Toro 107cm Recycler Kit, XLS Series Lawn Tractor Installationsvejledning

Mærke
Toro
Model
107cm Recycler Kit, XLS Series Lawn Tractor
Type
Installationsvejledning
FormNo.3370-784RevA
107cmRecycler
®
-sett
XLS™-plentraktorer
Modellnr.79176
Installasjonsveiledning
Montering
Løsedeler
Brukdiagrammetnedenforsomensjekklisteforåkontrollereatalledeleneersendt.
ProsedyreBeskrivelseAnt.Bruk
1
Ingendelerernødvendige
Klargjørgressklipperen.
Øvreskjerm
1
Bolt(5/16x5/8tomme)
3
Flenshodemutter(5/16tomme)
3
Bolt(1/4x5/8tomme)
4
2
Låsemutter(1/4tomme)
4
Monterdenøvreskjermen.
Støtteplate
3
3
Stjernehodeskrue(nr.8x5/8tomme)
6
Monterstøtteplatene.
Utslippsdeksel1
Bolt(1/4x2-1/2tomme)
2
4
Rundmutter(1/4tomme)
2
Monterutslippsdekslet.
5
Resirkuleringsmerke1
Settmerket.
1
Klargjøregressklipperen
Ingendelerernødvendige
Prosedyre
1.Stoppmotoren,tauttenningsnøkkelenogtrekkut
ledningentiltennpluggen.
2.Fjerngressklipperensombeskrevetidin
brukerhåndbok.
3.Vendgressklipperenopp-ned.
4.Fjerngressklipperknivenesombeskrevetidin
brukerhåndbok.
5.FinnhullenesomervistiFigur1ogfortsettsom
følger:
Fjernfestenehvisnoenavhullenehar
festeanordningeriseg.
Hvisnoenavhulleneerblokkertmednagler,
borutmidtenavhvernaglemedet3/16tomme
(5mm)borogkastnaglen.
©2011—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registrerdittproduktwww.Toro.com.
Oversettelseavoriginalen(NO)
TryktiUSA.
Medenerett
Figur1
1.Monteringshullforøvreskjerm
2.Monteringshullforstøtteplatene
3.Låsemutter(3/8tomme)fralåsestagetforutslippssjakten
4.Kantskjermen
6.Fjernlåsemutteren(3/8tomme)somfesterlåsestaget
forutslippssjaktentilgressklipperen(Figur1).Ta
varedentilsenere.
7.Hvisenhetenharenkantskjermmontertdenne
fjernesførRecycler-settetkanmonteres(Figur1).
Beholdkantskjermenforkonverteringtilbaketil
sideutløp.
2
Montereøvreskjerm
Delersomernødvendigefordette
trinnet:
1
Øvreskjerm
3
Bolt(5/16x5/8tomme)
3
Flenshodemutter(5/16tomme)
4
Bolt(1/4x5/8tomme)
4
Låsemutter(1/4tomme)
Prosedyre
1.Monterdenøvreskjermenmedtappenevendtinni
gressklipperensomvistiFigur2.Påseatgjengenetil
utslippssjaktstagetgårgjennomhulletiskjermen.
Figur2
1.Øvreskjerm
3.Bolt5/4tomme)
2.Bolt(5/16x5/8tomme)
4.Låsemutter(3/8tomme)
monterlåsestagetfor
utslippssjakten
2.Monterlåsemutterensomdufjernettidligereover
gjengenelåsestagetforutslippssjaktenforåfeste
skjermentilgressklipperen(Figur2).
3.Montertrebolter(5/16x5/8tomme)ogtre
ensmuttere(5/16tomme)gjennomsiden
gressklipperenvedhvertappsomvisti
Figur2.
Monterfestenemedmutterneinnsiden.
4.Monterrebolter(1/4x5/8tomme)iskjermenog
oppgjennomtoppenavgressklipperen,ogfestden
medrelåsemuttere(1/4tomme)somvisti
Figur2.
2
3
Monterestøtteplatene
Delersomernødvendigefordette
trinnet:
3
Støtteplate
6
Stjernehodeskrue(nr.8x5/8tomme)
Prosedyre
1.Plasserdetrestøtteplatenemedhullenemot
toppenavgressklipperen(
Figur3).Denlange
hellingsvinkelenstøtteplatenevendeinnover.
Figur3
1.Støtteplate2.Stjernehodeskrue(nr.
8x5/8tomme)
2.Festplatenetilgressklipperenvedhjelpavseks
stjernehodeskruer(8x5/8tomme)Skruenekommer
oppgjennomtoppenavgressklipperenoginni
platene(Figur3).
4
Montereutslippsdekselet
Delersomernødvendigefordette
trinnet:
1Utslippsdeksel
2
Bolt(1/4x2-1/2tomme)
2
Rundmutter(1/4tomme)
Prosedyre
1.Løftgressavlederen,ogskyvtappenetoppenav
utslippsdekseletinnundergressavlederenslåsestag.
Roterutslippsdekseletnedoveråpningen,og
nedrekantavgressklipperen(
Figur4).
Figur4
1.Utslippsdeksel
3.Bolt(1/4x2-1/2tomme)
2.Rundmutter(1/4tomme)
2.Festutslippsdekselettilnedrekantavgressklipperen
medtobolter(1/4x21/2tommer)ogto
rundmuttere(1/4tomme)somvistiFigur4.
3
Merk:Stramikkemutterneformye,dadetkan
fordreiedekseletogforårsakeknivkontakt.
5
Settemerket
Delersomernødvendigefordette
trinnet:
1Resirkuleringsmerke
Prosedyre
Settmerketvenstresideavgressklipperen(Figur5).
Figur5
1.Resirkuleringsmerke
Bruk
Konverteretildriftmed
sideutslipp
FARE
Hvisikkegressavlederen,utslippsdekseleteller
helegressoppsamlerensitterplass,vilduselv
ellerandrerisikereåkommeikontaktmedkniven
ellergjenstandersomslyngesoppiluften.Kontakt
medgressklipperkniversomrotereroggjenstander
somslyngesoppiluften,kanføretilatnoenblir
alvorligskadetellerdrept.
Fjernaldrigressavlederenfragressklipperen
fordigressavlederenledermaterialenedmot
bakken.Hvisgressavlederenblirskadet,
denskiftesutomgående.
Holdhenderogføtterbortefraundersidenav
gressklipperen.
Prøvaldriårenseutslippområdeteller
gressklipperknivenebortsettfranårduhar
yttetkraftoverføringen(PTO)tilav-stilling
ogdreidtenningsnøkkelentilav-stilling.Ta
alltidutnøkkelenogkobleledningenfra
tennpluggen(e).
Merk:Foråbrukegressklipperenisideutslippsmodus,
kunutslippsdekseletfjernes.Monteringsdelerskal
monteresiåpnehull.
1.Stoppmotorenogtauttenningsnøkkelen.
2.Fjerndetobolteneogmutternesomfester
utslippsdekselettilgressklipperen.
3.Fjernutslippsdekslet.
4.Monterkantskjermenhvisenslikfulgtemed
gressklipperen.
5.Senkgressavlederenoverutslippsåpningen.
Viktig:Påseatgressklipperenharen
gressavledermedhengslersomsprerdetklipte
gressetutfrasidenognedmotbakkennården
erisideutslippsmodus.
Hvisgressetskalkvernes,dumontereutslippsdekslet
iåpningensidenavgressklipperen.SeMontere
utslippsdekselet.
4
Brukstips
Velgeriktigklippehøydeetter
forholdene
Klippomtrent2,5cmellerikkemerennentredjedelav
gresstråetnårduklipper.Isværtfrodigogtettgress
kandethendeatduheveklippehøydenendaethakk
ellerskiftetildriftmedsideutslippelleroppsamling.
Klippeunderekstremeforhold
Lufternødvendigforåklippeogklipperestene
nyttigressklipperhuset,ikkestillklippehøydenfor
lavtogklippeenhetenskalhellerikkeværeomgittav
uklippetgress.Forsøkalltidåholdedenenesiden
avklippeenhetenunnauklippetgress.Luftenvilda
kunnetrekkesinniklipperhuset.Nårduforetar
deninnledendeklippingenimidtenavetuklippet
område,dukjøremaskinensaktereogryggehvis
klippeenhetenblirtilstoppet.
Klippmedriktigregelmessighet
Undervanligeforholdduklippehverfjerdeeller
femtedag.Menhuskatgressetvoksermedulik
hastighettiluliketider.Dettebetyratforåbeholdeden
sammeklippehøyden,noesomergodpraksis,du
klippeofteretidligomvåren.Nårgressetvoksersaktere
midtsommeren,klipperdudetbarehveråttende
ellertiendedag.Hvisduikkeharmulighettilåklippe
plenenienlengreperiodegrunnavværforholdeller
avandreårsaker,skifttildriftmedsideutslippeller
oppsamling,ellerklippførstmedenhøyklippehøyde
ogderettermedenlavereklippehøydetotiltredager
senere.
Klippalltidmedskarpekniver
Enskarpknivlageretjevnerekuttutenåriveeller
trevleoppgresstråeneslikensløvknivgjør.Rivingog
trevlingførertilatgressetblirbrunttuppene.Dette
gårutovervekstentilgressetoggjørdetmerutsattfor
sykdommer.
Rengjøringetterbruk
Foråsørgeforoptimalytelserengjørduundersiden
avgressklipperhusetetterhverbruk.Hvisdular
klipperesterhopesegoppigressklipperhuset,reduseres
klippeytelsentilgressklipperen.
5
Notat:
6
Notat:
7
/