Marantec AS 210B Brugervejledning

Mærke
Marantec
Model
AS 210B
Type
Brugervejledning
NO
Bruksveiledning Portstyring AS 210 B
Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0 – 1
2 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0
1. Innholdsangivelse
1. Innholdsangivelse 2
2. Anvisninger til dokument 2
3. Generelle sikkerhetshenvisninger 3
4. Produktoversikt 4
5. Igangsetting 5
6. Tekniske data 10
7. EF-samsvarserklæring 11
Originalbruksveiledning
Opphavsrettslig beskyttet.
Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
Endringer, som tjener til tekniske fremskritt, forbeholdt.
Alle dimensjonsangivelser i millimeter.
Fremstillinger er ikke målestokksikker.
Symbolforklaring
FARE!
Sikkerhetshenvisning på en fare, som umiddelbart fører til
død eller store skader.
ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning på en fare, som kan føre til død eller
til store skader.
FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning på en fare, som kan føre til lettere
eller middelsstore skader.
PASS PÅ!
Sikkerhetshenvisning på en fare, som kan føre til
beskadigelse eller til ødeleggelse av produktet.
KONTROLLER
Henvisning på en gjennomførende kontroll.
HENVISNING
Henvisning på separate dokumenter som må tas hensyn til.
Handlingsoppfordring
Liste, opptelling
Ô Henvisning til andre steder i dette dokument
2. Anvisninger til dokument
NO
Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0 – 3
FARE!
Livsfare gjennom å ikke å være oppmerksom på
dokumentasjonen!
Legg merke til alle sikkerhetshenvisninger i dette
dokument.
Garanti
Det gis kun en garanti med henblikk på funksjon og sikkerhet
dersom advarslene og sikkerhetsinstruksene i denne driftsvei-
ledningen blir fulgt.
Marantec GmbH & Co.KG påtar seg intet ansvar for
personskader eller materielle skader som måtte oppstå på
grunn av at advarslene og sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt.
For skader, som oppstår gjennom anvendelse av ikke tillatte
reservedeler og tilbehør, er enhver heftelse og garanti fra
Marantec utelukket.
Forskriftsmessig bruk
Styringen AS 210 B er kun beregnet på styring av portanlegg.
Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.
Målgruppe
Kun kvaliserte og opplærte elektrofagfolk har tillatelse til å
kople til, programmere og vedlikeholde styringen.
Kvaliserte og opplærte elektrofagfolk oppfyller følgende
krav:
de kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og
ulykkesforebyggende forskrifter,
de har kunnskap om de gjeldende elektrotekniske
forskrifter,
opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr.
de er i stand til å erkjenne risikoer i sammenheng med
elektrisitet.
Instrukser om montering og tilkopling
Før det utføres elektriske arbeider på det,anlegget
koples fra strømforsyningen. Det må sørges for at strømfor-
syningen holdes frakoplet så lenge arbeidene varer.
De lokale sikkerhetsforskrifter skal overholdes.
Nettkablene og styreledningene må legges adskilt fra
hverandre.
Endringer og utskiftning av nettilkoblingen skal avtales
nærmere med produsenten.
Driftsanvisninger
La ikke uvedkommende (spesielt barn) leke med fast
monterte regulerings- eller styreinnretninger.
Oppbevar fjernkontrollene utilgjengelig for barn.
Testgrunnlag og forskrifter
Under tilkopling, programmering og vedlikehold må følgende
forskrifter overholdes (uten ambisjoner om å være fullsten-
dige).
Byggeproduktstandarder
EN 13241-1 (produkter uten brann- og
røykvernegenskaper)
EN 12445 (brukssikkerhet for kraftbetjente porter -
kontrollmetoder)
EN 12453 (brukssikkerhet for kraftbetjente
porter - krav)
EN 12978 (sikkerhetsinnretninger for kraftbetjente porter -
krav og kontrollmetoder)
EMC
EN 55014-1 (støyemisjon husholdningsmaskiner)
EN 61000-3-2 (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett -
oversvingninger)
EN 61000-3-3 (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett -
spenningssvingninger)
EN 61000-6-2 (elektromagnetisk kompatibiliet (EMC) -
del 6-2: Faggrunnormer – støybestandighet -
industriområde)
EN 61000-6-3 (elektromagnetisk kompatibiliet (EMC) -
del 6-3: Faggrunnormer – støybestandighet – bolig, butikk-
og håndverksområder samt småbedrifter)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (sikkerhet for maskiner, maskinenes elektriske
utstyr; del 1: Generelle krav)
EN 12100-1 (sikkerhet for maskiner - grunnbegreper,
generelle retningslinjer for utformingen; del 1:
Grunnleggende terminologi, metodikk)
Lavspenning
EN 60335-1 (sikkerheten til elektrisk utstyr til bruk i
hjemmet og liknende formål)
EN 60335-2-103 (spesielle krav til drivenheter for porter,
dører og vinduer)
3. Generelle sikkerhetshenvisninger
4 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0
Kommité for arbeidssteder (ASTA)
ASR A1.7 (Tekniske regler for arbeidssteder „Dører og
Porter“)
Generelle sikkerhetshenvisninger
4. Produktoversikt
4.1 Funksjoner
I sin basisversjon er portstyringen AS 210 B kun konstruert for
dødmannsdrift.
Portstyringen AS 210 B kan utvides med innstikkmodul ZM
SKS B. Ved hjelp av denne innstikkmodulen kan det koples til
en lukkekantsikringslist.
Da kan følgende funksjoner stilles inn:
Rødt trakklys
Belysning på gårdsplassen
Automatisk utkjørsel
Driftstidsovervåkning
4.2 Hovedkretskort AS 210 B
12345678910 11 12 13 14 15
123456
1 23
PE
L1 L2 L3 UVW45
X5
X3
X1 X2
X7
12
X9
AUF ZU
X4
X8
X6
J2 J1
X10
X11
J4
J5
J3
A
Forklaring:
A: Innstillingsbryter PORT ÅPEN (S01) /
innstillingsbryter PORT LUKKET (S02)
X1: Koplingslist for nettilkopling
X2: Koplingslist for motor /
sikkerhetskjetting portåpner
X3: Koplingslist for kommandoenheter
X4: Koplingslist for valg av nettspenning
X5: Koplingslist for endebrytere
X6: Koplingslist for 3-dobbel trykknapper
X7: Innstikksokkel for kretskort ZM SKS B
X8: Innstikksokkel for spiralkabel
X9: Koplingslist for trakklys / gårdsplassbelysning
(kun i forbindelse med innstikkort ZM SKS B)
X10: Koplingslist for holdestrøm
PORT ÅPEN - PORT LUKKET
X11: Koplingslist for bremserelé
NO
Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0 – 5
5. Igangsetting
5.1 Generelt
Følgende punkter må overholdes for at man skal være sikret en
forskriftsmessig funksjon:
Porten er montert og funksjonsdyktig.
girmotoren er montert og klar til bruk.
Kommando- og sikkerhetsenhetene er montert og klare til
drift.
Styringen AS 210 B er montert.
HENVISNING
Under monteringen av porten, girmotoren og kommando-
og sikkerhetsenhetene skal veiledningene fra de aktuelle
produsentene følges.
5.2 Strømtilkobling
Forutsetninger
Følgende punkter må overholdes for at man skal være sikret
en forskriftsmessig funksjon for styringen:
Nettspenningen må svare til opplysningene på
merkeplaten.
Ved trefase-vekselstrøm må det foreligge et høyredreiende
dreiefelt.
Ved feltkopling må det benyttes en hovedbryter som kopler
fra på alle poler.
Ved trefase-vekselstrømtilkopling må det bare benyttes
3-blokks sikringsautomater (10A).
Detaljert skjema over nettilkopling og motor
400 V / 3-faset
Forklaring:
F1 Varmesikring for styrespenning
F2 Termovern for motor
K1 Kontaktor PORT ÅPEN
K2 Kontaktor PORT LUKKET
M Motor (400 V / 50 Hz / 3-faset)
S3 Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
(normalt lukket kontakt)
S4 Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
(normalt lukket kontakt)
S7 Sikkerhetsbryter manuell nødbetjening
(normalt lukket kontakt)
T1 Transformator
X1 Koplingslist for nettilkopling
X2 Koplingslist motor
X4 Koplingslist for valg av nettspenning





5
4WVU
L3 L2 L1 PE



12 3

 
400V
400 V / 50 Hz
6 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0
Detaljert skjema over nettilkopling og motor
230 V / 3-faset
Forklaring:
F1 Varmesikring for styrespenning
F2 Termovern for motor
K1 Kontaktor PORT ÅPEN
K2 Kontaktor PORT LUKKET
M Motor (230 V / 50 Hz / 3-faset)
S3 Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
(normalt lukket kontakt)
S4 Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
(normalt lukket kontakt)
S7 Sikkerhetsbryter manuell nødbetjening
(normalt lukket kontakt)
T1 Transformator
X1 Koplingslist for nettilkopling
X2 Koplingslist motor
X4 Koplingslist for valg av nettspenning
Detaljert skjema over nettilkopling og motor
230 V / 1-faset
Forklaring:
F1 Varmesikring for styrespenning
F2 Termovern for motor
K1 Kontaktor PORT ÅPEN
K2 Kontaktor PORT LUKKET
M Motor (230 V / 50 Hz)
S3 Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
(normalt lukket kontakt)
S4 Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
(normalt lukket kontakt)
S7 Sikkerhetsbryter manuell nødbetjening
(normalt lukket kontakt)
T1 Transformator
X1 Koplingslist for nettilkopling
X2 Koplingslist motor
X4 Koplingslist for valg av nettspenning
Tilkopling:
Kople styringen til strømnettet.
Kople styringen til motoren.
Kabelgrupper skal sikres med kabelfester umiddelbart foran
hver enkelt klemme.
Igangsetting





5
4WVU
L3 L2 L1 PE



12 3

 
230V
230 V / 50 Hz
5
4NAUF ZU
LN PE
12 3
230V
230 V / 50 Hz
NO
Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0 – 7
5.4 Tilordning av koplingene for
kommando- og sikkerhetsenheter
Via klemme X3 og X9 kan eksisterende kommando- og
sikkerhetsenheter koples til.
Koplingslist X3
- Trykknapp STOPP
- Trykknapp PORT ÅPEN
- Trykknapp PORT LUKKET
- Lukkekantsikring
9
24 V DC, maks. 150 mA
- Impulsinngang / trådløs
9
- Gjennomgang fotocelle
9
Koplingslist X9
- Potensialfri tilkopling for rødt
trakklys eller belysning av
gårdsplass
9
9
Kun i forbindelse med ZM SKS B innstikkort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
5
6
7
8
U
V
W
4
5
6
5
4
3
2
1
4
1
2
5.3 Tilordning av koplingene for endebrytere
(klemme X5 og X2)
Koplingslist X5
Koplingslist X2
1
Endebryter PORT ÅPEN
2
Endebryter PORT LUKKET
4
Forendebryter PORT LUKKET (det skjer ingen reversering av
porten etter at bryteren utløses)
5
Termovern motor
6
Nødbetjening (normalt lukket kontakt)
7
Sikkerhetsendebryter PORT LUKKET
8
Sikkerhetsendebryter PORT ÅPEN
8 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0
5.6 Eksempler på tilkopling i forbindelse
med innstikkort ZM-SKS B (klemme X3)
For opto-elektrisk lukkekantsikring
- DIP-bryter 1 må stå på OFF.
For 8,2 kOhm lukkekantsikring
- DIP-bryter 1 må stå på ON.
For pneumatisk lukkekantsikring
- En 8,2 KOhm motstand må seriekoples til
trykkbølgebryteren.
- DIP-bryter 1 må stå på ON.
- DIP-bryter 2 må stå på ON.
wt: hvit
gr: grønn
br: brun
Igangsetting
8,2
8,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+12 V
Sig
GND
br
gr
wt
5.5 Eksempler på tilkopling av kommando-
og sikkerhetsenheter (klemme X3)
Trykknapp PORT ÅPEN / STOPP / PORT LUKKET
(løsning med 4 ledere)
- Trykknapp STOPP
- Trykknapp PORT ÅPEN
- Trykknapp PORT LUKKET
Nøkkelbryter PORT ÅPEN / PORT LUKKET
- Trykknapp PORT ÅPEN
- Trykknapp PORT LUKKET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NO
Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0 – 9
For fotoceller med 3-trådsteknikk
3
Fotocelle (NPN)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GND
+24V
5.7 Detaljvisninger av AS 210 B
X6 - Innstikksokkel for ekstern 3-dobbel trykknapp
- dersom utvidelsesenheten
ikke tilordnes, må jumper 4
være plugget i.
X8 - Innstikksokkel for spiralkabel
- dersom utvidelsesenheten
ikke tilordnes, må jumper 3
være plugget i.
X7 - Innstikksokkel for kretskort ZM SKS B
- dersom utvidelsesenheten
ikke tilordnes, må jumper 5
være plugget i.
LUKKET
ÅPEN STOPP
J4
svart / gul
(STOPP)
hvit (-)
J3
grønn (sig)
brun (+12V)
J5
10 – Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0
X10 - Koplingslist for holdestrøm
(PORT ÅPEN + PORT LUKKET)
J1 (PORT ÅPEN)
J2 (PORT LUKKET)
J1 og J2 må være åpne i forbindelse med utvidelseskortet
ZM SKS B.
PASS PÅ!
Fare for funksjonsforstyrrelser på kretskortet
gjennom feil tilkobling!
Dersom J2 er plugget i, følger det ingen stopp-kommando
fra lukkekantsikringen i nedoverretning.
X11 - Koplingslist for bremsereléer
PASS PÅ!
Fare for materielle skader på kretskortet gjennom
feil tilkobling!
For å unngå skader på styringen, må X11 ikke under noen
omstendighet utstyres med jumper.
På koplingslist X11 kan det koples til et bremserelé på fabrik-
ken.
plugget i = holdestrøm
ikke plugget i = dødmann
Igangsetting
Dimensjoner
kretskort:
167 x 85 x 190 mm
Forsyning via L1, L2,
L3, PE:
230 V eller 400 V, 50 / 60 Hz. Opptatt effekt,
maks. 2200 W - 3,2 A. Innkoplingstid 60 % ved
en driftstid på maks. 120 sekunder
Sikring: 10A K-karakteristikk
Styringens
energiforbruk:
maks. 100 mA
Styrespenning: 24 V DC, maks. 250 mA; sikret med automatisk
tilbakestillende sikring for ekstern sensorikk;
alle styrespenningsinnganger er atskilt galvanisk
mot forsyningsspenningen
Styreinnganger: 24V DC, alle innganger skal koples til potensial-
fritt. min. signalvarighet for inngangs-styrekom-
mando >100 ms
Styringsutganger: 24 V DC, maks. 150 mA
Sikkerhetskjede /
nødstopp:
det er tvingende nødvendig å kople alle inngan-
ger til potensialfritt; ved brudd på sikkerhetskje-
den er ingen elektrisk bevegelse av portåpneren
lenger mulig, heller ikke i dødmann.
Inngang
sikkerhetslist:*
for elektriske sikkerhetslister med
8,2 kW, avslutningsmotstand og for
dynamisk optiske systemer
Reléutganger:* dersom det koples induktive laster (f.eks. ytter-
ligere reléer eller bremser), så må disse vÊre
utstyrt med egnede strømreduserende tiltak
(friløpsdiode, varistorer, RC-ledd). Arbeidskon-
takt, potensialfri; min. 10mA ;
maks. 230V AC / 4A.
Kontakter som brukes en gang til
effektkopling, kan deretter ikke lenger koble
svakstrøm.
Temperaturområde: Drift: -10°C ... +45°C
Lagring: -25°C ... +70°C
Luftfuktighet: inntil 80 % ikke kondenserende
Vekt: ca. 1,8 kg
Direktiver: standarder
* Kun i forbindelse med utvidelseskort ZM-SKS B
6. Tekniske data
NO
Portstyring AS 210 B / Rev.A 2.0 – 11
7. EF-samsvarserklæring
Vi erklærer hermed at produktet angitt nedenfor,
Portstyring AS 210 B
oppfyller de grunnleggende krav i maskindirektivet (2006/42/EF):
Den ufullstendige maskinen tilsvarer videre alle bestemmelsene i
EF-direktivet Nr.305/2011 om produkter til byggverk
elektromagnetisk kompatibilitet/retningslinjer
(2014/30/EU)
lavspenningsdirektivet (2014/35/EU)
Følgende standarder er anvendt:
EN 60204-1
Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning Del 1:
Generelle krav
EN ISO 12100
Maskinsikkerhet – Hovedprinsipper for konstruksjon -
Risikovurdering og risikoreduksjon
DIN EN 12453
Sikkerhet ved bruk for maskindrevne porter – Krav
prEN 12453 : 2014
Utnyttelsesikkerhet kraftbetjente porter - krav
(utelukkende for punktene 1.3.7 og 1.4.3 til vedlegg I i
maskinretningslinjene)
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-2: Generisk norm – Immunitet for industrimiljø
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3:
Generisk norm – Emisjonsnorm for bolig, kontor og lette
industrimiljøer
DIN EN 60335-1
Elektriske husholdningsapparater - Sikkerhetskrav -
Del 1: Generelle krav
DIN EN 60335-2-103
Elektriske husholdningsapparater - Sikkerhetskrav - Del 2-103:
Spesielle krav til drivenheter for porter, dører og vinduer
De spesielle tekniske dokumentene er laget i henhold til
vedlegg VII, del B i maskindirektivet 2006/42/EF. Vi forplikter
oss å meddele markedstilsynsmyndighetene ved begrunnet
forespørsel om dette i elektronisk format innen rimelig tid.
Oppdraget med å sette sammen den tekniske
dokumentasjonen ble gitt til:
Marantec GmbH & Co. KG, Remser Brook 11,
D-33428 Marienfeld
Den ufullstendige maskinen får først da lov til å bli satt i
drift, når det ble fastsatt, at maskinen kan bygges inn i den
ufullstendige maskinen , når bestemmelsen i retningslinje
maskiner (2006/42/EF) er etterkommet.
Sted, Dato
Marienfeld, 04.01.2016
Produsentens underskrift
Michael Hörmann
Undertegnedes funksjon
Administrerende direktør
#1700020760
#116854
/