Facom V.580F Brugermanual

Mærke
Facom
Kategori
Elværktøj
Model
V.580F
Type
Brugermanual
UWAGA
Zachowaj tę instrukcję.
Po całkowitym zużyciu urządzenia należy je zdemontować na części i poddać procesowi recyklingu.
Referencja
Zabierak
kwadratowy
IIość
uderzeń
Zalecany
zakres
momentów
Maksy-
malny
moment
Pozom hałasu
dB(A)
Poziom
wibracji
‘‘ N.m N.m
ciśnienie moc
m/s
2
V.580F 1/4 - 7 - 27 27 87,8 100 3
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
Referencja Obroty
biegu
jalowego
Średnie
zużycie
powietrza
Ciśníenie
robocze
Waga Wymiary
obr/min l/min bar kg mm
V.580F 250 62 6,2 0,52 176x49x41
. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ:
- Wkład graniatkowy (brak śladów uderzeń, pęknięç
lub znacznych śladów zużycia).
. Używaç tylko nasadki i akcesoria przeznaczone do
kluczy udarowych
oraz urządzenia zabezpieczające
FACOM.
ADVARSEL!
INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION.
DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF VÆRKTØJET.
DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB.
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.
DK
IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET
• Dette værktøj skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes
i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler
for manuelle trykluftværktøjer.
• Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og
levetid for værktøjskomponenterne, skal værktøjet bruges ved et
maksimalt indgangslufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselss-
lange, der har en indvendig diameter på 10 mm.
• Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og lufttilførselsslangen
skal afmonteres før installation, afmontering eller justering af
tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesar-
bejde på værktøjet.
• Der må ikke bruges beskadigede, fl ossede eller nedslidte
luftslanger og tilbehør.
• Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte
størrelse og er sikkert monteret.
• Der skal altid bruges ren, tør luft ved et maksimalt lufttryk på
6,2 bar. Støv, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed
kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj.
• Værktøjer må ikke smøres med brændbare eller fl ygtige
væsker så som petroleum, dieselolie eller fl ybrændstof.
• Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater
skal udskiftes.
• Det anbefales af bruge en slangeafstiver.
Montering af kobling direkte på lufttilslutningen
gør værktøjet tungere og mindre håndterligt.
• Dette værktøj skal altid bruges med en lufttilførselsslange, der
har en indvendig diameter på 10 mm. For at opnå den bedst
mulige værktøjsydelse, skal koblingen på væggen være én
størrelse større end koblingen på værktøjet.
Koblingen tættest på værktøjet bør ikke være
mindre end den korrekte luftslanges størrelse.
BEMÆRK
Brug af reservedele, som ikke er originale FACOM produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og
kan gøre alle garantier ugyldige.
Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede FACOM servicecenter.
ANVENDELSE AF VÆRKTØJET
• Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller
vedligeholdelse af dette værktøj.
• Der skal altid bruges høreværn under betjening af dett værktøj.
• Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den
roterende ende af værktøjet.
• Under opstart og betjening af trykluftværktøjer, skal man
forsøge at forudse og være særdeles opmærksom over for
pludselige bevægelsesændringer.
• Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance
og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække
sig for langt under brug af dette værktøj. Der kan forekomme
voldsomme reaktionsmomenter ved eller under det anbefalede
lufttryk.
• Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt
gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være
skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet
bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende
fornemmelse i kroppen eller smerter.
Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages.
• Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af FACOM.
• Dette værktøj er ikke designet til brug i eksplosive
arbejdsmiljøer.
• Dette værktøj er ikke isoleret mod elektriske stød.
Świadectwo Zgodności CE
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, OŚWIADCZAMY
NA
WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT V.580F – GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4’’ Marki FACOM
- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 98/37/CE ZAŁĄCZNIKI I, II, III I V
- I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN 792-6
Kwiecień 2007 r.
Dyrektor ds. Jakości FACOM
NU-V.580F_0207.indd 26-27NU-V.580F_0207.indd 26-27 24/05/2007 15:46:0124/05/2007 15:46:01
ADVARSEL!
ADVARSELSMÆRKATER
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.
ADVARSEL!
Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under
betjening eller vedligeholdelse af værktøjet.
ADVARSEL!
Der skal altid bruges høreværn under betjening
af dette værktøj.
ADVARSEL!
Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration,
hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger
kan være skadelige for operatørens hænder og arme.
Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen
form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen
eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af
værktøjet genoptages.
ADVARSEL!
Værktøjet må ikke løftes i luftslangen.
ADVARSEL!
Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance
og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække
sig for langt under brug af dette værktøj.
ADVARSEL!
Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen
skal afmonteres før installation, afmontering eller
justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der
udføres vedligeholdelsesarbejde på værktøjet.
ADVARSEL!
Lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar under brug af
dette værktøj.
ADVARSEL!
Der må ikke bruges beskadigede, fl ossede eller
nedslidte luftslanger og tilbehør.
SMØRING
FACOM NS.557-04
Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse værktøjer. Vi anbefaler
følgende fi lter-, smøreanordnings- og reguleringsenhend: FACOM N.553D.
Efter hver 8. driftstime, skal luftslangen afmonteres og der skal sprøjtes
ca. 1-1/2 kubikcentimeter olie ind i tilslutningsbøsningen, medmindre der
anvendes luftledningssmøring.
For hver 48 driftstimer, eller som erfaringerne tilsiger det, skal proppen til
oliekammeret fjernes og oliekammeret i hammerværket fyldes med olie af
den anbefalede type FACOM NS.557-04.
IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET
BEMÆRK
DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES. MÅ IKKE DESTRUERES.
Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter
ud fra materialetypen, så de kan genbruges.
Reference Firkantdrev Slag/minut Anbefalet
moment
Maksimalt
moment
Lydniveau
dB(A)
Vibrationsniveau
‘‘ N.m N.m Tryk Effekt m/s
2
V.580F 1/4 - 7 - 27 27 87,8 100 3
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
Reference Hastighed
ubelastet
Gennemsnitligt
luftforbrug
Arbejdstryk Vægt Størrelse
omdr./min. l/min bar kg mm
V.580F 250 62 6,2 0,52 176x49x41
KONTROLLER FØR BRUG HVER GANG :
- Firkantens stand (ingen mærker, revner eller tydelig slitage).
Der må kun bruges krafttoppe og tilbehør til slagnøgler samt
velegnede sikkerhedsanordninger fra FACOM.
CE-overensstemmelseserklæring
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR,
AT PRODUKTET V.580F - 1/4’’ TRYKLUFT-SKRALDENØGLE af mærket FACOM
– ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I MASKINDIREKTIVET 98/37/EF BILAG I, II, III OG V
– OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN 792-6
April 2007
FACOM kvalitetschef
NU-V.580F_0207.indd 28-29NU-V.580F_0207.indd 28-29 24/05/2007 15:46:0224/05/2007 15:46:02
/