Marantec AS 210B Brugervejledning

Mærke
Marantec
Model
AS 210B
Type
Brugervejledning
N
Bruksveiledning innstikkort ZM-SKS B
N
Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3 – 1
2 – Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3
1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser
2. Forklaring av symbolene
Originalbrukerveiledning
Opphavsrett beskyttet.
Ettertrykk, også utdrag, kun med vår tillatelse.
Forbeholte endringer som tjener til tekniske fremskritt.
Alle målangivelser i millimeter.
Fremstillinger er ikke i målestokk.
Garanti
Det gis kun en garanti med henblikk på funksjon og sikkerhet
dersom advarslene og sikkerhetsinstruksene i denne driftsvei-
ledningen blir fulgt.
Marantec GmbH + Co.KG påtar seg intet ansvar for person-
skader eller materielle skader som måtte oppstå på grunn av
at advarslene og sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt.
Forskriftsmessig bruk
Styringen AS 210 B er kun beregnet på styring av portanlegg.
Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.
Forskriftsmessig bruk
ZM-SKS B er en utvidelse for styringen AS 210 B. Den er kun
beregnet på styring av portanlegg.
Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.
Målgruppe
Kun kvaliserte og opplærte elektrofagfolk har tillatelse til å
kople til, programmere og vedlikeholde innstikkortet.
Kvaliserte og opplærte elektrofagfolk oppfyller følgende
krav:
de kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og
ulykkesforebyggende forskrifter,
de har kunnskap om de gjeldende elektrotekniske
forskrifter,
opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr.
de er i stand til å erkjenne risikoer i sammenheng med
elektrisitet.
Instrukser om montering og tilkopling
Før det utføres elektriske arbeider på det,anlegget
koples fra strømforsyningen. Det må sørges for at strømfor-
syningen holdes frakoplet så lenge arbeidene varer.
De lokale sikkerhetsforskrifter skal overholdes.
Nettkablene og styreledningene må legges adskilt fra
hverandre.
Fare for personskader!
Det er tvingende nødvendig å følge sikker-
hetsinstruksene!
Advarsel mot materielle skader!
Det er tvingende nødvendig å følge sikker-
hetsinstruksene!
Informasjon
Spesielle henvisninger
ELLER
henvisning til andre informasjonskilder
1. Innholdsangivelse 2
2. Forklaring av symbolene 2
3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 2
4. Produktoversikt 3
5. Igangsetting 4
6. EG-innbyggingserklæring 7
N
Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3 – 3
Testgrunnlag og forskrifter
Under tilkopling, programmering og vedlikehold må følgende
forskrifter overholdes (uten ambisjoner om å være fullsten-
dige).
Byggeproduktstandarder
EN 13241-1 (produkter uten brann- og
røykvernegenskaper)
EN 12445 (brukssikkerhet for kraftbetjente
porter - kontrollmetoder)
EN 12453 (brukssikkerhet for kraftbetjente
porter - krav)
EN 12978 (sikkerhetsinnretninger for kraftbetjente porter -
krav og kontrollmetoder)
EMC
EN 55014-1 (støyemisjon husholdningsmaskiner)
EN 61000-3-2 (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett -
oversvingninger)
EN 61000-3-3 (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett -
spenningssvingninger)
EN 61000-6-2 (elektromagnetisk kompatibiliet (EMC) -
del 6-2: Faggrunnormer – støybestandighet -
industriområde)
EN 61000-6-3 (elektromagnetisk kompatibiliet (EMC) - del
6-3: Faggrunnormer – støybestandighet – bolig, butikk- og
håndverksområder samt småbedrifter)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (sikkerhet for maskiner, maskinenes elektriske
utstyr; del 1: Generelle krav)
EN 12100-1 (sikkerhet for maskiner - grunnbegreper, gene-
relle retningslinjer for utformingen; del 1: Grunnleggende
terminologi, metodikk)
Lavspenning
EN 60335-1 (sikkerheten til elektrisk utstyr til bruk i
h jemmet og liknende formål)
EN 60335-2-103 (spesielle krav til drivenheter for porter,
dører og vinduer)
Kommité for arbeidssteder (ASTA)
ASR A1.7 (Tekniske regler for arbeidssteder „Dører og
Porter“)
4.1 Funksjoner
Innstikkortet ZM SKS B har følgende funksjoner som stilles
inn ved hjelp av DIP-brytere:
Analyse OPTO- elektronisk lukkekantsikring
Analyse 8,2 kOhm lukkekantsikring
Testing av pneumatisk lukkekantsikring
Automatisk lukking
Funksjon for belysning av gårdsplass eller rødt trakklys
Driftstidsovervåkning 120 sek.
4.2 Innstikkort ZM SKS B
Forklaring:
A: LED
B: DIP-bryter 1 – 7
4. Produktoversikt
A
B
4 – Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3
5. Igangsetting
5.1 Generelt
Advarsel!
Følgende punkter må overholdes for at man
skal være sikret en forskriftsmessig funksjon:
- Porten er montert og funksjonsdyktig.
- girmotoren er montert og klar til bruk.
- Kommando- og sikkerhetsenhetene er
montert og klare til drift.
- Styringen AS 210 B er forskriftsmessig
montert og koplet til.
- Alle motortilkoplinger er t rukket forsvarlig til
på styrings- og motorsiden.
- Alle komponenter som skal koples til på
styringen, krever minst en ekstra isolasjon
med en merkespenning på > 230 V.
Informasjon:
Den relevante veiledning skal følges under
monteringen av portstyringen AS 210 B.
5.2 Montering i kretskort AS 210 B
Kople anlegget fri for spenning.
Fjern jumper 1, 2 og 5.
Plugg kretskortet ZM-SKS B B inn på koplingslist X7.
Slå på spenningen
5.3 Oversikt over DIP-bryterfunksjonene
DIP-bryter ON OFF
1 8,2 kOhm
lukkekantsikring
OPTO-
lukkekantsikring
2 Trykkbølgetesting
aktivert
Ingen testing
3 Automatisk
lukking
Ingen automatisk
lukking
4 Belysning på
gårdsplassen
Rødt trakklys
5 Forsinkelse Uten forsinkelse
6 Permanent signal
(trakklys)
Blinksignal (tra-
kklys)
7 Læringstid - tid
port skal holdes
åpen
-
N
Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3 – 5
5.4 Oversikt over DIP-bryterfunksjonene
DIP-bryter Stilling Funksjon Tilkopling
DIP 1 ON - Analyse for 8,2 KOhm lukkekantsystem
- Analyse for pneumatiske lukkekantsystemer,
i forbindelse med en 8,2 KOhm motstand
Koplingslist X3,
klemme 7 + 8
OFF Analyse for OPTO-lukkekantsystem. Koplingslist X3,
klemme 7 + 8 + 9
DIP 2 ON - Trykkbølgetesting er aktivert
- Testingen av trykkbølgebryteren skjer i sluttposisjon PORT LUKKET. I denne
forbindelse må trykkbølgekontakten brytes kort idet porten støter mot bakken.
-
OFF - Trykkbølgetesting er ikke aktivert
- Det skjer ingen testing av trykkbølgebryteren i sluttposisjon
PORT LUKKET.
-
DIP 3 ON - Automatisk lukking er aktivert.
- Fra sluttposisjonen PORT ÅPEN følger en automatisk lukking etter at innstilt
tid som portens kal holdes åpen, er gått.
Prinsipielle funksjoner når automatisk lukking er aktivert
- Når lysstrålen til gjennomkjørings-fotocellen i løpet av lukkingen brytes, følger
en stopp og en ny åpning. Tiden porten skal holdes åpen, startes på nytt.
- Når lysstrålen til gjennomkjørings-fotocellen brytes i løpet av den tiden porten
holdes åpen, startes tiden porten skal holdes åpen på nytt.
- Når lukkekantsikringen betjenes under lukketiden, følger en stopp og en ny
åpning. Tiden porten skal holdes åpen, startes på nytt.
Dersom lukkekantsikringen betjenes 3 ganger i løpet av en syklus, utføres
ingen autom. lukking mer.
-
OFF - Automatisk lukking er deaktivert. -
DIP 4 ON - Funksjonen for belysning av gårdsplassen aktiveres med ÅPNE-kommandoen.
- Ved innstilling på belysning av gårdsplassen har lyset en etterlystid på 2 mi-
nutter. Det kan stilles inn på forsinkelse med DIP-bryter 5, dvs. at portåpneren
ikke starter før lyset har vært på i 3 sekunder.
Potensialfri -
koplingskontakt K3,
klemmeserie X9,
klemme 1 + 2 for kopling av en
ekst. lyskilde.
OFF - Trakklysfunksjonen er aktivert.
- Ved hjelp av DIP 5 kan man velge mellom 2 varianter.
Potensialfri -
koplingskontakt K3,
klemmeserie X9,
klemme 1 + 2 for kopling av et
rødt trakklys.
DIP 5 ON Rødt trakklys med forsinkelse
(relatert til funksjonene til DIP 4, OFF)
- Forvarsel ved automatisk lukking ved at lampen lyser i 3 sekunder eller blinker
(DIP 6).
- Forvarsel ved hver kjøring ved at lampen lyser i 3 sekunder eller blinker (DIP
6).
- Lyser eller blinker under kjøringen (DIP 6).
- 5 sekunders etterlystid når porten er lukket
(lyser eller blinker / DIP 6).
-
OFF Rødt trakklys uten forsinkelse
(relatert til funksjonene til DIP 4, OFF)
- Forvarsel ved automatisk lukking ved at lampen lyser i 3 sekunder eller blinker
(DIP 6).
- Lyser eller blinker under kjøringen (DIP 6).
-
6 – Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3
5. Igangsetting
DIP-bryter Stilling Funksjon Tilkopling
DIP 6 ON - Permanent signal – Under trakklysfunksjonen (rødt lys) lyser trakklyset
permanent når porten er i bevegelse og i forvarselstiden.
-
OFF - Blinksignal – Under trakklysfunksjonen (rødt lys) blinker trakklyset når
porten er i bevegelse og i forvarselstiden.
-
DIP 7 ON Innlæring av tiden porten skal holdes åpen. Tiden porten skal holdes åpen,
inkluderer alltid en forvarselstid på 3 sekunder.
Eksempel: Det skal være en tid da porten skal holdes åpen på
20 sekunder.
1. Kjøre porten til posisjon ÅPEN.
2. Slå av nettspenningen.
3. Aktiver automatisk lukking med DIP-bryter 3.
4. Slå på nettspenningen.
5. Slå på DIP-bryter 7 (LED blinker), slå den av igjen etter 20 sekunder.
6. Tiden porten skal holdes åpen er programmert til 20 sekunder.
-
5.5 LED-meldinger
LED Betydning Utbedring
LED blinker 1x Lukkekantsikring betjent / har feil Kontroller lukkekantsikringen, fjern evt.
hindringer fra portens bevegelsesstrekning
LED blinker 2x Gjennomkjørings-fotocellen er brutt Kontroller fotocellen, fjern evt. hindringer fra portens
bevegelsesstrekning
LED blinker 3x Testingen av trykkbølgen var negativ, porten kan bare
beveges i PORT LUKKET retning i dødmannsfunksjon
Lukk porten i dødmannsfunksjon. Feilen er utbedret etter
en positiv trykkbølgetesting
LED blinker 4x En driftstid på 120 sekunder er overskredet Ny ÅPNE- eller LUKKE-kommando
LED blinker raskt Tiden porten skal holdes åpen, går
N
Innstikkortet ZM SKS B / Rev.A 1.3 – 7
6. EG-innbyggingserklæring
Hermed erklærer vi, at det etterfølgende betegnede
produktet:
Innstikkortet ZM SKS B
oppfyller de grunnleggende krav til maskinretningslinjene
(2006/42/EG):
Den ufullstendige maskinen oppfyller videre alle bestemmel-
ser til EG -byggeprodukter-retningslinje (89/106/EWG), til EG
–elektromagnetiske kompatibilitet retningslinje (2004/108/
EG) og EG -lavspennings retningslinje (2006/95/EG).
Følgende normer ble anvendt:
EN 60204-1
Sikkerhet av maskiner, elektrisk utrustning av maskiner; Del 1:
Allmenne krav
EN 12100-1
Sikkerhet av maskiner -grunnbegreper, allmenne utformingsle-
desatser -Del 1: Prinsipiell terminologi, metodologi
DIN EN 12453
Utnyttelsesikkerhet kraftbetjente porter - krav
DIN EN 12604
Porter– mekaniske aspekter – krav
EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) - Del 6-2:
faggrunnormer – støyfasthet – industriområde
EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) - Del 6-3:
Faggrunnormer – støyutsending - boligområde, butikk- og
industriområder så vel som småbedrifter
EN 60335-1
Sikkerhet elektriske apparater for husholdningsbruk og
liknende formål
EN 60335-2-103
Særlige krav for drift av porter, dører og vinduer
Produsent og Dokumentforvaltning
Marantec GmbH & Co. KG, Remser Brook 11,
D-33428 Marienfeld
De spesielle underlag ble fremstillt i henhold til -vedlegg VII
Del B til EG-maskinretningslinje 2006/42/EG. Vi forblikter oss,
å formidle markedsovervåknings-myndighetene dette på be-
grunnet forlangende innenfor en angitt tid i elektronisk form.
Den ufullstendige maskinen får først da lov til å bli satt i
drift, når det ble fastsatt, at maskinen kan bygges inn i den
ufullstendige maskinen , når bestemmelsen i retningslinje
maskiner (2006/42/EG) er etterkommet.
Sted, Dato
Marienfeld, 10.10.2011
Produsentunderskrift
Michael Hörmann
Undertegnedes funksjon
Daglig leder
#1700020761
#116855
/

Denne vejledning er også velegnet til