Philips HD8930/01 Brugervejledning

Mærke
Philips
Kategori
kaffemaskiner
Model
HD8930/01
Type
Brugervejledning
NederlandsSvenskaNorskSuomiDanskΕλληνικά
DA
Velkommen til Philips Saecos verden! Registrer dig på websitet WWW.PHILIPS.COM/WELCOME
for at få gode råd og opdateringer vedrørende vedligeholdelse. I denne vejledning  nder du en kort
beskrivelse af instrukser for korrekt brug af maskinen. I maskinens emballage  nder du en cd med den
komplette brugsvejledning på det ønskede sprog. Indsæt cd’en i cd-afspilleren på din computer for at
blive guidet i søgningen af det ønskede dokument. Du kan desuden downloade den seneste ver-
sion af brugsvejledningen på websitet www.philips.com/support (se modelnummeret på
forsiden).
FI
Tervetuloa Philips Saeco -mailmaan! Rekisteröidy osoitteessa WWW.PHILIPS.COM/WELCOME
saadaksesi huoltoon liittyviä neuvoja ja päivityksiä. Tässä kirjasessa annetaan lyhyesti keittimen
oikeaan toimintaa liittyt ohjeet. Keittimen pakkauksesta löytyy CD-levy, joka sisältää täydellisen käyt-
töohjeen halutulla kielellä. Asettamalla CD-levyn tietokoneessasi olevaan lukijaan se opastaa sinua ha-
luamasi asiakirjan haussa. Voit lisäksi ladata käyttöohjeen viimeisen version osoitteesta www.
philips.com/support (viittaa ensimmäisellä sivulla annettuun mallin numeroon).
GR
Καλώς ήλθες στον κόσμο της Philips Saeco! Κάνε την εγγραφή σου στην ιστοσελίδα
WWW.PHILIPS.COM/WELCOME για να λαμβάνεις συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συ-
ντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία της μηχανής.
Στην συσκευασία της μηχανής υπάρχει ένα CD που περιέχει το πλήρες εγχειρίδιο στην γλώσσα σου. Βάλε
το CD στον υπολογιστή σου και θα καθοδηγηθείς στην αναζήτηση του εγγράφου που επιθυμείς. Επιπλέ-
ον, μπορείς να κατεβάσεις την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης από την ιστοσελίδα
www.philips.com/support (ψάξε με τον αριθμό μοντέλου που αναγράφεται στην πρώτη σε-
λίδα).
48
Safety instructions www.philips.com/support
DA - Sikkerhedsregler
Læs omhyggeligt denne vejledning, og behold den til eventuel fremtidig
brug, før du tager apparatet i brug.
Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand: kortslutnings-
fare! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger! Ret aldrig
strålen med varmt vand mod dig selv. Fare for forbrændinger!
Tilsigtet brug
Ka emaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Enhver teknisk
ændring eller ulovlig brug er forbudt, da det medfører alvorlige risici! Ma-
skinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har
de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den
tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller instrueres i, hvordan
maskinen anvendes.
Strømforsyning - Strømkabel
Tilslut kun maskinen til en egnet stikkontakt. Stikkontakten, som maskinen
tilsluttes, skal:
- passe til stiktypen.
- have den rette e ekt og spænding iht. speci kationerne på maski-
nens typeskilt.
- være tilsluttet et fungerende jordingsanlæg.
Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt eller beskadiget. Hvis
strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten eller hos fabri-
kantens autoriserede servicecenter. Lad ikke strømkablet løbe langs hjørner
eller skarpe punkter eller over varme genstande, og beskyt det imod olie.
Bær eller  yt ikke ka emaskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud
ved at trække i kablet, og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at
strømkablet hænger frit ned fra borde eller skabe.
Personsikkerhed
Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn
er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad
heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale.
Fare for forbrænding
Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller
andre personer: fare for forbrændinger!
Placering - Plads til brug og vedligeholdelse
Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug:
Maskinen skal placeres på en sikker og plan over ade, hvor ingen kan
vælte den eller komme til skade.
Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en
stikkontakt i nærheden.
Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene
som vist i  guren.
Når maskinen tændes og slukkes, anbefaler vi at placere et tomt glas
under udløbet.
Opbevar ikke maskinen på steder med temperaturer på under 0°C. Frost kan
beskadige maskinen. Anvend ikke ka emaskinen udendørs.
Anbring ikke maskinen på meget varme over ader eller i nærheden af åben
ild for at undgå, at legemet smelter eller beskadiges.
Generel rengøring og opbevaring af maskinen
Hold maskinen ren og i god stand, og opbevar den passende. Da maskinen
anvender naturlige ingredienser til at tilberede drikkevarer (ka e, vand,
mælk osv.), kan der være rester af malet ka e eller kondensvand på støt-
teover aden. Det anbefales derfor at rengøre både maskinens synlige dele
og området nedenunder jævnligt.
Vi anbefaler stærkt, at maskinen rengøres, før den sættes væk.
- Vand, der har stået i beholderen og/eller i vandkredsløbet i  ere dage,
må ikke drikkes. Hvis maskinen skal stå ubenyttet hen i længere tid,
skal man lade vand løbe ud som beskrevet i afsnittet „Udløb af varmt
vand“.
- Sluk for maskinen på afbryderkontakten, og rengør den. Træk til sidst
stikket ud af stikkontakten. Vent, til maskinen er kølet ned.
Sænk aldrig maskinen ned i vand! Opbevar den et tørt sted uden for børns
rækkevidde. Beskyt den mod støv og snavs.
Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele.
Funktionsfejl
I tilfælde af fejl, problemer eller mistanke om defekter i maskinen efter et
fald, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt
maskine i brug.
Referer til kapitlerne “Fejl nding og afhjælpning og Assistance” for at få
ere oplysninger om kundeservice og løsning af problemer.
Brandslukning
I tilfælde af brand skal man bruge brandslukkere med kulsyre (CO
2
). Brug
ikke vand eller pulverslukkere.
Klargøring
Træk ALDRIG drypbakken ud, når maskinen er tændt. Vent et par minutter,
efter maskinen er blevet tændt og/eller slukket, idet maskinen udfører en
skylle-/selvrensecyklus (se afsnittet “Skylle-/selvrensecyklus”).
Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk vand uden brus. Varmt
vand og/eller andre væsker kan beskadige beholderen og/eller maskinen.
Sæt ikke maskinen i gang uden vand. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med
vand i beholderen.
Hæld altid og kun hele ka ebønner i beholderen. Malet ka e, pulverka e
samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de indsættes i ka e-
beholderen.
Regulerbar keramisk ka ekværn
Vigtigt! Knappen til indstilling af ka ekværnen inde i ka ebeholderen må
kun drejes med nøglen til indstilling af ka ekværnen, når ka ekværnen er
tændt. Kom aldrig materialer, der ikke er ka ebønner, i beholderen. Hæld
ikke malet ka e og/eller pulverka e i ka ebønnebeholderen.
Vigtigt: Ka ekværnen indeholder potentielt farlige dele i bevægelse. Det
er derfor forbudt at stikke  ngre og/eller andre genstande ned i kværnen. I
tilfælde af fejlfunktion skal apparatet slukkes ved tryk på ON/OFF-knappen,
og stikket tages ud af strømudtaget, før der udføres indgreb inde i ka e-
bønnebeholderen. Hæld ikke ka ebønner i, når ka ekværnen kører.
Brygning af ka e med formalet ka e
Vigtigt: Fyld kun beholderen med formalet ka e. Hældes andre produkter
og/eller genstande i beholderen, kan det medføre skader på maskinen, som
ikke dækkes af garantien.
49
www.philips.com/support Safety instructions
Termokande
Vigtigt! Brug termokanden til tilberedning af drikke og rent vand til
rengøring. Brug aldrig beholderen til andre væsker end de anførte.
Isætning/ ernelse af mælkekande
Undgå at forcere kanden ud over den naturlige hældning.
Udløb af varmt vand
Vigtigt! I starten kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Fare for forbræn-
ding. Udløbsrøret til varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre det
direkte med hænderne.
Almindelig rengøring
Sænk aldrig maskinen ned i vand. Maskinen og dens komponenter må ikke
vaskes i opvaskemaskine. Undgå brug af skarpe genstande eller aggressive
kemiske produkter (opløsningsmidler) til rengøring. Maskinen rengøres
med en blød klud opblødt i vand. Tør ikke maskinen og/eller dens kompo-
nenter i mikroovn og/eller almindelig ovn.
Rengøring af ka eenhed med “A edtningstabletter”:
Vigtigt: A edtningstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen
afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maski-
nen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet Afkalkning”.
Smøring af ka eenhed
Husk, at manglende smøring af ka eenheden hver måned kan medføre,
at maskinen ikke længere fungerer korrekt. Reparationen er ikke dækket
af garantien.
Afkalkning
Manglende afkalkning medfører, at maskinen holder op med at fungere
korrekt, og i dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien.
Vigtigt! Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt,
før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike
som afkalkningsmiddel til maskinen.
Vigtigt! Tag “Intenza”- ltret ud, inden der hældes afkalkningsmiddel i.
Bortska else
Ubrugte apparater skal tages ud af drift.
Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over.
Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste a aldscenter.
Dette produkt opfylder kravene i EF-direktiv 2002/96/EF.
Symbolet
på produktet eller på emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som husholdningsa ald. Det skal derimod a everes på
nærmeste a aldscenter for genbrug af elektriske og elektroniske kompo-
nenter.
Ved at sikre, at produktet bortska es korrekt, bidrager man til at forhindre
negative følger for miljø og sundhed, som kan opstå, hvis produktet ikke
bortska es korrekt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette pro-
dukt, skal man kontakte de lokale myndigheder, den o entlige rennovation
eller forhandleren, hvor man har købt produktet.
GR - Κανόνες ασφαλείας
Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε προσεκτικά, το παρόν εγχειρί-
διο και κρατήστε το για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.
Ποτέ μην φέρνετε σε επαφή τα μέρη που έχουν ρεύμα με το νερό: κίνδυ-
νος βραχυκυκλώματος! Ο ατμός και το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσουν
εγκαύματα! Ποτέ μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίν-
δυνος εγκαυμάτων!
Προορισμός χρήσης
Η μηχανή του καφέ προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Απαγορεύ-
εται οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση και αθέμιτη χρήση λόγω των σοβα-
ρών κινδύνων που συνεπάγονται! Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, πνευ-
ματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις,
εκτός εάν αυτό γίνει υπό την επιτήρηση ενός ατόμου το οποίο θα είναι υπεύ-
θυνο για την ασφάλειά τους ή θα τους εκπαιδεύσει στη χρήση της συσκευής.
Τροφοδοσία ρεύματος - Καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε τη μηχανή καφέ μόνο σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Η πρίζα στην
οποία θα συνδεθεί η μηχανή πρέπει να:
- ταιριάζει με τον τύπο φις που υπάρχει στη μηχανή•
- είναι κατάλληλου τύπου ώστε να συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστι-
κά που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευ-
ής•
- συνδέεται σε μία αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή του καφέ αν το καλώδιο τροφοδοσίας
είναι ελαττωματικό ή φθαρμένο. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κα-
τεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Μην περνάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας από γωνίες ή από μυτερές προεξοχές ή πάνω από πολύ ζεστά
αντικείμενα και προστατέψτε το από λάδια. Μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη
μηχανή καφέ κρατώντας την από το καλώδιο. Μη βγάζετε το φις από την
πρίζα τραβώντας το καλώδιο και μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα τα
χέρια. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από τραπέζια και
ράφια.
Προστασία άλλων ατόμων
Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα
παιδιά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που συνδέονται
με τις οικιακές συσκευές. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας της μηχανής
σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση.
Κίνδυνος εγκαυμάτων
Αποφύγετε να κατευθύνετε προς το μέρος σας ή/και προς άλλα άτομα τον
ατμό ή/και το ζεστό νερό: υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!
Θέση - Χώρος για χρήση και συντήρηση
Για τη καλύτερη δυνατή χρήση, συνιστούμε:
επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν
μπορεί να ανατρέψει την συσκευή ή να τραυματιστεί από αυτήν•
επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρό-
σβαση σε πρίζα ρεύματος•
φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχα-
νής όπως φαίνεται στην εικόνα•
NederlandsSvenskaNorskSuomiDanskΕλληνικά
56
Instructions www.philips.com/support
EERSTE CAPPUCCINO
FÖRSTA CAPPUCCINON - FØRSTE CAPPUCCINO - ENSIMMÄINEN CAPPUCCINO
FØRSTE CAPPUCCINO - ΠΡΩΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
CAPPUCCINO
ESC
STOP COFFEE
CAPPUCCINO
ESC
STOP MILK
NL
Haal het kapje van de voor-
kant af.
Plaats de Cappuccinatore op
zijn plek tot de aanslag.
Steek het schone slangetje
direct in de melkkan.
Plaats een kopje onder de
schenkinrichting.
Druk op de toets
.
SV
Ta bort locket som sitter på
framsidan.
För in Cappuccinatoren på
dess plats till stoppläge.
Sätt i den rena slangen di-
rekt i mjölkbehållaren.
Placera en ka ekopp under
munstycket.
Tryck på knappen
.
NO
Fjern lokket som er plassert
på den fremre delen.
Sett Cappuccinatore-enhe-
ten inn på riktig plass, så
langt det går.
Putt det rene røret rett ned i
melkebeholderen.
Sett en kopp under uttaket.
Trykk på tasten
.
FI
Poista kansi etuosasta. Aseta Cappuccinatore
asianmukaiseen paikkaan
sen ääriasentoon.
Työnnä puhdas putki suo-
raan maitosäiliöön.
Aseta kahvikuppi suuttimen
alle.
Paina näppäin
.
DA
Fjern låget fra den forreste
del af maskinen.
Sæt Cappuccinatoren helt på
plads.
Sæt det rene udløbsrør direk-
te i mælkebeholderen.
Sæt en ko p under udløbet.
Tryk på knappen
.
GR
Αφαιρέστε το καπάκι που
βρίσκεται στο μπροστινό
μέρος.
Τοποθετήστε τον
Cappuccinatore στην θέση
του μέχρι τέρμα.
Βάλτε τον καθαρό σωλήνα
απευθείας στο δοχείο γά-
λακτος.
Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω
από το ακροφύσιο.
Πατήστε το κουμπί
.
NL
De machine verstrekt de op-
geklopte melk.
De machine verstrekt de
ko e.
Neem na beëindiging van de
bereiding het kopje weg.
SV
Maskinen låter den skum-
made mjölken till öda.
Maskinen brygger ka et. Ta bort koppen när tillred-
ningen är klar.
NO
Maskinen fører ut den skum-
mede melken.
Maskinen fører ut ka en. Når prosessen er over,  ern
koppen.
FI
Keitin annostelee vaahdo-
tetun maidon.
Keitin annostelee kahvin. Valmistuksen päätyttyä, ota
kuppi pois.
DA
Den piskede mælk løber ud. Ka en løber ud. Fjern koppen efter endt til-
beredelse.
GR
Η μηχανή παρέχει το αφρό-
γαλα.
Η μηχανή παρέχει τον καφέ. Στο τέλος της προετοιμασί-
ας πάρτε το φλιτζανάκι.
57
www.philips.com/support Instructions
NederlandsSvenskaNorskSuomiDanskΕλληνικά
ESC
STOP COFFEE
LATTE MACCHIATO
LATTE MACCHIATO
ESC
STOP MILK
EERSTE LATTE MACCHIATO
FÖRSTA LATTE MACCHIATON - FØRSTE LATTE MACCHIATO - ENSIMMÄINEN LATTE MACCHIATO
DEN FØRSTE LATTE MACCHIATO - ΠΡΩΤΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΛΙΓΟ ΚΑΦΕ
NL
Haal het kapje van de voor-
kant af.
Plaats de Cappuccinatore op
zijn plek tot de aanslag.
Steek het schone slangetje
direct in de melkkan.
Plaats een kopje onder de
schenkinrichting.
Druk op de toets
.
SV
Ta bort locket som sitter på
framsidan.
För in Cappuccinatoren på
dess plats till stoppläge.
Sätt i den rena slangen di-
rekt i mjölkbehållaren.
Placera en kopp under
munstycket.
Tryck på knappen
.
NO
Fjern lokket som er plassert
på den fremre delen.
Sett Cappuccinatore-enhe-
ten inn på riktig plass, så
langt det går.
Putt det rene røret rett ned i
melkebeholderen.
Sett en kopp under uttaket.
Trykk på tasten
.
FI
Poista kansi etuosasta. Aseta Cappuccinatore
asianmukaiseen paikkaan
sen ääriasentoon.
Työnnä puhdas putki suo-
raan maitosäiliöön.
Aseta kuppi suuttimen alle.
Paina näppäin
.
DA
Fjern låget fra den forreste
del af maskinen.
Sæt Cappuccinatoren helt på
plads.
Sæt det rene udløbsrør direk-
te i mælkebeholderen.
Sæt en kop under udløbet.
Tryk på knappen
.
GR
Αφαιρέστε το καπάκι που
βρίσκεται στο μπροστινό
μέρος.
Τοποθετήστε τον
Cappuccinatore στην θέση
του μέχρι τέρμα.
Βάλτε τον καθαρό σωλήνα
απευθείας στο δοχείο γά-
λακτος.
Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω
από το ακροφύσιο.
Πατήστε το κουμπί
.
NL
De machine verstrekt de op-
geklopte melk.
De machine verstrekt de
ko e.
Neem na beëindiging van de
bereiding het kopje weg.
SV
Maskinen låter den skum-
made mjölken till öda.
Maskinen brygger ka et. Ta bort koppen när tillred-
ningen är klar.
NO
Maskinen fører ut den skum-
mede melken.
Maskinen fører ut ka en. Når prosessen er over,  ern
koppen.
FI
Keitin annostelee vaahdo-
tetun maidon.
Keitin annostelee kahvin. Valmistuksen päätyttyä, ota
kuppi pois.
DA
Den piskede mælk løber ud. Ka en løber ud. Fjern koppen efter endt til-
beredelse.
GR
Η μηχανή παρέχει το αφρό-
γαλα.
Η μηχανή παρέχει τον καφέ. Στο τέλος της προετοιμασί-
ας πάρτε το φλιτζάνι.
58
Instructions www.philips.com/support
“SPECIAL dranken
SPECIALDRYCKER - “SPECIAL”-drikker - “SPECIAL -juomat
“SPECIAL drikke - «ΕΙΔΙΚΑ» ροφήματα
ESC
ESC
SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE
SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE
12
3
ENU OK ESC
SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE
SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE
SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE
NL
Druk op de toets . De pagina voor de “special” dranken
wordt weergegeven.
Plaats een kannetje onder
het heetwaterpijpje.
Kies de gewenste drank door op de toets
of te druk-
ken.
SV
Tryck på knappen . Sidan för specialdryckerna visas.
Sätt en behållare under
varmvattenröret.
Välj önskad dryck genom att trycka på knappen eller
.
NO
Trykk på tasten . Siden for ”special”-drikker vises.
Plasser en beholder under
varmtvannsrøret.
Velg ønsket drikk ved å trykke på tastene
eller .
FI
Paina näppäin . ”Special” -juomia koskeva sivu ilmes-
tyy näytölle.
Aseta astia kuuman veden
putken alle.
Valitse haluamasi juoma painamalla näppäintä tai
.
DA
Tryk på knappen . Siden med ”special” drikke vises.
Sæt en beholder under
varmtvandsrøret.
Vælg den ønskede drik ved at trykke på knappen eller
.
GR
Πατήστε το κουμπί . Προβάλλεται η σελίδα των «ειδι-
κών» ροφημάτων.
Βάλτε ένα δοχείο κάτω από
το σωλήνα ζεστού νερού.
Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα πατώντας το κουμπί ή
.
NL
Druk op de toets om de
bereiding te starten.
De special dranken bestaan
uit slappe ko e...
...warme melk... ... en ca è americano.
SV
Tryck på knappen för att
påbörja tillredningen.
Specialdryckerna innefattar
utspädd espresso...
...varm mjölk... ...och amerikanskt ka e.
NO
Trykk på tasten for å set-
te i gang tilberedingen.
Spesialdrikkene omfatter
ka e med mer vann...
...varm melk... ...amerikansk ka e.
FI
Paina näppäin
val-
mistuksen aloittamiseksi.
Erityisiin juomiin kuuluu
pitkä kahvi...
...kuuma maito... ...ja amerikkalainen kahvi.
DA
Tryk på knappen for at
starte tilberedningen.
De specielle drikke omfatter
lang ka e ...
... varm mælk ... og amerikansk ka e.
GR
Πατήστε το κουμπί για
να ξεκινήσετε την προετοι-
μασία.
Τα ειδικά ροφήματα περι-
λαμβάνουν μεγάλη ποσότη-
τα καφέ...
...ζεστό γάλα... ...και αμερικάνικο καφέ.
60
Instructions www.philips.com/support
EMPTY DRIP TRAY
DESCALING
INSERT THE
CAPPUCCINATORE WITH
ALL THE COMPONENTS
DESCALING
NL
Plaats het reservoir weer terug in de machine.
Druk op de toets
.
Leeg het lekbakje en plaats het weer terug in de machine.
Druk op de toets
.
SV
Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
Tryck på knappen
.
Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i maskinen.
Tryck på knappen
.
NO
Sett beholderen på plass på maskinen igjen.
Trykk på tasten
.
Tøm dråpesamleren og sett den på plass på maskinen igjen.
Trykk på tasten
.
FI
Aseta säiliö takaisin keittimeen.
Paina näppäin
.
Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin keittimeen.
Paina näppäin
.
DA
Sæt beholderen på plads igen i maskinen.
Tryk på knappen
.
Tøm drypbakken og sæt den tilbage på plads i maskinen.
Tryk på knappen
.
GR
Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο στη μηχανή.
Πατήστε το κουμπί
.
Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και επανατοποθετή-
στε τον στην μηχανή.
Πατήστε το κουμπί
.
NL
Haal de schenkinrichting eruit en plaats de Cappuccinatore.
Druk op de toets
.
Plaats een bakje onder het stoom/heetwaterpijpje en een
ander bakje (1,5 l) onder de Cappuccinatore.
SV
Dra ut munstycket och sätt i Cappuccinatoren.
Tryck på knappen
.
Sätt en behållare under ång-/varmvattenröret och en an-
nan behållare (1,5 l) under Cappuccinatoren.
NO
Ta ut uttaket og sett på plass Cappuccinatore.
Trykk på tasten
.
Plasse en beholder under damp-/varmtvannsrøret og en an-
nen beholder (1,5 l) under Cappuccinatore.
FI
Irrota suutin ja aseta Cappuccinatore paikoilleen.
Paina näppäin
.
Laita astia höyry/kuumavesiputken alle ja toinen astia (1,5
l) Cappuccinatoren alle.
DA
Fjern udløbet og indsæt Cappucinatoren.
Tryk på knappen
.
Sæt en beholder under damp- og varmtvandsrøret og en an-
den beholder (1,5 l) under Cappucinatoren.
GR
Αφαιρέστε το ακροφύσιο και τοποθετήστε το
Cappuccinatore.
Πατήστε το κουμπί
.
Βάλτε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού/ζε-
στού νερού και ένα άλλο δοχείο (1,5 l) κάτω από τον
Cappuccinatore.
63
www.philips.com/support Instructions
NederlandsSvenskaNorskSuomiDanskΕλληνικά
MENU OK ESC
MENU
BEVERAGE MENU
MACHINE MENU
MACHINE MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE
FACTORY SETTINGS
MAINTENANCE
BREW GROUP CLEAN
DESCALING
CAPPUCCINATORE CLEANING
WASH THE
CAPPUCCINATORE?
CAPPUCCINATORE CLEANING
REFILL
WATER TANK
CAPPUCCINATORE CLEANING
POUR DETERGENT
IN A CONTAINER
WITH 1/2 L WATER
CAPPUCCINATORE CLEANING
NL
Houd de toets voor 5 se-
conden ingedrukt.
Druk op de toets
om de menu-ingang “MACHINE MENU”
te selecteren. Druk op de toets “Y” om in het menu te gaan.
Druk op de toets
om “ONDERHOUD” te selecteren. Druk
op
om in het menu te gaan.
SV
Håll knappen nedtryckt
i 5 sekunder.
Tryck på knappen för att välja posten ”MASKINMENY”.
Tryck på knappen
för att gå in i menyn.
Tryck på knappen
för att välja ”UNDERHÅLL. Tryck på
för att gå in i menyn.
NO
Hold tasten inne i mer
enn 5 sekunder.
Trykk og hold inne tasten for å velge alternativet ”MAC-
HINE MENU”. Trykk på tasten
for å få adgang til menyen.
Trykk inn tasten
for å velge ”MAINTENANCE” Trykk på
tasten
for å få adgang til menyen.
FI
Pidä näppäintä painet-
tuna 5 sekunnin ajan.
Paina näppäin kohdan ”MACHINE MENU” valitsemi-
seksi. Paina näppäin
päästäksesi valikkoon.
Paina näppäin
MAINTENANCE” valitsemiseksi. Paina
päästäksesi valikkoon.
DA
Hold knappen trykket ind
i 5 sekunder.
Tryk på knappen for at vælge ”MACHINE MENU”. Tryk på
knappen
for at få adgang til menuen.
Tryk på knappen
for at vælge ”MAINTENANCE”. Tryk på
for at få adgang til menuen.
GR
Κρατήστε πατημένο το κου-
μπί
για 5 δευτερόλεπτα.
Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε «ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙ-
ΕΡΑΣ». Πατήστε το κουμπί
για πρόσβαση στο μενού.
Πατήστε το κουμπί
για να επιλέξετε «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
Πατήστε το
για πρόσβαση στο μενού.
NL
Druk op om de menu-ingang “REINIGING CAPPUCCI-
NATORE” te selecteren en druk op
om naar de cyclus te
gaan.
Druk op de toets
om de
reinigingscyclus te starten.
Vul het waterreservoir en
druk op de toets
om te
bevestigen.
Controleer of de oplossing
klaar is.
SV
Tryck på för att välja posten ”RENGÖRING CAPPUCCINA-
TORE” och tryck på
för att komma åt cykeln.
Tryck på knappen
för att
starta rengöringscykeln.
Fyll vattenbehållaren och
tryck på knappen
för att
bekräfta.
Se till att lösningen är redo.
NO
Trykk på for å velge alternativet ”CAPPUCCINATORE CLE-
ANING” og trykk på
for å få adgang til syklusen.
Trykk på tasten
for å
sette i gang rengjøringssy-
klusen.
Fyll beholderen med vann
og trykk inn tasten
for
å bekrefte.
Kontroller at løsningen er
klar.
FI
Paina ”CAPPUCCINATORE CLEANING kohdan valitsemi-
seksi ja sitten
jakson käynnistämiseksi.
Paina näppäin
käyn-
nistääksesi puhdistusjak-
son.
Täytä vesisäiliö ja paina
näppäintä
vahvistaak-
sesi.
Tarkista, että liuos on val-
mis.
DA
Tryk på for at vælge ”CAPPUCCINATORE CLEANING” og
for at få adgang til cyklussen.
Tryk på knappen
for at
starte rengøringscyklussen.
Fyld beholderen ved vand og
tryk på knappen
for at
bekræfte.
Kontroller at opløsningen
er klar.
GR
Πατήστε το για να επιλέξετε «ΚΑΘΑΡΙΣΜ.
CAPPUCCINATORE» και πατήστε το
για πρόσβαση στον
κύκλο.
Πατήστε το κουμπί
για
να ξεκινήσετε τον κύκλο κα-
θαρισμού.
Γεμίστε το δοχείο νερού και
πατήστε το κουμπί
για
επιβεβαίωση.
Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα
είναι έτοιμο.
66
Instructions www.philips.com/support
REINIGING VAN DE KOFFIE-UNIT
RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN - RENGJØRING AV KAFFEENHET - KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS
RENGØRING AF KAFFEENHED - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ
1
2
NL
Haal het lekbakje eruit. Verwijder de ko ediklade. Open de serviceklep:
1) draai de hendel 90° met de klok mee;
2) trek de serviceklep naar u toe.
Haal de centrale ko e-unit
eruit: trek aan de handgreep
en druk op de toets «PRESS».
SV
Ta ut droppuppsamlaren. Ta ut sumplådan. Öppna serviceluckan:
1) vrid spaken medurs 90°
2) dra luckan mot dig.
Plocka ut Bryggruppen: dra
i handtaget och tryck på
knappen «PRESS».
NO
Trekk ut dråpesamleren. Ta ut grutsamleren. Åpne betjeningsluken:
1) vri spaken 90° i klokkeretningen,
2) trekk luken mot deg.
Ta ut ka eenheten: Dra i
håndtaket og trykk på tasten
«PRESS».
FI
Irrota tippa-alusta. Irrota sakkasäiliö. Avaa huoltoluukku:
1) käännä vipua 90° myötäpäivään;
2) vedä luukkua itseäsi kohden.
Irrota kahviyksikkö: vedä
kahvaa ja paina näppäintä
«PRESS».
DA
Fjern drypbakken. Fjern sku en til ka erester. Åbn inspektionslågen:
1) drej håndtaget 90° i urets retning;
2) træk lågen mod dig selv.
Tag ka eenheden ud: træk i
håndtaget og tryk på knap-
pen «PRESS».
GR
Βγάλτε τον δίσκο συλλογής
υγρών.
Βγάλτε το δοχείο συλλογής
στερεών υπολειμμάτων.
Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι:
1) περιστρέψτε τον μοχλό κατά 90° προς τα δεξιά•
2) τραβήξτε το πλαϊνό καπάκι προς το μέρος σας.
Βγάλτε τη μονάδα παρα-
σκευής καφέ: τραβήξτε από
το χερούλι και πατήστε το
κουμπί «PRESS».
NL
Voer het onderhoud aan de
Ko e-unit uit.
Controleer de uitlijning. DRUK en plaats vervolgens
de ko e-unit.
Sluit de serviceklep. Plaats de ko ediklade en het lekbakje
weer terug.
SV
Utför underhåll av Bryg-
gruppen.
Kontrollera placeringen. TRYCK och för sedan in
Bryggruppen.
Stäng serviceluckan. Sätt tillbaka sumplådan och
droppuppsamlaren.
NO
Foreta vedlikehold av kaf-
feenheten.
Kontroller reguleringen. TRYKK på og sett deretter inn
ka eenheten.
Steng betjeningsluken. Sett grutsamleren og dråpesamleren
på plass igjen.
FI
Huolla kahviyksikkö. Tarkista kohdistus. PAINA ja aseta sitten kah-
viyksikkö.
Sulje huoltoluukku. Aseta sakkasäiliö ja tippa-alusta pai-
koilleen.
DA
Udfør vedligeholdelse af kaf-
feenheden.
Kontrollér justeringen. TRYK og genindsæt ka een-
heden.
Luk inspektionslågen. Sæt sku en til ka erester og drypbak-
ken tilbage.
GR
Εκτελέστε την συντήρηση
της μονάδας παρασκευής
καφέ.
Επαληθεύστε την ευθυ-
γράμμιση.
ΠΙΕΣΤΕ και μετά βάλτε την
μονάδα παρασκευής καφέ.
Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο
συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής
υγρών.
67
www.philips.com/support Instructions
MENU VOOR PERSONALISERING EN ONDERHOUD
MENY FÖR PERSONALISERING OCH UNDERHÅLL -
MENY FOR PERSONLIGE INNSTILLINGER OG VEDLIKEHOLD
YKSILÖLLISTETTY VALIKKO JA HUOLTO
- MENU FOR PERSONALISERING AF VEDLIGEHOLDELSE -
ΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Houd de toets voor 5 seconden ingedrukt.
Håll knappen
nedtryckt i 5 sekunder.
Hold tasten
inne i mer enn 5 sekunder.
Pidä näppäintä
painettuna 5 sekunnin ajan.
Hold knappen
trykket ind i 5 sekunder.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα.
Wanneer men in de programmeermodus gaat, hebben de toetsen andere functies:
toets
= (een keuze of een uitgevoerde wijziging bevestigen)
toets
= (in het menu omhoog scrollen)
toets
= (in het menu omlaag scrollen)
toets
= (het verlaten van een geselecteerde menu-ingang bevestigen)
När man har gått in i programmeringsläget får knapparna andra funktioner:
knappen = (bekräftar ett utfört val eller en utförd ändring)
knappen
= (bläddrar uppåt i menyn)
knappen
= (bläddrar nedåt i menyn)
knappen
= (bekräftar att du lämnar en vald post)
Inne i programmeringsmenyen har tastene forskjellige funksjoner:
tast
= (bekreft et utført valg eller en utført endring)
tast
= (bla oppover i menyen)
tast
= (bla nedover i menyen)
tast
= (bekreft at du forlater et valg)
Kun ohjelmointitapaan mennään, näppäinten toiminnot muuttuvat:
näppäin
= (vahvistaa valinnan tai suoritetun muutoksen)
näppäin
= (selaa valikkoa ylöspäin)
näppäin
= (selaa valikkoa alaspäin)
näppäin
= (vahvistaa valitusta kohdasta poistumisen)
Når programmeringsmåden er åbnet har knapperne forskellige funktioner:
knappen = (bekræfter en valg eller en udført ændring)
knappen
= (gennemløber menuen nedefra og op)
knappen
= (gennemløber menuen oppefra og ned)
knappen
= (bekræfter at et emne forlades)
Αφού μπείτε στην λειτουργία προγραμματισμού, τα κουμπιά έχουν διαφορετικές
λειτουργίες:
κουμπί
= (επιβεβαιώνει μια επιλογή ή μια μετατροπή που έγινε)
κουμπί
= (κύλιση μενού προς τα επάνω)
κουμπί
= (κύλιση μενού προς τα κάτω)
κουμπί
= (επιβεβαιώνει την έξοδο από μια επιλογή)
MENU OK ESC
MENU
BEVERAGE MENU
MACHINE MENU
1
70
Instructions www.philips.com/support
MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE
DISPLAY MENU
GENERAL MENU
WATER MENU
MAINTENANCE
NL
Selecteer de menu-ingangen. Het is mogelijk de machine te
beheren en het onderhoud uit te voeren.
Met dit menu kunnen de werkparameters van de machine
worden gewijzigd.
Met dit menu kunnen de pa-
rameters voor de weergave
gewijzigd worden.
SV
Välj posterna. Det är möjligt att hantera maskinen och ut-
föra dess underhåll.
I den här menyn kan man ändra maskinens driftsparame-
trar.
I den här menyn kan man
ändra visningsparame-
trarna.
NO
Velg alternativene. Du kan håndtere maskinen og foreta
vedlikehold.
Med denne menyen kan du endre maskinens driftsparame-
tre.
Med denne menyen kan du
endre visningsparametrene.
FI
Valitse kohdat. Keitintä voidaan ohjata ja suorittaa samalla
sen huolto.
Tämän valikon avulla voidaan muuttaa kaikkia keittimen
käyttöparametrejä.
Tämän valikon avulla voi-
daan muuttaa visualisoin-
tiparametrejä.
DA
Vælg menu. Det er muligt at regulere maskinen og udføre
vedligeholdelse.
Denne menu giver mulighed for at ændre maskinens opera-
tive parametre.
Denne menu giver mulighed
for at ændre parametrene for
visualisering.
GR
Επιλέξτε τις εγγραφές. Μπορείτε να διαχειριστείτε την μη-
χανή και να εκτελέσετε την συντήρηση της.
Αυτό το μενού επιτρέπει την τροποποίηση των παραμέ-
τρων λειτουργίας της μηχανής.
Αυτό το μενού επιτρέπει την
τροποποίηση των παραμέ-
τρων προβολής.
NL
Met dit menu kan de waterhardheid ingesteld worden en de
water lter beheerd worden.
Met dit menu kunnen de onderhoudswerkzaamheden uitge-
voerd worden.
SV
I den här menyn kan man ställa in vattenhårdheten och
hantera vatten ltret.
I den här menyn kan man utföra underhållsmomenten.
NO
Med denne menyen kan du stille inn vannhardheten og
håndtere vann lteret.
Denne menyen gjør det mulig å foreta vedlikeholdsopera-
sjoner.
FI
Tämän valikon avulla voidaan asettaa veden kovuus ja oh-
jata vedensuodatinta.
Tämän valikon avulla voidaan suorittaa huoltotoimenpi-
teitä.
DA
Denne menu giver mulighed for at indstille vandets hård-
hedsgrad og regulere vand lteret.
Denne menu giver mulighed for udføre vedligeholdelsesope-
rationerne.
GR
Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση της σκληρότητας νε-
ρού και την διαχείριση του φίλτρου νερού.
Αυτό το μενού επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών συ-
ντήρησης.
/

Denne vejledning er også velegnet til