Roche ACCU-CHEK Inform II Brugermanual

Mærke
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Type
Brugermanual
Accu-Chek
®
Inform II
SYSTEM FOR BLODGLUKOSEMÅLING
Tillegg til bruksanvisning v6
Endringer fra programvareversjon
04.02 til programvareversjon
04.03 og tilpasninger til
bruksanvisning v6
2 0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Revisjonshistorikk
Dokumentets formål
Dette dokumentet gir en beskrivelse av endringer i bruksanvisning V6 for programvareversjon 04.03.00.
Dette tillegget gjelder for og skal brukes sammen med bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II, versjon
6.0. Det er ikke en erstatning for den fullstendige bruksanvisningen til Accu-Chek Inform II, versjon 6.0.
© 2018-2019, Roche Diagnostics. Med enerett.
Innholdet i dette dokumentet, inkludert alle diagrammer, er Roche Diagnostics' eiendom. Ingen del av
dette dokumentet må gjengis eller overføres på noen måte eller med noen midler, verken elektronisk eller
mekanisk, for noe formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har
bestrebet seg på å sikre at all informasjon i denne bruksanvisningen er korrekt på trykketidspunktet. Roche
Diagnostics forbeholder seg imidlertid retten til å foreta eventuelle nødvendige endringer uten varsel, som et
ledd i vår kontinuerlige produktutvikling.
Vennligst send spørsmål eller kommentarer om dette dokumentet til din lokale Roche-avdeling.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA og COBAS er varemerker for Roche.
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Bruksanvisning versjon Revisjonsdato Endringer
Versjon 1.0 2018-11 Nytt dokument, opprettet for programvareversjon
04.03 og som en tilpasning til bruksanvisning, versjon
6.0, for programvareversjon 04.02
Versjon 2.0 2019-03 Oppdatering: lagt til beskrivelse av funksjonen "Data-
komprimering av databehandlingssystemkommuni-
kasjon" i programvareversjon 04.03 på side 16. Støttet
av cobas IT 1000 med PCommunicator-versjon 1.13.0
eller nyere versjoner.
Sørg for å lese hele bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II, versjon 6.0.
Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.
3
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Dokumentets formål ................................................................................................................................. 2
1 Hva er nytt i programvareversjon 04.03? 5
Batteristatusinformasjon i skjermbildene Dokket og Diagnostikk ................................................... 5
Skjermbildet Dokket – batteristatus.................................................................................................... 5
Forbedret ladeytelse.................................................................................................................................. 6
Skjermbildet Diagnostikk – batteritilstand ....................................................................................... 7
Ny strømstyring .................................................................................................................................................... 8
Konfigurerbar automatisk nedstengning av udokket apparat.................................................. 8
Forbedret strekkodemaskering ....................................................................................................................11
Legge til strekkodeinnhold til et resultat .................................................................................................. 13
Registrering av pasient-ID med en strekkodeskanner .............................................................. 15
TLS-kryptert WLAN-kommunikasjon ........................................................................................................ 16
Datakomprimering av databehandlingssystemkommunikasjon ......................................................16
2 Tilpasninger i bruksanvisning for versjon 6.0 17
Reviderte avsnitt ................................................................................................................................................17
9.2 Installering eller bytte av batteripakken ................................................................................... 17
12.1 Tekniske data................................................................................................................................... 18
12.2 Ytterligere informasjon – Bestilling.......................................................................................... 20
A1 Tabell over konfigurasjonsalternativer ...................................................................................... 22
B.1 Alternativ: Trådløst nettverk (WLAN)........................................................................................ 23
Tillegg: Tabell med ASCII-tegn .....................................................................................................................24
4
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Denne siden er tom.
Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
5
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
1 Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
Batteristatusinformasjon i skjermbildene Dokket og Diagnostikk
Skjermbildet Dokket –
batteristatus
Når apparatet er satt til dokking i baseenheten, lades
batteripakken. Skjermbildet Dokket viser et stort batteri-
ikon som viser gjeldende ladestatus for batteriet. Denne
informasjonen gjør det mulig å velge apparatet med den
beste batteristatusen til neste måling.
Batteristatus vises som følger:
Ikon Beskrivelse
Batteriet er tomt og enheten kan ikke
brukes.
Måling kan være mulig. Programvaren
oppdateres, og WLAN er deaktivert.
Normal bruk er mulig, kun programvare-
oppdateringer er deaktivert
Alle funksjoner er tilgjengelige
Dokket
Overfører...
50 resultater å overføre
12:48
19.11.18
6
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Forbedret ladeytelse Etter 2 minutter i baseenheten kobles apparatet ut og går
i standby-modus. Skjermen blir svart, og ladeprosessen
starter. Lading av batteripakken i standby-modus forbe-
drer ladeytelsen.
Når skjermbildet er svart under ladeprosessen, kan du
når som helst slå på apparatet for å kontrollere batteri-
ladestatusen eller at apparatet er riktig dokket, ved å
trykke på skjermen eller ved å trykke inn på/av-knappen
. Skjermen lyser i 2 minutter og viser skjermbildet
Dokket med det fargede batteriikonet som best beskriver
den nåværende batteristatusen.
Når batteripakken er fulladet, slås apparatet på automa-
tisk og vil holde seg på. Skjermbildet viser det grønne
batteriikonet for å angi at batteriet er fulladet.
Hvis apparatet IKKE er skikkelig satt på plass i baseen-
heten, kan en kort “summelyd” høres sporadisk, og et
ikon for lading av batteri vil blinke på statuslinjen.
Ta ut apparatet fra baseenheten.
Sett det i baseenheten på nytt ved å skyve det
forsiktig på plass i baseenheten for å sikre god
kontakt.
Når instrumentet er satt skikkelig på plass i baseenhe-
ten, vil ikonet for lading av batteriet slutte å blinke. Se
avsnittet “Ikoner for strømsparing” i bruksanvisningen
for versjon 6.0 på side 167.
Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
7
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Skjermbildet Diagnostikk –
batteritilstand
Batterilading, utlading og gjenopplading gjør at batteriet
eldes. I løpet av levetiden vil derfor kapasiteten til batteri-
pakken gradvis bli dårligere. Dette betyr at over tid vil
apparatet ha strøm i stadig kortere tidsperioder.
I tillegg til den relative ladestatusen som er angitt av bat-
teriikonet i skjermbildet Dokket, gir apparatet informasjon
om tilstanden til batteriet i skjermbildet Diagnostikk.
Batteritilstand vises slik:
God: tilstrekkelig kapasitet til normal bruk
Begrenset: redusert kapasitet pga. batterialder
Hvis et batteri ikke lenger gir den forventede ytelsen, og
hvis batteritilstanden vises som Begrenset, må du ta
kontakt med Roche Support Center.
Hovedmeny
Gjennomgå
resultater
Kontrollmåling
Pasientmåling
12:48
19.11.18
Hovedmeny 2
Vedlikehold
Strimmellot
Ferdighet
Kontrollot
Lydsignal
Linearitet
Diagnostikk
Linearitetslot
Admin.
12:48
19.11.18
Diagnostikk
Progr.versjon: 04.01.00
BSP-versjon: 05.00.00
Siste nedlasting: 16.11.18
Batterispenning: 3.976 V
Batteriprosent: 83
Batteritilstand: God
Logg
Serienr.: 10000740
Skann:
12:48
19.11.18
8
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Ny strømstyring
Konfigurerbar automatisk
nedstengning av udokket
apparat
Programvareversjon 04.03 introduserer en ny konfigurer-
bar automatisk nedstengningsfunksjon som bidrar til å
forbedre batteriets ytelse og forlenge batteriets levetid.
Situasjon frem til og med programvareversjon 04.02
Når apparatet IKKE er dokket, kobles apparatet ut etter
en angitt konfigurerbar tid uten aktivitet (f.eks. tastetrykk,
skjermtrykk) for å spare strøm. Selv om skjermen blir
svart er apparatet i standby-modus, og det fortsetter å
bruke batteristrøm for å opprettholde dato/klokkeslett og
kjøre ulike funksjoner i bakgrunnen, for eksempel trådløs
kommunikasjon. I standby-modus (”Automatisk utkob-
ling”) vil energi fortsatt bli tappet fra batteriet, og appara-
tet utlades innen en dag hvis det ikke er dokket.
Nytt konsept med programvareversjon 04.03
Hvis apparatet stenges ned manuelt eller stenges ned på
grunn av en nedlastingslås eller fordi batteripakken har
et kritisk lavt batterinivå, blir også trådløs kommunikasjon
og alle andre funksjoner stengt ned (selv om dato og
klokkeslett opprettholdes).
Programvareversjon 04.03 introduserer et nytt strømsty-
ringskonsept. Apparatet kan nå konfigureres til å stenges
ned automatisk 30 minutter etter utkobling når det IKKE
er dokket. Denne funksjonen er aktivert som standard.
Du finner mer informasjon i avsnittene “Utkobling av
instrumentet”, “Automatisk utkobling”, “Nedstengning
av instrumentet” og “Automatisk nedstengning” i
bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II, versjon 6.0,
på side 22–23.
Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
9
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Med den nye konfigurerbare automatiske nedsteng-
ningsfunksjonen vil apparatet automatisk være aktivert
med jevne mellomrom for trådløs kommunikasjon. Innstil-
lingen for denne aktiveringstimeren kan konfigureres
i 1 minutters trinn med start på 10 minutter. Med andre
ord kan du konfigurere måleren til å bli aktivert hvert
10. minutt eller hvert 11. minutt og så videre opptil én
gang hver 24. time. Det er mulig å deaktivere denne
aktiveringstimeren ved å sette intervallverdien til “0”
i databehandlingssystemet. Standardinnstillingen med
programvareversjon 04.03 er hvert 30. minutt. (Se
konfigurasjonsalternativene i tabellen på side 10.)
Når du aktiverer apparatet etter nedstengningsmodus, vil
det ta litt lenger tid enn ved utkobling (standby-modus).
Hvis du konfigurerer apparatet slik at det aktiveres oftere
fra nedstengning for trådløs kommunikasjon (hvis WLAN
er aktivert og apparatet ikke er tilkoblet), vil mer strøm bli
trukket fra batteripakken, og apparatet må lades opp
oftere. Når du slår på apparatet, er det imidlertid mer
sannsynlig at det blir synkronisert. Hvis du velger å la
apparatet være nedstengt til du slår det på manuelt, eller
hvis du velger lengre tidsintervaller for aktivering med
trådløs kommunikasjon, vil batteriet vare lenger, men
synkronisering med databehandlingssystemet kan også
ta lenger tid. I dette tilfellet må apparatets database mest
sannsynlig bli synkronisert før du kan begynne å måle.
Hvilket alternativ som er aktuelt, avgjøres av behovene på
arbeidsplassen.
10
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Konfigurasjonsalternativer
Emne/egenskap Område Standard Utstyr DMS
Timer
Tidsavbrudd for utkobling (apparatet
kobles ut og går i standby-modus ved
inaktivitet)*
30 – 3600 s 300 N Y
Nedstengning (apparatet stenges automa-
tisk ned 30 minutter etter at det er utkoblet)
0: deaktivert
1: aktivert
1NY
Ny tilkobling av tidsintervall
(0 = deaktivert)
0: deaktivert
10–1440 minutter
(24 timer)
30 N Y
*Ikke aktuelt i målemodus
Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
11
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Forbedret strekkodemaskering
To tilleggsalternativer for strekkodemaskering er lagt til:
angi en tegntype (numerisk eller ikke-numerisk)
som vil bli lagret som en del av ID-en
angi separatortegn for å isolere ID-en i strekkode-
data med variabel lengde
De fullstendige strekkodemaskeringsalternativene er
angitt som følger:
Strekkodemaskering for operatør-ID og pasient-ID
Tegn for
strekkodemaskering
Definisjon
A–Z/a–z, 0–9 Dersom ikke cirkumflekstegnet ("^") kommer foran, må skanningsdatategn
være de samme som maskeringstegn. Dette tegnet lagres ikke som en del
av ID-en. Hvis tegnene ikke er de samme, er ikke skanningsdataene en
gyldig ID.
Dollar ("$") Skanningsdatategnet i denne posisjonen blir beholdt som en del av ID.
Stjerne ("*") Skanningsdatategnet i denne posisjonen blir ikke beholdt som en del av ID.
Tilde ("~") Skanningsdatategnet i denne posisjonen må være et tall fra 0-9 og blir ikke
beholdt som en del av ID-en. Hvis skanningsdatategnet ikke er et tall, er
ikke skanningsdataene en gyldig ID.
Pluss ("+") Skanningsdatategnet i denne posisjonen må være en bokstav fra AZ og
blir ikke beholdt som en del av ID-en. Hvis skanningsdatategnet ikke er en
bokstav, er ikke skanningsdataene en gyldig ID.
Cirkumflekstegn ("^") Dette masketegnet viser at skanningsdatategnet må være likt det neste
tegnet i strekkodemasken etter "^", og at skanningsdatategnet beholdes som
en del av ID-en. Hvis skanningsdatategnet ikke er likt masketegnet som
kommer etter "^", er strekkodeavlesningen ugyldig som ID.
Cirkumflekstegn pluss (”^+") “^” kan kombineres med pluss (”+”). Det betyr at skanningsdatategnet
i denne posisjonen må være en bokstav fra AZ og beholdes som en del
av ID-en. Hvis skanningsdatategnet ikke er en bokstav, er ikke skannings-
dataene en gyldig ID.
Cirkumflekstegn bølgestrek
(“^~”)
“^” kan kombineres med bølgestrek (”~”). Det betyr at skanningsdatategnet
i denne posisjonen må være et tall fra 0–9 og beholdes som en del av ID-en.
Hvis skanningsdatategnet ikke er et tall, er ikke skanningsdataene en gyldig
ID.
12
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Strekkodemaskeringen kan ha valgfrie hakeparenteser
foran som inneholder separatortegnene – [nC
1
mC
2
] – for
å trekke ut ID-en fra en hvilken som helst posisjon i strek-
koden. ID-en som skal trekkes ut, må starte etter n.
fore-
komst av starttegnet C
1
og må slutte etter m.
forekomst
av sluttegnet C
2
. Tegnsettet som trekkes ut, vil bli
behandlet av den etterfølgende maskeringen (se side 11)
for å identifisere pasient-ID-en.
C
1
og C
2
kan representeres av lesbare tegn eller med
heksadesimale ASCII-verdier hvis de har en omvendt
skråstrek (”\”) foran. Se tabellen med ASCII-tegn på
side 24.
Eksempel 1:
[1
$1+]^+^~^~^~^~^~^~^~
Trekk ut ID-en mellom første forekomst av “
$” og første
forekomst av “
+”. ID-en må starte med ett alfanumerisk
tegn (A–Z/a–z), etterfulgt av sju tall (0–9). Denne maske-
ringen vil trekke ut ID-en
X1234567 fra følgende strek-
kodeeksempel:
~Jane Doe%$X1234567+5715486266Z?01-09-1979
Eksempel 2:
[3
\3b1\3b]^+^~^~^~^~^~^~^~
Trekk ut ID-en mellom 3.
og 4.
semikolon (; = 0x3b).
Denne maskeringen vil trekke ut ID-en
X1234321 fra
følgende strekkodeeksempel:
;Mary Miller;;X1234321;5715486266Z;01-09-1982
Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
13
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Legge til strekkodeinnhold til et resultat
Med programvareversjon 04.03 er det nå mulig å lese
og vise hele innholdet i en strekkode (ikke bare ID-en
som er trukket ut) og legge den til som en kommentar
til måleresultatet, slik at det kan behandles videre av
databehandlingssystemet. Dette alternativet kan kun
konfigureres med et databehandlingssystem. Følgende
alternativer kan stilles inn:
Strekkodeinnhold vil ikke bli lagt til i resultatet
Strekkodeinnhold vil bli lagt til i resultatet
Strekkodeinnhold vil bli vist for bekreftelse etter
skanning og deretter lagt til i resultatet
Hvis apparatet er innstilt med det siste alternativet
(aktivert med bekreftelse), kan du velge å vise hele
strekkodeinnholdet i bekreftelsesskjermbildet på
følgende måte:
Strekkoden vises som en kontinuerlig tegnsekvens
uten formatering. Separatortegnene (”~% $ +?”)
vises. Se eksempelet i det øverste skjermbildet i
illustrasjonen til venstre.
Strekkoden er delt inn i separate linjer, slik at det er
lettere å lese. Separatortegnene (”~% $ +?”) erstat-
tes med linjeskift. Se eksempelet i det nederste
skjermbildet i illustrasjonen til venstre.
Utskifting av separatortegn etter linjeskift blir bare
brukt midlertidig for visning i skjermbildet Strekkode-
bekreftelse. Strekkodeinformasjonen som er lagret med
måleresultatet, inneholder de opprinnelige separator-
tegnene.
Under en pasientmåling vises skjermbildet Strekkode-
bekreftelse før skjermbildet Pasientbekreftelse, hvis
begge er aktivert.
ABCDE
F GHI J
KLMNO
P-Z 123
Pasient-ID 12:48
19.11.18
D-504:
~Jane Doe%$X1234567
+5715486266Z?01-09-
1979
Strekkodebekreftelse
ABCDE
F GHI J
KLMNO
P-Z 123
Pasient-ID 12:48
19.11.18
D-504:
Jane Doe
X1234567
5715486266Z
01-09-1979
Strekkodebekreftelse
14
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Konfigurasjonsalternativer
Emne/egenskap Område Standard Utstyr DMS
Strekkodekonfigurasjon
Legg til strekkode til pasientens måleresul-
tat
0: deaktivert
1: aktivert
2: aktivert og bekreftet
0NY
Strekkodeseparatorer: Liste over skilletegn
(lesbare tegn eller heksadesimale ASCII-
verdier* med omvendt skråstrek foran)
som erstattes av linjeskift på bekreftelses-
skjermbildet. Kun gyldig hvis Legg til
strekkode til pasientmålingsresultat = 2.
0–30 tegn "" N Y
* Se tabellen med ASCII-tegn på side 24.
Hva er nytt i programvareversjon 04.03?
15
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Registrering av pasient-ID med
en strekkodeskanner
Når skjermbildet for registrering av pasient-ID vises:
1 Trykk og slipp . Knappen vises nå med en
svart bakgrunn (under skanningen).
2 Hold apparatet slik at vinduet til strekkodeskanneren
er ca. 10–20 cm over den strekkoden som ønskes
lest.
Instrumentet piper med en gang strekkodelesingen er
godkjent.
3 Hvis funksjonen Pasientbekreftelse er aktivert, må
fullstendig umaskert strekkodeinformasjon god-
kjennes og bekreftes.
Pasient-ID-en som er trukket ut
1
vises i feltet Pasient-ID
i følgende skjermbilder. Strekkodeskanneren slås av etter
10 sekunder dersom en strekkode ikke blir skannet.
ABCDE
FGH I J
KLMNO
P-Z123
Pasient-ID
12:48
19.11.18
Pasient-ID
Tastatur
ID: 2222222222
Navn: Jane Doe
ID: 3333333333
Navn: John Doe
ID: 4444444444
Navn: Jenny Doe
ID: 123456789
Navn: James Doe
12:48
19.11.18
1. Se også avsnitt "Forbedret strekkodemaskering" i dette til-
legget, som starter på side 11.
16
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
TLS-kryptert WLAN-kommunikasjon
Kommunikasjon via WLAN kan krypteres på samme måte
som kablet kommunikasjon mellom basenheten og data-
behandlingssystemet. Dette alternativet kan kun konfigu-
reres med et databehandlingssystem.
Konfigurasjonsalternativer
Datakomprimering av databehandlingssystemkommunikasjon
Dataene som skal overføres mellom apparatet og data-
behandlingssystemet kan komprimeres for å øke kom-
munikasjonshastigheten. Dette alternativet kan kun
konfigureres med et databehandlingssystem.
Konfigurasjonsalternativer
Emne/egenskap Område Standard Utstyr DMS
Elektronisk kommunikasjon
TLS-kryptering av WLAN-kommunikasjon 0: deaktivert
1: aktivert
0NY
Emne/egenskap Område Standard Utstyr DMS
Elektronisk kommunikasjon
Komprimering av datakommunikasjon 0: deaktivert
1: aktivert
0NY
Tilpasninger i bruksanvisning for versjon 6.0
17
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
2 Tilpasninger i bruksanvisning for versjon 6.0
Reviderte avsnitt
9.2 Installering eller bytte av
batteripakken
Følgende informasjon er lagt til på side 121:
Skift batteripakken innen ca. 10 minutter for å bevare
innstilt dato- og klokkeslett. Etter denne perioden må
du kanskje angi dato og klokkeslett på nytt. Batteripak-
ken skal kun byttes i nedstengningsmodus, se side 122.
Data som er lagret i minnet (se avsnitt 12.1 i bruker-
håndboken), vil ikke gå tapt når batteriet byttes, selv om
det ikke blir satt inn et batteri på en stund. Alle innstil-
linger (annet enn dato/klokkeslett – se over) beholdes
også.
18
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
12.1 Tekniske data Følgende revisjoner er gjort på side 175:
Spesifikasjon Instrument Baseenhet Strømforsynings-
enhet
Batterispenning/type 3,7 volt oppladbart
(litiumteknologi)
N/A N/A
Inngangsspenning +7,5 V DC Base Unit: +12 V DC
gammelt Base Unit Light:
+7,5 V DC
NY Base Unit Light:
+12V DC
100 til 240 V
vekselstrøm
Inngangsfrekvens DC DC 50 til 60 Hz
Inngangsstrøm 1,7 A (maks) Base Unit: 1,25 A (maks)
gammelt Base Unit Light:
1,7 A (maks)
NY Base Unit Light:
1,25 A (maks)
350 til 150 mA
(REF. 07006098001,
07455976190)
400 til 150 mA
(REF. 08692432001,
08692432160)
Batterikapasitet 30 (påfølgende) målinger
mulig etter 90 min. lading
1
N/A N/A
Grensesnitt Ladekontakter
IR-port
Strekkodeskanner
WLAN
(Kun kanal 1–11)
Ladekontakter
IR-port
RJ45 Ethernet (Base Unit)
RJ25 (Base Unit Light)
USB-type B *
DC-kontakt
Utskiftbare veksel-
strømkontakter
1. En fulladet batteripakke gir nok strøm til minst 100 målinger i løpet av 5 timer, inkludert trådløs
kommunikasjon (WLAN, hvis tilgjengelig og aktivert).
Tilpasninger i bruksanvisning for versjon 6.0
19
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
Spesifikasjon Instrument Baseenhet Strømforsynings-
enhet
Dataoverføringskapasitet WLAN: opptil 54 Mbps IR: 9,6 – 115 Kbps
1
Ethernet: 10/100 Mbps
(automatisk forhandling)
heldupleks
1
USB: 12 Mbps
1
N/A
I kombinasjon med Base
Unit Hub:
IR: 9,6 – 115 Kbps
2
Ethernet:
10 Mbps halv dupleks
3
Støttende strekkoder Code 128, Code 39,
Code 93, EAN 13, Inter-
leaved 2 of 5 (med eller uten
kontrollsum), Codabar, GS1
DataBar Limited, Aztec,
QR Code, DataMatrix,
PDF417
N/A N/A
1. Accu-Chek Inform II Base Unit
2. Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NYE og gamle versjoner)
3. Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
20
0 8818533001 (02) 2019-03 NO • Accu-Chek Inform II – tillegg til bruksanvisning, versjon 6
12.2 Ytterligere informasjon –
Bestilling
Endringer i bestillingsinformasjonen i bruksanvisningen
til Accu-Chek Inform II versjon 6.0 (side 177) vises med
rød skrift.
Artikkel Beskrivelse REF/katalog-
nummer
Accu-Chek Inform II-instrumentet Instrument, utstyrt med innebygd WLAN-
funksjonalitet
05060303001
Batteripakke for Accu-Chek Inform II Oppladbar batteripakke (for instrumenter med
serienr. over UU14000000)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Batterideksel
Reservedeksel for instrumentets batterirom (for
instrumenter med serienr. over UU14000000)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) Utstyrt med funksjoner for lading og tilkobling 07671717190
Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(NY)
Utstyrt med funksjoner for lading 08376824190
Strømforsyning* Strømforsyning (internasjonal versjon) for
Base Unit Light (NY) REF 08376824190/
Base Unit (NY) REF 07671717190
07006098001
Strømforsyning
*
Strømforsyning (Nord-Amerika) for
Base Unit Light (NY) REF 08376824190/
Base Unit (NY) REF 07671717190
07455976190
*
Viktig merknad
Strømforsyning REF. 07006098001 (internasjonal utgave) og strømforsyning REF. 07455976190, (Nord-
Amerika), type: FW7555M/12, inngang: 100–240V / 50–60 Hz / 350–150 mA, utgang: vil
utgå og bli erstattet av:
Strømforsyning REF. 08692432001 (internasjonal utgave) og strømforsyning REF. 08692432160, (Nord-
Amerika), type: FW8001M/12, inngang: 100–240V / 50–60 Hz / 400–150 mA, utgang:
Endringen i strømforsyning har ingen effekt på produktets ytelse. Type: FW7555M/12 og type: FW8001M/12
kan brukes parallelt.
12V 1.25
A
12V 1.50
A
/