Widex (language pack 1) User Instructions

Mærke
Widex
Model
(language pack 1)
Type
User Instructions
VELKOMMEN
Tillykke med din nye streamingenhed.
Pakkens indhold − se illustration 1
1. Enhed
2. Mikro-USB-kabel
3. Monteringsbeslag med kabelholder
4. Optisk (Toslink) lydkabel
5. Renseserviet
6. Ekstra dobbeltklæbende tape til montering
7. Analogt lydkabel (minijack til telefon)
BEMÆRK
Læs denne brugsanvisning samt brugsanvisningen til dine høreapparater grundigt
igennem, inden du tager enheden i brug.
Påtænkt anvendelse
Denne enhed er beregnet til brug som lydtransmitter, der sender trådløst fra et fjern-
syn til de understøttede høreapparater.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs dette afsnit grundigt igennem, inden du tager enheden i brug.
Enheden skal være et sted, hvor børn under tre år ikke kan få fat i den.
Brug ikke enheden udendørs.
Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Kontakt høreklinikken, hvis du har
brug for at få den repareret.
Hold enheden væk fra direkte sollys, og placér den ikke tæt ved andet udstyr, der
kan opvarme den.
Fjernsynet eller USB-vægopladeren skal overholde IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.
Enheden skal opbevares og transporteres ved en temperatur mellem -20 °C og +55 °C
(-4 °F og 131 °F) og en relativ luftfugtighed mellem 10 % og 90 %.
Enheden er beregnet til at fungere inden for et temperaturområde mellem 0 °C (32
°F) og 45 °C (113 °F), et relativt fugtighedsområde mellem 10 % og 90 % og et atmo-
sfæriske trykområde mellem 500 og 1.500 mbar.
90
KOM GODT I GANG
Tilslutning af enheden til fjernsynet
Valgmulighed A: Brug af optisk kabel − se illustration 2
Det anbefales at bruge det optiske kabel (blåt) til at tilslutte enheden til fjernsynet, da
det giver den bedste lydkvalitet.
1. Fjern beskyttelseshætterne fra begge ender af det optiske kabel.
2. Tilslut det optisk kabel (blåt) til det tilsvarende stik "Optical IN" (blåt) på bagsiden
af enheden, og tilslut det derefter til stikket "Optical OUT" på bagsiden af fjernsy-
net.
BEMÆRK
Opbevar ikke enheden i en skuffe, da det kan forringe rækkevidden af transmissionen
− se illustration 9.
BEMÆRK
Når det optiske kabel anvendes til at tilslutte enheden til fjernsynet, understøttes føl-
gende digitale formater:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Det kan være nødvendigt at konfigurere fjernsyn, DVD-afspiller eller hjemmebio-
graf for at vælge et af de understøttede lydformater. Bemærk, at enheden mulig-
vis ikke kan streame lyd fra ikke-understøttede lydformater.
Valgmulighed B: Brug af analogt lydkabel − se illustration 3
Du kan også bruge det analoge kabel til at tilslutte enheden til fjernsynet. Det gøres
ved at følge nedenstående trin:
1. Sæt stikket (lilla) på det analoge kabel i stikket på bagsiden af enheden.
2. Tilslut derefter det analoge lydkabel til de tilsvarende stik på bagsiden af fjernsy-
net.
BEMÆRK
Brug enten det optiske kabel eller det analoge kabel til at tilslutte enheden til fjernsy-
net. Du behøver ikke at bruge begge.
BEMÆRK
Hvis begge kabler er tilsluttet, vil enheden altid vælge kilden fra den optiske tilslut-
ning.
Aktivering af enheden
Enheden aktiveres ved først at tilslutte den ene ende af mikro-USB-kablet til enheden
og derefter tilslutte den anden ende til USB-stikket på bagsiden af fjernsynet.
Tænd derefter for fjernsynet.
91
BEMÆRK
Hvis fjernsynet ikke har et USB-stik, kan du bruge en standard USB-vægoplader (medføl-
ger ikke). Vægopladeren skal levere en strømstyrke på mindst 500 mA (2,5 W).
Opsætning af enheden til et eller to høreapparater − se illustration
5
Du kan sætte enheden op efter behov ved hjælp af slideren i bunden af den. Hvis du
bruger ét høreapparat, så vælg indstillingen monaural, og hvis du bruger to, så vælg
indstillingen binaural.
Monolyd
Stereolyd
Parring af enheden med høreapparaterne − se illustration 6
Du skal parre enheden med høreapparaterne, før du begynder at streame lyd fra
fjernsynet. Dette gøres på følgende måde:
1. Aktivér enheden ved at tænde for fjernsynet (se illustration 4) eller se afsnittet
"Aktivering af enheden".
2. Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteriskuffen.
3. Ved parring skal høreapparaterne holdes inden for enhedens rækkevidde (1-2 m).
4. Høreapparaterne afspiller en tone, der bekræfter, at de er blevet parret med en-
heden.
BEMÆRK
Høreapparaterne er kun i parringsindstilling i 3 minutter, efter at du har genstartet
dem. Du skal muligvis genstarte dem igen, hvis du ikke fik dem parret i tide.
BEMÆRK
Enheden kan bruges til at streame lyd til mere end én bruger ad gangen. Hvis du har
brug for denne mulighed, skal du blot følge samme parringsprocedure som ovenfor.
Fjernelse af parring
Du kan kun fjerne en parring med appen. Det gøres ved at følge nedenstående trin:
1. Åbn programmet TV PLAY på appen, og gå derefter ind i Lydmenuen (Sound
Menu).
2. Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne af Lydmenuen.
3. Tryk på knappen for sletning af parring (Delete pairing), og accepter sletning af
parring.
92
BRUG AF ENHEDEN SAMMEN MED APPEN − SE
ILLUSTRATION 7
Brug af enheden
Når enheden er blevet parret med høreapparaterne, er den klar til brug sammen med
appen. For at begynde at lytte til fjernsynet skal du gøre følgende:
1. Kontrollér først, at høreapparaterne er parret med telefonen.
2. Åbn appen, og vælg TV-lytteprogrammet. Du begynder at lytte til lyden fra fjern-
synet.
3. For at stoppe med at lytte til lyden fra fjernsynet skal du blot skifte til et andet
lytteprogram.
BEMÆRK
Første gang du bruger appen efter parring af høreapparaterne med enheden, vises en
hjælpetekst på skærmen, som fortæller dig, at der er tilføjet et TV PLAY program til
din programliste. Denne meddelelse forsvinder, så snart du trykker et vilkårligt sted på
skærmen.
BEMÆRK
Hvis du ikke kan se TV PLAY programikonet på appen, er enheden og høreapparaterne
ikke parret korrekt.
Regulering af fjernsynets lydstyrke
Du kan nemt regulere fjernsynets eller høreapparaternes lydstyrke ved hjælp af slider-
ne for lydstyrke på appens skærm.
BEMÆRK
Hvis du ønsker at fokusere på lyden fra fjernsynet og ikke lytte til de omgivende lyde, kan
du bruge funktionen HA-mik Fra (Room Off) fra appen.
Telefonopkald, mens enheden er i brug
Hvis du har en iPhone, skal du blot besvare indgående opkald, som du plejer på din
telefon.
Hvis du har en Android-smartphone, skal du bruge en COM-DEX for at opretholde te-
lefonsamtaler, mens enheden er i brug. Når du modtager et opkald, skal du gøre føl-
gende:
1. Accepter opkaldet ved at trykke på knappen på COM-DEX.
BEMÆRK
Hvis telefonopkaldet ikke streames til høreapparaterne, så prøv at skifte til et andet
lytteprogram ved hjælp af appen.
93
VALGFRIT: FASTGØRELSE AF ENHEDEN TIL BAGSIDEN
AF FJERNSYNET − SE ILLUSTRATION 8
For at fastgøre enheden til et af de øverste hjørner på fjernsynet, skal du følge neden-
stående trin omhyggeligt:
1. Rengør overfladen på bagsiden af fjernsynet med renseservietten. Lad overfladen
tørre nogle få sekunder.
2. Fjern tapens beskyttende film på monteringsbeslaget.
3. Tryk tapen på monteringsbeslaget fast på bagsiden af fjernsynet. Tryk i 5 sekun-
der.
4. Træk kablerne gennem kabelholderen på monteringsbeslaget.
5. Skyd enheden ind i monteringsbeslaget, og fastgør kablerne med kabelfastgøre-
ren.
BEMÆRK
Enheden må ikke fastgøres direkte på fjernsynets ventilationssystem. Placeringen af
ventilationssystemet afhænger af, hvilket fjernsyn du har.
BEMÆRK
Opbevar ikke enheden i en skuffe, da dette kan have en negativ indvirkning på den
trådløse datatransmission − se illustration 9.
BEMÆRK
Længere transmissionsrækkevidde sikres ved at have enheden inden for synsvidde.
94
FLERE OPLYSNINGER
Vedligeholdelse
Rengør enheden med en blød, tør klud, eller støvsug den med et blødt mundstykke.
BEMÆRK
Enheden må ikke vaskes og aldrig lægges i vand eller andre væsker.
Lysdioder
Lysdiode BETYDNING
Fadende hvidt lys Det ser du først gang, du tænder for enheden, eller
efter en nulstilling
Et blåt blink for hvert høreap-
parat
Enheden sender parringsoplysninger til høreappara-
terne
Fadende blåt lys Med et kort tryk på nulstillingsknappen vil lysdioden
blinke blåt og streamingen stoppe i 30 sekunder. Det
påvirker ikke enheden
Fadende grønt lys Enheden er tændt, men streamer ikke
Konstant grønt lys Enheden er tændt og streamer
Blinkende rødt lys Ukendt lydformat
Fadende rødt lys Enheden er overophedet. Lad enheden køle af inden
brug
Dette lysdiodemønster kan også ses, hvis USB-kablet
ikke leverer tilstrækkelig strøm til enheden
Konstant rødt lys Enheden virker ikke. Kontakt høreklinikken
Nulstilling af enheden
På bagsiden af enheden er der en knap, der kan bruges til nulstille enheden ved at
trykke på den i 5 sekunder. På den måde genstartes og fjernes eventuelle eksisteren-
de parringer fra enheden.
BEMÆRK
Hvis du nulstiller enheden, skal høreapparaterne parres med enheden igen.
Fejlfinding
Disse sider indeholder rådgivning om, hvad du skal gøre, hvis enheden holder op med
at fungere, eller hvis den ikke fungerer som forventet. Hvis problemet stadig er til
stede, så kontakt høreklinikken.
95
Problem Mulig årsag Løsning
Der er ingen lyd fra fjernsy-
net i høreapparaterne
a. Høreapparaterne og en-
heden er ikke parret
b. Enheden er ikke sluttet
korrekt til fjernsynet
c. Lydkilden er ikke tændt
d. Batterierne til høreappa-
raterne er næsten flade
e. Høreapparaterne er ikke i
programmet TV PLAY
f. Lydstyrken er for svag
a. Par enheden og høreap-
paraterne
b. Kontrollér, at enheden er
sluttet korrekt til fjernsynet
c. Tænd for lydkilden
d. Udskift batterierne i hø-
reapparaterne
e. Vælg programmet TV
PLAY på appen
f. Skru op for lyden på ap-
pen
Andre kan ikke høre lyden
fra fjernsynet
a. Du har tilsluttet enheden
til hovedtelefonstikket
a1. Tilslut det analoge kabel
som beskrevet i kapitlet Til-
slutning
a2. Brug en anden udgang
på fjernsynet
a3. Kontrollér lydindstillin-
gerne på fjernsynet, og ind-
stil højttalerne til parallel
brug
Jeg kan kun høre lyd i ét
høreapparat
a. Batteriet i det andet hø-
reapparatet er fladt
b. Kun ét høreapparat er
blevet parret med enheden
a. Udskift batteriet i høre-
apparatet
b. Foretag en ny parring
Jeg har tilsluttet det optiske
kabel til fjernsynet, men der
er ingen lyd i høreappara-
terne
a. Fjernsynet er ikke konfi-
gureret til at sende lyd via
det optiske udgangsstik
a. Kontrollér indstillingerne
for fjernsynets audioud-
gang (avancerede indstillin-
ger)
Jeg har tilsluttet det analo-
ge kabel til fjernsynet, men
der er ingen lyd i høreappa-
raterne
De analoge stik på fjernsy-
net er kun lydindgange
a. Brug det optiske kabel,
der følger med enheden
b. Brug et mini-jackstik til
mini-jackkablet og hoved-
telefonstikket på fjernsynet
c. Fjernsynet er muligvis ik-
ke kompatibelt med enhe-
den
96
Problem Mulig årsag Løsning
Lydstyrken er ikke behage-
lig
a. Reguler lydstyrken ved
hjælp af appen eller en
fjernbetjening
b. Kontrollér de avancerede
indstillinger på fjernsynet
for at se indstillingerne for
lydstyrke
Lyden fra fjernsynet i høre-
apparaterne er afbrudt i ét
eller begge høreapparater
a. Enheden er placeret i en
skuffe eller bag en væg
b. Enheden er uden for
rækkevidde
c. Der er interferens fra an-
dre kilder til radiotransmis-
sion
a. Placér enheden inden for
synsvidde
b. Placér enheden inden for
rækkevidden
c. Flyt væk fra andre kilder
til radiotransmission
Lysdioden blinker rødt, og
der er ingen lyd i høreappa-
raterne
a. Enheden er overophedet
b. Fjernsynet kan ikke leve-
re tilstrækkelig strøm til en-
heden
a. Hold enheden væk fra
sollys. Må ikke placeres i en
skuffe og skal holdes væk
fra fjernsynets ventilations-
system på bagsiden
b. Afbryd andet udstyr, der
er tilsluttet fjernsynet via
USB, eller tilslut enheden til
stikkontakten
Hvis problemet stadig er til stede, så kontakt høreklinikken.
97
REGULATORISK INFORMATION
EU-direktiver
Direktiv 2014/53/EU
Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr WIDEX TV PLAY over-
holder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
WIDEX TV PLAY indeholder radiosendere, der opererer ved: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen i henhold til 2014/53/EU kan findes under:
http:global.widex.com/doc
N26346
Oplysninger om kassering
Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige hus-
holdningsaffald.
Høreapparater, batterier og tilbehør til høreapparater skal bortskaffes på steder, der
er tiltænkt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, eller afleveres til din høreklinik til
sikker bortskaffelse.
98
SYMBOLER
Symboler, som ofte anvendes af på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til
medicinsk udstyr
Symbol Titel/beskrivelse
Producent
Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har pro-
duceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også.
Katalognummer
Produktets katalognummer (varenummer).
Se brugsanvisningen
Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholds-
regler) og skal læses, inden produktet tages i brug.
Advarsel
Tekst markeret med et advarselssymbol skal læses, inden produktet tages i
brug.
WEEE-mærke
"Må ikke kasseres som almindeligt affald". Når produktet skal kasseres, skal det
sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elek-
trisk og elektronisk udstyr for at minimere risikoen for miljøet og for menneskers
sundhed som følge af tilstedeværelsen af farlige stoffer.
CE-mærke
Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket udstyr.
RCM-mærke
Produktet overholder de gældende elektriske sikkerhedskrav og regulatoriske krav til
EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand.
Interferens
Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheden af produktet.
99
INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER
EU-direktiver
Direktiv 2014/53/EU
Widex A/S erklærer herved at denne WIDEX TV PLAY er i overensstemmelse med de
vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.
WIDEX TV PLAY inneholder radiosendere som opererer på: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
En kopi av samsvarserklæringen iht. 2014/53/EU finnes på:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informasjon om kassering
Ikke kast høreapparater, høreapparattilbehør og batterier sammen med vanlig hus-
holdningsavfall.
Høreapparater, batterier og høreapparattilbehør skal leveres på avfallsstasjoner som
er beregnet for elektrisk og elektronisk avfall, eller returneres til hørselsspesialisten.
108
VELKOMIN(N)
Til hamingju með nýja straumspilunartækið þitt.
Innihald pakkans - sjá mynd 1
1. Tæki
2. Micro USB-snúra
3. Festing með snúruhaldara
4. Ljósleiðarasnúra (Toslink)
5. Pakki með hreinsiklútum
6. Aukabirgðir af tvöföldu límbandi til festingar
7. Hliðræn hljóðsnúra (smátengi)
Lestu þennan bækling og notkunarleiðbeiningarnar fyrir heyrnartækin þín vandlega
áður en þú byrjar að nota tækið.
Fyrirhuguð notkun
Þetta tæki er hugsað sem þráðlaus hljóðsendir úr sjónvarpi í studdar gerðir heyrnar-
tækja.
Mikilvægar öryggisupplýsingar
Lesið þennan hluta vandlega áður en byrjað er að nota tækið.
Geymist þar sem börn yngri en þriggja ára ná ekki til.
Ekki skal nota tækið utandyra.
Ekki skal reyna að opna eða gera við tækið upp á eigin spýtur. Hafa skal samband
við heyrnarsérfræðing ef nauðsynlegt er að láta gera við tækið.
Halda skal tækinu frá beinu sólarljósi og ekki hafa það nálægt öðrum búnaði sem
gæti hitað það.
Sjónvarpið eða USB-hleðslutækið verða að samræmast IEC 60601-1, IEC 60950-1,
IEC 62368-1 eða sambærilegum öryggisstöðlum.
Tækið ætti að geyma og flytja við hitastig á milli -20° og +55°C og rakastigið (rH)
10%-90%.
Tækið er hannað til notkunar við hita-, raka- og loftþrýstingsstig sem nemur 0°C til
45°C, 10%-90% rH og 500 til 1500 mbör.
121
HAFIST HANDA
Tækið tengt við sjónvarp
Valkostur A: notkun ljósleiðarasnúru - sjá mynd 2
Fyrir hljóðtengingu er mælt með að tækið sé tengt við sjónvarp með ljósleiðarasnúru
(blá) þar sem það veitir bestu hljómgæðin.
1. Fjarlægið hlífðarhetturnar af báðum endum ljósleiðarasnúrunnar.
2. Setjið ljósleiðarasnúruna (blá) í samsvarandi (bláa) „ljósleiðari INN“ innstungu
(„Optical IN“) aftan á tækinu og svo í „ljósleiðari ÚT“ innstungu („Optical OUT“)
aftan á sjónvarpinu.
Ekki skal geyma tækið í skúffu þar sem það gæti truflað drægi þess - sjá mynd 9.
Þegar ljósleiðarasnúra er notuð til að tengja tækið við sjónvarp eru eftirfarandi sta-
frænu hljóðsnið studd:
Stafrænt víðóma (PCM)
Dolby Audio™
Það gæti reynst nauðsynlegt að stilla sjónvarpið, DVD-spilarann eða heimabíóið til
að velja eitt af studdu hljóðsniðunum. Athugið að ekki er víst að tækið geti
straumspilað hljóð á óstuddu hljóðsniði.
Valkostur B: notkun hliðrænnar hljóðsnúru - sjá mynd 3
Einnig er hægt að tengja tækið við sjónvarp með hliðrænni snúru. Fylgið eftirfarandi
skrefum:
1. Stingið tengi (fjólublátt) hliðrænu snúrunnar í innstunguna aftan á tækinu.
2. Stingið svo hliðrænu hljóðsnúrunni í samsvarandi innstungur aftan á tækinu.
Nota skal annaðhvort ljósleiðara eða hliðræna snúru til að tengja tækið við sjónvarp.
Ekki er þörf á að nota bæði.
Ef báðar snúrurnar eru tengdar velur tækið ávallt tengingu um ljósleiðarasnúru.
Kveikt á tækinu
Til að kveikja á tækinu skal tengja micro USB-snúruna við tækið og setja svo hinn enda
hennar í USB-innstunguna aftan á sjónvarpinu.
Kveikið því næst á sjónvarpinu.
Ef sjónvarpið er ekki með USB-tengi skal nota hefðbundið USB-hleðslutæki (ekki innifalið).
Hleðslutækið ætti að veita minnst 500 mA (2,5 W) af afli.
122
Tækið sett upp fyrir eitt eða tvö heyrnartæki - sjá mynd 5
Þú getur stillt tækið eins og þú þarft með því að nota sleðann neðst á tækinu. Ef þú ert
með eitt heyrnartæki skaltu velja stillingu fyrir annað eyrað (monaural) og stillingu
fyrir bæði eyru (binaural) ef þú notar tvö heyrnartæki.
Einóma hljóð
Víðóma hljóð
Pörun tækisins við heyrnartækin - sjá mynd 6
Þú þarft að para tækið og heyrnartækin áður en hægt er að straumspila hljóð úr sjón-
varpinu. Gerðu eftirfarandi:
1. Kveiktu á tækinu með því að kveikja á sjónvarpinu (sjá mynd 4) eða skoðaðu kaf-
lann „Kveikt á tækinu“.
2. Endurræstu heyrnartækin með því að opna rafhlöðuhólfið og loka því aftur.
3. Haltu heyrnartækjunum í drægi við tækið á meðan verið er að para tækin saman
(1-2 metrar).
4. Heyrnartækin spila hljóð þegar þau hafa verið pöruð við tækið.
Heyrnartækin eru eingöngu í pörunarstillingu í þrjár mínútur eftir að þau eru endur-
ræst. Þú gætir þurft að endurræsa þau aftur ef þau voru ekki pöruð innan þess tíma.
Hægt er að nota tækið til að straumspila hljóð til fleiri en eins notanda samtímis. Til að
nota þennan möguleika skaltu fylgja sama pörunarferli og lýst er að ofan.
Pörun
Eingöngu er hægt að fjarlægja pörun með forritinu. Fylgið eftirfarandi skrefum:
1. Opnið TV PLAY-kerfið í forritinu og farið í hljóðvalmyndina.
2. Ýtið á punktana þrjá efst í hægra horni hljóðvalmyndarinnar.
3. Ýtið á hnappinn „Delete pairing“ (eyða pörun) og samþykkið að eyða pörun.
123
VALFRJÁLST: FESTING TÆKISINS AFTAN Á SJÓNVARP -
SJÁ MYND 8
Til að festa tækið á annað ef efri hornum sjónvarpsins skaltu fylgja þessum skrefum
vandlega:
1. Hreinsaðu yfirborðið á bakhlið sjónvarpsins með hreinsiklútunum. Láttu yfirborðið
þorna í nokkrar sekúndur.
2. Fjarlægðu varnarfilmuna af límbandi festingarinnar.
3. Ýttu límbandi festingarinnar aftan á sjónvarpið og þrýstu á það í fimm sekúndur.
4. Dragðu snúrurnar í gegnum snúruhaldarann á festingunni.
5. Renndu tækinu í festinguna og festu snúrurnar með snúrufestingum.
Ekki festa tækið beint yfir loftræstiop sjónvarpsins. Staðsetning loftræstiopa er mis-
munandi eftir sjónvarpstegundum.
Ekki skal geyma tækið í skúffu þar sem það gæti truflað þráðlausan gagnaflutning - sjá
mynd 9.
Fyrir aukið drægi skal halda tækinu í sjónmáli.
125
FREKARI UPPLÝSINGAR
Viðhald
Hreinsaðu tækið með mjúkum, þurrum klúti eða ryksugaðu það með mjúkum stút.
Ekki skal þvo tækið og aldrei skal dýfa því í vatn eða annan vökva.
LED-ljós
LED-ljós MERKING
Dauft hvítt ljós Þú munt sjá þetta í fyrsta skipti sem þú kveikir á tæk-
inu eða eftir endurstillingu
Eitt blátt blikk fyrir hvort
heyrnartæki
Tækið er að senda upplýsingar um pörun í heyrnar-
tækin þín
Dauft blátt ljós Ef þú ýtir stutt á endurstillingarhnappinn mun blátt
LED-ljós blikka og straumspilun stöðvast í 30 sek-
úndur. Þetta mun ekki hafa nein áhrif á tækið
Dauft grænt ljós Kveikt er á tækinu en straumspilun er ekki í gangi
Stöðugt grænt ljós Kveikt er á tækinu og straumspilun er í gangi
Blikkandi rautt ljós Óþekkt hljóðsnið
Dauft rautt ljós Tækið hefur ofhitnað. Leyfðu tækinu að kólna áður
en það er notað
Þessi LED-lýsing getur einnig birst ef tækið fær ekki
nægt rafmagn um USB-snúru
Stöðugt rautt ljós Tækið virkar ekki. Hafðu samband við heyrnarsér-
fræðinginn þinn
Endurstilling tækis
Aftan á tækinu er hnappur. Þú getur notað þennan hnapp til að endurstilla tækið með
því að halda honum inni í fimm sekúndur. Þá er tækið endurræst og öllum pörunum er
eytt.
Ef þú endurstillir tækið verður þú að para heyrnartækin aftur við það.
Bilanagreining
Á þessum blaðsíðum eru ráðleggingar um hvað skal gera ef tækið hættir að virka eða
ef það virkar ekki sem skyldi. Hafðu samband við heyrnarsérfræðinginn þinn ef vand-
amálið er viðvarandi.
126
Vandamál Möguleg orsök Lausn
Truflanir eru á sjónvarps-
hljóðum í einu eða báðum
heyrnartækjunum mínum
a. Tækið hefur verið sett í
skúffu eða er handan við
vegg
b. Tækið er utan drægis
c. Truflunin er af völdum
annarra útvarpsbylgja
a. Hafðu tækið í sjónmáli
b. Hafðu tækið innan dræg-
is
c. Færðu tækið frá öðrum
tækjum sem senda frá sér
útvarpsbylgjur
LED-ljósið blikkar með
rauðum lit og ekkert hljóð
heyrist í heyrnartækjunum
a. Tækið hefur ofhitnað
b. Sjónvarpið getur ekki
veitt nægu rafmagni til
tækisins
a. Hafðu tækið fjarri sólar-
ljósi. Ekki setja það í skúffu
og haldið því fjarri loftræst-
ingarkerfinu aftan á sjón-
varpinu
b. Aftengdu önnur tæki sem
eru tengd við sjónvarpið
með USB-snúru eða tengdu
tækið við rafmagnsinn-
stungu
Hafðu samband við heyrnarsérfræðinginn þinn ef vandamálið er viðvarandi.
128
/