Facom Y.135F Brugermanual

Mærke
Facom
Kategori
Elværktøj
Model
Y.135F
Type
Brugermanual
58
SIKKERHEDSANVISNINGER :
LÆS DENNE HÅNDBOG FØR BRUG AF FACOM Y.135F VÆRKTØJER FOR AT SIKRE KORREKT FUNKTION OG SIKKER
DRIFT
1. Dette værktøj må IKKE anvendes på nogen anden måde end som anbefalet af FACOM.
2. Brug altid beskyttelsesbriller, når du bruger eller befi nder dig i nærheden af et værktøj, der er i brug.
3. Dette værktøj er IKKE beregnet til brug i eksplosive atmosfærer.
4. Efterse værktøjet for skade, før det tilsluttes lufttilførslen, inklusive alle luftforbindelser.
5. Uddannet personale skal foretage reparation og/eller vedligeholdelse med de foreskrevne intervaller.
6. Kobl lufttilførslen fra, når du justerer, servicerer eller afmonterer dele af værktøjet.
7. Hold ngrene væk fra udløseren, mens lufttilførslen tilsluttes, eller hvis lufttilførslen svigter.
8. Hold ngrene væk fra værktøjets forende, når lufttilførslen tilsluttes eller nitterne trækkes.
9. Du må ALDRIG rette værktøjet mod andre.
10. Du må IKKE betjene værktøjet, mens forstykket er afmonteret.
11. Du må IKKE betjene værktøjet uden opsamleren.
12. Du må IKKE modifi cere værktøjet på nogen måde. Modifi kationer vil gøre alle gyldige garantier ugyldige og kan
medføre beskadigelse af værktøjet, eller at brugeren kommer til skade.
13. Du må IKKE se ind i værktøjet forfra eller bagfra, mens det er i brug, eller når lufttilførslen er tilsluttet.
14. Arbejdstrykket må ikke overstige 6,9 bar (100 psi).
15. Du må IKKE rette værktøjsudblæsningen mod andre.
16. Vask hænder, hvis de bliver udsat for hydraulikolie eller smøremiddel.
17. Hold hår, fi ngre og løsthængende klæder væk fra værktøjets bevægelige dele.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BAR
5
6,2
7
0
SIKKERHEDSDATA
Førstehjælp:
HUD:
Tag forurenet tøj og sko af, og tør huden for evt. rester.
Skyl huden med vand, og vask derpå med sæbe og vand. Hvis der opstår irritation, skal du søge lægehjælp.
SVÆLG:
Forsøg ikke at fremkalde opkastning. Generelt er der ikke behov for behandling, med mindre der indtages store mængder af produktet.
Søg dog alligevel lægehjælp.
ØJNE:
Skyl med vand. Hvis der opstår irritation, skal du søge lægehjælp.
Brand:
Materialet vil fl yde og kan genantændes på vandoverfl aden. Brug vandtåge, ‘alkoholskum’, tørt kemikalie eller kuldioxid (CO2) til at slukke ilden. Der må
ikke anvendes en direkte vandstrøm.
Miljø:
SPILD:
Lad evt. rester blive absorberet af f.eks. ler, sand eller andre egnede materialer.
Lægges i en tæt beholder, der kan lukkes tæt og bortskaffes på rette måde.
HÅNDTERING:
Vask med sæbe og vand, før du spiser, drikker, ryger, lægger makeup eller går på toilettet. Kassér evt. lædertøj og -sko eller bælter. Må kun anvendes i
områder med god ventilation.
OPBEVARING:
Opbevares på et køligt og tørt sted med hensigtsmæssig ventilation. Holdes væk fra åben ild og høje temperaturer.
59
SPECIFIKATIONER
Nittetype Materiale (Corps - Mandrin) Nittediameter
(*) 3,0 – 3,2 mm (1/8”) (*) 4,0 mm (5/32”) (**) 4,8 mm (3/16”)
Åben Al – Al
og multigrip Al – St/SS
St – St
SS - SS , Mo – St/SS (¤)
Lukket Al – Al
Al – St/SS/Cu – St
St – St
SS – SS
LSR nitte Al – Al
HR™ nitte St - St (**)
T-nitte Al – St
Self Plugger St – St
Ultra grip Al – Al/St-St/SS-SS - -
Brug Y.135F028 i stedet for Y.135F027 (monteret), når der anvendes nitter med en diameter på 2,8 mm – 4,0 mm eller mindre.
Slaglængde Trækstyrke Anbefalet
arbejdstryk
Maks.
arbejdstryk
Luftforbrug Lufttilførsel Lydniveau
dB(A)
Vibrations-
niveau
Vægt
mm N bar bar l/min l/min Tryk Effekt m/s
2
kg
18 9400 5 - 6,2 6,9 70 150 88 99 < 2,5 1,31



ª
ª
79
A
C
B
A = B + C
£nÊ

{ääÊ
ALMINDELIGE NÆSEMØTRIKKER
Nittediameter (mm) Åben
LUKKET
HR NITTER TRYKSTYKKE
Stålnitte Aluminumsnitte Aluminumsnitte Stålnitte
2,8 / 3,0 / 3,2
Y.135FE30 Y.135FE30 Y.135F028
4,0
Y.135FE40 Y.135FE40
--- -
Y.135F027
4,8
Y.135FE48 Y.135FE48
Al : Aluminum,St:Stål, SS: Rustfrit stål, Cu: Kobber, Mo: Monel
(*) Brug Y.135F028 trykstykke. (**)Brug Y.135F027 trykstykke. (¤) – dog ikke multigrip nitter.
DK
60
HÅNDTERING AF VÆRKTØJ
Før betjening af værktøjet skal følgende tjekkes:
Efterse værktøjet for skade eller olielækage
- værktøjet må ikke bruges, hvis det er beskadiget eller lækker olie.
Tjek, at den korrekte næsemøtrik er monteret og spændt med et moment på 6,8 – 7,3 N.m.
Tjek at møtrik på forstykke 10 er spændt - håndspændes kun.
Tilslut værktøjet til lufttilførslen - se kravene til lufttilførslen (side A).
Monter stiftopsamleren 11 .
Åbn lufttilførselsventilen med den røde glide ÅL / OS-manchet (VA)
på siden af værktøjet (se noten nedenfor).
Sæt nitten i næsemøtrikken.
Placer nitten i applikationen.
Træk i udløseren for at trække nitten.
• Slip udløseren.
! Bemærk : Y.135F har en åbne-lukke-ventil (VA) til at tænde og slukke for lufttilførslen, så der spares luft, når værktøjet ikke er i brug.
SERVICERING AF FRONTEN
! Bemærk: KOBL LUFTFORSYNINGEN FRA før der udføres service på forenden for at undgå TILSKADEKOMST !
Lufttilførsel tændt: Åbn ÅL-ventilen
ved at føre VA-manchetten i den
viste retning (op).
Lufttilførsel slukket: Luk ÅL-ventilen
ved at føre VA-manchetten i den
viste retning (ned).
VA
OMLØBER 10
FORSTYKKE
LÅSEMØTRIK
KUN VED FRIGØRELSE
O-ring
KÆBEHUS
TRÆKSTYKKE
LÅSERING
ADAPTER
KÆBEHUS LÅS
KÆBEHUS TÆNDER
Der bør foretages regelmæssigt vedligehold af fronten som anvist i ”Forebyggende service” med henblik på at opnå optimal værktøjsydelse.
11
-!8ªªM
Tør luft
g.A
61
1. AFMONTERING AF FORSTYKKET:
Skru forstykket løs, og tag det af værktøjet.
2. AFMONTER KÆBEHUSET FOR AT FÅ ADGANG TIL KÆBER OG INDVENDIGE DELE:
Træk låseringen tilbage for at frigøre ”låsetakkerne”, skru kæbehuset ud, og afmonter det.
Afmonter kæber, trykstykke, og kæbefjederen for service.
3. RENGØR DELE:
Rengør kæber, kæbehus, trykstykke, kæbefjeder og gevindet omkring trækstykket.
Smør kæbeolie på kæbernes udvendige fl ade samt indvendige fl ade på kæbehuset
4. SAML INDVENDIGE DELE OG KÆBEHUS:
Sæt kæberne og trykstykket tilbage i kæbehuset, og lad kæbefjederen glide tilbage i trækstykket.
Påfør lidt kæbeolie på trækstykket. Giv også takker og tænderne på kæbehuset en smule olie.
Skru kæbehuset fast på trykstykket, indtil kæbehuset ikke længere kan drejes.
Når kæbehuset er samlet smøres det, ved at sænke det en gang i kæbeolie ca. 25 mm. Rens overskydende kæbeolie af ydersiden af kæbehu-
set. HUSK altid at vakuumsuget skal være slået fra.
5. SAMLING AF FORSTYKKET EFTER RENSNING:
Sæt forstykket på igen ved at skubbe det ind over trækstykket. Drej nu omløberen fast på adapteren til den sidder fast.
BRUG ALDRIG værktøj til at stramme forstykket med.
Check altid, at omløberen bliver skruet helt tæt til pistolhuset. Sidder den ikke helt tæt, kan det bevirke at vakuumsuget ikke fungerer tilfredsstillende.
DK
VAKUUMSYSTEMET
Af sikkerhedsgrunde vil afmontering af opsamleren automatisk slukke for sug. Genmontering af opsamleren tænder for suget igen.
RENGØRING AF VAKUUMENHEDEN
Med henblik på at opnå optimal ydelse bør vakuumenheden rengøres regelmæssigt som anvist i “Forebyggende service”.
! Bemærk: KOBL LUFTTILFØRSLEN FRA, mens der udføres service på opsamleren for at undgå TILSKADEKOMST!
1. RENGØRING AF VAKUUMENHEDEN:
Afmonter og tøm stiftopsamleren A .
Afmonter endemøtrikken B (17 mm skruenøgle) på opsamleren og afmonter fi lterdækslet C .
Afmonter kontaktringen D .
Rengør og fjern snavs fra alle komponenter
Sug tændt Sug slukket
FILTERDÆKSE C
ENDEMØTRIK B
STIFTOPSAMLER
A
ENDESTYKKE E
KONTAKTRING D
62
2. SAMLING AF VAKUUMENHEDEN:
Fastgør endestykket E på stiftopsamleren F .
Brug en skruetrækker eller lignende
værktøj til at holde endestykket på plads, når vakuumenheden samles igen (se billedet herunder).
Placer kontaktringen D på endestykket E .
Placer fi lterdækslet C på enden af endestykket E .
Monter og stram vakuumenhedensendemøtrik D på endestykket E .
MOMENTKRAV FOR SAMLING
Y.135FE30 Næsemøtrik Ø 3,0 / 3,2 mm 6,8 - 7,3 N.m
Y.135FKE Y.135FE40 Næsemøtrik Ø 4,0 mm 6,8 - 7,3 N.m
Y.135FE48 Næsemøtrik Ø 4,8 mm 6,8 - 7,3 N.m
PÅFYLDNING AF HYDRAULIKOLIE
! VIGTIGT. VÆRKTØJET SKAL KOBLES FRA LUFTTILFØRSLEN. BRUG KUN GODKENDT HYDRAULIKOLIE SOM ANGIVET
I DENNE HÅNDBOG.
1. Afbryd værktøjet fra lufttilførslen.
2. Afmonter forstykke
og vakuumsug .
3. Afmonter fi re unbrakoskruer (CHc) med den 4 mm unbrakoskruenøgle (tilbehør). (Fig. 1)
4. Vend værktøjet på hovedet, og afmonter kammeret
.
Træk luftstemplet
ud. (Fig. 2)
5. Dræn olien fra værktøjet ud i en affaldsbeholder til olie.
6. Rens snavset af luftstemplet
og kammeret indvendigt med en ren klud.
Påfør et tyndt lag pakningssmøremiddel på kammeret indvendigt.
7. Løsn kæbehuset
ca. 3 hele omdrejninger eller til der er en 3 mm
åbning, og løsn olieskruen
ca. 3 - 3½ hele omgange eller til der er
en 3,6 mm åbning (Fig. 3).
klud
Fig. 2
SKRUETRÆKKER
UNBRAKOSKRUE CHc M4
Fig. 1
62
Fig. 3
3 mm
3,6 mm
F
63
DK
8. Fastgør værktøjet på hovedet igen, og hæld hydraulikolie i stempelrøret til niveauet for stempellejet (hvide del) . (Fig. 4)
9. Skub luftstemplet
ind i stempelrøret halvvejs, således at snavset
hydraulikolie og luftbobler vil komme ud af den løsnede olieskrue
.
Hold luftstemplet, indtil der ikke kommer mere olie eller bobler ud. (Fig. 5)
10. Spænd olieskruen
løst, og træk luftstemplet
11. Hæld mere hydraulikolie i stempelrøret
op til stempellejet, og skub luftstemplet ind i stempelrøret .
Skub luftstemplet ind og ud 5-6 gange i en langsom, konstant bevægelse.
Træk derpå stemplet ud, og se efter, om der stiger bobler op til oliens overfl ade.
Hvis der stadig kommer bobler, gentages proceduren, indtil der ikke er fl ere bobler (Fig. 6).
Det kan blive nødvendigt at gentage proceduren 2-3 gange for at afl ufte alle bobler fra olien.
Hvis der stadig er bobler i olien efter 3 forsøg, skal du gå tilbage til trin 5 og begynde igen med at dræne hydraulikolien.
12. Når der ikke er fl ere bobler i olien, fyldes der hydraulikolie i stempelrøret
helt op til stempellejet .
13. Sørg for, at kæbehuset
er løst (se nr.7).
Skub luftstemplet
ind i stempelrøret ca. halvvejs.
Hold luftstemplet stille halvvejs, monter forstykket igen, og spænd til med håndkraft.
14. Aftør evt. olie på luftstemplet
, pistolhusets nedre del , og stempelrøret med en ren klud.
Sæt kammeret
ned over luftstemplet , vend værktøjet, og spænd de fi re unbrakoskruer (CHc)
med et moment på 5,2 – 5,8 N.m.
l
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
64
15. Afmonter forstykket , og spænd kæbehuset med håndkraft, indtil det er stramt.
16. Skru olieskruen
ca. 3 - 3½ hele omgange løs eller til der er en 3,6 mm åbning,
så overskydende hydraulikolie og bobler kan slippe ud.
Når der ikke kommer mere olie ud, spændes olieskruen igen (Fig. 7).
17. Tør evt. snavs og olie af værktøjet.
18. Monter forstykke
og vakuumsug igen.
Bemærk: Lad ikke metalspåner eller snavs komme ind i hydraulikolien og det indre kammer under samling og adskillelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Fig. 7
FORHOLDSREGLER TIL VEDLIGEHOLDELSE
DEL HVAD SKAL GØRES? HYPPIGHED
Regøring og smøring af
fronten på værktøjet
Se “Servicering af fronten” 1 x pr. dag eller efter ca. 5.000 nittetrækninger.
Kæberne Kig efter knækkede eller slidte kæber,
hvor ”tænderne” på kæberne er slidte.
Når der udføres “Servicering af fronten”, eller når
kæberne ikke griber fast i trækstiften på nitten.
Stiftopsamler
Tøm stiftopsamleren Når antallet af trækstifter er for stort til at nitningen
kan fortsætte ubesværet. (Antallet af trækstifter i
stiftopsamleren afhænger af nittens størrelse).
Rengør vakuumenheden En gang om ugen eller når suget ikke længere vil
trække stiften ind i stiftopsamleren.
FEJLSØGNING
SYMPTOMER MULIG ÅRSAG FOREBYGGELSE
VÆRKTØJET FUNGERER IKKE Der er ikke tilsluttet luft.
Forkert lufttryk.
Lufttrykket er for højt.
Værktøjet mangler hydraulikolie
Tilslut værktøjet
Justér lufttrykket.
Justér lufttrykket.
Lad en autoriseret person skifte olie.
STEMPLET KOMMER IKKE
RETUR
Forkert lufttryk. Justér lufttrykket.
SLAGLÆNGDEN REDUCERES Værktøjet har lav hydraulikoliestand Lad kvalifi ceret servicepersonale efterse værktøjet.
65
DK
FEJLSØGNING
SYMPTOMER MULIG ÅRSAG FOREBYGGELSE
KÆBERNE GLIDER PÅ
TRÆKSTIFTEN
Kæberne er snavsede eller skal smøres.
Slidte kæber.
Rengør og smør kæberne
Monter et sæt nye kæber.
TRÆKSTIFTEN PASSER IKKE
IND I NÆSEMØTRIKKEN
Forkert størrelse næsemøtrik Udskift næsemøtrik.
TRÆKSTIFTEN VIL IKKE
KNÆKKE.
Nitte er ikke helt trukket.
Brudstyrken på stiften er for høj
Utilstrækkeligt lufttryk.
Gentag nitteprocessen, eller udskift nitte.
Opgrader værktøjet.
Justér lufttrykket
VAKUUM FUNGERER IKKE Værktøj ikke forbundet til lufttilførslen.
Opsamler ikke spændt eller mangler.
Stiftrør blokeret.
Tilslut til den anbefalede lufttilførselskilde.
Tjek opsamler, og stram eller udskift.
Rens stiftrøret.
VAKUUMSUGET ER LAVT Snavset dæmper.
Opsamleren er fuld af trækstifter.
Utilstrækkeligt lufttryk.
Rengør eller udskift dæmperen.
Tøm opsamleren for stifter.
Justér lufttilførselstrykket.
RESERVEDELS
Y.135FKE Y.135FKM Y.135FB
CE-overensstemmelseserklæring
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT
PRODUKTET Y.135F
– TRYKLUFT-ORBITALSLIBaf mærket
FACOM
– ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I MASKINDIREKTIVET 98/37/EF BILAG I, II, III OG V
– OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN 792-6
01.03.2009
FACOM kvalitetschef
/

Relaterede papirer.