Ferm CDM1013 Brugermanual

Mærke
Ferm
Kategori
magtøvelser
Model
CDM1013
Type
Brugermanual
Ferm B.V. • P.O. Box 134 • 8280 AC Genemuiden NL Web: www.ferm.com 0211-28
Art.nr. 318540
FTC-1440N
UK
D
NL
F
S
SF
N
DK
E
I
H
CZ
RU
GR
USERS MANUAL 03
GEBRAUCHSANWEISUNG 07
GEBRUIKSAANWIJZING 11
MODE D’EMPLOI 15
BRUKSANVISNING 19
KÄYTTÖOHJE 23
BRUKSANVISNING 27
BRUGERVEJLEDNING 31
MANUAL DE INSTRUCTIONES 35
MANUALE UTILIZZATI 39
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 43
NÁVOD K POUŽITÍ 47
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà
51
O  55
UK Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
S Ändringar förbehålles
SF Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
E Reservado el derecho de
modificaciones technicas
P Reservado o direito a modificações
I Con reserva di modifiche
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
R äÓÏ·ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û
ÂÚ ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÛ ˛ ² ÔÓ‰ÛÍˆË˛.
èÓÁÚÓÏÛ ‚ ÚÂıÌ˘ÂÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÏÓ„ÛÚ ‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó
ۂ‰ÓÏÎÂÌËfl.
GR    
TR Değişiklikler mümkündür
OPPLADBAR BORMASKIN
I denne bruksanvisningen benyttes følgende symboler:
Henviser til mulig personskade, livsfare eller fare
for skader på maskinen hvis instruksene i denne
bruksanvisningen ikke overholdes.
Viser til elektrisk spenning.
Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk.
Sørg for å vite hvordan maskinen virker og hvordan den
skal betjenes. Vedlikehold maskinen i henhold til instruk-
sene, slik at den alltid virker som den skal. Oppbevar den-
ne bruksanvisningen og den vedlagte dokumentasjonen
ved maskinen.
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Overhold ved bruk av elektriske maskiner alltid de lokale
sikkerhetsforskriftene. Dette for å unngå brannfare, fare
for elektrisk støt og personskade. Les i tillegg til ne-
denstående instrukser også sikkerhetsforskriftene i det
vedlagte separate sikkerhetsheftet.
1. Ta ut batteriet!
Når elektroverktøyet ikke brukes, i forbindelse med
vedlikehold og når det skiftes verktøy som for eksem-
pel chuck eller bor.
2. Kontroller elektroverktøyet mht. eventuelle
skader!
Før elektroverktøyet tas i bruk igjen, for eksempel et-
ter oppladning av batteriet, kontrolleres omhyggelig
om alle deler funksjonerer korrekt og feilfritt. Kont-
roller om de bevegelige delene funksjonerer feilfritt
og ikke klemmer, og om deler har skade. Alle deler
skal være korrekt montert og oppfylle alle krav, slik at
elektroverktøyet funksjonerer feilfritt. Skadde deler
skal repareres eller skiftes korrekt av en kvalifisert
fagmann, med mindre det står noe annet i bruksanvis-
ningen. En ødelagt bryter skal skiftes på et autorisert
verksted. Hvis bryteren ikke kan slås på og av, må
elektroverktøyet ikke brukes.
VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR
BATTERILADER OG BATTERI
Ved berøring av syre på batteriet må syren straks vaskes
av med vann. Hvis syren kommer i øynene, må man skylle
øynene med vann og søke legehjelp.
1. Før bruk må bruksanvisningen og sikkerhetsforskrif-
tene for laderen og batteriet leses og forstås!
2. NB! Bruk kun den laderen og batteriet som fabrikan-
ten har levert, da det ellers er fare for ulykker.
3. Laderen, batteriet og elektroverktøyet skal beskyt-
tes mot fuktighet, som for eksempel regn og snø.
4. Før laderen brukes, må man kontrollere at alle lednin-
ger er korrekt tilsluttet.
5. Hvis det konstateres skade på ledninger, må laderen
ikke brukes mer. Den skadde ledningen må skiftes.
6. Når laderen ikke brukes, skal støpselet til strømfor-
syningen tas ut av stikkontakten. Støpselet må ikke tas
ut ved å trekke i ledningen.
7. Hvis laderen faller i gulvet eller på annen måte utset-
tes for mekanisk påvirkning, må den kontrolleres av
et autorisert verksted før den brukes igjen. Skadde
deler skal repareres.
8. Batteriet skal behandles forsiktig. Det må ikke falle og
må ikke utsettes for slag.
9. Man må ikke forsøke å reparere laderen eller batte-
riet selv. Reparasjoner skal alltid utføres av et autori-
sert verksted, da det ellers er fare for ulykker.
10. Før rengjøring eller vedlikehold av laderen eller bat-
teriet skal laderens støpsel tas ut av stikkontakten..
11. Batteriet må ikke lades hvis omgivelsestemperaturen
er under 10°C eller over 40°C.
12. Ventilasjonsåpningene på laderen må ikke være blok-
kert.
13. Batteriet må ikke kortsluttes.
Ved kortslutning oppstår det strøm med høy strøm-
styrke. Det kan resultere i at batteriet overopphe-
tes, begynner å brenne eller eksploderer. Dette kan føre til at
batteriet skades og/eller at brukeren kommer til skade.
Derfor:
1. må det ikke tilsluttes en ledning til batteripolene.
2. må man sørge for at det ikke er metallgjenstander
(spiker, clips, mynter etc.) i batteriet utgang.
3. må batteriet ikke utsettes for vann eller regn.
14. Et batteri som er skadet eller ikke lenger kan lades,
skal kastes på korrekt vis. Det må ikke kastes med
vanlig husholdningsavfall.
15. Batteriet må ikke kastes i ild eller vann, da det innebæ-
rer fare for eksplosjon!
Norsk
N
Ferm 27
VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for at maskinen ikke står under strøm, når der
udføres vedligeholdelsesarbejder på mekanikken.
Maskinerne fra Ferm er udviklet til at fungere lœnge uden
problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at
rengøre maskinen regelmœssigt og behandle den kor-
rekt, bidrager De til en lœngere levetid for maskinen.
RENGØRING
Rengør regelmœssigt maskinkappen med en blød klud,
helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshullerne er
fri for støv og snavs. Brug en blød klud, der er vœdet i sœ-
bevand til at fjerne hårdnakket snavs. Brug ingen opløs-
ningsmidler, så som benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den
slags stoffer beskadiger kunststofdelene.
SMØRING
Maskinen behøver ingen ekstra smøring.
FEJL
Kontakt Deres Ferm-forhandler, hvis der opstår fejl som
følge af slitage af en del.
Bagerst i denne brugsanvisning finder De en reservedel-
stegning med de reservedele, der kan bestilles.
MILJØ
For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en
solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af gen-
brugsmateriale. Genbrug derfor emballagen.
Når de udskifter Deres maskinen bør De tage den gamle
maskine med til Deres lokale Ferm-forhandler. Der vil
maskinen blive bearbejdet på miljøvenlig vis.
GARANTI
Lœs det separat vedlagte garantikort for garantibetingel-
serne.
Vi erklærer at under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overenstemmelse med følgende
normer eller normative dokumenter
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
i henhold til bestemmelserne i direktiverne:
98/37EØF, 73/23/EØF,
89/336/EØF
03-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
KONFORMITETSERKLÆRING
(
DK
)
34 Ferm
BETJENING
Følg altid sikkerhedsinstruktionerne og hold Dem til
de gældende forskrifter.
Hold maskinen godt fast og tryk boret med jævn kraft
i arbejdsstykket. Forcér ikke maskinen.
Anvend udelukkende bor, som endnu ikke har vist
tegn på slitage. Slidte bor har en negativ indflydelse på
maskinens effektivitet.
INDSTILLE HASTIGHED (Fig.D)
Maskinen har to forskellige borehastigheder.
Sæt valgkontakten til hastighed (3) på positionen ‘1'
for at kunne bore med lav hastighed.
Sæt valgkontakten til hastighed på positionen ‘2' for at
kunne bore med høj hastighed.
INDSTILLING AF KOBLING (Fig.E)
Maskinen har forskellige koblingstrin hvormed kraften til
at dreje skrue ud og ind kan bestemmes.
Sæt indstillingsringen til koblingen (4) på det ønskede
koblingstrin.
Vælg ved forvalg det lavest mulige trin for at bevæge
skruen. Vælg et højere koblingstrin, hvis motoren
slæber.
Skruer skrue fast og af
Sæt drejeretningskontakten (4) på positionen ‘R’ til at
skrue skruen fast.
Sæt drejeretningskontakten på positionen ‘L’ til at
skrue skruen af.
Bor
Drej indstillingsringen til koblingen (4) i borestilling.
Sørg for, at drejeretningskontakten (2) altid er i po-
sition ‘F’ under arbejdet.
TÆNDE/SLUKKE (Fig.F)
Tryk på tænd/slukkontakten (1). De kan regulere
maskinens omdrejninger med den måde, hvorpå kon-
takten trykkes ind.
Når afbryderen (1) slippes, stopper borepatronen
straks, og den fortsætter ikke med at rotere.
Skub drejeretningskontakten (2) ind i midten for at
blokere maskinen, når den er slået fra.
Læg maskinen først væk, når motoren er helt slukket. Læg
ikke maskinen på en støvet overflade. Støvdele kan træn-
ge ind i mekanikken.
OPLADE AKKUMULATORER (Fig.G)
Akkuladeren er udelukkende egnet til at oplade akkumu-
latorer af typen FTC-1440N.
Anbring akkumulatoren i akkuladeren som angivet på
tegningen.
Sæt stikket til ladeaggregatet i stikkontakten.
Det røde LED betyder ’Strøm til’, det gule blinkende
LED betyder, at opladeren lader.
Når den grønne lampe begynder at lyse, er batteriet
ladet op og klar til brug.
Akkuladeren må kun anvendes i tørre omgivelser
og ved en temperatur mellem 10 °C og
Batteriet til boremaskinen er ikke opladet fra fabrikken.
Før batteriet bruges for første gang, skal det oplades i ca.
5 – 7 timer, så det har fuld effekt.
Batteriets endelige kapacitet nås først efter 4 – 5 op- og
afladninger.
Ferm 33
TECHNISCHE DATEN
Spennung (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Spennung batterilader 230 V~
Frekvenz batterilader 50 Hz
Effekt. batteri 1.7 Ah (NiMH)
Oppladingstid 1 - 1,5 h
Antall borehastigheter 2
Turtall, ubelastet 0-400/0-1150/min
Kjokskapasitet Ø 0,8 - 10 mm
Borekapasitet tre 20 mm
Borekapasitet stål 10 mm
Borekapasitet aluminium 13 mm
Vekt 1,66 kg
Lpa (lydtrykk) 66,28 dB(A)
Vibrasjonsverdi < 2,5 m/s2
ELEKTRISK SIKKERHET
Kontroller alltid om batterispenningen er i overens-
stemmelse med verdien på typeskiltet.
Batterilader er dobbelt isolert i henhold til EN-
60335; det er derfor ikke nødvendig med jordledning.
Utskifting av ledninger og støpsler
Kast gamle ledninger og støpsler så snart de har blitt er-
stattet av nye. Det er farlig å stikke støpselet på en løs led-
ning i stikkontakter.
Bruk av skjøteledninger
Bruk utelukkende en godkjent skjøteledning som er eg-
net til maskinens effekt. Ledningene må ha et tverrsnitt på
minst 1,5 mm2. Hvis skjøteledningen sitter på en rull, må
den rulles helt ut.
PAKKENS INNHOLD
1 Trådløs bormaskin
1 Batteri
1 Batterilader
1 Koffert
2 Dobbeltsidige bits
1 Bruksanvisning
1 Garantikort
1 Sikkerhetsanvisninger
Kontroller at maskinen, løse deler og tilbehør ikke har
fått transportskader
PRODUKTINFORMASJON (Fig.A)
1 På/avbryter
2 Innstillingshjul for dreiemoment
3 Bryter for hastighetsinnstilling
4 Velger for høyre/venstregange
5 Kjoks
6 Batteri
MONTERING AV TILBEHØR
Ta alltid batteriet ut av maskinen før montering.
ISETTING OG UTTAK AV BOR (Fig.B)
I tillegg til bor kan også skrubits med sekskantet tange fes-
tes i maskinen.
Chucken løsnes ved å vri på del (5a) og holde del (5b)
fast.
Plasser boret med tangen i kjoksfestet.
Vri kjoksen skikkelig til slik at boret sitter godt fast.
Vri kjoksen åpen igjen når du skal skifte bor.
MONTERING OG DEMONTERING AV
BATTERIET (Fig.C)
Se til at velgeren for høyre/venstregange (2) står
i midtstilling for å unngå at maskinen kan slås på av van-
vare.
Batteriet skyves inn i bunnen av maskinen, til det klik-
kes fast. Etter at batteriet er satt inn, kan det dreies
helt rundt i fire trinn på 90º. Det er ikke nødvendig å ta
batteriet ut av maskinen for å gjøre dette. Se tegning.
Trykk på knappene (6) og ta batteriet ut av bunnen av
maskinen.
28 Ferm
BETJENING
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og respekter
de gjeldende forskriftene.
Hold maskinen godt fast og trykk boret med jevn kraft
inn i arbeidsstykket. Ikke forser maskinen.
Bruk bare bor som ennå ikke viser tegn på slitasje. Et
bor som er slitt, virker negativt inn på maskinens
effektivitet.
INNSTILLING AV HASTIGHETV (Fig.D)
Maskinen har to gir for ulike borehastigheter.
Still girvelgeren (3) i posisjon ‘1' for boring i lav hastig-
het.
Still girvelgeren i posisjon ‘2' for boring i høy hastig-
het.
INNSTILLING AV DREIEMOMENT (Fig.E)
Maskinen har forskjellige innstillinger for dreiemomen-
tet, slik at den kraften som skruene skal skrus inn og ut
med, kan bestemmes på forhånd.
Sett innstillingshjulet for dreiemomentet (4) i ønsket
posisjon.
Velg helst et så lavt dreiemoment som mulig for å be-
vege skruene. Still inn et høyere dreiemoment hvis
motoren skulle glippe.
Inn og utskruing av skruer
Sett velgeren for høyre/venstregang (2) i posisjon ‘R’
når du skal skru inn skruer.
Sett velgeren for høyre/venstregang i posisjon ‘L’ når
du skal skru ut skruer.
Boring
Vri innstillingshjulet for dreiemomentet (4) til posis-
jonen (R) for boring.
Se til at velgeren for høyre/venstregang (2) alltid
står i posisjon ‘F’ når du borer.
START OG STOPP (Fig.F)
Trykk inn på/avbryteren (1). Maskinens turtall regu-
leres ettersom du trykker lett eller kraftig på bryte-
ren. Med tiltakende trykk økes turtallet.
Når bryteren (1) slippes, stopper chucken straks, og
den fortsetter ikke å rotere.
Plasser velgeren for høyre/venstregange (2) i midt-
stilling for å blokkere maskinen når den er slått av.
Ikke legg maskinen fra deg før motoren har stoppet helt.
Maskinen må ikke legges på et støvete underlag. Støvde-
ler kan trenge inn i mekanismen.
LADING AV BATTERIER(Fig.G)
Batteriladeren av er kun egnet til å lade opp batterier av
typen FTC-1440N.
Plasser batteriet i batteriladeren slik det er vist på teg-
ningen.
Sett laderens støpsel i stikkontakten.
Den røde lampen viser at strømmen er på. Gul blin-
kende lampe viser at lading pågår.
Når den grønne lampen begynner å lyse, er batteriet
oppladet og klart til bruk.
Bruk bare batteriladeren i tørre omgivelser og ved
en temperatur mellom 10 °C og 40 °C.
Boremaskinens batteri er ikke oppladet ved levering. Før
batteriet brukes for første gang, må det lades i ca. 5 – 7 ti-
mer, slik at det får full effekt.
Batteriets endelige kapasitet oppnås først etter 4 – 5 opp-
og utladninger.
Ferm 29
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Spænding (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Spænding akkulader 230 V~
Frekvens akkulader 50 Hz
Kapacitet akkumulator. 1,7 Ah (NiMH)
Opladningstid 1 - 1,5 h
Antal borehastigheder 2
Omdrejningstal, uden last 0-400/0-1150/min
Borholder indtagskapacitet 0,8 - 10 mm
Borekapacitet træ 20 mm
Borekapacitet stål 10 mm
Borekapacitet aluminium 13 mm
Vægt 1,66 kg
Lpa (lydtryk) 66,28 dB(A)
Vibrationsværdi < 2,5 m/s2
ELEKTRISK SIKKERHED
Kontroller altid om netspœndingen svarer til vœr-
dien på typeskiltet.
Akkumulator er dobbeltisoleret i henhold til EN- 60335;
det er derfor ikke nødvendigt med en jordledning.
Ved udskiftning af ledninger og stik
Kasser gamle ledninger og stik, så snart de er skiftet ud
med nye. Det er farligt at sœtte et stik fra en løs ledning i
en stikkontakt.
Ved brug af forlœngerledninger
Brug udelukkende godkendte forlœn gerledninger, der
er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et
gennemsnit på mindst 1,5 mm2. Hvis forlœngerlednin-
gen sidder på en tromle, rulles ledningen helt af.
EMBALLAGENS INDHOLD
1 Ledningsfri boremaskine
1 Akkumulator
1 Akkulader
1 Sprøjtestøbt kasse
2 Dobbelte bits
1 Brugsanvisning
1 Garantikort
1 Sikkerhedsvejledning
Kontroller maskinen, løsdele og tilbehør for transports-
kade.
PRODUKTINFORMATION (Fig.A)
1 Til/frakontakt
2 Drejeretningskontakt
3 Hastighedskontakt
4 Indstillingsring til kobling
5 Borholder
6 Akkumulatordrejeretningskontakt
MONTAGE AF TILBEHØR
Tag altid akkumulatoren ud af maskinen før mon-
tage.
ISÆTNING OG UDTAGNING AF BOR (Fig.B)
Maskinen kan foruden bor også tage skruebits med et
sekskantet rør.
Borepatronen løsnes ved at dreje omløber (5a) og
fastholde blok (5b).
Anbring borets rør i borholderens indtag.
Drej borholderen stramt til, således at boret er klemt
fast.
Drej borholderen op igen, når du vil skifte bor.
ISÆTNING OG UDTAGNING AF
AKKUMULATOR (Fig.C)
Sørg for, at drejeretningskontakten (2) står i mellem-
ste position for at forhindre, at maskinen pludselig
sætter i gang.
Batteriet skydes ind i bunden af maskinen, til det
klikker fast. Når batteriet er sat på, kan det drejes hele
vejen rundt i fire trin af 90°. Det er ikke nødvendigt at
fjerne batteriet fra maskinen for at gøre dette. Se
tegning.
Tryk knapper (6) og tag batteriet ud af bunden af mas-
kinen.
32 Ferm
LEDNINGSFRI BOREMASKINE
I denne brugsanvisning anvendes de følgende piktogram-
mer :
Angiver risiko for legemensbe skadigelse, livsfare el-
ler maskinskade, hvis instruktionerne i denne brug-
sanvisning tilsidesœttes.
Angiver elektrisk spœnding.
Lœs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen ta-
ges i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og
betjening. Vedligehold maskinen i følge instruktionerne,
for at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne
brugsanvisning og den vedlagte dokumentation til maski-
nen.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Ved anvendelse af elektriske mas kiner skal man altid føl-
ge de lokalt gœldende sikkerhedsforskrifter i forbindelse
med brandfare, fare for elektrisk stød og legemensbeska-
digelse. Lœs udover de nedenstående instruktioner også
sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte sikker-
hedsfolder.
1. Tag batteriet ud!
Når elværktøjet ikke bruges, i forbindelse med vedli-
geholdelse og, når der skiftes værktøj som for eksem-
pel patron, bor.
2. Kontroller elværktøjet for eventuelle beska-
digelser!
Før elværktøjet tages i brug igen, for eksempel efter
opladning af batteriet, kontrolleres alle dele omhyg-
geligt for korrekt og fejlfri funktion. Kontroller, at de
bevægelige dele funktionerer fejlfrit og ikke klemmer,
og om dele er beskadigede. Alle dele skal være kor-
rekt monteret og opfylde alle betingelser med hen-
blik på elværktøjets fejlfri funktion. Beskadigede dele
skal repareres eller udskiftes korrekt af en kvalifice-
ret fagmand, såfremt der ikke nævnes andet i brugsan-
visningen. Hvis afbryder er beskadiget, skal den uds-
kiftes på et autoriseret værksted. Hvis afbryderen ik-
ke kan tænde og slukke, må elværktøjet ikke bruges.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR
LADEAGGREGAT OG BATTERI
Hvis man kommer i berøring med syre på batteriet, skal
syren straks vaskes af med vand. Hvis syren kommer i øj-
nene, skylles øjnene med vand, og der søges straks læge.
1. Før brug skal betjeningsvejledningen og sikkerheds-
forskrifterne for ladeaggregat og batteri læses og iagt-
tages!
2. N.B.! Brug kun det ladeaggregat og batteri, som fabri-
kanten har leveret, da der ellers er risiko for ulykker.
3. Ladeaggregat, batteri og elværktøj skal beskyttes
mod fugt, som for eksempel regn og sne.
4. Før ladeaggregatet bruges, skal man kontrollere, at
alle ledninger er korrekt tilsluttet.
5. Hvis der konstateres beskadigelse af ledninger, må la-
deaggregatet ikke længere bruges. Den beskadigede
ledning skal straks udskiftes.
6. Når ladeaggregatet ikke bruges, skal stikket til strøm-
forsyningen tages ud af stikkontakten. Stikket må ikke
tages ud ved at trække i netledningen.
7. Hvis ladeaggregatet falder på gulvet eller på anden
måde udsættes for mekanisk påvirkning, skal det
kontrolleres af et autoriseret værksted, før det må
bruges igen. Beskadigede dele skal repareres.
8. Batteriet skal behandles forsigtigt. Det må ikke tabes
og må ikke udsættes for slag.
9. Man må ikke selv forsøge at reparere ladeaggregatet
eller batteriet. Reparationer skal altid udføres af et
autoriseret værksted, da der ellers er risiko for ulyk-
ker.
10. Før rengøring eller vedligeholdelse af ladeaggregatet
eller batteriet skal stikket til ladeaggregatet tages ud
af stikkontakten.
11. Batteriet må ikke oplades, hvis omgivelsestempera-
turen er under 10°C eller over 40°C.
12. Ventilationsåbningerne på ladeaggregatet må ikke
være blokeret.
13. Batteriet må ikke kortsluttes.
I tilfælde af kortslutning opstår der strøm med høj
strømstyrke. Det kan resultere i, at batteriet overop-
hedes, bryder i brand eller eksploderer. Dette kan resultere i
beskadigelse af batteriet og/eller, at brugeren kommer til skade.
Derfor:
1. må der ikke tilsluttes en ledning til polerne på
batteriet.
2. skal man sørge for, at der ikke er metalgenstande (
nåle, clips, mønter etc.) i batteriets udgang.
3. må batteriet ikke udsættes for vand eller regn.
14. Et batteri, der er beskadiget eller ikke længere kan op-
lades, skal bortskaffes som farligt affald. Det må ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
15. Batteriet må ikke kastes i ild eller vand, da det indebæ-
rer risiko for eksplosion!
DK
Dansk
Ferm 31
VEDLIKEHOLD
Sørg for at maskinen er spenningsløs når det skal
utføres vedlikeholdsarbeid på de mekaniske delene.
Maskinene fra Ferm er konstruert slik at de kan fungere
uten problemer med et minimum av vedlikehold.
Hvis maskinen rengjøres regelmessig og behandles på
riktig måte, bidrar dette til å gi maskinen en lang levetid.
RENGJØRING
Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk klut, helst
etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri
for støv og skitt.
Hardnakket skitt fjernes med en myk klut som er fuktet
med såpevann. Bruk ikke løsemidler som bensin, alkohol,
ammoniakk o.kl. Slike stoffer skader kunststoffdelene.
SMØRING
Maskinen trenger ikke ekstra smøring.
FEIL
Hvis det skulle opptre en feil som følge av f.eks. slitasje på
en del, må man ta kontakt med den lokale Ferm-forhand-
leren.
Bakerst i denne bruksanvisningen finnes det en delteg-
ning med de deler som kan bestilles.
MILJØ
For å unngå transportskader leveres maskinen i solid em-
ballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt
av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til
å resirkulere emballasjen.
Lever gamle maskiner som blir byttet ut til den lokale
Ferm-forhandleren. Maskinen blir da behandlet på en
miljøvennlig måte.
GARANTI
Garantibetingelsene er å finne på det vedlagte garanti-
kortet.
Vi erklærer at det er under várt ansvar at
dette produkt er i overenstemmelse med følgende
standarder eller standard-dokumenter
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
i samsvar med reguleringer:
98/37EEC, 73/23/EEC
89/336EEC
frà 03-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD
(
N
)
30 Ferm
/