Honeywell HCF 82 Brugervejledning

Mærke
Honeywell
Kategori
fitness, gymnastik
Model
HCF 82
Type
Brugervejledning
Oversigt
27
Indhold
1. Oversigt............................................................... 27
1.1. Anvendelse.......................................................... 27
1.2. Forskelle mellem HCW 82 og HCF 82 ............... 27
1.3. Leveringens omfang............................................ 27
2. Ibrugtagning ........................................................ 27
2.1. Teach-in .............................................................. 28
2.1.1. Tilknytning til etageregulering.............................. 28
2.1.2. Tilknytning til Hometronic Manager HCM 200D... 28
2.1.3. Indstilling af HCF 82 til frostbeskyttelse............... 28
2.1.4. Mislykket Teach-in............................................... 28
2.2. Montering ............................................................ 28
3. Særlige egenskaber ved HCW 82 ....................... 29
3.1. Betjening ............................................................. 29
3.2. Begrænsning af indstillingsområde ..................... 29
3.3. Anvendelse med ekstern strømkilde ................... 29
3.4. Installation af en rudekontakt............................... 30
4. Batteriskift............................................................ 30
5. Kontrol af signalstyrke......................................... 30
6. Problemløsning ................................................... 30
7. Tekniske data...................................................... 30
8. WEEE-direktivet 2002/96/EF om elektrisk og
elektronisk udstyr ................................................ 30
1. Oversigt
Rumenhederne HCW 82/HCF 82 anvendes til intelligent
rumtemperaturregulering. Rumtemperaturføleren HCF 82
måler rumtemperaturen og sender måleværdierne til andre
enheder.
HCW 82 måler rumtemperaturen og muliggør desuden
regulering af den nominelle rumtemperaturværdi.
1.1. Anvendelse
Enhederne overfører dataene med 868,3 MHz. Dataene kan
modtages af andre enheder såsom etageregulering
HCE 80/HCC 80/HCE 80R/HCC 80R eller Hometronic
Manager HCM 200D.
Dette giver et bredt anvendelsesområde – fra
temperaturregulering i et enkelt rum til frostbeskyttelse.
1.2. Forskelle mellem HCW 82 og
HCF 82
HCW 82 har ud over samme funktioner som HCF 82
desuden følgende:
Mulighed for tilslutning af en ekstern strømforsyning
(se "Anvendelse med ekstern strømkilde", side 29).
Mulighed for tilslutning af en rudekontakt
(se "Installation af en rudekontakt", side 30).
Indstillingshjul til direkte indstilling af den nominelle
rumtemperatur.
Indstillingsområdet er ± 12 °C, med udgangspunkt i
grundværdien 20 °C (til position 0).
1.3. Leveringens omfang
1 HCW 82/HCF 82
2 Mignon-batterier
2. Ibrugtagning
ADVARSEL
Utilstrækkelig dataoverførsel!
Forstyrrelse af radiomodtageren i
enheden forårsaget af metalliske
genstande eller andet udstyr, der
udsender eller modtager radiosignaler.
Sørg for at holde tilstrækkelig afstand
til metalliske genstande.
Monter apparatet mindst 1 m fra
radioudstyr såsom trådløse
hovedtelefoner, trådløse DECT-
telefoner etc.
Vælg et andet monteringssted i
tilfælde af vedvarende radiostøj.
1
2
Figur 1: Afmonter kabinettet
Afmonter rumtemperaturfølerens kabinet (se Figur 1).
Figur 2: Batteriernes polforbindelser og sendeknap
Ilæg de medfølgende Mignon-batterier, og sørg for at de
vender korrekt (se Figur 2).
Når den røde lysdiode på HCW 82/HCF 82 blinker, skal
batterierne udskiftes (se "Batteriskift", side 30).
Fjernreguleringen HCW 82 kan også bruges
sammen med en ekstern strømkilde i stedet for
batterier. Oplysninger herom finder du i afsnittet
"Anvendelse med ekstern strømkilde", side 29.
Læg rumtemperaturføleren på det planlagte
monteringssted, men foretag endnu ikke monteringen.
Tildel HCW 82/HCF 82 den ønskede temperaturzone (se
"Teach-in").
rød l
y
sdiode
Sendeknap
Ibrugtagning
28
2.1. Teach-in
2.1.1. Tilknytning til etageregulering
For at knytte HCW 82/HCF 82 til en temperaturzone skal du
følge instruktionerne i kapitlet "Ibrugtagning" i monterings-
vejledningen til "Etageregulering HCE 80/HCE 80R/HCC 80/
HCC 80R".
2.1.2. Tilknytning til Hometronic Manager
HCM 200D
For at knytte HCW 82/HCF 82 til en temperaturzone skal du
følge instruktionerne i kapitlet "Installation af HCW 82/HCF
82 og rumtilknytning" i betjeningsvejledningen til Hometronic
Manager HCM 200D.
2.1.3. Indstilling af HCF 82 til
frostbeskyttelse
HCW 82/HCF 82 kan kun knyttes til Hometronic
Manager som frostbeskyttelsesføler, hvis
enhedskontakten HS 30 anvendes til
kedelforespørgsel.
Sådan tilknyttes HCF 82 som frostbeskyttelsesføler:
Tryk på indlæsningsknappen.
Hometronic Manager befinder
sig i menuen "Settings".
INSTALLATION
DE-INSTALLATION
DAYLIGHT SAVING TIME
SENSOR FUNCTION
Vælg menuen "Installation".
Vælg menuen "Boiler request".
Drej på indlæsningsknappen,
indtil "Frost protec. sensor" er
markeret.
SWITCHING MODULE
FROST PROTEC.
SENSOR
Tryk på indlæsningsknappen.
Markøren blinker ud for "Frost protec. sensor".
Hometronic Manager er klar til at modtage data fra
føleren.
Aktivér Teach-in inden for 4 minutter ved at trykke på
sendeknappen på rumtemperaturføleren (se Figur 2,
sendeknap).
Når Teach-in er gennemført vises en asterisk (*) ud for
"Frost protec. sensor" på Hometronic Manager.
Rumtemperaturføleren er knyttet til Hometronic Manager
som frostbeskyttelsesføler.
Oplysninger om, hvordan du aflæser
måledataene fra rumtemperaturføleren på
Hometronic Manager eller tilpasser
toleranceværdien for frostbeskyttelsen, kan du
læse i betjeningsvejledningen til Hometronic
Manager.
2.1.4. Mislykket Teach-in
Hvis Teach-in-processen mislykkes:
Bedre overførselsbetingelser (se nedenfor).
Gentagelse af Teach-in-processen.
Bedre overførselsbetingelser
Ved valg af anvendelsessted for hver enkelt enhed er det
vigtigt at holde en afstand på mindst 1 m til radioudstyr
såsom trådløse hovedtelefoner, trådløse DECT-telefoner
etc.
Installer ikke enhederne oven over metalliske vægkon-
takter, og sørg for, at der er en afstand på mindst 30 cm fra
afdækningen af varmekilden.
Vælg i modsat fald et andet sted at montere
rumtemperaturføleren.
2.2. Montering
Tag batterierne ud.
Markér borehullerne efter boreskabelonen (se Figur 3).
Figur 3: Boreskabelon (angivelser i mm)
Bor hullerne.
Skru rumtemperaturføleren på.
Læg batterierne i igen.
Sæt kabinettet på foroven, og
bring det i indgreb forneden (se
Figur 4).
Figur 4: Sæt kabinettet på
Særlige egenskaber ved HCW 82
29
3. Særlige egenskaber ved
HCW 82
3.1. Betjening
Den nominelle rumtemperatur er nem at indstille på
fjernreguleringen HCW 82 ved hjælp af et indstillingshjul.
Indstillingsområdet er ± 12 °C, med udgangspunkt i grund-
værdien 20 °C (til position 0).
Figur 5: HCW 82
Vælg den ønskede ændring af den forudindstillede
temperatur på indstillingshjulet (1) (se Figur 5)
(angivelser på skalaen i °C).
3.2. Begrænsning af indstillingsområde
Du kan begrænse det effektive indstillingsområde på
indstillingsområdet.
Fjern kabinettet (se Figur 1, side 27).
Figur 6: Begrænsning af indstillingsområde
Flyt de to små stifter i hullerne på indstillingshjulet for at
begrænse indstillingsområdet (se Figur 6). Brug i den
forbindelse den indvendige skala som vejledning: På
Figur 6, er stifterne indstillet, så indstillingshjulet kun kan
reguleres ± 3 °C omkring nul grader.
Drej indstillingshjulet med uret indtil anslag.
Kontrollér, om indstillingshjulet befinder sig i den position,
der vises på Figur 5.
Vend om nødvendigt indstillingshjulet 180°, og sæt det på
igen for at opnå den viste position.
Drej indstillingshjulet til position 0.
Sæt kabinettet på foroven, og bring det i indgreb forneden
(se Figur 4).
3.3. Anvendelse med ekstern
strømkilde
Fjernreguleringen HCW 82 kan anvendes både med
batterier og med en ekstern strømkilde.
ADVARSEL
Beskadigelse af enheden!
Anvendelse af en uegnet
strømforsyning.
Anvend en strømforsyning med
3 VDC ± 10 %, min. 25 mA.
Sørg for, at strømforsyningen ikke er
strømførende, når den tilsluttes.
Vær opmærksom på det lednings-
diagram, der er vist ved siden af
kabelklemmerne.
Sørg for at have en strømforsyning med 3 VDC ± 10%,
min. 25 mA parat.
Afbryd strømmen til strømforsyningen.
Fjern kabinettet på HCW 82 (se Figur 1, side 27).
Fjern batterierne.
Bortskaf batterierne i henhold til
gældende lovbestemmelser og ikke
sammen med almindeligt hushold-
ningsaffald.
Skru fjernreguleringen HCW 82 af.
2
1
12 3
+ 3V
Figur 7: Tilslutning af den eksterne strømkilde (kun HCW 82)
Den maksimalt tilladte kabellængde fra
strømforsyningen til enheden er 100 m. Anvend
om muligt et kabel af typen
JE-Y (ST)Y 2x2x0,8 mm eller
JE-LIYCY 2x2x0,5 mm
2
.
Før strømforsyningens udgangskabel ind gennem
åbningen i kabinettet (1) (se Figur 7).
Slut udgangskablet til klemmen (2) (se Figur 7).
Tilslutning 2: stel
Tilslutning 3: spænding
Skru fjernreguleringen HCW 82 på igen.
Sæt kabinettet på foroven, og bring det i indgreb forneden
(se Figur 4).
Batteriskift
30
3.4. Installation af en rudekontakt
Slut en vilkårlig føler med potentialfri kontakt til HCW 82
(Installation til tilslutning 1 og tilslutning 2, se Figur 7 (2),
side 29).
Knyt HCW 82 til Hometronic Manager HCM 200D som
føler (se vejledningen HCM 200D "Tilknytning af en føler til
et rum").
Hvis der anvendes flere potentialfrie
kontakter, skal disse serieforbindes.
4. Batteriskift
Skift batterierne, når den røde lysdiode på rumtemperatur-
føleren blinker, og enheden ikke befinder sig i testtilstand.
Tag kabinettet på HCW 82/HCF 82 af (se Figur 1).
Fjern batterierne.
Bortskaf batterierne i henhold til
gældende lovbestemmelser og ikke
sammen med almindeligt hushold-
ningsaffald.
Skift altid begge batterier.
Anvend kun 1,5-V-Mignon-batterier af typen
LR06, AA.
Læg batterierne i batterirummet, så de vender korrekt (se
Figur 2).
Sæt kabinettet på foroven, og bring det i indgreb forneden
(se Figur 4).
5. Kontrol af signalstyrke
HCW 82/HCF 82 kan sende et testsignal til den tilknyttede
modtager (f.eks. en etageregulering) for at kontrollere
signalstyrken.
Hold Teach-in-tasten inde i mindst 30 sek., indtil den røde
lysdiode slukkes.
Enheden er nu i testtilstand og sender hvert femte
sekund et testsignal.
Lysdioden blinker kortvarigt for hvert testsignal.
Kontrollér overførslen af radiosignalerne på modtageren.
Oplysninger om, hvordan du modtager og behandler
testsignalerne, fremgår af den relevante vejledning.
Testtilstanden afbrydes automatisk efter 5
minutter. Testtilstanden kan også afbrydes ved at
tage batterierne ud, afbryde strømtilførslen eller
trykke på Teach-in-tasten.
6. Problemløsning
Problem Årsag Løsning
Batterierne er
lagt forkert i
Læg batterierne
rigtigt i.
Teach-in
mislykkedes
Radiofor-
bindelsen
forstyrres
Fjern forstyrrende
genstande (metal,
radioudstyr).
Vælg et andet
monteringssted.
Gentag Teach-in.
Batterierne er
lagt forkert i
Læg batterierne
rigtigt i.
Radiofor-
bindelsen
forstyrres
Fjern forstyrrende
genstande (metal,
radioudstyr).
Gentag Teach-in.
Ingen måledata
på Hometronic
Manager
Modul er ikke
tilknyttet eller
tilknyttet
forkert
Gentag Teach-in.
Kontrollér tilknytning,
gentag den om
nødvendigt.
Der reageres
ikke på
rudekontakt
Rudekontakt
ikke tilknyttet
Gentag Teach-in for
rudekontakt.
7. Tekniske data
Batterier 1,5 V Mignon, type LR06, AA
Strømforsyning
3 VDC ± 10 %, min. 25 mA
Kabel til
strømforsyning/
rudekontakt
2x0,8 mm; 2x0,5 mm²
Længde maks. 100 m
Frekvens 868,3 MHz (sender)
8. WEEE-direktivet
2002/96/EF om elektrisk
og elektronisk udstyr
Bortskaf emballage og produkt på den
kommunale genbrugsstation eller et
lignende sted, når produktet er udtjent.
Produktet må ikke bortskaffes med
almindeligt husholdningsaffald.
Produktet må ikke bortskaffes ved
afbrænding.
/

Denne vejledning er også velegnet til