snittkutt bestemmer
retningen hvor treet vil falle.
Felling av et tre:
Advarsel: en retrett-sti(a) bør planlegges og ryddes etter behov før du
begynner å sage. Retrett-stien bør gå bakover og diagonalt bak den ventede
fall-linjen, som illustrert i fig 12a
Forsiktig: hvis du feller et tre i en skråning, bør vedkommende som bruker
sagen stå oversiden av hellinga, siden treet sannsynligvis vil rulle eller
skli nedover etter at det har blitt felt.
Nb: retningen av fallet (b) blir bestemt av snittsagingen. Før du begynner å
sage vurder hvor de større grenene er og hvilken retning treet naturlig lener
mot for å bestemme hvor treet vil falle.
Advarsel: ikke sag ned et tre når det blåser voldsomt eller når vinden skifter
retning eller hvis det kan forårsake skader eiendom. Ta kontakt med en
person som har greie på trær i en profesjonell kapasitet. Ikke sag ned et tre
hvis det er fare for at det kan treffe kabler. Underrett de firmaer som kan bli
berørt før du foretar noen saging.
19
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 12 www.varo.com
Generretningslinjer for å felle trær:
Vanligvis består saging av 2 hovedoperasjoner, snittkutt (C) og fellingskutt (D). Begynn med
det øverste snittkuttet (C) den siden av treet som er mot fallretningen (E). Vær forsiktig
du ikke sager for dypt inn i stammen når du foretar det nederste kuttet
Snittkuttet bør være dypt at det lager et hengsel som er bredt nok og sterkt nok.snittet bør
være så dypt at det dirigerer fallet av treet så lenge som mulig.
Advarsel: gå aldri foran et tre som er snittet. Foreta fellingskuttet (d) fra den
andre siden av treet og the other side of the tree 3-5 cm ovenfor spissen av
snittet (c) (fig. 12b)
Sag aldri helt gjennom stammen. La det alltid være igjen et hengsel. Hengslet leder treet. Hvis
stammen har blitt saget helt gjennom mister du kontroll over fellingsretningen.
Sett inn en kile eller fellingsjekk i kuttet før treet blir ustabilt og begynner å lee på seg. Dette vii
forhindre at sverdet setter seg fast i fellingskuttet hvis du har feilberegnet fallretningen. Vær
sikker at ikke det er noen tilskuere innen rekkevidde av det fallende treet før du dytter det
overende.
Advarsel: før du foretar det siste kuttet, bør du alltid kontrollere området
igjen, så ingen tilskuere, dyr eller andre hindringer rundt.
Fellingskutt :
Bruk kiler av tre eller plastikk (G) for å forhindre at sverdet eller kjedet setter seg fast i
kuttet. Kiler gir også bedre kontroll over fellingen (fig. 12c).
Når diameteren på treet som sages er større enn sverdlengden, må du kutte 2 ganger
som vist her (fig. 12d).
Advarsel: når fellingskuttet kommer nærmere til hengslet, skulle treet
begynne å falle. Når det begynner å falle, gjør følgende: fjern sagen fra
kuttet, stopp motoren og gå vekk fra området langs retrettstien (fig. 12a).
9.9.2 Kvisting
Kvisting av et tre er den prosessen som innebærer å fjerne greiner fra et tre som har blitt felt.
Ikke fjern støttegrenene (a) til etter at stokken har blitt kappet opp i lengder (fig. 13).
Greiner som står i spenn bør kuttes fra bunnen og opp for å unngå at sagen setter seg fast.
Advarsel: sag aldri greiner mens du står på trestammen.
9.9.3 Kapping
Kapping er å sage et felt tre inn i lengder. Vær sikker at du står stødig og stå i
oppoverbakke fra stokken når du sager i en skråning. Hvis mulig bør trestammen bli støttet
slik at den enden som skal sages ikke hviler bakken. Hvis stammen har støtte i begge
ender og du må sage midten, kan du sage nedover halvveis gjennom stokken og deretter
foreta underkuttet. Dette vil forhindre at stammen klemmer sverdet og kjedet. Vær forsiktig så
kjedet ikke kutter inn i bakken når du kapper fordi det vil resultere i rask sløving av kjedet. Når
du kapper i en skråning, stå alltid på oppsiden.
Tømmerstokken har støtte langs hele lengden: sag fra toppen, men vær forsiktig så du
ikke kutter i bakken (fig. 14a).
Tømmerstokken har støtte i en ende: sag først nedenfra (underkapp) i 1/3 diameter av
stokken for å unngå splintring. Deretter, sag ovenfra (overkapp) for å møte det første
kuttet og unngå klemming (fig. 14b).
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 13 www.varo.com
Tømmerstokken har støtte i begge ender. Overkapp først 1/3 diameter av stokken for å
unngå splintring. Underkapp deretter for å møte det første kuttet og unngå klemming (fig.
14c).
Nb: den beste måten å holde en tømmerstokk på mens du kapper er å bruke
en sagkrakk. Hvis dette ikke er mulig, bør stokken heises opp og støttet
vedhjelp av grenstumpene eller ved å bruke støttestokker. Forsikre at
stokken som sages har tilstrekkelig støtte.
9.9.4 Kapping ved hjelp av en sagkrakk
For personlig sikkerhet og for å gjøre sagingen lettere er det absolutt nødvendig å ha korrekt
stilling for oppreist kapping(fig. 15).
Saging i oppreist stilling:
Hold sagen godt fast med begge hender og hold sagen til høyre for kroppen under saging
Hold venstre arm så rett som mulig.
Hold jevn vekt på begge føtter.
Forsiktig: forsikre deg om at kjedet og sverdet smøres ordentlig mens
sagen kapper
10 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
All motorsagservice, unntatt de ting som er nevnt her i bruksanvisningens
vedlikeholdsinstruksjoner, bør utføres av en motorsagekspert.
10.1 Forebyggende vedlikehold
Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram med regelmessig inspeksjon og omsorg vil
forlenge livstiden og forbedre effektiviteten til motorsagen. Denne sjekklisten for vedlikehold er
en veiledning for et slikt program. Renhold, justering og reservedeler kan muligens være
nødvendig, under visse forhold, litt hyppigere enn de som er indikert her.
Sjekkliste for vedlikehold
Etter hvert
Bruk
Antall timers bruk
Gjenstand
Tiltak
10
20
Skruer og muttere
Kontroller/stram
V
Luftfilter
Rens eller sett inn nytt
V
Drivstoff-filter/ oljefilterfuel
Sett inn nytt
V
Tennplugg
Rens/juster/sett inn ny
V
Drivstoffslanger
kontroller
V
Sett inn nye etter behov
Kjedebrems-komponenter
kontroller
V
sett inn nye etter behov
10.2 Vedlikehold for vinteren
Din motorsag behøver vedlikehold for vinteren. Kontakt din lokale forhandler om dette.
Vedlikeholdet omfatter følgende:
Skifte av tennplugg
Sliping av kjeden
Rensing av luftfilter (utskifte ved behov)
Rengjøring av sagsverdet
Sjekk av oljepumpen
Grundig rengjøring
Finjustering og testing
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 14 www.varo.com
10.3 Luftfilter
Forsiktig: bruk aldri sagen uten luftfilteret. Støv og smuss vil bli dratt inn i
motoren og ødelegge den. Hold luftfilteret rent!
Renhold av luftfilteret:
Fjern knotten (A) som holder luftfilterdekslet på plass, fjern toppdekslet (B) ved å løsne
dekselskruene. Dekslet vil så kunne løftes av.(fig. 16a)
Løft luftfilteret ut av luftboksen (fig. 16b).
Rengjør luftfilteret med trykkluft. Hvis det er svært skittent, vaskes filteret i rent, varmt
såpevann. Skyll med klart lunkent vann. La det lufttørke fullstendig.
Nb: det er tilrådelig å ha et reservelager med filtere.
Installer luftfilter. Installer motor/luftfilterdeksel. Pass på at sperre (E), sperre(F) og
dekslet passer ordentlig. Skru dekselknotten godt til.
Advarsel: utfør aldri vedlikehold mens motoren er varm, for å unngå fare for
brannskade på hender eller fingre.
10.4 Drivstoff-filter (fig. 17)
Fjern dekslet på drivstofftanken.
Bøy et stykke ståltråd så du lager en krok på enden.
rekk inn i drivstofftankens åpning og fest drivstoffsnora. Dra den så forsiktig mot åpningen
til du kan nå den med fingrene.
Nb: ikke dra slangen fullstendig ut av tanken
Løft filteret (A) ut av tanken.
Dra filteret av med en dreiende bevegelse. Kast filteret.
Sett inn nytt filter. Sett enden på filteret inn i tankåpningen. Vær sikker på at filteret er på
bunnen av tanken. Bruk en lang skrutrekker for å sette filteret på plass hvis nødvendig.
Fyll tanken med nytt drivstoff/ oljeblanding. Se kapitlet om drivstoff og smøring. Sett på
drivstoffdekslet.
10.5 Tennplugg
Nb: for at sagmotoren skal virke effektivt, tennpluggen holdes ren og
med skikkelig mellomrom
Trykk ned stopp-knappen
Fjern knotten(A) som holder luftfilteret på plass ,fjern toppdekslet (B) ved å løsne
dekselskruene.. Dekslet kan så løftes opp (fig. 18a)
Kople fra kabelkonnektoren (C) fra tennpluggen (D) ved å dra og vri på samme tid (fig.
18b).
Fjern tennpluggen med en tennpluggholder nebbtang.
Ikke bruk noe annet redskap
Kontroller elektrode mellomrommet med ståltrådføler og sett mellomrommet til .635mm)
hvis nødvendig.
Sett inn en ny tennplugg.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 15 www.varo.com
Nb: en resistor tennplugg må brukes for å skifte ut tennpluggen
Nb: dette gnist tennings systemet imøtekommer alle krav til interference-
causing equipment regulations.
11 VEDLIKEHOLD
11.1 Smøring av tuppen på tannhjulet:
Forsiktig: tuppen tannhjulet sagen har allerede blitt smørt
fabrikken. Hvis du ikke smører tuppen på sverdets tannhjul vil det resultere
i at sagen virker dårlig eller ikke i det hele tatt, så produsentens garanti blir
ugyldig.
Smøring av tuppen på tannhjulet anbefales etter 25 timers bruk, eller en gang i uka, avhengig
av hvilken av disse som kommer først. Rengjør alltid tuppen sverdets tannhjul før du
smører.
Verktøy for smøring:
Lube pistolen(valgfritt) anbefales for å legge fett tuppen av sverdets tannhjul. Lube
pistolen er forsynt med en nål nesetippen, noe som er nødvendig for å sette inn fett
tuppen av tannhjulet.
Smøring av tuppen på tannhjulet:
Advarsel: bruk tykke arbeidshansker når du håndterer sagen og kjedet.
Trykk på stop knappen.
Nb: det er ikke nødvendig å fjerne sagkjedet for å smøre tuppen av
tannhjulet på sverdet. Du kan smøre mens du jobber.
Rens tuppen på sverdets tannhjul.
Ved å bruke lube pistolen, fører du nesenålen inn i smøringsåpningen og sprøyt inn fett til
det kommer ut av ytterkanten av tannhjuls tuppen (fig. 19).
Roter først sagkjedet for hånd. Gjenta smøringsprosedyren til hele tannhjulstuppen har
blitt smurt.
11.2 Sverd vedlikehold:
De fleste sverdproblemene kan unngås ved ganske enkelt å sørge for godt vedlikehold av
sagen. Ufullstendig sverd smøring, og hvis du bruker motorsagen med et kjede som er for
stramt vil føre til hurtig sverdslitasje. For å redusere sverdslitasje, bør du bruke følgende sverd
vedlikehold- prosedyrer
Advarsel: bruk alltid vernehansker når du vedlikeholder sagen. Ikke utfør
vedlikehold når motoren er varm.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 16 www.varo.com
11.3 Sliping av kjedet:
For en uerfaren motorsag-bruker anbefaler vi at sagkjedet er slepet av en spesialist fra et
profesjonelt service senter i ditt område. Hvis du tror du er rede til å slipe sagen selv, kan du
få kjøpt spesialverktøy fra et slikt service- senter.
For å slipe kjedet trenger man spesielt verktøy for å være sikker at kutterne er slipet i
korrekt vinkel og dybde. For en uerfaren motorsagbruker anbefaler vi at sagkjedet blir slipet av
en ekspert fra ditt lokale service senter.hvis du tror du kan mestre det selv kan du tak i
spesielt verktøy fra et profesjonelt service senter. For uerfarne brukere av motorsager,
anbefaler vi å få kjedet slipt av en spesialist i et autorisert firma.
Advarsel: hvis du har et kjede som er slipt galt er det større fare for kast.
Bruk spesielle verktøy for å slipe sagkjedet:
rund kjedefil
Fil guide
kjedemålende kaliber.
Disse verktøyene kan fås kjøpt i hvilken som helst spesialforretning.
For å oppnå velformede sagsponpartikler må du bruke et skarpslipt kjede. Hvis det
forekommer trepulver må du slipe sagkjedet.
Advarsel: alle sagtennene være like lange. Forskjellige lengder
tennene kan forårsake at kjedet går ujevnt eller ryker.
Minimum lengde på tennene må være 4mm. Hvis de er kortere bør du fjerne sagkjedet.
Vinkler som tennene er under må følges
For å slipe kjedet på en enkel måte kan du dra filen 2-3 ganger fra innsiden og ut.
Advarsel: etter at du har slepet sagtennene 3 til 4 ganger bør du
sagkjedet slepet i et autorisert service-sted. Der vil de også slipe dybde
stopperen som gjør at du får distanse.
Sliping av kjedet
Kjedespenningen avhenger av modellen. (fig. 20)
POW64123
Kjedenivå
9.525mm (3/8”)
Kjededimensjon
1.27mm (0.05”)
Slip kjedet med vernehansker på og med en rund fil på ø5/32” (4mm).
Slip alltid kutterne med strøk utover(fig.21) og vær oppmerksom verdiene i fig. 20. Etter
slliping må alle kutte-lenkene ha samme bredde og lengde.
Advarsel: et skarptslipt kjede produserer velformede fliser. Når kjedet
begynner å produsere sagspon er det på tide å slipe igjen.
Etter at kutterne har blitt slepet 3-4 ganger bør du sjekke høyden dybdemålerne, og hvis
nødvendig gjøre dem lavere ved å bruke den flate filen og malen som følger med sagen
(valgfritt), og rund av det fremre hjørnet.(fig. 22)
Advarsel skikkelig justering av dybdemåleren er like viktig som å slipe
kjedet ordentlig.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 17 www.varo.com
11.4 Sverdet
Sverdet bør kjøres i revers hver 8. Time for å være sikker på jevn slitasje. Hold sverdfuren og
smøringsåpningen ren ved å bruke en sverdfure-renser (valgfritt). (fig. 23) kontroller
sverdskinnene ofte for slitasje.
Advarsel: sett aldri ett nytt kjede et utslitt tannhjul eller en selvstillende
ring
Oljekanaler oljekanaler sverdet bør rengjøres for å være sikker skikkelig smøring av
sverdet og kjedet når det er i bruk.
Nb: oljekanalenes tilstand kan lett kontrolleres. Hvis kanalene er fri vil
kjedet automatisk sende en stråle med olje sekunder etter at sagen blir
startet opp. Denne sagen er utstyrt med et automatisk smøringssystem.
11.5 Vedlikehold av kjedet
Spenning av kjedet:
Kontroller kjedespenningen ofte og juster ofte som det er nødvendig for å holde kjedet tett
inntil sverdet, men løst nok så det kan dras rundt for hånd.
Kjøre inn et nytt sagkjede:
et nytt kjede og sverd trenger rejustering etter så som 5 ganger. Dette er vanlig i løpet av
innkjøringsperioden og intervallet mellom fremtidige justeringer kan raskt forlenges.
Advarsel: ta aldri vekk mer enn 3 lenker fra en kjedeløkke. Dette kunne
forårsake skade til tannhjulet .
Kjedesmøring:
Vær alltid sikker på at det automatiske oljesystemet virker ordentlig. Oljetanken bør til enhver
tid være fylt opp med kjede,sverd og tannhjulolje av god kvalitet.
Tilstrekkelig smøring av sverd og kjede mens du arbeider med sagen er absolutt nødvendig
for å minske friksjonen med sverdet.
La aldri sverd og kjede være foruten smøringsolje. Hvis sagen går tørr eller med for lite olje vil
det redusere sagens effektivitet, forkorte livstiden til sagen, forårsake at kjedet fort blir sløvt,
og det kan også lede til unormal slitasje av sverdet fordi det blir overopphetet. For lite olje vil
vises ved at det produseres røk eller sverdet er misfarget.
12 TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Modell:
POW64123
Motorens slagvolum
37,2 cc
Maks. bremseeffekt på aksel
1,2 kW
Båndlengde
350 mm
Kjedestørrelse
9.525 mm (3/8”)
Kjededybde
1.27 mm (0.05")
Maks. tomgangshastighet
3000 o/min
Anbefalt maks. hastighet med kjede
10500 o/min
Drivstoffkapasitet
310 ml
Antivibrasjon
Ja
Drivhjul
6 tenner
Oljekapasitet
210 ml
Kjedebrems
Ja
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 18 www.varo.com
13 STØY
Støyverdiene er målt i samsvar med relevant standard. (K=3)
Lydtrykknivå LpA
97 dB(A)
Lydeffektnivå LwA
110 dB(A)
VIKTIG! Bruk hørselsvern når lydtrykket er over 85 dB(A).
Vibrasjon
Max. 5.0 m/s²
K = 1.5 m/s²
14 OPPBEVARING AV EN MOTORSAG
Forsiktig: oppbevar aldri en motorsag i mer enn 30 dager uten å utføre de følgende prosedyrer.
Oppbevaring av en motorsag i mer enn 30 dager krever oppbevaringsvedlikehold. Med mindre
disse oppbevaringsinstruksene lges vil drivstoff som er igjen i forgasseren fordampe og
legge igjen et gummiaktig bunnfall. Dette kan føre til at det blir vanskelig å starte motoren, noe
som kan resultere i dyre reparasjoner.
Ta av drivstoffhetten sakte for å utløse trykk som kan være tilstede i tanken. Tøm
drivstofftanken forsiktig.
Start motoren og la den gå til den stopper for å fjerne drivstoff fra forgasseren
La motoren kjøles. (ca. 5 minutes).
Fjern tennpluggen ved å bruke en tennplugg-skiftenøkkel
Hell 1 teskje med ren 2-taktsolje inn i forbrenningskammeret. Dra sakte i startsnora flere
ganger for å belegge de indre komponentene. Sett tennpluggen tilbake på plass. (fig.24)
Nb: oppbevar sagen på et tørt sted og borte fra mulige antenningskilder slik
som fyrrom, varmtvannsbeholder som går på gass, gass tørketrommel osv.
Ta ut sagen fra oppbevaring
Fjern tennplugg.
Dra hurtig i startsnora for å fjerne overskuddsolje fra forbrenningskammeret.
Rengjør og sjekk mellomrommet tennpluggen eller sett inn en ny tennplugg med riktig
mellomrom
Gjør sagen klar for bruk
Fyll drivstofftanken med riktig drivstoff/oljeblanding. Se kapitlet om drivstoff og smøring
15 FEILSØKING
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
KORRIGERENDE TILTAK
Sagen vil ikke
starte eller
starter men
motoren vil
ikke gå
Ukorrekt start prosedyre.
Ukorrekt innstilling
forgasserblanding justeringen
Uren tennplugg.
Tom drivstofftank.
Primeren er ikke blitt trykketmange
nok ganger
Følg instruksjonene i
bruksanvisningen.
La et autorisert service senter
justere forgasseren.
Rens/ mellomrommet eller skift ut
tennpluggen
Fyll drivstofftanken med drivstoff
som er skikkelig blandet.
Sagen starter
men motoren
har ikke nok
styrke
Drivstoff -filteret er tett.
Ukorrekt stilling på håndtaket
Smuss på gnistfangeren
Urent luftfilter
Ukorrekt forgasserblanding
justeringsstilling service forhandler
Sett inn nytt drivstoff-filter
Sett på run stilling.
Sett inn ny gnistfanger
Ta ut filteret, rens og sett tilbake på
plass
Få forgasseren justert på et
autorisert service-senter
Motoren nøler
Ukorrekt forgasserblanding
få forgasseren justert på et
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 19 www.varo.com
justeringsstilling
Luftfilteret er tett
Gammel eller ukorrekt blanding av
drivstoff
autorisert service-senter
Rens eller sett inn nytt luftfilter
Tøm drivstofftanken/ tilsett nylig
blandet drivstoff
Ingen styrke
når sagen
arbeider
Ukorrekt forgasserblanding
justeringsstilling
Gammel eller ukorrekt blanding av
drivstoff
Luftfilteret er tett
Uren tennplugg
Få forgasseren juster på et
autorisert service-senter
Tøm bensintanken (se
oppbevaring)/ tilsett nylig blandet
drivstoff
Rens eller sett inn nytt luftfilter
Rens eller sett inn ny tennplugg
Motoren går
ujevnt
Tennpluggen har feilaktig mellomrom
Tett gnistfanger
Smuss i luftfilteret
Rens/sjekk mellomrommet eller sett
inn ny plugg
Rens eller sett inn ny gnistfanger
Rens eller sett inn nytt luftfilter
Uvanlig mye
røyk
Ukorrekt forgasserblanding
justeringsstilling
Ukorrekt drivstoffblanding
få forgasseren justert på et
autorisert service-senter
Bruk riktig drivstoffblanding (40:1
blanding).
16 GARANTI
Dette produktet garanteres i samsvar med lovens bestemmelser for en periode på 24
måneder fra datoen produktet ble kjøpt av første bruker.
Denne garantien dekker alle material- eller produksjonsfeil, med unntak av: batterier,
ladere, vanlige sliasjefeil på deler som lagre, børster, ledninger og plugger eller på tilbehør
som bor, borebits, sagblader osv. eller skade eller feil som skyldes misbruk, uhell eller
endringer. Garantien dekker heller ikke kostnader ved forsendelse.
Skader og/eller defekter som skyldes ukorrekt bruk dekkes heller ikke av garantien.
Vi fraskriver oss også alt ansvar for personskader som skyldes ukorrekt bruk av verktøyet.
Reparasjoner må utføres ved et autorisert kundeservicesenter for Powerplus verktøy.
Du kan alltid få flere opplysninger ved å ringe 00 32 3 292 92 90.
Alle transportkostnader skal alltid betales av kunden, med mindre noe annet er skriftlig
avtalt.
Garantien dekker ikke skader som skyldes manglende vedlikehold eller overbelastning.
Garantien dekker bestemt ikke skader som skyldes inntrenging av væsker, inntrenging av
mye støv, overlagt skade (med hensikt eller ved grov uaktsomhet), feilaktig bruk (bruk til
noe produktet ikke er beregnet på), ikke-kompetent bruk (for eksempel ved at
anvisningene i håndboken ignoreres), feilaktig montering, lynnedslag eller feil
nettspenning. Denne listen er ikke begrensende.
Garantikrav som aksepteres vil aldri føre til en forlengelse av garantiperioden. Heller ikke
vil en ny garantiperiode starte dersom produktet erstattes.
Produkter eller deler som erstattes under garantien, tilfaller Varo NV.
Vi forbeholder oss retten til å avvise ethvert krav der kjøpet ikke kan verifiseres, eller når
det er åpenbart at produktet ikke har blitt korrekt vedlikeholdt (rene ventilasjonsåpninger,
kullbørster skiftet regelmessig, osv).
Du må ta vare på kvitteringen som bevis på datoen for kjøpet.
Verktøyet må returneres til din forhandler (uten demontering) i en akseptabel, ren tilstand
(i originalemballasjen), sammen med kvittering på kjøpet.
17 MILJØ
Hvis det skulle være nødvendig å skifte ut maskinen etter lang trids bruk, må den ikke kastes i
husholdningsavfallet. Kast den på en miljømessig forsvarlig måte.
POW64123 NO
Copyright © 2015 VARO P a g e | 20 www.varo.com
18 SAMSVARSERKLÆRING
VARO N.V. Joseph Van Instraat 9 BE2500 Lier Belgia, erklærer at,
produkt: Bensindrevet motorsag 37.2CC 14”
merke: POWERplus
modell: POW64123
oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i gjeldende EU-direktiver,
basert på bruken av europeiske, harmoniserte standarder. Enhver uautorisert endring av
apparatet vil annullere denne erklæringen.
Eu-Direktiver (med eventelle endringer inntil dato for underskrift):
2004/108/EC
2006/42/EC
2000/14/EC Annex V LwA = 106dB(A)/ 110dB(A)
Europeiske harmoniserte standarder (med eventelle endringer inntil dato for underskrift):
EN ISO11681-1: 2011
EN ISO14982: 2009
Oppbevarer av teknisk dokumentasjon: Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van Rompuy
N.V.
Undertegnede handler på vegne av selskapets CEO,
Philippe Vankerkhove
Sertifiseringsansvarlig
Date: 20/04/2015
/