Defort DAG-1200N-R Brugermanual

Mærke
Defort
Kategori
vinkelsliber
Model
DAG-1200N-R
Type
Brugermanual
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
16
DK
Vinkelsliber
INLEDNING
Dette værktøj er beregnet til slibning, skæring og af-
gratning af metal og stenmaterialer uden brug af vand;
med det rigtige tilbehør kan værktøjet også anvendes
til skrubning og nslibning
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1
VÆRKTØJSELEMENTER 2
1. Spindel
2. Spænde ange
3. Nøgle
4. Spindellåseknap
5. Støttegreb
6. Beskyttelsesskærm
7. Monterings ange
8. On/off låseafbryder
9. Knap til fastlåsning af afbryderen
SIKKERHED
VIGTIGT! Læs alle instrukserne. I tilfælde af mang-
lende overholdelse af nedenstående instrukser er der
risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der
kan opstå brandfare.
Anvend kun dette værktøj til tør slibning/skæring
• Anvend kun angerne, der leveres med dette værk-
tøj
Dette værktøj må ikke anvendes af personer under
16 år
Fjern altid først stikket fra kontakten, førend De for-
etager nogle ændringer eller skifter tilbehør
TILBEHØR
Anvend det originale SBM GROUP tilbehør, som
kan fås hos SBM GROUP forhandleren
Ved montering/anvendelse af tilbehør, der ikke er
fremstillet af SBM GROUP, skal den pågældende
producents instruktioner overholdes nøje
Der må kun benyttes tilbehør, hvis godkendte
omdrejningstal er mindst så højt som værktøjets
max. omdrejningstal i ubelastet tilstand
Anvend aldrig beskadigede, deformerede eller vi-
brerende slibe/skæreskiver
Slibe/skæreskiver skal altid behandles og opbeva-
res omhyggeligt for at undgå, at de revner eller bli-
ver beskadiget
Beskyt tilbehør mod slag, stød og fedt
Anvend aldrig en slibe/skæreskive, der er større end
den maksimalt anbefalede størrelse
Brug kun slibe/skæreskiver med en huldiameter,
som passer til monterings angen
uden spille-
rum; anvend aldrig reduktionsmuffer eller adaptere
for at få slibe/skæreskiver med større huller til at
passe
Anvend aldrig slibe/skæreskiver med et gevindhul,
hvor gevindet ikke er langt nok til at tage værktøjets
spindellængde
Brug aldrig tilbehør med et “blindt” gevindhul, der er
mindre end M14 x 21 mm
In geval van electrische of mechanische storing, de
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit
het stopcontact trekken
Wanneer de (door)slijpschijf geblokkeerd is, met
een plotselinge reactiekracht van de machine als
gevolg, de machine onmiddellijk uitschakelen
Als de stroom is uitgevallen of de stekker per onge-
luk uit het stopcontact wordt getrokken, de aan/uit-
schakelaar
onmiddellijk ontgrendelen en in de
OFF-stand zetten, om ongecontroleerd herstarten
te voorkomen
Belast de machine niet zó sterk, dat deze tot stils-
tand komt
NA GEBRUIK
Voordat u uw machine wegzet, moet de motor uit-
geschakeld zijn en alle bewegende delen tot stils-
tand zijn gekomen
Na uitschakeling van uw machine, nooit een dra-
aiend acccessoire stoppen door er aan de zijkant
iets tegenaan te drukken
De machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een aardedraad
is daarom niet nodig.
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning
staat wanneer onderhoudswerkzaamheden
aan het mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van SBM Group zijn ontworpen om
gedurende lange tijd probleemloos te functioneren
meteen minimum aan onderhoud. Door de machine
regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te
behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van
uw machine.
Reinig de machinebehuizing regelmatig meteen zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat
de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik
bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met
zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine,
alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen
de kunststof onderdelen.
De machine heeft geen extra smering nodig.
Indien zich een storing voordoet als gevolg van
bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan
contact op met uw plaatselijke SBM Group-dealer.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de
machine in een stevige verpakking geleverd. De
verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar
materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid
om de verpakking te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke SBM Group-dealer. Daar zal de machine
op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.
DK
Dansk
17
DK
UDENDØRS BRUG
Tilslut værktøjet via en fejlstrømsafbryder (FI) med
en triggestrøm på 30 mA maksimum
Anvend kun en forlængerledning, der er egnet til
udendørs brug og er udstyret med en stænkvands-
beskyttet kobling stikkontakt
INDEN BRUG
Inden værktøjet anvendes første gang, anbefales
det, at man modtager praktisk undervisning
Bearbejd ikke asbestholdigt materiale (asbest er
kræftfremkaldende)
Træf de nødvendige foranstaltninger, hvis sund-
hedsskadeligt, brændbart eller eksplosivt støv kan
opstå under arbejdet (noget støv kan være kræft-
fremkaldende); brug en støvbeskyttelsesmaske
samt en støv-/spåneopsugning, hvis en sådan kan
tilsluttes
Pas på skjulte el-ledninger eller gas- og vandrør;
kontrollér arbejdsområdet, for eksempel med en
metaldetektor
Vær forsigtig, når der skæres furer, især i bærende
mure (furer i bærende mure er underkastet lands-
speci kke regler; disse regler skal altid overholdes;
så før man begynder arbejdet)
Spænd arbejdsemnet fast, hvis det ikke holder sig
stille under sin egen vægt
Spænd ikke værktøjet fast i en skruestik
• Anvend helt udrullede og sikre forlængerledninger
med en kapacitet på 16 A (Storbritannien 13 A)
Brug beskyttelsesbriller og -handsker, høreværn og
solide sko; hvor det er nødvendigt, skal man også
bruge forklæde
• Montér altid støttegrebet
og beskyttelsesskær-
men
; anvend aldrig værktøjet uden disse dele
Sørg for at der er slukket for værktøjet, når stikket
sættes i stikkontakten
UNDER BRUG
Hold altid ledningen væk fra værktøjets bevægelige
dele; før altid ledningen bagud, væk fra værktøjet
Hvis ledningen bliver beskadiget eller skæres over
under arbejdet, må man aldrig røre ved ledningen,
men skal omgående tage stikket ud; brug aldrig
værktøjet med en beskadiget ledning
Tryk kun på spindellåseknappen
, når spindlen
ikke bevæger sig
Hold hænderne væk fra roterende tilbehør
Ved slibning af metal dannes der gnister; hold andre
personer og brændbart materiale væk fra arbejds-
stedet
I tilfælde af elektriske eller mekaniske fejl skal man
omgående slukke for værktøjet og tage stikket ud af
stikkontakten
• Hvis skæreskiven bliver blokeret, hvilket medfører
rykkende kræfter på værktøjet, skal man omgående
slukke for værktøjet
I tilfælde af strømafbrydelse eller når stikket ved et
uheld trækkes ud af stikkontakten, skal tænd/sluk-
låseafbryderen
omgående låses op og sættes i
slukket (OFF) stilling for at forhindre utilsigtet start
Påfør ikke så meget tryk på værktøjet, at det stand-
ser
EFTER BRUG
• Før man lægger værktøjet fra sig, man slukke for
motoren og sikre, at alle bevægelige dele er stand-
set helt
Efter at man har slukket for værktøjet, må man aldrig
standse tilbehørets rotation ved at påføre en side-
læns kraft mod det
Maskinen er dobbeltisoleret i henhold til
EN50144; det er derfor ikke nødvendigt me-
den jordledning.
VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for at maskinen ikke står under strøm,
når der udføres vedligeholdelsesarbejder på
mekanikken.
Maskinerne fra SBM Group er udviklet til at fungere
længe uden problemer med et minimum af vedligehol-
delse. Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og be-
handle den korrekt, bidrager De til en længere levetid
for maskinen.
Rengør regelmæssigt maskinkappen med en blød
klud, helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshul-
lerne er fri for støv og snavs.
Brug en blød klud, der er vædet i sæbevand til at fjerne
hårdnakket snavs. Brug ingen opløsningsmidler, så
som benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den slags stoffer
beskadiger kunststofdelene.
Maskinen behøver ingen ekstra smøring.
Kontakt Deres SBM Group-forhandler, hvis der opstår
fejl som følge af slitage af en del.
MILJØ
For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i
en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet
af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen. Når
de udskifter Deres maskinen bør De tage den gamle
maskine med til Deres lokale SBM Group-forhandler.
Der vil maskinen blive bearbejdet på miljøvenlig vis.
48
GB
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this prod-
uct is in conformity with the following standards or
standardized documents: EN60745-2-3, EN60745-2-
3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-
3-3 in accordance with the regulations 2006/42/E,
2006/95/E, 2004/108/E.
NOISE/VIBRATION Measured in accordance with
EN60745 the sound pressure level of this tool is
<92,5 dB(A) and the sound power level is
<103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vi-
bration is <8,17 m/s
2
(hand-arm method).
DE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten übereinstimmt: EN60745-2-3, EN60745-2-
3,EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/G,
2006/95/G, 2004/108/G.
GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60
745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes
<92,5 dB(A) und der Schalleistungspegel <103,5
dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration
<8,17 m/s
2
(Hand-Arm Methode).
FR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 conforme aux réglementations 2006/42/
EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau
de la pression sonore de cet outil est <92,5 dB(A) et le
niveau de la puissance sonore <103,5 dB(A) (dévia-
tion standard: 3 dB), et la vibration <8,17 m/s
2
(méth-
ode main-bras).
ES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que
este producto está en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 de acuerdo con las regulaciones
2006/42/EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745
el nivel de la presión acústica de esta herramienta se
eleva a <92,5 dB(A) y el nivel de la potencia acústica
<103,5 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vi-
bración a <8,17 m/s
2
(método brazo-mano).
PT
DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade
que este producto cumpre as seguintes normas ou
documentos normativos: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
conforme as disposições das directivas 2006/42/EE,
2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUlDO/VIBR AÇÕES Medido segundo EN 60 745 o
nível de pressão acústica desta ferramenta é <92,5
dB(A) e o nível de potência acústica <103,5 (espaço
de erro: 3 dB), e a vibração <8,17 m/s
2
(método braço-
mão).
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di
tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seg-
uenti normative e ai relativi documenti: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 in base alle prescrizioni delle direttive
2006/42/EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE Misurato in conformità
al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo
utensile è <92,5 dB(A) ed il livello di potenza acustica
è <103,5 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vi-
brazione è <8,17 m/s
2
(metodo mano-braccio).
NL
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 overeenkomstig de bepalingen van de
richtlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745
bedraagt het geluidsdrukniveau van deze ma-
chine <92,5 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau
<103,5 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie
<8,17 m/s
2
(hand-arm methode).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-
3, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <92,5 dB(A) og lydeffekt-
niveau <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og
vibrationsniveauet <8,17 m/s
2
(hånd-arm metoden).
50
CS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošu izjavljujemo da je ovaj
proizvod usklaen sa sledeim standardima ili stand-
ardizovanim dokumentima: EN60745-2-3,EN60745-2-
3,EN55014-1,EN55014-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3,
u skladu sa odredbama smernica 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745,
nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi <92,5 dB(A), a
jaina zvuka <103,5 dB(A) |normalno odstupanje: 3
dB), a vibracija <8,17 m/s
2
(mereno metodom na šaci-
ruci).
UA
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
   ,  -
     -
 : EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
-   : 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
     -
  EN60745     -
  <92,5 (),   -
 <103,5 (),   <8,17 /
2
.
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
CZ
STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovdnost, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám nebo normativním
podkladm: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 podle
ustanovení smrnic 73/23/EWG, 2006/42/EWG,
2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
HLUNOSTI/VIBRACí Meno podle EN 60 745 iní
tlak hlukové vlny tohoto pístroje <92,5 dB(A) a dávka
hlunosti <103,5 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a
vibrací <8,17 m/s
2
(metoda ruka-paže).
HU
HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelsségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következ szabványoknak vagy kötelez
hatósági elírásoknak megfelel: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 a 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG. elírásoknak megfelelen.
ZAJ/REZGÉS Az EN 60 745 alapján végzett mérések
szerint ezen készülék hangnyomás szintje <92,5
dB(A) a hangteljesltmény szintje <103,5 dB(A) (normál
eltérés: 3 dB), a kézre ható rezgésszám <8,17 m/s
2
.
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarm pe proprie rspundere c acest product
este conform cu urmtoarele standarde sau docu-
mente standardizate: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-
3 în conformitate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
ZGOMOT/VIBRAII Msurat în conformitate cu EN 60
745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest
instrument este de <92,5 dB(A) iar nivelul de putere a
sunetului <103,5 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar
nivelul vibraiilor <8,17 m/s
2
(metoda min - bra).
PL
OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <92,5 dB(A) og lydeffekt-
niveau <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og
vibrationsniveauet <8,17 m/s
2
(hånd-arm metoden).
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
/