Jøtul i 520 Installationsvejledning

Mærke
Jøtul
Kategori
pejse
Model
i 520
Type
Installationsvejledning
Registrer ditt ildsted på jotul.com og få 10 års garanti.
Registrer din brændeovn på jotul.com, og få 10 års garanti
Registrera din eldstad på jotul.com så får du 10 års garanti
Rekisteröi tulisijasi osoitteessa jotul.com, niin saat 10 vuoden takuun
Register your replace at jotul.com for a 10-year warranty
Enregistrer votre poêle sur jotul.com pour bénécier de la garantie 10 ans
Registrieren Sie Ihren Kamin bei jotul.com für eine10-jährige Garantie
Jøtul FS 175 - I 520
Manual Version P00
Jøtul FS 175- I 520
NO - Monterings- og bruksanvisning 4
DK - Monterings- og brugsanvisning 10
SE - Monterings- och bruksanvisning 16
FI - Asennus- ja käytöohje 22
UK - Installation and operating instructions 28
FR - Manuel d’installation et d’utilisation 34
DE - Montage- und Gebrauchsanweisung 40
Manualen må oppbevares under hele produktets levetid. Manualen skal opbevares under hele produktets levetid.
Manualen skall sparas under hela produktens levtid. Käyttöohje on säilytettävä tuotteen koko käyttöiän ajan.
10
Indhold
1.0 Forhold til myndighederne ........................... 12
2.0 Tekniske data ................................................ 12
3.0 Sikkerhed ...................................................... 13
4.0 Installation ..................................................... 14
5.0 Daglig Brug ................................................... 14
6.0 Vedligeholdelse ............................................. 15
7.0 Ekstraudstyr .................................................. 15
8.0 Genbrug ........................................................ 15
9.0 Garantivilkår .................................................. 15
10.0 Monterings tegninger ................................... 46
les combustibles recommandés.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
standard
Certificate/
The appliance can be used in a shared flue.
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
N-1602 Fredrikstad
Norway
Jøtul AS
POB 1441
Sweden
EUR Intermittent
Nominal heat output
Norway
Country
Operational type
Fuel type
Operation range
Efficiency
Klasse II
Classification
Standard
Flue gas temperature
Room heater fired by solid fuel
Product:
Jøtul
SP Sveriges Provnings- och
221546
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
:
Approved by
:
:
:
:
:
:
:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
OGC
SP
EN
Serial no.
Der er på alle vores produkter et
skilt, der angiver serienummer og år.
Skriv dette nummer på det angivne
sted i installationsanvisningen.
Dette serienummer skal altid
oplyses ved kontakt med forhandler
eller Jøtul.
1.0 Forhold til
myndighederne
Jøtul FS 175 er et fritstående produkt af fedtsten, hvor,
Jøtul I 520, benyttes som brændkammer. Produktet kan
placeres mod brændbare vægge med de afstande, der er
beskrevet i g. 1a.
Installationen af en brændeovn skal overholde
det pågældende lands love og regler. Alle lokale
forordninger, inkl. de forordninger der henviser til
nationale og europæiske standarder, skal overholdes
ved installationen af produktet.
Kontakt de lokale bygningsmyndigheder/teknisk forvaltning
vedrørende restriktioner og installationskrav.
Installationen kan først tages i brug, når den er godkendt
af en skorstensfejer.
Produktet er testet og dokumenteret som fritstående
brændeovn i henhold til EN 13240.
2.0 Tekniske data for
brændkammer
Materiale: Støbejern
Overadebehandling: Sort lak
Brændselstype: T
Maks. trælængde: 50 cm
Røgudtag: Top/bagudtag eller 90° bøjning.
Røgrørsdimension: Ø 150 mm
Vægt ca.: Jøtul FS 175 (110 kg + 276 kg).
Ekstraudstyr: Adapter til udeluftstilslutning og
Kit for Ø 80 udeluftsslange.
Produktmål, afstande Se g. 1a
Tekniske data iht. EN 13229
Nominel varmeafgivelse: 7 kW
Virkningsgrad: 77 %
CO-emission (13% O2): 0,07 %
CO-emission (13% O2): 884 mg/Nm3
OGC-emission (13% O2): 60 mg/Nm3
Støv-emission (13 % O2): 14 mg/Nm3
Røggastemp.: 305 °C
Røggas, massestrøm: 7,1 g/s
Skorstenstræk, EN 13229: 12 Pa
Anbefalet træk ved røgstuds: 16-18 Pa
Brændselsforbrug: 2,3 kg/h
Indfyringsmængde; nominel 1,7 kg
Maks. indfyring: 3,0 kg pr. ilægning og
3,5 kg/h
Driftsform: Intermitterende
Partikelemission iht. NS 3059: 1,88 g/kg ilagt tørt
brænde
Ved intermitterende forbrænding forstås her normal brug
af en brændeovn. Dvs. der skal lægges nyt brændsel i,
så snart det forrige er brændt ned til gløder.
DANsk
Registrer din brændeovn på jotul.com,
og få 10 års garanti.
11
Jøtul FS 175
900202-P01
Fig. 1a
Min 700
1287
945
520
260
488
474.5 + “A” Smoke outlet
474.5
“A” max 635
50
310
Y
TAK
SECTION A-A
250
675
X
850
A
A
SECTION A-A
50
310
150
575
970
1000
Brandmur
Brennbart gulv
1100 (strålingszone)
1100 (strålingszone)
Brændbar væg
Min. mål gulvplade
X / Y i henhold til nationale lover og regler.
DANsk
13
3.0 Sikkerhedsregler
OBS! For at sikre en optimal funktion og sikkerhed
anbefaler Jøtul, at installationen udføres af en autoriseret
montør (se komplet forhandlerliste på www.jotul.com).
Eventuelle ændringer på produktet, som foretages af
forhandleren, montøren eller brugeren, kan medføre, at
produktet og sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer, som
de skal. Det samme gælder montering af tilbehør eller
ekstraudstyr, som ikke er leveret af Jøtul. Dette kan også
ske, hvis dele, som er nødvendige for brændeovnens
funktion og sikkerhed, er blevet afmonteret eller fjernet.
I alle disse tilfælde fraskriver producenten sig sit ansvar,
og reklamationsretten bortfalder.
3.1 Brandforebyggende tiltag
Enhver brug af brændeovnen kan udgøre en vis fare. Tag
derfor hensyn til følgende anvisninger:
Oplysninger om mindste tilladte sikkerhedsafstande ved
installation og brug af brændeovnene findes i fig. 1a i
produkternes installationsvejledninger.
Den specicerede afstand til brændbare materialer gælder
for denne ovn.
Ovnen installeres med et CE-godkendt røgrør.
Der skal desuden tages hensyn til afstanden fra røgrør til
brændbare materialer.
Sørg for, at møbler og andet brændbart materiale ikke
kommer for tæt brændeovnen. Mindste afstand foran
brændeovnsåbningen til brændbart materiale skal være
1100 mm.
Lad ilden brænde ud. Den må aldrig slukkes med vand.
Brændeovnen bliver varm under fyring og kan give
forbrændinger, hvis den berøres.
Asken må kun fjernes, når ildstedet er koldt. Aske kan
indeholde gløder og bør derfor opbevares i en ikke-
brændbar beholder.
Aske skal placeres forsvarligt udendørs eller tømmes, hvor
det ikke medfører brandfare.
Ved skorstensbrand:
Luk alle døre og ventiler.
Hold dør og evt. askedør på brændeovnen lukket.
Kontrollér, om der er røg på loftet og i kældre.
Ring til brandvæsnet.
Før brændeovnen kan tages i brug efter en brand eller
et tilløb til brand, skal brændeovnen og skorstenen være
kontrolleret og fundet i orden af fagkyndigt personale.
3.2 Gulv
Fundament
Man skal sikre sig, at fundamentet er dimensioneret til
ildstedet.
Det anbefales at fjerne gulve, der ikke er monteret på
fundamentet – såkaldte ydende gulve – neden under en
installation.
Krav til beskyttelse af trægulve under ildstedet
Hvis produktet skal placeres på et brændbart gulv, skal
gulvplade anvendes.
Krav til beskyttelse af brændbart gulv foran brændeovnen.
Forpladen skal overholde nationale love og regler.
Kontakt de lokale bygningsmyndigheder/teknisk forvaltning
vedrørende restriktioner og installationskrav.
3.3 Vægge
Afstand til væg af brændbart materiale - se g. 1a (Jøtul
FS 175).
Det er tilladt at bruge brændeovnen med halvisoleret røgrør
med de afstande til væg af brændbart materiale, der er vist
i g. 1 (Jøtul FS 175).
NB! Sørg for, at møbler og andet brændbart materiale ikke
kommer for tæt brændeovnen. Mindste afstand foran
brændeovnsåbningen til brændbart materiale skal være
1100 mm.
3.4 Loft
Der skal være en afstand på min. 700 mm til brændbart
loft over brændeovnen.
3.5 Luftcirkulation
Der skal strømme luft mellem indsatsen og omramningen
Dette skal sikre, at varmeopbygningen inde i omramningen
ikke bliver for stor. NB! Det er meget vigtigt ikke at tildække
luftåbninger. Se g. 1a vedrørende afstande.
Mængden af forbrændingsluft for Jøtul FS 175 er ca.
20 mD/h.
3.6 Stålskorsten
Skal der benyttes en topmonteret stålskorsten, monteres en
halvisoleret skorsten ned til omramningen.
DANsk
14
Fig. 2
Montér derefter stålskorstenen efter brugsanvisningen.
Brændeovnen kan tilknyttes skorsten og røgrør CE godkendt
til fastbrændselfyrede ildsteder med en røggastemperatur
305 °C.
Skorstenstværsnittet skal minimum være det samme som
røgrørstværsnittet. Ø 150 mm.
Flere fastbrændselfyrede produkter kan tilknyttes samme
skorsten, hvis skorstenstværsnittet er tilstrækkeligt. Kontakt
de lokale bygningsmyndigheder/teknisk forvaltning vedrørende
restriktioner og installationskrav.
Tilslutning til skorsten skal udføres i henhold til
skorstensleverandørens monteringsanvisninger.
Sørg for, at røgrøret stiger hele vejen frem til skorstenen.
Vær opmærksom på, at tilslutninger skal have en vis
eksibilitet.
Anbefalet skorstenstræk er 16-18 Pa
4.0 Installation
Kontrollér, at brændeovnen er uden skader, før installationen
påbegyndes.
Produktet er tungt! Sørg for hjælp ved opsætning og
montering.
Læs monterings- og brugsanvisningerne for Jøtul I 520 (kat.
nr. 10044945 og Jøtul FS 175 (kat. nr. 10050310) grundigt,
før brændeovnen monteres!
4.1 Før installation
Basisproduktet leveres i to kolli:
Brændkammer.
Fedtstenselementer med monteringsdele.
NB! Kontrollér, at produktet ikke har synlige skader ved
udpakningen.
Forberedelser
Før installationen skal der tages en beslutning om:
Hvor røgudtaget skal være.
Eventuel brug og placering af udeluftstilslutning.
Se separate manualer for montering af delene.
Røgudtag
Før installationen påbegyndes, skal der tages stilling til, om
der skal benyttes bag- eller topudtag. Produktet leveres fra
fabrikken med røgklokken monteret til topudtag.
4.2 Klargøring af brændkammer
NB! Kontrollér, at indsatsen er uden skader, før installationen
påbegyndes. Produktet er tungt! Sørg for hjælp ved
opsætning og montering.
Læs monterings- og brugsanvisningen for Jøtul I 520 (kat.
nr. 10044945).
5.0 Montering
NB! Underlaget skal være i vater med maks. 1 mm/m
tolerance. Dette er særdeles vigtigt for resten af monteringen.
Vigtigt!
Vær opmærksom på, at fedtstenene kan tage skade ved
hårdhændet behandling. Slå ikke monteringsbeslagene for
hårdt i. Monteringen bør udføres af en faguddannet person.
Nyttige værktøjer til monteringen.
Vaterpas, tommestok, gummihammer.
Fig. 3
Monterings tegninger:
Se side 46
DANsk
15
6.0 Efter montering
Se "Installationsvejledningen med tekniske data" til Jøtul
I 520 (kat.nr. 10044945) vedr. brug og vedligeholdelse af
produktet!
6.1 Vedligeholdelse
Al vedligeholdelse skal udføres, når brændeovnen er afkølet.
Fedtsten: Hvis man er uheldig, og der kommer ridser i
overaden, kan den pudses med nt sandpapir. Dybere
sår kan repareres ved at spartle stenen med en pasta af
fedtstenspulver og vandglas (natriumsilikat).
7.0 Ekstraudstyr
Bundplade
Kat. nr. 51046303. Bundplade
Udvidelseselement
Kat. nr. 50049756. kompl. sæt (H=245; W=850; D=581)mm.
Vægt 71 kg
(Kat. nr. 10050030. Front lang FS175)
(Kat. nr. 10050039. Side FS175)
(Kat. nr. 10050040. Skamolplade)
(Kat. nr. 10050044. Monteringsbeslag FS175)
Adapter og overgang til lufttilførsel
Kat. nr. 51047509 Ø80
Kat. nr. 51012164 Ø100
8.0 Genbrug
8.1 Genbrug af emballage
Brændeovnen leveres med følgende emballage:
Palle af træ, som kan skæres op og brændes i brændeovnen.
Emballage i pap, som skal aeveres til genbrug.
Poser i plast, som skal aeveres til genbrug.
8.2 Genbrug af brændeovnen
Brændeovnen består af:
Metal, som skal aeveres til genbrug.
Glas, der skal håndteres som specialaffald. Glasset i
brændeovnen ikke aeveres til almindelig kildesortering.
Brændplader i vermiculit, der kan bortskaffes som almindeligt
restaffald
DANsk
9.0 Garantivilkår
1. Vores garanti omfatter:
Jøtul AS garanterer, at de udvendige støbejernsdele er fri
for materiale- og produktionsfejl købstidspunktet. Du kan
udvide garantien på de udvendige støbejernsdele til 10 år
fra leveringsdatoen ved at registrere dit produkt på jotul.com
og udskrive beviset på den udvidede garanti senest tre
måneder efter købsdatoen. Vi anbefaler, at du opbevarer
garantibeviset sammen med købskvitteringen. Jøtul AS
garanterer desuden, at stålpladedelene er fri for materiale-
og produktionsfejl på købstidspunktet i en periode på 5 år
fra leveringsdatoen.
Denne garanti er betinget af, at brændeovnen er monteret af
en faguddannet montør i overensstemmelse med gældende
love og regler samt Jøtuls monterings- og brugsanvisning.
Reparerede produkter og reservedele er dækket i den
oprindelige garantiperiode.
2. Garantien dækker ikke:
2.1. Skader forbrugsvarer som brændplader,
ildriste, røgledeplader, pakninger m.m., da disse
nedbrydes over tid som følge af almindelig
slitage
2.2. Skader forårsaget af forkert vedligeholdelse,
overophedning, brug af uegnet brændsel
(eksempelvis, men ikke begrænset til,
drivtømmer, imprægneret træ, bræddestumper,
spånplade) eller for fugtigt/vådt træ.
2.3. Monteret ekstraudstyr med henblik afhjælpning
af lokale trækforhold, lufttilførsel eller andre
omstændigheder, som Jøtul ikke har indydelse på.
2.4. Tilfælde af ændringer/modikationer af pejsen,
som Jøtul ikke har givet samtykke til, eller hvor
der er anvendt ikke-originale dele
2.5. Skader forårsaget under opbevaring hos
forhandleren, under transport fra forhandleren
eller under monteringen
2.6. Produkter, som sælges af uautoriserede
forhandlere i områder, hvor Jøtul driver
et selektivt distributionssystem
2.7. Tilknyttede omkostninger (eksempelvis,
men ikke begrænset til, transport, arbejdsløn,
rejseomkostninger) eller erstatning for indirekte
skader
Pilleovne, glas, sten, beton, emalje og lakerede flader
(eksempelvis, men ikke begrænset til, afskalning,
revnedannelse, bobler, misfarvning og krakelering) er omfattet
af den nationale lovgivning om salg af forbrugerprodukter.
Denne garanti gælder for køb foretaget inden for EØS (Det
Europæiske Økonomiske Samarbejde). Alle henvendelser
vedrørende garanti skal rettes til den lokale autoriserede
Jøtul-forhandler inden for et rimeligt tidsrum, hvilket vil sige
senest 14 dage fra den dato, hvor fejlen eller defekten først
blev opdaget. Se forhandlerlisten på vores hjemmeside
jotul.com.
Jøtul forbeholder sig retten til at afvise at erstatte dele
eller service, hvis garantien ikke er registreret online.
Denne garanti påvirker ikke eventuelle rettigheder i
henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg
af forbrugerprodukter. Den nationale reklamationsret gælder
fra købsdatoen mod forevisning af kvittering/angivelse af
serienummer.
/

Denne vejledning er også velegnet til