Roche ACCU-CHEK Inform II Brugermanual

Mærke
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Type
Brugermanual
Accu-Chek
®
Inform II
SYSTEM TIL MONITORERING AF BLODSUKKER
Brugervejledning
2
Revisionshistorik
Vejledningsversion Revisionsdato Ændringer
Version 1.0 2008-01 Nyt dokument
Version 2.0 2009-08 Opdatering, ny SW-version 02.00
Version 3.0 2010-09 Opdatering, ny SW-version 03.00
Version 4.0 2012-11 Opdatering, ny SW-version 03.04 (OTS, OTE), revision
rengørings-/desinfektionsafsnit; diverse redaktionelle
revisioner
Version 5.0 2013-09 Overgang til ny instrumenthardware: 2D-stregkode-
scanner, modifikationer af trådløs LAN-indstilling
(separat RF-kort til indsætning udskiftet med integre-
ret WLAN-komponent), ny batteripakning. Opdatering
til SW 04.00, diverse redaktionelle revisioner.
0 5156904001 (06) 2013-09 DA
Brugervejledning
Version 5.0
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
4
© 2008–2013, Roche Diagnostics. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdet i dette dokument, herunder alle illustrationer, ejes af Roche Diagnostics. Ingen del af dette doku-
ment må gengives eller sendes på nogen måde eller med nogen midler, elektroniske eller mekaniske, til
noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har bestræbt sig
på at sikre, at alle oplysningerne i denne vejledning er korrekte på trykketidspunktet. Roche Diagnostics for-
beholder sig dog ret til at udføre eventuelle nødvendige ændringer uden varsel som en del af den fortsatte
produktudvikling.
Send spørgsmål eller kommentarer om denne vejledning til din lokale Roche-repræsentant.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA og COBAS er varemærker tilhørende Roche.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
Logoet Wi-Fi CERTIFIED er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
5
På pakken, instrumentets typemærkat, batteripakningen, basisenheden eller på kodelæseren kan du støde
på følgende symboler, der her vises med en forklaring:
På instrumenter med WLAN-funktionalitet:
Vedrørende andre WLAN-certificeringer henvises til etiketten under batterirummet og listen, der følger med
instrumentkittet.
Forsigtig, se de medfølgende dokumenter. Se de sikkerhedsrelaterede bemærkninger
i vejledningen, der fulgte med dette produkt.
Temperaturbegrænsning (Opbevares ved)
Producent
Katalognummer
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Dette produkt overholder kravene i direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik og direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE).
Systemet opfylder de canadiske og amerikanske sikkerhedskrav (UL-MÆRKET, i overens-
stemmelse med UL 61010-1 og CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1).
Tilslutning til strømforsyning
Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og med RSS-210
i Industry Canada.
Overensstemmelsesmærkningen angiver, at produktet overholder gældende standarder,
og udgør en sporbar forbindelse mellem udstyret og producenten, importøren eller disses
agent, der er ansvarlig for overholdelsen og for markedsføringen på det australske og new-
zealandske marked.
IVD
7.5V 1.7A
6
Denne side er med vilje tom.
7
1 Introduktion 13
1.1 Før du begynder ....................................................................................................................................... 13
Tilsigtet brug...................................................................................................................................... 13
Vigtige oplysninger om brug ....................................................................................................... 13
Hvis du har brug for hjælp ........................................................................................................... 14
Bemærkning vedr. brugen af “basisenhed” i denne vejledning..................................... 14
Bemærkning vedr. illustrationerne i denne vejledning...................................................... 14
Hvad kan systemet gøre for dig? ............................................................................................... 15
1.2 Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger ...................................................... 16
Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed............................................................................. 17
Bortskaffelse af systemet .............................................................................................................. 18
Produktsikkerhed............................................................................................................................. 19
Generel vedligeholdelse ................................................................................................................ 19
Tilbehørsboks .................................................................................................................................... 19
Instrument........................................................................................................................................... 19
Automatisk slukning ....................................................................................................................... 19
Batteripakning................................................................................................................................... 20
Berøringsskærm ............................................................................................................................... 21
Elektrostatisk afladning (ESD)..................................................................................................... 21
Lokalnetværk: beskyttelse mod uautoriseret adgang ........................................................ 22
Kabelforbundet netværksforbindelse....................................................................................... 22
Trådløs forbindelse.......................................................................................................................... 23
Information om udsættelse for radiofrekvensstråling ........................................................ 24
1.3 Systemkomponenter............................................................................................................................... 27
1.4 Oversigt over instrumentet................................................................................................................... 28
1.5 Oversigt over kodelæseren................................................................................................................... 30
1.6 Oversigt over basisenheden................................................................................................................. 31
1.7 Oversigt over Accu-Chek Inform II Base Unit Hub ..................................................................... 32
1.8 Oversigt over tilbehørsboksen............................................................................................................. 33
1.9 Reagenser og forbrugsartikler ............................................................................................................ 33
1.10 Instruktioner i indledende opsætning.............................................................................................. 34
2 Start og indtastning af bruger-id 35
2.1 Aktivering af instrumentet.................................................................................................................... 35
Justering af skærmen..................................................................................................................... 36
Aktivering/deaktivering af trådløs forbindelse...................................................................... 36
Lukning af start................................................................................................................................. 37
2.2 Indtastning af bruger-id ........................................................................................................................ 38
Indlæsning af bruger-id med stregkodescanner ................................................................. 39
Manuel indtastning af bruger-id................................................................................................ 40
Indtastning af en adgangskode.................................................................................................. 40
8
3 Patientglukosemåling 41
3.1 Oplysninger om måling af blodsukker ............................................................................................. 41
Forberedelse af måling................................................................................................................... 41
3.2 Udførelse af en patientglukosemåling ............................................................................................. 42
Oversigt over testprocedure......................................................................................................... 42
Indtastning eller valg af patient-id............................................................................................. 43
Manuel indtastning af patient-id................................................................................................ 45
Valg af patient-id på en liste........................................................................................................ 45
Indlæsning af patient-id med stregkodescanner................................................................. 46
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................ 47
Indføring af teststrimler.................................................................................................................. 48
Udtagning af en blodprøve........................................................................................................... 49
Påføring af en blodprøve............................................................................................................... 50
Skærmbilledet Resultater.............................................................................................................. 51
Tilføjelse af kommentarer.............................................................................................................. 54
4 Glukosekontrolmåling 57
4.1 Oplysninger om glukosekontrolmålinger........................................................................................ 57
Intervaller mellem glukosekontrolmåling................................................................................ 58
Oplysninger, der gemmes under glukosekontrolmålinger ............................................... 59
Kontrolopløsninger .......................................................................................................................... 60
Forberedelse til kørsel af en glukosekontrolmåling............................................................ 60
4.2 Forberedelse til glukosekontrolmålinger......................................................................................... 61
Oversigt over testprocedure......................................................................................................... 61
Sådan påbegyndes en glukosekontrolmåling ....................................................................... 62
Bekræftelse eller valg af kontrolopløsningernes lotnummer........................................... 63
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................ 64
Indføring af teststrimler.................................................................................................................. 65
Påføring af kontrolopløsningen................................................................................................... 66
Skærmbilledet Resultater.............................................................................................................. 67
Udførelse af en STAT-test............................................................................................................. 68
5 Evaluer resultater 69
5.1 Visning af måleresultater fra hukommelsen.................................................................................. 69
Oplysninger, der er gemt i dataposterne for måleresultater............................................ 69
Liste over resultater, der er gemt i hukommelsen............................................................... 70
6 Lagring af oplysninger om teststrimler, kontrolopløsninger
og linearitetsopløsninger i instrumentet 73
6.1 Lagring af oplysninger om teststrimler............................................................................................ 73
Overførsel af oplysninger fra kodechippen til instrumentet............................................. 74
Redigering af teststrimmeldata................................................................................................... 77
6.2 Lagring af informationer om kontrolopløsninger......................................................................... 80
Indtastning af kontrolopløsningens lotnummer ................................................................... 80
Valg af et gemt lotnummer som det aktuelle lotnummer................................................. 83
6.3 Lagring af information om linearitetstest........................................................................................ 85
Indtastning af linearitetstestens lotnummer .......................................................................... 85
Valg af et gemt lotnummer som det aktuelle lotnummer................................................. 87
9
7 Linearitetstest 89
7.1 Oplysninger om linearitetstests .......................................................................................................... 89
Intervaller for linearitetstests ....................................................................................................... 90
Oplysninger, der gemmes under linearitetstest.................................................................... 90
Linearitetstestkit ............................................................................................................................... 91
Forberedelse til kørsel af en linearitetstest ............................................................................ 91
7.2 Udførelse af en linearitetstest ............................................................................................................. 92
Oversigt over testprocedure......................................................................................................... 92
Påbegyndelse af en linearitetstest............................................................................................. 92
Bekræftelse eller valg af linearitetstestkittenes lotnummer............................................. 93
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet............................................................................ 93
Indføring af teststrimler ................................................................................................................. 94
Påføring af en linearitetsprøve.................................................................................................... 95
Skærmbilledet Resultater.............................................................................................................. 96
8 Ekstern kvalitetskontrol 97
8.1 Oplysninger om eksterne kvalitetskontroltests............................................................................. 97
Oplysninger, der gemmes under ekstern kvalitetskontrol................................................ 98
Forberedelse af en ekstern kvalitetskontroltest.................................................................... 98
8.2 Udførelse af en ekstern kvalitetskontroltest .................................................................................. 99
Oversigt over testprocedure......................................................................................................... 99
Påbegyndelse af en ekstern kvalitetskontroltest.................................................................. 99
Indtastning af den eksterne kvalitetskontrolprøves id.................................................... 100
Bekræftelse eller valg af teststrimmellottet......................................................................... 100
Indføring af teststrimler .............................................................................................................. 101
Påføring af en ekstern kvalitetskontrolprøve...................................................................... 102
Skærmbilledet Resultater........................................................................................................... 103
9 Indledende start 105
9.1 Tilslutning af basisenheden ............................................................................................................. 105
9.2 Isætning eller udskiftning af batteripakningen ........................................................................ 106
Udtagning af batteripakningen................................................................................................ 107
Isætning af batteripakningen ................................................................................................... 108
9.3 Tilslutning af instrument til basisenhed........................................................................................ 110
9.4 Indledende opsætning på instrumentet ....................................................................................... 112
Menuoversigt.................................................................................................................................. 113
9.5 Åbning af opsætningsmenuen......................................................................................................... 116
9.6 Format for dato og tid.......................................................................................................................... 117
9.7 Visningsindstillinger og valgfrie målinger.................................................................................... 118
9.8 Indstillinger for teststrimler ............................................................................................................... 119
9.9 Indstillinger til glukosekontrolmålinger ........................................................................................ 121
9.10 Værdiområder (normale, kritiske, rapporterbare)..................................................................... 123
9.11 Indstillinger for indtastning af bruger-id...................................................................................... 124
9.12 Indstillinger for patient-id .................................................................................................................. 125
9.13 Oprettelse af en opsætningsadgangskode ................................................................................. 126
9.14 Indstilling af dato og tid...................................................................................................................... 127
9.15 Indstillinger for bipper......................................................................................................................... 128
10
10 Vedligeholdelse og pleje 129
10.1 Opbevarings- og leveringsforhold .................................................................................................. 129
Generelle driftsforhold................................................................................................................. 129
Opbevaring ...................................................................................................................................... 130
10.2 Rengøring/desinfektion af Accu-Chek Inform II-systemet ................................................... 130
Godkendte rengørings-/desinfektionsmidler ..................................................................... 131
Rengøring/desinfektion af instrumentet............................................................................... 132
Sådan rengøres/desinficeres instrumentet ......................................................................... 134
Rengøring af stregkodescannervinduet ............................................................................... 136
Rengøring/desinfektion af basisenheden............................................................................ 136
Rengøring/desinfektion af tilbehørsboksen........................................................................ 137
Rengøring af kodelæseren ........................................................................................................ 138
Rengøring af Accu-Chek Inform II Base Unit Hub........................................................... 138
10.3 Registrering af vedligeholdelsesaktiviteter.................................................................................. 139
10.4 Visning af diagnostik ........................................................................................................................... 140
10.5 Oplåsning af Spærring af overførsel.............................................................................................. 142
10.6 Sletning af patientdata........................................................................................................................ 144
11 Fejlfinding 145
Fejl og usædvanlig adfærd uden fejlmeddelelser............................................................. 145
Pop op-meddelelser..................................................................................................................... 149
Nulstilling af instrument ............................................................................................................. 151
12 Generel produktinformation 153
12.1 Tekniske data ........................................................................................................................................ 153
12.2 Yderligere oplysninger ........................................................................................................................ 156
Bestilling .......................................................................................................................................... 156
Brugervejledning til Accu-Chek Inform II og Kvikguide................................................. 157
Reagenser og opløsninger......................................................................................................... 157
Information om softwarelicenser............................................................................................. 158
Kontakt Roche................................................................................................................................ 159
A Appendiks 161
A.1 Tabel med konfigurationsindstillinger........................................................................................... 161
A.2 Eksempel på stregkodesymbologier .............................................................................................. 173
B Appendiks 175
B.1 Indstilling: Trådløst netværk (WLAN) ............................................................................................ 175
Foreløbig note................................................................................................................................. 175
Baggrund.......................................................................................................................................... 175
Teknisk implementering ............................................................................................................. 176
RF-specifikke funktions- og ydelsesangivelser ................................................................. 178
11
C Supplement til indtastning af andre test 181
C.1 Før du begynder .................................................................................................................................... 181
Beskrivelse....................................................................................................................................... 181
C.2 Oversigt over indtastning af andre test (OTE)............................................................................ 182
Introduktion..................................................................................................................................... 182
C.3 Registrering af andre patienttest .................................................................................................... 185
C.4 Registrering af andre kontroltest .................................................................................................... 192
Introduktion..................................................................................................................................... 192
Intervaller for andre kontrolmålinger..................................................................................... 192
Gemte kontroloplysninger.......................................................................................................... 192
Advarselsmeddelelser ................................................................................................................. 198
C.5 Evaluering af andre testresultater................................................................................................... 199
C.6 Konfigurationsindstillinger for indtastning af andre test ....................................................... 202
D Supplement til observeret testsekvens 203
Observeret testsekvens (OTS).................................................................................................. 203
Sådan bruges OTS-funktionen ................................................................................................ 204
Indeks 207
12
Denne side er med vilje tom.
Introduktion • 1
13
1 Introduktion
1.1 Før du begynder
Tilsigtet brug Accu-Chek
®
Inform II-systemet er beregnet til in vitro-
diagnostisk brug ved den kvantitative bestemmelse af
blodsukkerniveauer i venøse, kapillære, arterielle og
neonatale fuldblodsprøver til monitorering af blodsukker.
Systemet er beregnet til brug for sundhedspersonale.
For sundhedspersonale er systemet en anordning til brug
ved sengesiden, der kan medvirke til at øge kvaliteten
af patientplejen ved at måle blodsukker og ved at auto-
matisere det papirarbejde, der normalt er forbundet med
blodsukker- og glukosekontrolprøver.
Vigtige oplysninger om brug Læs denne brugervejledning samt indlægssedlerne for
alle relevante forbrugsartikler, før systemet tages i brug til
den første måling.
Du skal konfigurere Accu-Chek Inform II-systemet i over-
ensstemmelse med dine behov før indledende brug. Du
kan konfigurere systemet enten direkte på instrumentet
eller vha. et egnet datastyringssystem. Læs om instru-
mentkonfiguration i kapitel 9 “Indledende opsætning på
instrumentet”. Læs om konfiguration via et datastyrings-
system i appendiks A.
Sørg for at læse afsnittet “Vigtige sikkerhedsvejledninger
og yderligere oplysninger” i dette kapitel, før du betjener
systemet.
1 • Introduktion
14
Hvis du har brug for hjælp Denne brugervejledning indeholder information om brug
af systemet, skærmmenuerne og udførelse af en måling.
Fejlmeddelelser, der vises på skærmen, indeholder oplys-
ninger eller anvisninger til afhjælpning af fejlen.
Kontakt din Roche-repræsentant (se kapitel 12) vedrø-
rende alle spørgsmål om Accu-Chek Inform II-systemet,
der ikke besvares i denne vejledning. For at lette fejlfin-
dingen bedes du have AccuChek Inform II-instrumentet,
dets serienummer, denne vejledning og alle relaterede
forbrugsartikler parat, når du ringer. Hvis du har mistanke
om, at der er opstået en kommunikationsfejl, som ikke
har relation til instrumentet, skal du også have serie-
nummeret på din AccuChek Inform II Base Unit klar for
at hjælpe vores kundeservice med fejlfindingen.
Bemærkning vedr. brugen af
“basisenhed” i denne vejledning
Bemærkning vedr. illustratio-
nerne i denne vejledning
Med mindre andet er anført, henviser udtrykket
“basisenhed” både til Accu-Chek Inform II Base Unit
og Accu-Chek Inform II Base Unit Light.
Illustrationerne i denne brugervejledning viser to forskel-
lige typer hænder:
Hånd uden handske Hånd med handske
En stiplet pil mellem skærmeksemplerne angiver, at
visse skærmbilleder er blevet sprunget over i disse
eksempler.
Introduktion • 1
15
Hvad kan systemet gøre for dig? Accu-Chek Inform II-systemet indeholder følgende funk-
tioner og egenskaber:
Udfør målinger på patientblodsukker og glukose-
kontrol sammen med kontrolopløsningen.
Registrér automatisk alle relevante data for brugen,
hvilket omfatter:
Tid og dato for målingen
Id'er for bruger, patient og prøver
Oplysninger om kontrolopløsninger, teststrimler
og linearitet
Måleresultater og kommentarer
Registrering af patienttestresultater, kvalitets-
kontrolresultater og reagensoplysninger for visse
manuelle test uden for instrumentet.
Med henblik på kvalitetssikring kan oplysninger
om følgende områder indsamles, opbevares og
videresendes:
Instrumenter
Teststrimler
Glukosekontrolopløsninger
Linearitetsopløsninger
Måleresultater
1 • Introduktion
16
1.2 Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger
I dette afsnit forklares det, hvordan sikkerhedsrelaterede
meddelelser og oplysninger med relation til korrekt betje-
ning af systemet vises i brugervejledningen til Accu-Chek
Inform II. Læs disse afsnit omhyggeligt.
Sikkerhedsalarmsymbolet alene (uden et forklarende
ord) anvendes til at gøre opmærksom på farer, som er
generelle, eller for at henvise læseren til relaterede
oplysninger omkring sikkerhed.
ADVARSEL
ADVARSEL
Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås,
kan medføre død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås,
kan medføre mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK
BEMÆRK
Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås,
kan medføre skader på systemet.
Vigtige oplysninger, som ikke er sikkerhedsrelevante,
vises på en farvet baggrund (uden et symbol). Her kan
man finde yderligere oplysninger om korrekt brug af
instrumentet eller nyttige tips.
Introduktion • 1
17
Vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed
Brugerkvalifikation
Kun uddannet sundhedspersonale må betjene Accu-Chek
Inform II-systemet. Brugere skal også have modtaget
omfattende instruktion i betjening, kvalitetskontrol og
vedligeholdelse af Accu-Chek Inform II-systemet.
ADVARSEL
Beskyttelse mod infektion og blodoverførte
patogener
Sundhedspersonale, der anvender Accu-Chek Inform II-
systemet til at udføre målinger på mere end én patient,
skal være opmærksom på, at alle genstande, som kommer
i kontakt med humant blod, er potentielle infektionskilder.
Brugere skal overholde standardforholdsreglerne ved
håndtering eller anvendelse af Accu-Chek Inform II-
systemet. Alle dele af dette system skal anses for at være
potentielt infektiøse og i stand til at overføre blodover-
førte patogener mellem patienter og sundhedspersonale.
Anvend handsker. Brug et par nye rene handsker
for hver patient, der testes.
Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, før du
tager et par nye handsker på og udfører den næste
patienttest.
Brug en lancet til engangsbrug med auto-deaktive-
ring for hver patient.
Bortskaf brugte lancetter i en solid beholder med
låg til skarpe genstande.
Bortskaf brugte teststrimler fra patientmålinger og
eksterne kvalitetskontroller (proficiency) i overens-
stemmelse med din institutions politik på infek-
tionskontrolområdet.
Følg alle lokalt gældende sundheds- og sikker-
hedsregulativer.
1 • Introduktion
18
Bortskaffelse af systemet
FORSIGTIG
Allergi eller skader forårsaget af reagenser og
andre opløsninger
Direkte kontakt med reagenser, rengøringsmidler, ren-
gørings-/desinfektionsopløsninger eller andre opløsnin-
ger kan medføre hudirritation eller inflammation.
Brug altid beskyttelseshandsker.
Overhold de sikkerhedsforanstaltninger, der fremgår
af indlægssedlerne til reagenserne og rengørings-/
desinfektionsopløsningerne.
Hvis en reagens-, kontrol-, linearitets- eller rengø-
rings-/desinfektionsopløsning kommer i kontakt med
din hud, skal du straks skylle det af med vand.
Følg alle lokalt gældende sundheds- og sikkerheds-
regulativer.
ADVARSEL
Infektion fra et potentielt biologisk farligt
instrument
Accu-Chek Inform II-systemet og de tilhørende kompo-
nenter skal behandles som potentielt biologisk farligt
affald. Der skal udføres dekontaminering (dvs. en kombi-
nation af procedurer, herunder rengøring, desinficering
og/eller sterilisering) før genbrug eller bortskaffelse.
Bortskaf systemet og de tilhørende komponenter i over-
ensstemmelse med de relevante lokale regulativer, eller
du kan returnere systemet til Roche. Kontakt Roche-
repræsentanten for at få mere information.
Introduktion • 1
19
Produktsikkerhed Overhold følgende oplysninger af hensyn til produkt-
sikkerheden:
Systemet er egnet til vedvarende funktion.
Generel vedligeholdelse
Tilbehørsboks
Instrument
Bortskaf instrumentet i overensstemmelse med
gældende love og regulativer. Se “Bortskaffelse af
systemet” på side 18.
Automatisk slukning
Medmindre systemet er konfigureret til andet, vil
det automatisk slukkes efter 5 minutters inaktivitet
(f.eks. hvor der ikke trykkes på skærmen eller ind-
sættes strimler).
Kun i målingstilstand: Hvis du udfører en test
(patient-, kontrol-, kvalitets- eller linearitetstest),
slukkes instrumentet efter 10 minutters inaktivitet
(ingen skærmtryk), uafhængigt af den konfigure-
rede automatiske slukningstid. Hvis der allerede
findes et resultat, udsender instrumentet tre advar-
selsbip hvert minut efter 5 minutters inaktivitet og
gemmer resultatet, før det slukkes efter 10 minut-
ters inaktivitet.
BEMÆRK
Systemet er ikke beskyttet mod skadelig indtrængen af
væsker (IP X0-klassificering ifølge IEC 60529).
BEMÆRK
Rengør kun systemet med de anbefalede opløsninger.
Anvendelse af andre opløsninger kan resultere i forkert
funktion og risiko for systemfejl. Kontrollér, at instru-
mentet og basisenheden er helt tørre efter rengøring og
desinficering.
BEMÆRK
Transportér forsigtigt tilbehørsboksen ved at holde
i håndtaget. Hvis æsken tabes eller stødes, kan den
blive beskadiget.
1 • Introduktion
20
Batteripakning Instrumentet indeholder en genopladelig batteripakning,
der begynder at oplade, så snart den placeres i en aktiv
basisenhed (dvs. en enhed, der er sluttet til strømforsy-
ningen).
Overhold følgende generelle sikkerhedsinstruktioner for
håndtering af batterier:
Brug fabrikantens originale pakning ved opbeva-
ring eller bortskaffelse af batteripakningen.
Sluk altid instrumentet, før du fjerner batteri-
pakningen.
Når advarslen for Lavt batteriniveau vises, skal
instrumentet så hurtigt som muligt sættes tilbage
til basisenheden til genopladning.
Advarslen Batteriniv. kritisk lavt angiver, at instru-
mentet omgående skal sættes tilbage i basis-
enheden til genopladning.
BEMÆRK
Brug kun den specialdesignede batteripakning, der leve-
res af Roche Diagnostics. Brug af andre batterityper kan
beskadige systemet.
Bortskaffelse af brugte batterier
Bortskaf ikke batterierne sammen med almindeligt hus-
holdningsaffald. Bortskaf brugte batterier i overensstem-
melse med gældende lokale forskrifter og direktiver og
institutionens retningslinjer for bortskaffelse af affald
i form af elektronisk udstyr.
Gem eller download data fra instrumentet, før batteri-
pakningen udskiftes, for at forhindre tab af data (se
kapitel 9).
/