Aeg-Electrolux SKS58200F0 Brugermanual

Mærke
Aeg-Electrolux
Kategori
Legetøj
Model
SKS58200F0
Type
Brugermanual
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år
med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til
at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du
ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
2
INDHOLD
4 Om sikkerhed
6 Betjening
7 Ibrugtagning
7 Daglig brug
8 Nyttige oplysninger og råd
9 Vedligeholdelse og rengøring
11 Hvis noget går galt
13 Tekniske data
13 Installation
14 Skån miljøet
Der er anvendt følgende symboler i denne
brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed,
samt oplysninger om, hvordan du undgår
skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Indhold
3
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tag-
es i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unød-
vendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger
med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller vi-
den, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig
inde i apparatet under leg.
Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
BEMÆRK
Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optø-
ningen.
Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er god-
kendt til formålet af producenten.
Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og in-
stallation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
Undgå åben ild og antændelseskilder
Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
4 Om sikkerhed
Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Ethvert elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå ulykker.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6.
Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på
1)
den indvendige
pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudaf-
skrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Lamper
2)
I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsap-
parater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejled-
ninger.
Vedligeholdelse og rengøring
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
1) Hvis der er lampedæksel på.
2) Hvis pæren er aktuel.
Om sikkerhed 5
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overop-
hedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).
3)
Service
Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret
el-installatør.
Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller iso-
leringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jord-
fyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold
til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De mate-
rialer i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet af-
hænger af:
Rumtemperaturen
Hvor tit døren åbnes
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
6 Betjening
Mængden af mad
Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen står
på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæg-
gen. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hyl-
derne kan placeres efter ønske.
Ibrugtagning 7
Placering af dørhylder
Modellen er udstyret med en variabel opbevaringskasse, som er placeret under et hylderum
i døren og kan skubbes til side.
Nederste og øverste hylde i døren kan nemt tages af, når skabet skal rengøres grundigt.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pul-
serende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fæ-
nomen. Det er normalt.
Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et svagt klik fra termostatknappen.
Det er normalt.
Energisparetips
Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på for-
damperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske af-
rimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
8 Nyttige oplysninger og råd
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuf-
fen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller poly-
ætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pak-
ket ind.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligehol-
delse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
Rengør de indvendige flader og tilbehørsdele med varmt vand tilsat soda (5 ml til 0,5
liter vand)
Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger
Skyl, og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Tag ventilationsristen i apparatets sokkel af en gang om året, og støvsug luftkanalerne. Det
øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
BEMÆRK
Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadi-
ge de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig
kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Vedligeholdelse og rengøring 9
Afrimning af køleskabet
P
F
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkom-
pressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig behol-
der bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand (F) sidder under salatskufferne. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskeren-
ser (P), der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Rengøring af luftkanalerne
1. Fjern plinten (1) og derefter ventilationsri-
sten (2).
2. Rengør ventilationsristen.
3. Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (3), og
kontrollér at der ikke er mere vand tilbage
fra afrimningen.
4. Rengør den nederste del af apparatet med
en støvsuger.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
321
10 Vedligeholdelse og rengøring
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installa-
tør eller anden fagmand.
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl Mulig årsag Løsning
Apparatet virker ikke. Pæ-
ren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet. Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kon-
takten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontak-
ten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat i den pågældende stik-
kontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget. Se under "Udskiftning af pæren".
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt. Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit. Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stue-
temperatur, før de sættes i ska-
bet.
Der er for høj rumtemperatur. Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køle-
skabet.
Afløbet til afrimningsvand er til-
stoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ik-
ke kan løbe ned i vandbeholde-
ren.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.
Der løber vand ud af ska-
bet.
Der er for meget vand i luftde-
flektoren.
Rengør luftdeflektoren.
Hvis noget går galt 11
Fejl Mulig årsag Løsning
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt. Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stue-
temperatur, før de sættes i ska-
bet.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Der er ingen cirkulation af kold
luft i apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af
kold luft i apparatet.
Udskiftning af pære
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Fjern skruen i lampedækslet.
3. Fjern lampedækslet (se ill.).
4. Udskift den brugte pære med en, der har
samme effekt, og som er specielt beregnet
til husholdningsapparater (den maksimale
effekt er angivet på lampedækslet).
5. Monter lampedækslet.
6. Stram skruen i lampedækslet.
7. Sæt stikket i stikkontakten.
8. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
12 Hvis noget går galt
TEKNISKE DATA
Mål
Højde 815 mm
Bredde 596 mm
Dybde 550 mm
Spænding 230-240 V
Frekvens 50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt
af energimærket.
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på et tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men
fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klima-
klasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse Omgivelsestemperatur
SN +10°C til + 32°C
N +16 °C til + 32°C
ST +16 °C til + 38°C
T +16 °C til + 43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskil-
tet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærk-
strømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Tekniske data
13
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
14 Skån miljøet
/