Acer V227Q Hurtig start guide

Mærke
Acer
Kategori
Tv
Model
V227Q
Type
Hurtig start guide
Dansk
Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs følgende instruktioner grundigt.
1. Sådan rengøres LCD-skærmen: Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm,
hvor du befinder dig.
Sluk for LCD-skærmen, og tag netledningen ud.
Sprøjt et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler på en klud, og rengør skærmen forsigtigt.
DU MÅ IKKE SPRØJTE ELLER HÆLDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRMEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.
DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKÆRMEN ELLER
BAGBEKLÆDNINGEN.
Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
2. Placer ikke LCD-skærmen i nærheden af et vindue. Skærmen kan blive alvorligt beskadiget, hvis den udsættes for regn,
fugt eller sollys.
3. Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. For højt tryk kan forårsage permanent skade på skærmen.
4. Fjern ikke bagbeklædningen, og forsøg ikke selv at udføre reparationer på enheden. En autoriseret tekniker bør foretage
enhver form for eftersyn.
5. Opbevar LCD-skærmen i et rum med en temperatur på -20° til 60° C. Opbevaring af LCD-skærmen uden for dette
temperaturområde kan medføre permanent beskadigelse.
6. Tag øjeblikkeligt alle stik fra skærmen ud, og kontakt en autoriseret tekniker, hvis nogen af følgende situationer opstår:
Skærm til PC-signalkablet er flosset eller beskadiget.
Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
LCD-skærmen eller bagbeklædningen er beskadiget.
Montering af skærmen på foden
1. Fjern skærmen fra emballagen.
2. Monter soklen på foden. (for udvalgte modeller)
3. Drej med uret for at låse. Sørg for, at foden er låst fast på soklen. (for udvalgte modeller)
4. Fastgør foden til soklen ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)
Tilslutning af skærmen til en computer
1. Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
2. 2-1 Tilslut videokablet
a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
b. Tilslut VGA-videokablet til computeren.
2-2 Tilslut HDMI-kablet (kun model med HDMI-indgang)
a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
b. Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til bagsiden af skærmen, og tilslut
den anden ende af kablet til computerens port.
2-3 Tilslut DP-kablet (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
b. Tilslut DP-kablet til computeren.
3. Tilslut lydkablet. (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)
4. Sæt skærmens strømkabel i strømstikket på bagsiden af skærmen.
5. Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.
Udvendige knapper
Nr. Punkt Beskrivelse
1
Tænd/sluk-knap/
indikator
Tænder og slukker for skærmen. Blå
angiver, at skærmen er tændt. Gul
angiver standby/strømbesparende
tilstand.
2
Genvej 1, 2
knapper
Tryk for at aktivere brugerdefineret
genvejsfunktion.
3 Indgangsknap Tryk for at skifte indgangskilde.
4
Navigations-/
OK-knap
Tryk for at aktivere OSD-menuen, og
brug den derefter som navigationsknap
til at fremhæve den ønskede funktion.
Tryk igen for at foretage et valg.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
ekstraudstyr
1
1
2
3
4
Dansk
Regler og sikkerhedsforskrifter
FCC-forskrifter
Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15
i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne
enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig
interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren
til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
Juster eller flyt modtagerantennen.
Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
CE-overensstemmelseserklæring
Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet
2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse
af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.
Bemærk:
Løft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.
Bemærk: Afskærmede kabler
Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.
Bemærk: Eksterne enheder
Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printere osv.), som er certificeret i overensstemmelse med
klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og
tv-modtagelse.
Forsigtig
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af
FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.
Driftsbetingelser
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Bemærk: Canadiske brugere
Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det
øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet
indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genanvendelse af
udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers
sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din
kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
Dansk
SPECIFIKATIONER
Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle support-websted.
*Årligt energiforbrug er beregnet på baggrund af det typiske strømforbrug i 4 timer om dagen, 365 dage om året.
LCD-panel
Driversystem TFT farve-LCD
Størrelse 21,5”W (55 cm)
Pixelafstand: 0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Lysstyrke 250 cd/m2 (typisk)
Kontrast 100000000:1 Maks. (ACM)
Betragtningsvinkel 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Svartid 4 ms (G til G)
Paneltype IPS (In-Plane Switching)
H-frekvens
VGA/HDMI: 30 - 85 kHz
DP: 85 - 85 kHz
V-frekvens
VGA/HDMI: 56 - 76 Hz
DP: 48 - 75 Hz
Skærmfarver 16,7 millioner
Pixelfrekvens
DP/HDMI: 174,5 MHz
VGA: 148,5 MHz
Maksimal opløsning
DP/HDMI: 1920 x 1080 ved 75 Hz
VGA: 1920 x 1080 ved 60 Hz
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Energiklasse A+
*Årligt energiforbrug 19 (kWh) (til model med HDMI-indgang)
Strømforbrug
Tændt tilstand 12 W (typisk)
Slumretilstand 0,25 W (typisk)
Slukket tilstand 0,23 W (typisk)
Indgangsstik
D-Sub
HDMI (kun model med HDMI-indgang)
DP (kun model med DP-indgang)
Videoindgangssignal
Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv
HDMI (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr)
DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
Højttalere 2 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)
Maksimal skærmstørrelse
Vandret: 476,064 mm
Lodret: 267,786 mm
Strømkilde 100-240 V, 50/60 Hz
Miljøhensyn
Driftstemperatur: 5° til 35° C
Opbevaringsgtemp.: -20° til 60° C
Luftfugtighed ved drift: 20 % til 80 %
Mål 489,7 (B) x 395,59 (H) x 185,5 (D) mm
Vægt (N. W.) 3,53 kg (netto)
Funktionsspecifikationer
Hældning: -5° til +25°
Drejning: Nej
Højdeindstilling: Nej
Drejetap: Nej
Aftagelig fod: Ja
Udvendige knapper
Knapper
Tænd/sluk-knap
Genvej 1
Genvej 2
Indgang
Menu/Navigations/OK
Funktioner
Kontrast
Lysstyrke
Mørkeforstærkning
Blåt lys
ACM Til/Fra
Super skarphed
H.-position (kun model med analog indgang)
V.-position (kun model med analog indgang)
Ur (kun model med analog indgang)
Fokus (kun model med analog indgang)
Automatisk konfiguration (kun model med analog indgang)
Gamma
Farvetemperatur
Tilstande
sRGB
Gråskala-tilstand
6-akset mætning
6-akset nuance
Lydstyrke
Lydløs
OD
Adaptive-Sync
Opdateringshastighed
Sprog
OSD-timeout
Gennemsigtighed
OSD-lås
Indgang
Automatisk kilde
Bred tilstand
Tildeling af genvejstast
DDC/CI Til/Fra
HDMI sort niveau
Hurtig opstart
Oplysninger om skærm
Nulstil alle indstillinger
Afslut
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
/