WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

Mærke
WMF
Model
Schnellkochtopf PerfectPlus
Type
Safety instructions & instructions for use
51
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Betjeningsvejledning
DK
Indhold
1. Sikkerhedsanvisninger
2. Betjening af trykkogeren
3. Sådan bruger du trykkogeren
4. Kogning med trykkogeren
5. Fire måder til at udligne trykket
6. Vedligeholdelse af trykkogeren
Rengøring, opbevaring og vedligeholdelse
7. Mange anvendelsesmuligheder
8. Garantierklæring
9. Ansvarsfraskrivelse
10. Afhjælpning af fejl
11. Tabel over kogetider
Tilbehørsdele og reservedele
se omslaget
1. Sikkerhedsan-
visninger
1. Læs denne brugsanvisning og alle anvisningerne,
inden du arbejder med WMF-trykkogeren.
Forkert brug kan medføre personskader.
2. Lad aldrig personer, der ikke har læst og forstået
brugsanvisningen, bruge trykkogeren.
3. Trykkogeren skal opbevares utilgængeligt for
børn, når den er i brug.
4. Sæt aldrig trykkogeren i ovnen. Håndtag,
ventiler og sikkerhedsanordninger bliver
beskadiget af de høje temperaturer.
Trykkogeren må kun bruges til det tiltænkte
formål, dvs. tilberedning af fødevarer.
5. Bevæg trykkogeren meget forsigtigt, når den
står under tryk. Berør ikke de varme overflader.
Brug håndtagene. Brug om nødvendigt
grydelapper eller grydehandsker.
6. Anvend kun trykkogeren til det, den er
beregnet til.
7. Trykkogeren koger ved hjælp af tryk. Forkert
brug kan medføre forbrændinger. Kontrollér før
opvarmning, at trykkogeren er lukket korrekt.
Oplysninger herom finder du i brugsanvisningen.
8. Åbn aldrig trykkogeren med vold. Sørg for før
åbning, at der ikke er noget tryk indvendigt, idet
kogesignalet er forsvundet helt i håndtaget. Vær
opmærksom på, at kogesignalet ikke må berøres.
9. Opvarm aldrig trykkogeren uden først at fylde
vand i den, da der ellers kan opstå alvorlige
skader.
Minimum: 1/4 l vand..
53
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Betjening af trykkogeren
Inden den første brug
2.1. Åbn trykkogeren
Skyd skyderen (7) til håndtagets ende på begge
sider. Markeringer på skyderen (7) skal stå på
AUF/OPEN (A).
Sving lågets håndtag (5) til højre, til marke-
ringerne på låget og på lågets håndtag (6) står
over for hinanden (B). Løft låget af.
2.2. Rengør trykkogeren
Før den første ibrugtagning skal du fjerne kli-
stermærkerne og vaske alle trykkogerens dele
(se afsnittet »Rengøring«).
Drej låget, og tag lågets håndtag (5) af låget.
Det gør du ved at trække den orangefarvede
skyder (4) på undersiden af håndtaget (5)
i pilens retning til håndtagets ende (C),
klappe håndtaget op og løfte det af (D).
Fjern tætningsringen (10) fra låget (O).
2.3. Luk trykkogeren
Sæt håndtaget på låget og lad den orangefar-
vede skyder (4) gå i hak over lågkanten, så det
kan høres (E). Læg tætningsringen (10) i lågets
kant, så den ligger under lågets indadvendte
bøjede kant (G). Sæt låget på (se markeringer på
låg og grydehåndtag) og drej lågets håndtag til
venstre til anslag (B). Skyd skyderen (7) nøjag-
tigt til position ZU/LOCKED.
Trykkogeren skal samles korrekt. Den må kun
samles på den tiltænkte måde.
3. Sådan bruger du trykkogeren
4.1. Kontrol af sikkerhedsanordningerne
før hver brug
Kontroller at tætningsringen (10) og lågets kant
er rene. Kontrollér, at kuglen sidder synligt i sik-
kerhedsventilen (9) på lågets underside (fig. G).
Hvis kuglen befinder sig i sikkerhedsventilens/
kogeautomatikkens (9) øverste kammer, tag
grebet (5) af og tryk med fingeren kuglen ind
i det underste kammer.
Tag håndtaget af og test med et fingertryk,
at hovedventilen (3) kan bevæge sig (H).
Kontroller visuelt, at kogesignaltætningen (2)
sidder fast og er fri for skader.
Vær opmærksom på: Tryk ikke kogesignal-
tætningen igennem, fordi derved kan rest-
tryksikringen blive beskadiget, og så er denne
funktion ikke længere garanteret på din
trykkoger (P).
Sæt håndtag på låget (E). Sæt låget på gryden
og luk det (B).
3.2. Væskemængder
Til dampproduktion kræves mindst 1/4 l vand,
uafhængigt af, om du koger med eller uden
indsatser (12).
Trykkogeren må maks. fyldes til 2/3 for ikke at
påvirke funktionen. Ved retter, der skummer, og
retter, der udvider sig kraftigt (f.eks. kødsupper,
bælgfrugter, indmad, kompot) må trykkogeren
kun fyldes halvt. (Du kan finde yderligere
oplysninger i afsnittet »Tilberedning af sund
og nærende mad«).
Hvis du vil brune dine madvarer inden kogningen
(f.eks. løg, kødstykker og lignende) kan du bruge
WMF trykkogeren som en almindelig gryde.
Til færdigkogning skal du løsne det brunede
og tilsætte den nødvendige mængde vand
(mindst 1/4 l), inden du lukker trykkogeren.
52
Vigtigt:
Pas på, at vandet ikke fordamper helt. I
modsat fald kan maden brænde på, hvilket
kan beskadige trykkogerens plastdele, der kan
smelte, eller komfurets blus, fordi aluminiummet
i trykkogerens bund smelter. Skulle dette
ske, skal der slukkes for komfuret, hvorefter
trykkogeren ikke må bevæges, før den er helt
afkølet.
10. Fyld aldrig trykkogeren mere op end 2/3 af
dens kapacitet. Når du koger mad, der udvider
sig under kogningen, f.eks. ris eller tørrede
grønsager, må du højst fylde trykkogeren halvt
op. Overhold i øvrigt de supplerende anvisnin-
ger fra producenten.
11. Efterlad aldrig trykkogeren uden opsyn. Skru
ned for blusset, så kogesignalet ikke overskrider
den orange markering. Hvis der ikke skrues ned
for blusset, strømmer dampen ud gennem ven-
tilen. Kogetiden ændrer sig, og tabet af vand
kan medføre funktionsfejl.
12. Anvend kun den type blus, der er nævnt i
brugsanvisningen.
13. Når du har kogt kød med skind, f.eks. okse-
tunge, som kan svulme op under trykpåvir-
kning, må du ikke stikke i kødet, så længe
skindet er opsvulmet. Det kan medføre for-
brændinger.
14. Ryst altid trykkogeren, før du åbner den,
du undgår, at eventuelle dampbobler sprøjter
ud med skoldning til følge. Dette er især vig-
tigt i forbindelse med hurtig afdampning eller
under rindende vand.
15. Hold altid hænder, hoved og krop uden for fa-
reområdet, når du foretager hurtig afdampning
eller holder trykkogeren under rindende vand.
Du kan skolde dig på dampen.
16. Kontrollér altid før brug, at sikkerhedsanord-
ningerne, ventilerne og tætningerne fungerer.
Kun på den måde kan man garantere en sikker
funktion. Oplysninger herom finder du i brugs-
anvisningen.
17. Anvend ikke trykkogeren til at fritere madvarer
med olie under tryk. Brug af trykkogeren, der
ikke er i overensstemmelse med det tiltænkte
formål, kan medføre personskader.
18. Foretag ikke indgreb i sikkerhedssystemerne
ud over de vedligeholdelsesforanstaltninger,
som er nævnt i brugsanvisningen.
19. Udskift sliddelene regelmæssigt (se garantier-
klæringen). Dele, som er misfarvede, har revner
eller viser tegn på andre skader, eller som ikke
sidder korrekt, skal udskiftes med originale
WMF-reservedele.
20. Anvend kun originale WMF-reservedele.
Anvend især kun gryde og låg fra samme
model.
21. Anvend ikke trykkogeren, hvis denne eller dele
af den er beskadiget eller deformeret, eller hvis
den ikke fungerer som beskrevet i brugsan-
visningen. Henvend dig i dette tilfælde til den
nærmeste WFM-specialforretning eller til servi-
ceafdelingen hos WFM WMF Group GmbH.
Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt.
55
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Resttryksikringen garanterer, at gryden kun
lader sig åbne, når trykket er bragt helt ned,
dvs. den gule trykring må heller ikke længere
være synlig.
Hvis den gule ring fortsat er synlig (K), har
resttryksikringen reageret. Løs det problem
ved at skyde skyderen (7) kort til position ZU/
LOCKED.
Når der ikke længere strømmer damp ud,
skal du ryste trykkogeren kort.
Derved rystes eventuelle dampbobler ud af
maden, som især opstår ved tyndt- og
tyktflydende retter, og som kan sprøjte ud,
når låget tages af. Drej nu låghåndtag som
beskrevet til højre og åbn gryden.
4.6 Bemærkning vedrørende induktionskomfurer
TransTherm®-Universalbunden (11) er egnet
til alle komfurtyper, også induktion.
Ved induktionskomfurer kan der ved høje
kogetrin opstå en brummende lyd.
Denne lyd er teknisk betinget, og skyldes ikke
en defekt ved komfuret eller trykkogeren.
Trykkogerens og kogezonens diameter skal
stemme overens, da det især ved mindre di-
ametre ellers kan forekomme, at kogezonen
(magnetfeltet) ikke reagerer på trykkogeren.
5. Tre metoder til at udligne trykket
Vigtige henvisninger:
Hvis du har kogt retter, der skummer eller ud-
vider sig (f.eks. bælgfrugter, kødsuppe, korn),
må du ikke nedbringe trykket
i trykkogeren med metode 2 og 3.
Pillekartofler revner, hvis de dampes af
efter metode 2 eller metode 3.
Hold altid hænder, hoved og krop uden for
fareområdet, når du foretager hurtig afdamp-
ning med skyderen eller under rindende vand.
Du kan skolde dig på dampen.
Metode 1
Tag trykkogeren af blusset. Efter kort tid falder
kogesignalet (1). Når det er helt forsvundet
i håndtaget (I), skyder du skyderen langsomt
til AUF/OPEN (A). Derved strømmer den reste-
rende damp i trykkogeren ud under håndtaget
i låget. Ryst gryden kort, når der ikke læn-
gere kommer damp ud, så dampbobler, der
har dannet sig i madvarerne, kan opløse sig.
Metode 2
Ved retter med korte kogetider (fx grønsager)
skyder du skyderen (7) langsom trinvis i ret-
ning AUF/OPEN (A), til der slipper damp ud
under lågets greb.
Når skyderen står på AUF/OPEN, og der ikke
længere strømmer dampe ud, og kogesignalet
er faldet helt ud (I), skal du ryste trykkogeren
og åbne den.
Metode 3
Hvis den udstrømmende damp generer dig,
sætter du blot gryden i vasken og lader koldt
vand løbe hen over låget (L) til kogesignalet
(1) er helt forsvundet i lågets greb (I).
Ryst trykkogeren, og åbn den.
54
Advarsel! Brug aldrig trykkogeren, uden at der
er fyldt tilstrækkeligt vand i den, og pas på, at
den ikke koger tør. Hvis du ikke passer på, kan
madvarerne brænde på, og gryden og håndta-
gene blive beskadiget.
4. Kogning med trykkogeren
4.1. Generelt
I trykkogeren tilberedes retterne under tryk, dvs.
med temperaturer over 100 °C. Derved forkortes
kogetiderne indtil 70 %, en væsentlig energi-
besparelse. Ved den korte kogning ved hjælp af
damp bevares aroma, smag og vitaminer.
4.2. Kogning med indsatser
Afhængig af trykkogerens størrelse kan du koge
med indsatser (12) og trefod (13).
Indsats og trefod købes som tilbehør i en
specialforretning (se »Tilbehør og reservedele«
i omslaget).
4.3. Opvarmning
Sæt den lukkede, fyldte gryde på varmekilden
og indstil på højeste energiforsyning. Via op-
kogningsautomatikken (9), som samtidig er
sikkerhedsventil, slipper der i opkogningsfasen
luft ud så længe, indtil ventilen lukker hørligt
og trykket kan bygge sig op.
Kogesignalet (1) stiger, den gule trykring og de
to orangefarvede kogeringe bliver synlige (J).
Nedsæt energiforsyningen rettidigt og tilstræk-
keligt til, at den orangefarvede kogering, som
anbefales i opskriften, lige netop bliver synlig.
4.4. Kogetider
Kogetiden begynder først, når den kogering, som
anbefales i opskriften, er helt synlig. Sørg for, at
ringens position forbliver stabil. Skru tilsvarende
op eller ned for blusset. Hvis kogesignalet (1)
falder under den ønskede orangefarvede koge-
ring, skal varmekilden igen stilles højere.
Dette forlænger kogetiden en smule.
Hvis kogesignalet (1) stiger over den anden
orangefarvede kogering, opstår der for højt
damptryk, der hørligt slipper ud via hovedven-
tilen (3) på lågets håndtag.
Tag gryden af kogestedet, vent til kogesignalet
er faldet til den anden orangefarvede kogering
og sæt energiforsyningen ned.
De korte kogetider muliggøres af, at det som
følge af damptrykket er muligt at opnå højere
temperaturer i trykkogeren:
Første ring, ca. 110 for følsomme madvarer
såsom fisk eller kompot.
(45 kPa driftstryk, 130 kPa reguleringstryk)
Anden ring ca. 119 for alle andre madvarer.
(95 kPa driftstryk, 130 kPa)
Energibevidste brugere slukker for blusset,
allerede før kogetiden er udløbet, da den
varme, der er akkumuleret i trykkogeren, er
nok til at fuldføre kogningen. Kogetider kan
være forskellige for samme madvarer, da deres
mængde, form og beskaffenhed varierer.
4.5 Åbn trykkogeren
Tag trykkogeren af varmekilden, når kogetiden
er forbi. Låget må kun åbnes og tages af
trykkogeren, når trykket i trykkogeren er
nedbragt, dvs. kogesignal (1) skal være fors-
vundet helt i håndtaget (I).
57
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
7.4. Saftkogning
Du kan koge små mængder frugt til saft i
trykkogeren.
Hæld 1/4 l vand i trykkogeren. Sæt frugterne i
indsatsen med huller på indsatsen uden huller,
og tilsæt sukker efter behov. Kog ved orange
markering nr. 2. Afhængigt af frugtsorten er
kogetiden 10–20 min.
Nedbring trykket i trykkogeren under rindende
vand (metode 3). Ryst trykkogeren ganske kort,
før du åbner den.
7.5. Sterilisering
Sutteflasker, sylteglas etc. kan hurtigt steriliseres i
trykkogeren.
Anbring delene med åbningen nedad i indsatsen
med huller. Hæld 1/4 l vand i trykkogeren, og
steriliser 20 min. ved orange markering nr. 2. Lad
trykkogeren køle langsom af (metode 1).
7.6. Kogning med indsatser
Afhængigt af trykkogerens størrelse kan du koge
med indsatser og trefod. Indsatser og trefod er
tilbehør, som kan købes i specialforretninger.
Du kan også tilberede flere retter samtidig
i trykkogeren. De enkelte retter adskilles af
indsatser. Den ret, som skal koge længst, kommes
først i trykkogeren uden indsats, dvs. nederst.
Eksempler
Stegning (20 min) – i bunden af trykkogeren
Kartofler (8 min) – indsats med huller
Grønsager (8 min) – indsats uden huller
Lad først stegen få 12 min i trykkogeren. Åbn
så trykkogeren som angivet i brugsanvisningen.
Placer kartofler i indsatsen med huller på
trefoden, grønsager i indsatsen uden huller, og luk
trykkogeren. Kog yderligere 8 min.
Hvis kogetiderne ikke adskiller sig væsentligt, kan
du komme alle indsatser i trykkogeren samtidig.
Når trykkogeren åbnes undervejs, forsvinder
derdamp, og du skal derfor tilsætte lidt mere vand.
8. Garantierklæring
I garantiperioden garanterer vi en fejlfri funktion
af produktet og alle dele. Garantiperioden er 3 år
og begynder at løbe fra købsdatoen. Købet skal
dokumenteres af et garantibevis, som er komplet
udfyldt af sælger.
Hvis der i garantitiden forekommer mangler på
produktet, afhjælper vi disse uden beregning ved
udskiftning af de mangelfulde dele med fejlfrie
dele.
Defekte dele kan kun udskiftes af WMF-
specialforretninger eller serviceafdelingen hos
WMF Group GmbH i Geislingen. Garantien dækker
udelukkende sådanne krav. Yderligere krav i
henhold til garantien udelukkes.
Garantibeviset skal fremvises for at gøre
garantikravet gældende.
Dette skal udleveres til køberen sammen med
WMF-trykkogeren. Garantikravet har kun
gyldighed ved fremlæggelse af et komplet udfyldt
garantibevis.
Denne garantierklæring begrænser naturligvis
ikke de garantirettigheder, du måtte have i
henhold til gældende love.
I garantiperioden råder du over følgende
lovbestemte garantirettigheder inden for lovens
rammer: afhjælpning af mangler, prisreduktion,
hævelse af købet og skadeserstatning.
Garantien omfatter ikke:
– kogesignaltætningen
– sikkerhedsventilen
– tætningsringen
Disse dele er udsat for et naturligt slid. 10 års
leverandørgaranti på reservedele.
56
6. Vedligeholdelse af trykkogeren
6.1. Rengøring
Rengør trykkogeren efter hver brug.
Tag lågets håndtag af og afvask fra begge
sider under rindende vand (D) (N).
Fjern tætningsringen (10) fra låget (O) og
skyl den med hånden.
Selve gryden, låget og indsatserne kan gå
i opvaskemaskinen. Fastsiddende madrester
må ikke kradses af, men skal opblødes.
Kalkaflejringer fjernes med eddikevand.
Rengør ligeledes bunden af trykkogeren
med regelmæssige mellemrum.
6.2 Opbevaring
Læg låget omvendt på trykkogeren efter ren-
gøring. Opbevar tætningsringen (10) separat
efter rengøring, så den ikke bliver beskadiget.
Opbevar tætningsringen (10) separat efter
rengøring, så den ikke bliver beskadiget.
6.3. Vedligeholdelse
Trykkogeren er en teknisk brugsgenstand, hvis
enkeltdele kan blive slidt. Det er derfor vigtigt,
at du efter længere tids brug kontrollerer alle
enkeltdele i henhold til »reservedelslisten«
(se sidste side).
Ved tydelige forandringer skal de pågældende
dele udskiftes.
Brug kun originale reservedele fra producenten.
Henvisning: Hvis håndtaget på låget (5) bliver
beskadiget, skal det repareres på fabrikken.
7. Mange anvendelsesmuligheder
Fordelene ved kogning under tryk gælder ikke kun
for almindelige tilberedninger:
7.1. Tilberedning af dybfrosne madvarer
Dybfrosne madvarer kan hældes i trykkogeren
direkte fra fryseren. Lad det kød, der skal brunes,
tø lidt op forinden. Hæld grønsagerne i indsatsen
direkte fra posen.
Opkogningstiden bliver længere, selve kogetiden
vil være den samme.
7.2. Tilberedning af sund og nærende mad
Sund og nærende mad består ofte af meget korn
og bælgfrugter. Ved tilberedning i trykkoger er det
ikke nødvendigt at lægge korn og bælgfrugter i
blød. Kogetiderne forlænges med ca. halvdelen af
tiden.
Hæld mindst 1/4 l vand i trykkogeren, og
tilsæt dertil mindst to dele væske pr. del korn/
bælgfrugter. Varmekildens restvarme kan
udmærket bruges til efterudblødning. Vær
opmærksom på, at trykkogeren kun må fyldes
halvt ved tilberedning af retter, der skummer eller
udvider sig (korn, bælgfrugter).
7.3. Henkogning
Glas med 1l indhold kan henkoges i 6,5 l og 8,5l
trykkoger, mindre glas i 4,5 l trykkoger. Det, der
skal henkoges, forberedes som sædvanligt. Hæld
1/4 l vand i trykkogeren. Sæt henkogningsglas
i den hullede indsats.
Kog grønsager og kød ved orange markering
2 i ca. 20 min.
Frugt ved orange markering 1 i ca. 5 min.
Kernefrugt ved orange markering 1 i ca. 10 min.
Afdampning skal ske ved at lade trykkogeren
køle langsomt af (metode 1) – nedbring ikke
trykket i trykkogeren ved hjælp af skyderen
eller rindende vand, da saften ellers presses ud
af glassene.
59
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Årsag
Blussets størrelse er uegnet.
Blussets indstilling er uegnet.
Låget er ikke sat korrekt på.
Kuglen i sikkerhedsventil/opkogningsautomatik
(9) sidder ikke rigtig.
Der mangler vand (min. 1/4 l).
Tætningsringen (10) og/eller kanten på
trykkogeren er ikke ren.
Skyderen (7) står ikke på ZU/LOCKED.
Tætningsringen (10) er beskadiget eller hård
(som følge af slid).
Kuglen sidder ikke rigtigt i ventilen. Kuglen blev
trykket ind i det øverste kammer.
Ved fejl på trykkogeren skal den tages af
komfuret.
Brug aldrig vold ved åbning af trykkogeren.
Afhjælpning
Vælg et blus, der passer til trykkogerens diameter.
Vælg den højeste indstilling på blusset.
Gør trykkogeren helt trykfri, åbn låget.
Kontrollér, at tætningsringen (10) sidder korrekt,
og luk trykkogeren igen.
Gør trykkogeren helt trykfri, åbn låget, tag
håndtaget af, kontrollér sikkerhedsventilen (9),
kontrollér, at kuglen sidder korrekt i låget (F)
og (G), og luk trykkogeren igen.
Gør trykkogeren helt trykfri, åbn låget. Fyld vand
på, og luk trykkogeren igen.
Gør trykkogeren helt trykfri, åbn låget. Rengør
tætningsring (10) og trykkogerens kant, og luk
trykkogeren igen.
Stil skyderen (7) på ZU/LOCKED.
Udskift tætningsringen (10) med en original
WMF-tætningsring.
Gør trykkogeren helt trykfri, åbn låget. Tryk
kuglen ned i det nederste kammer (F). Kontrollér,
at hovedventilens (3) kan bevæge sig (G), og luk
trykkogeren igen.
58
9. Ansvarsfraskrivelse
Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der er
opstået af følgende årsager:
uegnet eller ikke-bestemmelsesmæssig
anvendelse
– forkert eller skødesløs behandling
– forkert udførte reparationer
montering af reservedele, der ikke passer til
den originale udførelse
kemiske eller fysiske påvirkninger af
trykkogerens overflader
– tilsidesættelse af brugsanvisningen
Garantigiverens navn og adresse
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Garantikrav skal gøres gældende enten direkte over
for garantigiveren eller ved en autoriseret WMF-
specialforretning.
10. Afhjælpning af fejl
Fejl ved trykkogeren
For lang opkogningstid eller kogesignalet (1)
stiger ikke.
Der strømmer damp ud ved låget.
Der strømmer konstant damp ud af
sikkerhedsventilen/opkogningsautomatikken
(9) (gælder ikke for opkogningsfasen).
61
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Supper
Kog ved 2. ring og overhold
fyldmængden på min. 1/4 l til
maks. 1/2 af grydens indhold.
Der er ikke behov for nogen
specialindsats.
Grøntsager
Kog ved 1. ring og overhold
fyldmængden på min. 1/4 l
væske. Ved surkål og rødbede
er der ikke behov for en indsats.
Ved alle andre retter er der
behov for indsatsen med huller.
Fra bønnerne forhøjes koget-
idertemperatur (2. ring).
Bælgfrugter
Kornprodukter
Kog ved 2. ring og overhold den
minimale fyldmængde på min.
1/4 l til maks. 1/2
af grydens indhold. Til 1 del
kornprodukt kommer der
2 dele vand. Ikke udblødte
kornprodukter skal koge 20–30
min. længere. Tilbered risengrød
ved 1. ring.
Frugt
Kog ved 1. ring og overhold den
minimale fyldmængde på 1/4
l væske.
Tips og tricks til ko-
gningen
Minutter
Ærte-, linsesuppe 12 - 15 Udblødte bælgfrugter
Kødfond 25 - 30 Gælder for alle kødtyper
Grøntsagssuppe 5 - 8
Gulaschsuppe 10 - 15
Hønsekødsuppe 20 - 25 Kogetid afhængig af størrelsen
Oksehalesuppe 35
Kartoffelsuppe 5 - 6
Auberginer, agurker, tomater 2 - 3 Dampede grøntsager udvandes ikke så hurtigt
Blomkål, paprika, porre 3 - 5
Ærter, selleri, kålrabi 4 - 6
Fennekel, gulerødder, savojkål 5 - 8
Bønner, grønkål, rødkål 7 - 10
Surkål 10 - 15
Rødbede 15 -25
Hvide kartofler 6 - 8
Kartofler i skræl 6 - 10 Pillekartofler revner, hvis de dampes hurtigt
Ærter, bønner, linser 10 - 15 Kog tykke bønner 10 min. længere
Boghvede, hirse 7 - 10 Kogetid for udblødte kornprodukter
Majs, ris, grønkerner 6 - 15 Kogetid for udblødte kornprodukter
Risengrød 20 - 25 ved 1. ring
Langkornet ris 6 - 8
Fuldkornsris 12 - 15
Hvede, rug 10 - 15 Kogetid for udblødte kornprodukter
Kirsebær, blommer 2 - 5 Indsats med huller anbefales
Æbler, pærer 2 - 5 Indsats med huller anbefales
Kogetiden begynder, så snart den foreskrevne ring bliver tydelig ved kogesignalet
Oplyste kogetider er vejledende værdier
Vælg hellere kortere kogetider, tiderne kan altid forlænges
Ved de oplyste kogetider for grøntsager bliver retterne bidfaste
Kogetemperaturen omfatter ved 1. Ring 110 °C og ved beim 2. ring 119 °C
Du finder opskrifter under www.wmf.com
60
11. Tabel over kogetider
Svin og kalv
Kog ved 2. ring og overhold
den minimale fyldmængde på
1/4 l væske.
Der er ikke behov for en speci-
alindsats ved nogen ret.
Okse
Kog ved 2. ring og overhold den
minimale fyldmængde på 1/4
l væske.
Ved oksetunge er der behov for
en indsats med huller.
Høne
Kog ved 2. ring og overhold den
minimale fyldmængde på 1/4 l
væske. Ved suppe hønen er der
behov for en indsats med huller.
Vildt
Kog ved 2. ring og overhold den
minimale fyldmængde på 1/4
l væske. Der er ikke behov for
nogen specialindsats.
Lam
Kog ved 2. ring og overhold den
minimale fyldmængde på 1/4
l væske.
Fisk
Kog ved 1. ring og overhold den
minimale fyldmængde på 1/4 l
væske. Ved ragout og gulasch er
en indsats ikke nødvendig, ellers
anvendes den uden huller.
Minutter
Svinekød i strimler 5 - 7
Svinekød til gulasch 10 - 15
Flæskesteg 20 - 25 Kogetid afhængig af størrelse og form
Kalvekød i strimler 5 - 7
Kalvekød til gulasch 10 - 15
Hel kalveskank 25 - 30
Kalvetunge 15 - 20 Dækkes med vand
Kalvesteg 20 - 25 Kogetid afhængig af størrelse og form
Forloren hare 10 - 15
Sursteg 30 - 35
Oksetunge 45 - 60
Kalvekød i strimler 6 - 8
Gulasch 15 - 20
Benløse fugle 15 - 20
Oksesteg 35 - 45 Kogetid afhængig af størrelse og form
Suppehøne 20 - 25 Maks. 1/2 fyldmængde
Parteret høne 6 - 8
Kalkunkølle 25 - 30 Afhængigt af køllens tykkelse
Kalkunragout 6 - 10 Kalkun er identisk
Kalkunschnitzel 2 - 3
Haresteg 15 - 20
Hareryg 10 - 12
Hjortesteg 25 - 30
Hjortegulasch 15 - 20
Lammeragout 20 - 25 Lammekød har længere kogetider
Lammebraten 25 - 30 Kogetid afhængig af størrelse og form
Fiskefiléter 2 - 3 Dampkoges i egen saft
Hele fisk 3 - 4 Dampkoges i egen saft
Ragout eller gulasch 3 - 4
/