Roche ACCU-CHEK Inform II Brugermanual

Mærke
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Type
Brugermanual
Inform II
ACCU-CHEK
®
SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING
Brugervejledning
2
Manual version Revisionsdato Ændringer
Version 2,0 2009-08 Opdatering, ny SW-version 02.00
Version 1.0 2008-01 Nyt dokument
©2009 Roche Diagnostics. All rights reserved.
0 5156904001 (03)
2009-08 DA
Brugervejledning
AA
CCU-CCU-
C
HEKHEK
®
Inform II System
4
©2009 Roche Diagnostics. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdet i dette dokument, herunder alle illustrationer, ejes af Roche Diagnostics. Oplysningerne i dette
dokument kan ændres uden forudgående varsel. Roche Diagnostics er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Ingen del af dette dokument må gengives eller sendes på nogen
måde eller med nogen midler, elektroniske eller mekaniske, til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilla-
delse fra Roche Diagnostics.
Send spørgsmål eller kommentarer om denne vejledning til din lokale Roche-repræsentant.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA og COBAS er varemærker tilhørende
Roche. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
Aspekter af Accu-Chek Inform II-systemet, herunder instrumentet, kodechippen, kodelæseren, basisenhe-
den og teststrimler, samt deres anvendelse, dækkes af ét eller flere af følgende amerikanske patenter:
5,352,351; 4,999,582, 5,997,817; 5,053,199; Re. 36,268; 5,438,271; 6,645,368; 6,662,439; 5,122,244; 7,073,246;
7,276,146; 7,276,147; 7,338,639, 7,386,937; 7,407,811; 7,452,457. Et eller flere amerikanske patenter er under
behandling.
På pakken, instrumentets typemærkat, batteripakken, basisenheden eller på kodelæseren kan du støde på
følgende symboler, der her vises med en forklaring:
Advarsel (der henvises til brugsanvisningen). Læs venligst sikkerhedshenvisningerne
i brugsanvisningen, der følger dette instrument.
Temperaturbegrænsning (opbevares ved)
Fabrikant
Katalognummer
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Dette produkt overholder direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og
1999/5/EF radioudstyr til radio- og teleterminaludstyr (R&TTE).
Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og med RSS-210
i Industry Canada.
Systemet opfylder de canadiske og amerikanske sikkerhedskrav (UL-MÆRKET,
i overensstemmelse med UL 61010-1 og CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1)
Tilslutning til strømforsyning
IVD
7.5V 1.7A
5
1 Introduktion
9
Før du begynder ..........................................................................................................................................
9
Tilsigtet brug.........................................................................................................................................
9
Vigtige oplysninger om brug ..........................................................................................................
9
Hvis du har brug for hjælp ..............................................................................................................
9
Hvad kan systemet gøre for dig?...............................................................................................
10
Sikkerhedsinformation og yderligere information.......................................................................
11
Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed.............................................................................
12
Bortskaffelse af systemet..............................................................................................................
12
Produktsikkerhed.............................................................................................................................
13
Generel vedligeholdelse ................................................................................................................
13
Tilbehørsboks ....................................................................................................................................
13
Instrument...........................................................................................................................................
13
Batteripakning...................................................................................................................................
14
Berøringsskærm...............................................................................................................................
15
Laserscanner .....................................................................................................................................
15
Trådløs netværksforbindelse (RF-kort)....................................................................................
15
Information om udsættelse for radiofrekvensstråling........................................................
16
Bemærkninger om systemer med ældre hardware ............................................................
18
Systemkomponenter...............................................................................................................................
20
Oversigt over instrumentet...................................................................................................................
21
Oversigt over kodelæseren...................................................................................................................
22
Oversigt over basisenheden.................................................................................................................
23
Oversigt over tilbehørsboksen ............................................................................................................
24
Reagenser og forbrugsartikler............................................................................................................
24
Instruktioner i indledende opsætning..............................................................................................
25
2 Start og indtastning af bruger-id
27
Aktivering af instrumentet....................................................................................................................
27
Justering af skærmen.....................................................................................................................
28
Justering af skærmen på instrumenter med ældre hardware........................................
28
Aktivering/deaktivering af RF-kortet ........................................................................................
29
Lukning af start.................................................................................................................................
30
Indtastning af bruger-id ........................................................................................................................
30
Indlæsning af bruger-id med stregkodescanner.................................................................
31
Manuel indtastning af bruger-id................................................................................................
32
Indtastning af en adgangskode..................................................................................................
32
6
3 Patientglukosemåling
33
Oplysninger om måling af blodsukker.............................................................................................
33
Forberedelse af måling ..................................................................................................................
33
Udførelse af en patientglukosemåling.............................................................................................
34
Oversigt over testprocedure.........................................................................................................
34
Indtastning eller valg af patient-id.............................................................................................
34
Manuel indtastning af patient-id ...............................................................................................
36
Valg af patient-id på en liste........................................................................................................
37
Indlæsning af patient-id med stregkodescanner.................................................................
38
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................
39
Indføring af teststrimler .................................................................................................................
40
Påføring af en blodprøve...............................................................................................................
41
Skærmbilledet Resultater..............................................................................................................
42
Tilføjelse af kommentarer..............................................................................................................
45
4 Glukosekontrolmåling
47
Oplysninger om glukosekontrolmålinger........................................................................................
47
Intervaller mellem glukosekontrolmåling................................................................................
48
Oplysninger, der gemmes under glukosekontrolmålinger...............................................
49
Kontrolopløsninger..........................................................................................................................
49
Forberedelse til kørsel af en glukosekontrolmåling............................................................
49
Forberedelse til glukosekontrolmålinger.........................................................................................
50
Oversigt over testprocedure.........................................................................................................
50
Sådan påbegyndes en glukosekontrolmåling.......................................................................
51
Bekræftelse eller valg af kontrolopløsningernes lotnummer...........................................
52
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................
53
Indføring af teststrimler .................................................................................................................
54
Påføring af kontrolopløsningen ..................................................................................................
55
Skærmbilledet Resultater..............................................................................................................
56
Udførelse af en STAT-måling ......................................................................................................
57
5 Evaluering af resultater
59
Visning af måleresultater fra hukommelsen..................................................................................
59
Oplysninger, der er gemt i dataposterne for måleresultater............................................
59
Liste over resultater, der er gemt i hukommelsen...............................................................
59
6 Lagring af oplysninger om teststrimler, kontrolopløsninger og
linearitetsopløsninger i instrumentet
61
Lagring af oplysninger om teststrimler............................................................................................
61
Overførsel af oplysninger fra kodechippen til instrumentet ............................................
62
Redigering af teststrimmeldata...................................................................................................
64
Lagring af informationer om kontrolopløsninger.........................................................................
67
Indtastning af kontrolopløsningens lotnummer ...................................................................
67
Valg af et gemt lotnummer som det aktuelle lotnummer.................................................
70
Lagring af information om linearitetstests......................................................................................
72
Indtastning af linearitetstestens lotnummer..........................................................................
72
Valg af et gemt lotnummer som det aktuelle lotnummer.................................................
74
7
7 Linearitetstest
77
Oplysninger om linearitetstests..........................................................................................................
77
Intervaller for linearitetstests .......................................................................................................
77
Oplysninger, der gemmes under linearitetstest....................................................................
78
Linearitetstestkit...............................................................................................................................
78
Forberedelse til kørsel af en linearitetstest ............................................................................
78
Udførelse af en linearitetstest .............................................................................................................
79
Oversigt over testprocedure.........................................................................................................
79
Påbegyndelse af en linearitetstest.............................................................................................
79
Bekræftelse eller valg af linearitetstestkittenes lotnummer.............................................
80
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................
80
Indføring af teststrimler.................................................................................................................
81
Påføring af en linearitetprøve......................................................................................................
82
Skærmbilledet Resultater..............................................................................................................
83
8 Ekstern kvalitetskontrol
85
Oplysninger om eksterne kvalitetskontroltests.............................................................................
85
Oplysninger, der gemmes under ekstern kvalitetskontrol................................................
86
Forberedelse af en ekstern kvalitetskontroltest....................................................................
86
Udførelse af en ekstern kvalitetskontroltest..................................................................................
87
Oversigt over testprocedure.........................................................................................................
87
Påbegyndelse af en ekstern kvalitetskontroltest..................................................................
87
Indtastning af den eksterne kvalitetskontrolprøves id.......................................................
88
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................
88
Indføring af teststrimler.................................................................................................................
89
Påføring af en ekstern kvalitetskontrolprøve.........................................................................
90
Skærmbilledet Resultater..............................................................................................................
91
9 Indledende start
93
Tilslutning af basisenheden .................................................................................................................
93
Isætning eller udskiftning af batteripakningen ............................................................................
94
Udtagning af batteripakningen...................................................................................................
95
Isætning af batteripakningen......................................................................................................
96
Tilslutning af instrument til basisenhed ..........................................................................................
99
Indledende opsætning på instrumentet.......................................................................................
100
Menuoversigt..................................................................................................................................
101
Åbning af opsætningsmenuen ........................................................................................................
104
Format for dato og tid .........................................................................................................................
105
Visningsindstillinger og valgfrie målinger....................................................................................
106
Indstillinger for teststrimler ...............................................................................................................
107
Indstillinger til glukosekontrolmålinger........................................................................................
109
Værdiområder (normale, kritiske, rapporterbare).....................................................................
110
Indstillinger for indtastning af bruger-id......................................................................................
111
Indstillinger for patient-id..................................................................................................................
112
Oprettelse af en opsætningsadgangskode.................................................................................
113
Indstilling af dato og tid......................................................................................................................
114
Indstillinger for bipper.........................................................................................................................
115
Visning af diagnostik...........................................................................................................................
116
Oplåsning af Spærring af overførsel..............................................................................................
117
8
10 Vedligeholdelse og pleje
119
Opbevarings- og leveringsforhold..................................................................................................
119
Generelle driftsforhold ................................................................................................................
119
Opbevaring......................................................................................................................................
119
Rengøring.................................................................................................................................................
120
Rengøringsmidler..........................................................................................................................
120
Rengøring af instrumentet.........................................................................................................
121
Rengøring af scannervinduet ...................................................................................................
121
Rengøring af basisenheden......................................................................................................
122
Rengøring af tilbehørsboksen..................................................................................................
123
Desinficering...........................................................................................................................................
124
Desinficering af instrumentet...................................................................................................
125
Desinficering af basisenheden.................................................................................................
127
Desinficering af tilbehørsboksen ............................................................................................
128
Registrering af vedligeholdelsesaktiviteter..................................................................................
129
11 Fejlfinding
131
Fejl og usædvanlig adfærd uden fejlmeddelelser.............................................................
131
Fejlmeddelelser..............................................................................................................................
134
Nulstilling af instrument .............................................................................................................
136
12 Generel produktinformation
137
Tekniske data ........................................................................................................................................
137
Yderligere oplysninger ........................................................................................................................
139
Bestilling ..........................................................................................................................................
139
Brugervejledning til Accu-Chek Inform II og Kvikguide.................................................
139
Reagenser og opløsninger.........................................................................................................
139
Information om softwarelicenser.............................................................................................
140
Kontakt Roche................................................................................................................................
140
A Appendiks
141
Tabel med konfigurationsindstillinger...........................................................................................
141
Eksempel på stregkodesymbologier..............................................................................................
149
B Appendiks
151
Indstilling: Trådløst netværk (WLAN) ............................................................................................
151
Applikationsområde.....................................................................................................................
151
Funktioner, der fungerer med trådløs forbindelse............................................................
151
Indeks
153
Introduktion
9
1Introduktion
Før du begynder
Tilsigtet brug
Accu-Chek Inform II systemet er beregnet til
in-vitro
-
diagnostisk brug ved den kvantitative bestemmelse af
blodsukkerniveauer i venøse, kapillære, arterielle og
neonatale fuldblodsprøver til monitorering af blodsukker.
Systemet er beregnet til brug for sundhedspersonale.
For sundhedspersonale er systemet et bedside unit, der
kan hjælpe med at øge kvaliteten af patientplejen ved at
måle blodsukker og ved at automatisere det papirarbejde,
der normalt er forbundet med blodsukker- og
glukosekontrolprøver.
Vigtige oplysninger om brug
Læs denne brugervejledning samt pakningsindlæggene
for alle relevante forbrugsartikler, før systemet tages
i brug til den første måling.
Du skal konfigurere Accu-Chek Inform II-systemet
i overensstemmelse med dine behov
før
indledende brug.
Du kan konfigurere systemet enten direkte på instrumen-
tet eller vha. et egnet datastyringssystem. Læs om instru-
mentkonfiguration i kapitel 9 “Indledende opsætning på
instrumentet”. Læs om konfiguration via et datastyrings-
system i appendiks A.
Sørg for at læse “Sikkerhedsinformation og yderligere
information”-afsnittet i dette kapitel, inden systemet
tages i brug.
Hvis du har brug for hjælp
Denne brugervejledning indeholder information om brug
af systemet, skærmmenuerne og udførelse af en måling.
Fejlmeddelelser, der vises på skærmen, indeholder
oplysninger eller anvisninger i afhjælpning af fejlen.
Kontakt din Roche-repræsentant (se kapitel 12)
vedrørende alle spørgsmål om Accu-Chek Inform II
systemet, der ikke besvares i denne vejledning. For at
lette fejlfindingen bedes du have Accu-Chek Inform II
instrumentet, dets serienummer, denne vejledning og alle
relaterede forbrugsartikler parat, når du ringer.
Introduktion
10
Hvad kan systemet gøre for dig?
Accu-Chek Inform II systemet indeholder følgende
funktioner og egenskaber:
Udfør målinger på patientblodsukker og glukose-
kontrol sammen med kontrolopløsningen.
Registrér automatisk alle relevante data for brugen.
Disse omfatter:
Tid og dato for målingen
Id'er for bruger, patient og prøver
Oplysninger om kontrolopløsninger, teststrimler og
linearitet
Måleresultater og kommentarer
Med henblik på kvalitetssikring kan oplysninger
om følgende områder indsamles, opbevares og
videresendes:
Instrumenter
Teststrimler
Glukosekontrolopløsninger
Linearitetsopløsninger
Måleresultater
Introduktion
11
Sikkerhedsinformation og yderligere information
Dette afsnit forklarer, hvordan sikkerhedsrelaterede
beskeder og informationer, der omhandler god skik
og brug i håndtering af systemet, er præsenteret
i Accu-Chek Inform II brugervejledningen. Læs disse
passager grundigt.
Sikkerhedsadvarselssymbolet alene (uden et signalord)
bruges til at gøre brugeren opmærksom på farer, der er
generelle, eller til at lede læseren videre til relaterede
sikkerhedsinformationer.
ADVARSEL
Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlig skade.
FORSIGTIG
Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås,
kan resultere i mindre eller moderate skader.
BEMÆRK
Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås,
kan resultere i skade på systemet.
Vigtige oplysninger, der ikke vedrører sikkerheden, er
angivet på en farvet baggrund (uden et symbol). Her
kan du finde yderligere oplysninger om korrekt brug
af instrumentet eller nyttige tip.
Illustrationerne i denne brugervejledning viser to
forskellige typer hænder:
Hånd uden handske Hånd med handske
Introduktion
12
Vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed
Bortskaffelse af systemet
Brugerkvalifikation
Kun uddannet sundhedspersonale må betjene Accu-Chek
Inform II-systemet. Brugere skal også have modtaget
omfattende instruktion i betjening, kvalitetskontrol og
vedligeholdelse af Accu-Chek Inform II-systemet.
ADVARSEL
Beskyttelse mod infektion
Der er risiko for infektion. Sundhedspersonale, der
anvender Accu-Chek Inform II-systemet til at udføre
målinger på mere end én patient, skal være opmærksom
på, at alle genstande, som kommer i kontakt med
humant blod, er potentielle infektionskilder.
Anvend handsker.
Brug en separat lancet/separat fingerprikker til
hver patient.
Bortskaf brugte lancetter i en solid beholder med
låg til skarpe genstande.
Bortskaf brugte teststrimler fra patientmålinger
og eksterne kvalitetskontroller (proficiency)
i overensstemmelse med din institutions politik
på infektionskontrolområdet.
Følg alle lokalt gældende sundheds- og
sikkerhedsregulativer.
ADVARSEL
Infektion fra et potentielt biologisk farligt
instrument
Accu-Chek Inform II-systemet og de tilhørende kompo-
nenter skal behandles som potentielt biologisk farligt
affald. Der skal udføres dekontaminering (dvs. en kombi-
nation af procedurer, herunder rengøring, desinficering
og/eller sterilisering) før genbrug eller bortskaffelse.
Bortskaf systemet og de tilhørende komponenter i over-
ensstemmelse med de relevante lokale regulativer, eller
du kan returnere systemet til Roche. Kontakt Roche-
repræsentanten for at få mere information.
Introduktion
13
Produktsikkerhed
Overhold følgende information for at sikre
produktsikkerhed:
Systemet er egnet til vedvarende funktion.
Generel vedligeholdelse
Tilbehørsboks
Instrument
Medmindre systemet er konfigureret til andet,
vil det automatisk lukke ned efter 10 minutters
inaktivitet (dvs. ingen tryk på skærmen).
Bortskaf instrumentet i overensstemmelse med
gældende love og regulativer. Se “Bortskaffelse af
systemet” på side 12.
BEMÆRK
Systemet er ikke beskyttet mod skadelig indtrængen af
væsker (IP X0-klassificering ifølge IEC 60529).
BEMÆRK
Rengør kun systemet med de anbefalede opløsninger.
Anvendelse af andre opløsninger kan resultere i forkert
funktion og risiko for systemfejl. Kontrollér, at
instrumentet og basisenheden er helt tørre efter
rengøring eller desinficering.
BEMÆRK
Transportér forsigtigt tilbehørsboksen ved at holde
i håndtaget. Hvis æsken tabes eller stødes, kan den
blive beskadiget.
Introduktion
14
Batteripakning
Instrumentet indeholder en genopladelig batteripakning,
der begynder at oplade, så snart den placeres i en aktiv
basisenhed (dvs. en enhed, der er sluttet til
strømforsyningen).
Overhold følgende generelle sikkerhedsinstruktioner for
håndtering af batterier:
Brug fabrikantens originale pakning ved
opbevaring eller bortskaffelse af batterier.
Sluk
altid for instrumentet, før den batteripakning
fjernes.
Når advarslen for
Lavt batteriniveau
vises, skal
instrumentet
så hurtigt som muligt
sættes tilbage
i basisenheden til genopladning.
Advarslen
Batteriniv. kritisk lavt
angiver, at
instrumentet
omgående
skal sættes tilbage
i basisenheden til genopladning.
BEMÆRK
Brug kun den specialdesignede batteripakning, der
leveres af Roche Diagnostics. Brug af andre batterityper
kan beskadige systemet.
Bortskaf ikke batteripakningen sammen med normalt
husholdningsaffald. Denne del af Accu-Chek Inform II-
systemet anses for at være potentielt biologisk farligt
affald. Det skal behandles i overensstemmelse hermed.
Se “Bortskaffelse af systemet” på side 12.
Gem eller download data fra instrumentet, før
batteripakning udskiftes, for at forhindre tab af data
(se kapitel 9).
Introduktion
15
Berøringsskærm
Laserscanner
Den indbyggede stregkodescanner udsender en
laserstråle, når den er aktiveret.
Den indbyggede stregkodescanner er en klasse 1 laser
ifølge IEC 60825-1/A2:2001.
Trådløs netværksforbindelse
(RF-kort)
Det valgfri RF-kort til en trådløs netværksforbindelse gør
det muligt for instrumentet at sende data (måleresultater,
patient-id’er, bruger-id’er osv.) til datastyringssystemet
uden at skulle sætte instrumentet tilbage i basisenheden.
Enheden er i overensstemmelse med Wireless Local Area
Network (WLAN) standarden IEEE 802.11g.
Denne funktion skal konfigureres af systemadministrato-
ren. Overhold din institutions retningslinjer for brug af
trådløst LAN. Se side 29 for at få information om, hvordan
denne funktion midlertidigt aktiveres eller deaktiveres.
BEMÆRK
Tryk kun på skærmelementerne med din finger.
Brug af en spids genstand (f.eks. en blyantspids)
kan beskadige berøringsskærmen.
Anvend ikke systemet i direkte sollys. Direkte sollys
kan reducere displayets forventede levetid og
funktionalitet samt teststrimlernes integritet.
ADVARSEL
Tilstedeværelsen af en stregkode er ikke nødvendig
for at aktivere laserscanneren. Kig ikke direkte ind
i laserstrålen.
Introduktion
16
Information om udsættelse for
radiofrekvensstråling
Der gælder ingen begrænsninger for drift af instrumenter
uden et RF-kort eller instrumenter med et RF-kort, som
ikke er tilsluttet basisenheden.
Dette udstyr overholder FCC-grænser (Federal
Communications Commission) for stråling, der er angivet
for et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og
betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem
strålingskilde og din krop.
Denne sender må ikke placeres eller betjenes sammen
med andre antenner eller sendere.
Ændringer eller modifikationer, der foretages på dette
udstyr, og som ikke udtrykkeligt er godkendt af Roche
Diagnostics, kan ugyldiggøre FCC-tilladelsen til at
betjene udstyret.
Bemærk!
lgende tabel giver en oversigt over
klassifikationerne for elektromagnetisk overholdelse
(EMC, i henhold til CISPR 11) for forskellige
kombinationer af Accu-Chek Inform II-
systemkomponenter. Se den forklarende tekst efter
tabellen for yderligere oplysninger om disse
klassifikationer.
Klassifikation i henhold til CISPR 11 Instrument med RF,
tilsluttet basisenhed,
serienummer
<
UU11030000
Instrument med RF,
tilsluttet basisenhed,
serienummer
UU11030000
Basisenhed, serienummer
<
UU41030000 og tilsluttet til
netværk/en pc ved hjælp af et kabel
Klasse A Ikke tilladt
Basisenhed, serienummer
UU41030000
Klasse B Klasse B
Bemærk!
Følgende klassifikation B gælder for alle
hardwarekombinationer med undtagelse af de, der er
specificeret på side 18.
Introduktion
17
Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i
FCC-reglerne og med RSS-210 i Industry Canada.
Funktionen er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne anordning må ikke forårsage skadelig
interferens,
og
(2) denne anordning skal acceptere al modtaget
interferens, herunder interferens, der kan forårsage
uønsket funktion.
Accu-Chek Inform II-systemet overholder kravene
vedrørende udsendelse og immunitet, der er beskrevet i
IEC 61326-2-6:2006. Det er udviklet og testet til CISPR 11,
klasse B.
Dette udstyr er testet og har vist at opfylde grænserne for
en klasse B digital anordning ifølge afsnit 15 i FCC-
reglerne. Disse grænser er sat for at yde rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i
beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og
kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og anvendes i overensstemmelse med
anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens på
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der
ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på
modtagelse af radio eller fjernsyn, hvilket kan afgøres ved
at slukke og tænde for udstyret, rådes brugeren til at
forsøge at korrigere interferensen på én af følgende
måder:
Vend eller flyt den modtagende antenne.
Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
Slut udstyret til et stik i et andet kredsløb end det,
som modtageren er sluttet til.
Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-
/TV-tekniker for at få hjælp.
Dette klasse B digitale apparat er i overensstemmelse
med de canadiske ICES-003 regulativer.
Introduktion
18
Bemærkninger om systemer
med ældre hardware
Accu-Chek Inform II-systemet overholder kravene til
emission og immunitet, der er beskrevet i IEC 61326-2-
6:2006. Det er udviklet og testet til CISPR 11, klasse A. I et
boligområde kan det forårsage radiointerferens, og hvis
det er tilfældet, skal det være nødvendigt at træffe
foranstaltninger, som dæmper interferensen. Det
elektromagnetiske miljø, hvori Accu-Chek Inform II-
udstyret skal betjenes, skal evalueres grundigt inden
udstyret tages i brug.
ADVARSEL
Risiko for elektromagnetisk interferens
Under visse forhold kan en specifik kombination af
hardwareudstyr udsende elektromagnetisk stråling med
så høj energi, at det interfererer med korrekt funktion af
andet elektronisk eller medicinsk udstyr. Det er således
ikke tilladt at tilslutte et Accu-Chek Inform II-instrument
med et serienummer højere end eller svarende til
UU11030000, som er udstyret med et RF-kort, til en
basisenhed med et serienummer, der er lavere end
UU41030000, hvis denne basisenhed er tilsluttet til et
netværk direkte eller via en pc ved hjælp af et kabel.
Bemærk!
lgende klassifikation A gælder, hvis et
Accu-Chek Inform II-instrument (med RF-kort) med
et serienummer, der er lavere end UU11030000,
tilsluttes en basisenhed med et serienummer, der er
lavere end UU41030000, hvis basisenheden er
tilsluttet til et netværk direkte eller via en pc ved hjælp
af et kabel.
Introduktion
19
Dette udstyr er testet og har vist at opfylde grænserne for
en klasse A digital anordning ifølge del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser er sat for at yde rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens, når udstyret anvendes i
erhvervsmæssige omgivelser. Dette udstyr genererer,
anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis
det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen, kan det forårsage
skadelig interferens på radiokommunikation. Brug af
dette udstyr i beboelsesområder kan muligvis forårsage
skadelig interferens, hvilket brugeren skal udbedre efter
egen regning.
Dette klasse A digitale apparat er i overensstemmelse
med de canadiske ICES-003 regulativer.
Introduktion
20
Systemkomponenter
Accu-Chek Inform II-systemet indeholder følgende
komponenter og tilbehør:
A
instrument
B
Kodelæser
C
Basisenhed med strømforsyning
D
Tilbehørsboks (vist med forbrugsartikler, der
ikke medfølger)
Systemet kan konfigureres vha. to forskellige metoder:
1 Konfiguration via opsætningsfunktion på
instrumentet (se kapitel 9)
2 Konfiguration via datastyringssystem
Bemærk! Ikke alle indstillinger kan konfigureres med
opsætningsfunktionen på måleren.
Instrumentet udfører følgende opgaver i systemet:
Fungerer som den primære brugergrænseflade via
berøringsskærmen og tænd-/slukknappen
Udfører glukosekontrol
Scanner stregkoder (strimmellots, patient- og
bruger-id’er) i mange forskellige understøttede
formater
Viser måleresultater fra patientmålinger og
kontrolmålinger
Overfører gemte data til datastyringssystemet via
trådløs kommunikation (WLAN, valgfrit) eller
basisenheden (LAN)
A
B
C
D
/