Skil 0740 AS Brugermanual

Mærke
Skil
Kategori
elektriske hækstrimmere
Model
0740 AS
Type
Brugermanual
23
FELSÖKNING
På följande lista anges problemsymptom, tänkbara
orsaker och avhjälpande åtgärder (om de inte identierar
och rättar till problemet kontaktar du en återförsäljare
eller serviceverkstad)
! stäng av verktyget och dra ur kontakten innan
problemet undersöks
Motorn startar inte eller stoppar plötsligt
- fel i eluttaget -> använd ett annat uttag
- kontakten är inte ansluten -> sätt i kontakten
- skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden
Verktyget fungerar då och då
- skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden
- defekta interna kopplingar -> kontakta återförsäljare/
serviceverkstad
- defekt strömbrytare -> kontakta återförsäljare/
serviceverkstad
Motorn är igång med bladen rör sig inte
- internt fel -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
Varma klippblad
- klippbladen är slöa -> la bladen
- det nns märken på klippbladen -> kontrollera bladen
- för mycket friktion till följd av smörjmedelsbrist -> smörj
bladen
MILJÖ
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte
kastas i hushållssoporna (gäller endast EU-länder)
- enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk
och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt
nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg
sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
- symbolen # kommer att påminna om detta när det är
tid att kassera
-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt
överensstämmer med följande norm och dokument:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, enl. bestämmelser och
riktlinjema 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG,
2011/65/EU
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
LJUD/VIBRATION
Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60745 är på
denna maskin 80 dB(A) och ljudeektnivån 100 dB(A)
(standard deviation: 3 dB), och vibration 3,3 m/s²
(hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s²)
Mätt enligt 2000/14/EC är den garanterade
ljudeektnivån (LWA) lägre än 103 dB (A) (bedömnings-
metod för överensstämmelse enligt bilaga V)
Vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett
standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde
kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg
och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används enligt det
avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det avsedda
syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan
detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används,
kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
! skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt

Hækklipper 0740
INLEDNING
Dette værktøj er fremstillet til klipning af hække og buske,
og det er kun beregnet til privat brug
Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem,
inden støvsugeren bruges, og gem
brugsanvisningen til senere brug 3
Vær særlig opmærksom på
sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne; gøres
dette ikke, kan det medføre alvorlige skader
Kontroller, om pakken indeholder alle dele som vist på
illustrationen 2
Kontakt venligst din forhandler, hvis dele mangler eller er
beskadiget
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1
VÆRKTØJETS DELE 2
A Ledningsholder
B Front-aktiveringshåndtag
C Bag-aktiveringshåndtag
D Skæreblade
E Beskyttelsesskærm
F Beskyttelse til skæreblad
G Ventilationshuller
H Opbevaringsskinne (skruerne følger ikke med)
J Afdækning til savblad
SIKKERHED
GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER
VIGTIGT! Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar
alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug. Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb “el
24
værktøj” refererer til netdrevet el værktøj (med netkabel) og
akkudrevet el værktøj (uden netkabel).
1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
b) Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser,
hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn
holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundne maskiner.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for
elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet
til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen,
hænge maskinen op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af kontakten).
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter
eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede
eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun
benyttes en forlængerledning, der er godkendt til
udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs
brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge maskinen i
fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.
Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk
stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man
laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke
bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol
eller er påvirket af medicin eller euforiserende
stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
maskinen kan føre til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.
eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm
eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el
værktøjet er slukket, før du tilslutter det til
strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer
det. Undgå at bære el værktøjet med ngeren på
afbryderen og sørg for, at el værktøjet ikke er tændt, når
det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for
personskader.
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
maskinen tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle
sidder i en roterende maskindel, er der risiko for
personskader.
e) Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det
er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der
skulle opstå uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der
er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker
eller langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Brug af en støvopsugning nedsætter
risikoen for personskader som følge af støv.
4) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF
EL-VÆRKTØJ
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne eektområde.
b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En
maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes
tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra. Disse
sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af
maskinen.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst
disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er
farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
e) Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontroller, om bevægelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er brækket eller
beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes.
Få beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte
maskiner.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe
skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere
at føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht.
disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene
og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af
anvendelse af værktøjet til formål, som ligger uden for det
fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige
situationer.
5) SERVICE
a) Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede
fagfolk, og at der kun benyttes originale
reservedele. Dermed sikres størst mulig
maskinsikkerhed.
25
SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER TIL
HÆKKLIPPERE
INDEN BRUG
Inden værktøjet anvendes første gang, anbefales det, at
man modtager praktisk undervisning
Dette værktøj er ikke beregnet til brug for personer
(herunder børn), der har nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på
erfaring og viden, med mindre disse personer er
blevet givet instruktion og supervision i brugen af
værktøjet fra en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed
Børn må ikke lege med dette værktøj
Efterlad aldrig værktøjet uden opsyn
Brug kun redskabet i dagslys, eller hvis der er
tilstrækkeligt kunstigt lys
Klip ikke hækken, hvis den er våd
Brug aldrig værktøjet, hvis beskyttelsesskærmen er
defekt
Kontrollér altid at forsyningsspændingen er den samme
som den spænding, der er anført på værktøjets
navneskilt (værktøj med betegnelsen 230V eller 240V
kan også tilsluttes til 220V)
Hver gang værktøjet tages i brug, skal man kontrollere
dets funktion, og i tilfælde af en fejl, skal man omgående
få værktøjet repareret af en kvaliceret person; man må
aldrig selv åbne værktøjet
Undersøg ledningen med mellemrum og få det skiftet ud
af en anerkendt fagmand, hvis den er beskadiget
Anvend kun en forlængerledning, der er egnet til
udendørs brug og udstyret med et vandtæt stik og
koblingsstikkontakt
Anvend helt udrullede og sikre forlængerledninger med
en kapacitet på 16 A
Kontrollér forlængerledningen med jævne mellemrum, og
udskift den, hvis den er ødelagt (defekte
forlængerledninger kan være farlige)
Hvis værktøjet anvendes i fugtige omgivelser, skal der
bruges en fejlstrømssikring (RCD) med en udløserstrøm
på maks. 30 mA
Efterse klippeområdet omhyggeligt før brug, og fjern alle
genstande, som kan komme ind i skærebladene (f.eks.
sten, søm, ståltråd, plantepinde af metal)
UNDER BRUG
Bær beskyttelseshandsker, tætsiddende tøj og robuste
sko
Du må ikke betjene værktøjet barfodet eller i åbne
sandaler
Bær altid lange bukser og lange ærmer, når du betjener
værktøjet
Hold andre personer og dyr på en afstand på 5 meter, når
du bruger værktøjet
Indtag en sikker stilling, når du arbejder (ræk ikke for
langt ud og slet ikke, når du står på trin eller stige)
Hold alle kropsdele på afstand af skærebladene, og
fjern ikke materialet, og hold ikke fast i materialet,
der skal klippes, mens bladene bevæger sig; sørg
for, at kontakten er slukket, når du fjerner materiale,
der har sat sig fast (et øjebliks uopmærksomhed ved
betjening af værktøjet er nok til at forårsage alvorlige
personskader)
Hold (forlænger-) ledningen borte fra klippeområdet
(under betjening kan ledningen skjules i buske og klippes
over af bladene ved en fejltagelse)
Hold elværktøjet i de isolerede greb, da
skærebladene kan komme til at røre ved en skjult
ledning eller sin egen ledning (hvis skærebladene
rører ved en strømførende ledning, kan udsatte metaldele
på elværktøjet blive strømførende og give
betjeningspersonen elektrisk stød)
Gå ikke hen over ledningen, og lad være med at mase
eller trække i (forlænger) ledningen
Hold (forlænger) ledningen væk fra varme, olie og skarpe
kanter
I tilfælde af elektrisk eller mekanisk fejlfunktion skal
afbryderen straks afbrydes og stikket tages ud af
kontakten
EFTER BRUG
Sluk altid for værktøjet, og træk stikket ud af stikkontakten
efter brug
Bær redskabet forsigtigt med standsede
skærebladene, og sæt altid afdækningen på bladet,
når værktøjet transporteres eller opbevares (korrekt
håndtering af redskabet nedsætter faren for
personskader i forbindelse med skærebladene)
Opbevar værktøjet indendørs på et tørt, aåst sted,
utilgængeligt for børn
FORKLARING TIL SYMBOLERNE PÅ VÆRKTØJET
3 Læs instruktionen inden brugen
4 Udsæt ikke værktøjet for regn
5 Brug beskyttelsesbriller og høreværn
6 Tag omgående stikket på (forlænger) ledningen ud af
stikkontakten, hvis ledningen er defekt eller skåret
igennem under arbejdet
7 Dobbelt isolering (jordforbindelse unødvendig)
BETJENING
Ledningsholder 8
- lav en løkke med forlængerledningen, og sæt den over
holderen A som vist på billedet
- stram forlængerledningen, så den sidder fast
Tohånds-sikkerhedskontakt 9
Forhindrer, at værktøjet tændes ved en fejltagelse
- tænd for værktøjet ved at trykke på både kontakt B og
kontakt C
- sluk for værktøjet ved at slippe afbryder B eller
afbryder C
Betjening af værktøjet
! start først klipningen, når motoren er i gang
! klip ikke bunddækkende planter, så jord/sand
ikke ødelægger skærebladene D
! overbelast ikke værktøjet ved at klippe planter,
der er større end 14 mm i tykkelsen
- yt redskabet væk fra skæreområdet, før det slukkes
! når redskabet er slukket, fortsætter bladene med
at bevæge sig nogle få sekunder
Beskyttelse til savklinge F 2
- forebygger, at redskabet slår tilbage, hvis det rører ved
faste genstande (som hegnspæle eller husmure)
- beskytter bladenes ender mod skader
Klipning af hække 0
- klip hækkens sider først (nedefra og op), og klip
derefter toppen
26
- klip hækkens side på en måde, så den bliver lidt
smallere på toppen
- brug en håndsav eller beskæringssaks til at klippe
tykkere grene med
Håndtering og styring af værktøjet
- hav et solidt greb på værktøjet med begge hænder og
sørg for at stå sikkert
! under arbejde, hold altid om værktøjet på de grå
markerede grebsområde(r) !
- hold redskabet foran dig
- sørg altid for, at forlængerledningen holdes borte fra
arbejdsområdet
- begynd at klippe i nærheden af hovedstikket, og
bevæg dig væk, mens du arbejder
GODE RÅD
Klipning af hæk med ensartet højde
- fastgør et stykke snor langs hækken i hele dens
længde med den ønskede højde
- klip hækken lige over denne snor
Anbefalede klippe/beskæringstider (Vesteuropa)
- klip løvfældende hække i juni og oktober
- klip stedsegrønne hække i april og august
- klip nåletræer og andre hurtigtvoksende buske hver 6.
uge fra maj til oktober
VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE
Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
Hold værktøjet, ledningen og skærebladene rene
! træk stikket ud før rensning
- rengør værktøjet med en fugtig klud (brug ikke
rengøringsmidler eller opløsningsmidler)
- rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne G 2 med
en børste eller trykluft
- opbevar altid skærebladene omhyggeligt rene og lidt
smurte efter brug
! bær handsker, når du arbejder med eller rengør
skærebladene
Kontrollér regelmæssigt skærebladenes tilstand samt at
bladets bolte sidder fast
Kontrollér regelmæssigt for slidte eller ødelagte
komponenter, og få dem repareret/udskiftet ved behov
Slibning af skærebladene
! træk stikket ud før slibning
- slib skærebladene med en lille og glat l, hvis en fast
genstand har ødelagt dem
- vi anbefaler dog, at bladene slibes af en specialist
- smør skærebladene efter slibning
Opbevaring @
- montér omhyggeligt opbevaringsskinnen H på væggen
med 4 skruer (følger ikke med), og justér den vandret
- brug afdækningen til bladet J, når værktøjet opbevares
- før værktøjet opbevares, skal skærebladene tørres af
med en oliesugende klud, så korrosion undgås
Skulle el værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et
autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværktøj
- send den uskilte værktøjet sammen med et købsbevis
til forhandleren eller nærmeste SKIL serviceværksted
(adresser og reservedelstegning af værktøjet ndes på
www.skileurope.com)
FEJLFINDING
Den følgende liste viser problemsymptomer, mulige
grunde samt afhjælpningsaktiviteter (hvis du ikke kan
nde årsagen og rette problemet, bedes du kontakte
forhandleren eller serviceværkstedet)
! sluk for værktøjet, og tag stikket ud, før du
begynder at lede efter problemet
Motoren starter ikke eller stopper pludseligt
- fejl i strømforsyningsstikket -> brug et andet stik
- stik ikke sat i -> sæt stikket i
- forlængerledning ødelagt -> udskift
forlængerledningen
Værktøjet fungerer uregelmæssigt
- forlængerledning ødelagt -> udskift
forlængerledningen
- intern ledningsdefekt -> kontakt forhandleren/
serviceværkstedet
- on/o kontakt defekt -> kontakt forhandleren/
serviceværkstedet
Motoren kører, men bladene står stille
- intern fejl -> kontakt forhandleren/serviceværkstedet
Skærebladene er varme
- skærebladene er sløve -> få bladene slebet
- skærebladene har hakker -> få bladene efterset
- for meget friktion på grund af manglende smøring ->
smør bladene
MILJØ
Elværktøj, tilbehør og emballage må ikke
bortskaffes som almindeligt affald (kun for EU-lande)
- i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaelse af elektriske og elektroniske produkter og
gældende national lovgivning, skal brugt elværktøj
indsamles separat og bortskaes på en måde, der
skåner miljøet mest muligt
- symbolet # erindrer dig om dette, når udskiftning er
nødvendig
-OVERENSSTEMMELSES-
ERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller normative
dokumenter: EN 60745, EN 61000, EN 55014, i henhold
til bestem melserne i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/
EF, 2000/14/EF, 2011/65/EU
Teknisk dossier hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE),
4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
STØJ/VIBRATION
Måles efter EN 60745 er lydtrykniveau af dette værktøj
80 dB(A) og lydeektniveau 100 dB(A) (standard
deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 3,3 m/s²
(hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s²)
/

Denne vejledning er også velegnet til