Facom DL.10EU Brugermanual

Mærke
Facom
Kategori
legetøj
Model
DL.10EU
Type
Brugermanual
DK
GARANTI
Type D = 2 år. Se de generelle betingelser i kataloget FACOM eller i FACOM’s prisliste.
Med forbehold af overholdelsen af samtlige instruktioner, som beskrevet ovenfor.
MONTERING
Da det drejer sig om tunge elementer er det vigtigt at søge hjælp hos andre når der skal foretages monteringsarbejder.
1. Til montering af fødderne (B1 og B2) på DL5-kraner skal kranen stå på jorden, så hjulene er placeret som vist på fi g. ( C ).. Begynd med at fjerne splitten (B3) ved at dreje den indtil stopklodsen (B6) fl ugter med
åbningen. Mens benene står på jorden, føres splitten (B) ind i åbningerne (B4, B5) indtil fi kseringsmøtrikkens stopklods (B6) passer i hullet.
Drej forsigtigt på splitten for at undgå at den kommer ud, og fødderne kan nu sikkert fastgøres til kranens basis. Brug den samme fremgangsmåde i modsat rækkefælge for at folde fødderne ind.
2. DL.10EU kraner samles ved at lægge stangen (E) på fødderne (F) og fastgøre den med de medleverede bolte. Sørg for i forvejen at blokere hjulene, således at der ikke er risiko for at kranen fl ytter sig.
Dernæst påsættes vippearmen (G) og dens glider (H), og til sides følger hydraulikenheden (I) på en holder, der sidder på vippearmen. Operationen er færdig når det centrale stempel er fastgjort til vippearmen (G) ved
hjælp af splitten og de to gummibånd.
ANVENDELSE OG FUNKTION
1. Før til kranen tages i brug, er det nødvendigt at tømme det hydrauliske kredsløb for at lukke luft ud af hydrauliksystemets ventiler. Dette gøres ves at man stiller sig bag kranen, drejer enhedshåndtaget (9) 90° mens
hydraulikenhedens pumpe (10) aktiveres fl ere gange. Når håndtaget (9) slippes, er kranen så klar til at fungere. For at aktivere pumpen drejes hydraulikenheden over på den arbejdsposition, der passer bedst.
2. Når en byrde skal løftes, aktiveres håndtaget (10), og da det kan drejes er det muligt at vælge den mest behagelige position. Når en motor skal løftes, fastgøres den i de ankerpunkter, der er anbefalet af producenten.
3. Hvis kranen skal bruges i andre positioner, skal glideren være helt nede og støtte på stopbolten (7).
4. Når en byrde skal sænkes, drejes håndtaget (9). Med dette system kan man præcist manuelt styre sænkningen.
Kranen stopper omgående sænkningen helt, i det øjeblik brugeren ophører med at dreje på håndtaget.
5. Efter burg af kranen, skal stemplet i hydrauliksystemet være trukket helt tilbage. Før det gøres, skal glideren sættes i udgangspositionen (7),
VEDLIGEHOLDELSE
VIGTIGT Vedligeholdelse og reparation af kranen må kun foretages af kvalifi ceret personale, som har den nødvendige faglige uddannelse og ekspertise med et grundigt kendskab til hydrauliske systemer, som anvendes i
denne type apparater.
1. Kranens aksler og mobile dele (9) skal rengøres og smøres, og kranen skal altid holdes ren og beskyttes mod aggressive miljøer.
2. Brug altid originale reservedele.
3. Stop brugen af kranen hvis der er risiko for at den har været brugt til abnorme byrder eller hvis den har været udsat for slag og stød, og tag den først i brug når problemet er løst.
4. Hvis det er nødvendigt at kontrollere olieniveauet eller at udskifte olien, afmonteres hydraulikenheden og mens stemplet er trukket helt tilbage, fjernes dækslet fra påfyldningshullet og indholdet tømmes over i en
beholder. Når hydrauliksystemet er i vandret position hældes den mængde olie i, som skal bruges til hver enkelt model i henhold til instruktionerne. Pas på, at der ikke kommer urenheder i under påfyldning af olien.
VIGTIGT Hvis der er for meget olie i forhold til den anbefalede mængde, kan det hindre apparatet i at fungere korrekt.
5. Brug hydraulisk olie af typen HL eller HM af en ISO-klasse med en kinematisk viskositet på 30° cSt ved 40º C eller en viskositet på 3 Engler ved 50º C.
Meget vigtigt. Brug aldrig bremsevæske.
6. Når kranen ikke er i brug, skal den være slået helt sammen i den allerlaveste position, således at der forekommer mindst mulig oxydering af stemplet (11).
Vi anbefaler, at der anvendes et anti-oxyderende middel på hovedstemplet, samt på stemplet i pumpen.
7. Sæt kranen tilbage på et tørt og rent sted uden for børns rækkevidde.
8. Når kranen ikke længere gør nytte, skal al olie i den tømmes ud og afl everes til et autoriseret modtagersted; kranen skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
9. Reservedelssæt der udelukkende består af led, samt alle andre dele, skal bestilles med oplysning af den reference, der er vist i tabellen.
BRUGERENS ANSVAR
Brugeren skal have læst og forstået følgende anvisninger og sikkerhedsanvisninger, før kranen anvendes.
Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan medføre beskadigelse af kranen og medføre personskader for brugerne.
Informer de personer, der skal benytte eller vedligeholde arbejdsudstyret, på korrekt vis blandt andet om betingelserne for brug af arbejdsudstyret samt gældende anvisninger og instruktioner.
Kontroller løfteanordningerne:
- Kontrol før første ibrugtagning skal udføres, første gang det nye eller brugte apparat tages i brug på stedet.
- Kontrol før efterfølgende ibrugtagning skal udføres i forbindelse med af- og påmontering, ændringer, større reparationer eller uheld, der skyldes, at apparatet er defekt.
- Generelle periodiske kontroller skal udføres med regelmæssige intervaller for i tide at opdage beskadigelser, som kan medføre fare.
Disse kontroller vedrører apparater, der bevæges mekanisk, samt apparater der bevæges med personers kraft. Resultatet af disse kontroller skal registreres i sikkerhedsregistret af den ansvarlige.
Når apparaterne er defekte, må de ikke anvendes, men skal repareres med det samme.
Til manuel godshåndtering skal personalet have stillet det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr til rådighed: Sikkerhedssko (helst i materialer der tåler bilolier), beskyttelseshandsker osv.
Til mekanisk godshåndtering er det forbudt at løfte en last, der er tungere end den værdi, der er anført på apparatet (ud over test og prøver).
Under brug af kran skal man være særligt opmærksom på at:
1. Den maksimale last (1), der må løftes, er anført på kranen
2. Kranen skal være korrekt efterset
- en gang om året ved normal brug
- hver 6. måned ved intensiv brug
- øjeblikkeligt efter brug under særlige omstændigheder, specielt i tilfælde af en overbelastning ved et uheld.
Kranen må kun bruges til at løfte, sænke eller fl itte en last.
SIKKERHEDSANVISNINGER!
1. Før en last løftes, skal man sikre sig, at den er placeret på en stabil, plan, vandret og ren overfl ade (der må ikke være smørefedt eller olier) (2).
2. Sørg for, at det køretøj, der skal løftes, er helt ubevægeligt (3).
3. Brug et andet egnet middel til at løfte køretøjet, f.eks. en gaffeltruck fra FACOM CR.S6 (4).
4. For at undgå at lasten glider, skal den altid centreres præcist på kranen (6) ved hjælp af lastfordelingsanordningen fra FACOM DL.101.
5. Brug aldrig en forlænger (5).
7. Kontroller regelmæssigt oliestanden (8). For meget olie kan også beskadige eller genere apparaternes indstilling (se afsnittet anvisninger før brug).
8. Når der skiftes olie, må der aldrig anvendes bremsevæske, sprit, glycerin, rensemidler, motorolie eller spildolie. Brug af en snavset olie kan medføre interne skader på materiellet. Yderligere oplysninger fås ved
direkte henvendelse til den FACOM forhandler, hvor materiellet er købt. FACOM anbefaler brug af olie med referencen WA.21.
9. Kontroller, at etiketten med sikkerhedsanvisninger altid er læselig. Af hensyn til apparaternes overensstemmelse med gældende lovgivning er disse etiketter (6) samt brugsanvisningen
tilgængelige (
Q.NU-DL.5-20EU/1008
).
ANVISNINGER TIL PERFEKT BRUG
1. Før brug hver gang skal kranen kontrolleres. Kontroller specielt, om der er olielækager eller ødelagte og/eller manglende dele.
2. Defekte dele skal udskiftes af kvalifi ceret personale, og der må kun anvendes originale FACOM reservedele.
3. Alle kranens enkelte dele skal kontrolleres, hvis belastningen forekommer anormal eller efter et stød.
11
NU-DL.5-20EU_1008.indd 11 27/10/2008 11:37:06
/

Denne vejledning er også velegnet til